Spôsob balenia viskózneho produktu uloženého v skladovacích kontajneroch

Číslo patentu: E 5546

Dátum: 28.12.2005

Autori: Jean Frederic, Craplet Julien, Mauger Frédéric

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka kontinuálneho alebo prerušovaneho spôsobu balenia viskózneho produktu uloženého v skladovacích kontajneroch s objemom 50 I, výhodne 2 100 l, do nádob prispôsobených použitiu s objemom s 50 l, výhodne s 10 l. Kontajnery na skladovanie viskóznych produktov sú s výhodou Veľkokapacitné vaky, zvlášť typu big bag, a objemové obalové jednotky sú napr. valcovité vložky, škatule rozmanitých tvarov z kovu, skla, plastu, papiera alebo kartónu, s hllnlkovým povrchom alebo bez neho.0002 vynález sa týka aj vyprázdňovacieho zariadenia spolu s pohyblivým samostatným strojom na vytlàčaníe viskózneho produktu z veľkokapacitných vakov.0003 Viskóznymi produktmi, ktorých sa týka vynález, sú presnejšie produkty s viskozitou najmenej 10 Pa.s, výhodne medzi 10 Pa.s a 200 000 Pa.s, pričom viskozita sa meria známym spôsobom pri 25 °C v gradiente šmykovej rýchlosti 0,01 S 41.Ako príklady viskóznych produktov možno uviesť- silikóny, výhodne silikónové oleje, silikónové gumy, poIyorgano-siloxánové zmesi (prípadne vo forme vodných emuízií), ktoré môžu byt zosieťované do elastoméru reakciami polyadície,polykondenzácie alebo dehydrogeno(poIy)-kondenzácie- organické polyméry zahŕňajúce skupiny reaktívnych organokremičitanov (nazývané MS polvméry)- plnené kompozície, v prostredí organického rozpúšťadla alebo vo vodnom prostredí, obsahujúce akrylový polymér, ktoré môžu byt zosieťