Velúrová vpichovaná textília a jej použitie

Číslo patentu: E 5740

Dátum: 20.09.2007

Autori: Emirze Ararad, Zilg Jan-peter, Stine Jeff, Maass Ulrike, Büchsel Martin

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka velúrovej vpichovanej textílie, ktorá sa vyrába kladením prípadne vopred spevneného rúna na kefovitú podložku a vpichovaním rúna na tejto podložke. Vynález saďalej týka výhodných použití velúrovej vpichovanej textílie.Z DE 34 44 763 Al je známe zariadenie a tiež spôsob výroby velúrovej vpichovanej textílie,u ktorých je vopred vpichovane rúno zo strížového vlákna ukladané na obiehajúcu kefovitú ostnatú podložku a potom sa za vytvorenia vlasov íhluje na strane prívrátenej kostnatej podložke. Pretože sa pri tomto spôsobe vlákna zachytené íhlami zaihlovávajú do kefy ostnatejpodložky, získa Iúnová textília íhlovaná týmto spôsobom velúrovitý vzhľad.Aby sa zvýšila pevnosť v pretiahnutí takejto velúrovej vpichovanej textílie, je v DE 44 09 77 l Al ďalej navrhnuté to, aby sa rúno zo strižových vlákien ukladalo pod medzivrstvu vrstvy s vyššou pevnosťou v pretiahnutí než akú má rúno zo strižových vlákien, najmä rúna vyrobeného pod dýzou, na kefovitú ostnatú podložku a potom sa spôsob viedol tak, že sa pri ihlovaní sa vlasové vlákna preťahujú cez vrstvu s vyššou pevnosťou v pretiahnutí. Pritom je podľa dokumentu potrebné dbať predovšetkým na to, aby plošná hmotnosť medzivrstvy z rúna vyrobeného pod dýzou bola čo najmenšia, čím sa jednak nebráni vytváraniu vlasov cez medzivrstvu a jednak sa medzivrstva neobjavuje vo vizuálnom vzhľade velúrovej vpichovanejtextílie zo strižových vlákien.Velúrové vpichované textílie opísaného druhu sa používajú vo zvýšenej miere na obloženie vnútomých priestorov motorových vozidiel. Pritom je nevýhodnć, že sa kvelúrovej vpichovanej textílíi 200 až 300 g/mz musí pridávať veľmi viskózne latexové spojivo. Latexové spojivo je nielen veľmi drahé, ale obsahuje aj prchavé organické zlúčeniny (VOC),ktoré unikajú do vnútorného priestoru motorového vozidla (fogging). Vzhľadom navšeobecne narastajúce povedomie o ekológii, zdraví a kvalite sú takéto emisie vo vnútornýchpriestoroch, napríklad vmotorových vozidlách, stavebných výrobkoch alebo aj vobytnýchvnútorných priestoroch už neakceptovateľné.Úlohou vynálezu je poskytnúť velúrovú vpichovanú textílíu použiteľnú najmä ako obloženic vnútomých priestorov, ktorá vyhovuje zhľadiska vysokých požiadaviek na ekologickú a zdravotnú znášanlivost a súčasne sa vyznačuje veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami, napríklad vysokou odolnosťou proti oderu.Túto úlohu rieši velúrová vpichovaná textília podľa patentového nároku l. Patentový nárok 9 sa týka textilného obloženia, ktoré obsahuje velúrovú vpichovanú textíliu podľa vynálezu. Patentové nároky 19 a 20 sú zamerané na výhodné použitia textilného obloženia. Závislćnároky sa týkajú výhodných uskutočnení vynálezu.V zmysle vynálezu sa v ďalšom pod nekonečnými vláknami (ñlament) budú rozumiet nekonečne dlhe vlákna. Naproti tomu, pod strižovými vláknami alebo vláknami sa v ďalšombudú rozumieť vlákna s konečnou dĺžkou.Podľa vynálezu zahŕňa vo velúrovej vpichovanej textílii, ktorá je vytvorená kladením prípadne predtým spevneného rúna na kefovú ostnatú podložku a vpichovaním (ihlovaním) rúna na tejto ostnatej podložke, toto rúno aj rúno vytvorené pod dýzou znekonečných vlákien, pričom nekonečnými vláknami sú viaczložkové vlákna s najmenej jednou zložkousvysokou teplotou tavenia a najmenej jednou tepelne aktivovateľnou zložkou snízkouPrekvapivo bolo zistené, že sa s velúrovou vpichovanou textíliou vyššie opísaného druhu dajú aj bez použitia prídavného chemického spojiva dosahovať veľmi vysoké odolnosti proti oderu. Celkom sa môže vypustiť latexový náter, obvykle nanášaný na zadnú stranu rúnovej textílie, ktorý pri použití do vnútomých priestorov motorového vozidla slúži na zvýšenie odolnosti proti oderu. Velúrová vpichovaná textília podľa vynálezu je tak absolútne bez látok aktívnych zhľadiska foggingu. Pri velúrovej vpichovanej textílii podľa vynálezu sa úplnezabráni zdravotne škodlivým emisiám prchavých uhľovodíkov spojených so známymlatexovým náterom. Velúrová vpichovaná textílía podľa vynálezu tak vyhovuje najvyšším požiadavkám na zdravotnú a ekologickú nezávadnosť a akosť. Upustenie od latexovýchspojív okrem toho vedie ešte k výraznej výhode z hľadiska nákladov.Podľa vynálezu zahŕňa velúrová vpichovaná textílía rúno s nekonečnými vláknami vyrobené pod dýzou. Použitie rúna vyrobeného pod dýzou má nielen tu výhodu, že textilnému p 1 ošnemu útvaru známym spôsobom dodáva určitú pevnosť. Rúna vyrobené pod dýzou sa dajú takisto vyrábať veľmi lacno. Rúna vyrobené pod dýzou sa však oproti nínam zo strižových vlákien obvykle vyznačujú veľmi hladkým vzhľadom a sú málo objemné. Nekonečné vlákna ležia temer výlučne vhorízontálnej rovine. Materíálom úplne chýba chumáčovitý a velúrovítý charakter. Preto sa na prvý pohľad javia ako nevhodné na vytváranie velúrovitého vpichovaného rúna. Preto je aj vúvode opísanom DE 44 09 771 výslovne zmíenené to, že plošná hmotnosť rúna vyrobeného pod dýzou sa musí zvoliť taknízka, aby toto rúno nebolo okom viditeľné.Teraz sa ale prekvapivo ukázalo to, že aj u rún vyrobených pod dýzou, i pri vysokých plošných hmotnostiach pri ihlovaní na kefovitej ostnatej podložke, ako je to napríklad opísané V DE 43 44 763 A 1, je možné dosiahnuť chumáčovitý, textilný plošný útvar, ktorý má velúrovitý vzhľad. Dokonca sa dosiahne obnova chumáča po zaťažení, ktorá je dôležitá pre velúrové vpíchované textílie. Pritom si ihlované rúno vyrobené pod dýzou zachováva svoje známe dobré vlastnosti, ako je vysoká pevnosť v pretiahnutí, veľmi dobrá tvarovateľnosť, vysoká rozmerová stabilita a oderuvzdornosť.Schopnosť obnovy, pevnosť v pretiahnutí a rozrnerová stabilita velúrovej vpichovanej textíliepodľa vynálezu sa dajú ešte zvyšovať tepelným spevňovaním po vpichovaní.Velúrová vpichovaná textílía sa môže vyrábať pomocou takého spôsobu, ako je opísaný napríklad vo vyššie uvedenom spise DE 34 44 763 A 1. Zvláštne varianty spôsobu, ktoré napríklad vedú kštruktúrovaniu povrchu velúrovej vpichovanej textílie, sú ešte známe zEP 04 ll 647 A 1. Pritom sa podľa požadovaného štruktúrovanía používajú napríklad vidlicovíte a/alebo korunkové ihly. Podľa toho sa opisujú tiež jednostupňové nebo viacstupňové spôsoby. Aj tieto spôsoby sú bez obmedzenia použiteľné pre velúrovúvpichovanú textíliu podľa vynálezu.Podľa vynálezu zahŕňajú nekonečne vlákna aj viaczložkové nekonečné vlákna s najmenej jednou zložkou s vysokou teplotou tavenia a naj menej jednou tepelne aktivovateľnou zložkou s nízkou teplotou tavenia, výhodne dvojzložkové nekonečné vlákna. Dvojzložkové nekonečné vlákna sú známe. Obsahujú zložku s nízkou teplotou tavenia z polyméru s nízkou teplotoutavenia a zložku s vysokou teplotou tavenia z polyméru s vysokou teplotou tavenia.Vyššie uvedená tepelne aktivovateľná zložka s nízkou teplotou tavenia preberá podľa vynálezu funkciu spojiva, resp. latexového spojiva avšak bez toho, aby vykazovala nevýhody spojené s použitím tohto spojiva, resp. iného chemického spojiva, ako je fogging, malá recyklovateľnosť atď. Teplota tavenía zložky s nízkou teplotou tavenia by mala byt výhodne asi o 10 °C až 20 °C nižšia ako je teplota tavenia zložky, ktorá sa taví pri vyššej teplote, abysa tým táto zložka neníčila pri tepelnom aktivovaní.Podiel dvojzložkových vlákien vrúne vyrobenom pod dýzou by nemal byť menší ako je podiel 5 (vztiahnuté na celkovú hmotnosť velúrovej vpichovanej textílie), pretože by sainak príliš zhoršila oderuvzdornosť. Podiel je výhodne nad 15 .Rúno vyrobené pod dýzou môže byť vytvorené ako jednovrstvové alebo ako viacvrstvové. Môže pozostávať z jedného druhu alebo z viac druhov nekonečných vlákien. Možné je aj primiešavanie strižových vlákien. Podiel strižových vlákien by však pritom nemal prekročiť hodnotu 75 , vztiahnuté na celkovú plošnú hmotnosť velúrovej vpichovanej textílie, pretožepri vyšších hodnotách oderuvzdornost silno klesá, ako aj pevnosť V ťahu a tvarová stabilita.Aj strižové vlákna môžu byť vytvorené z viaczložkových, výhodne dvojzložkových vlákien, pričom čo sa týka výhodne používaných polymérov, platia vyššie uvedené úvahy.Primiešavanie strižových vlákien sa môže v jednom prípade uskutočňovať tak, že sa strižové vlákna injektujú do prúdu nekonečných vlákien vyrábaných pod dýzou. Je však tiež možné strižové vlákna ukladať na vrstvu rúna vyrobeného pod dýzou alebo medzi dve vrstvy rúna vyrobeného pod dýzou a vkladanie vlákien do vrstiev rúna vyrobeného pod dýzou uskutočňovať procesom vpichovania. Ďalej môžu byť obe vrstvy vyrábané oddelene a môžusa spájať spolu až V následnom kroku, napríklad pomocou kroku vpichovania.

MPK / Značky

MPK: D04H 1/46, D04H 5/00, D04H 11/00

Značky: velúrová, použitie, vpichovaná, textília

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e5740-velurova-vpichovana-textilia-a-jej-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Velúrová vpichovaná textília a jej použitie</a>

Podobne patenty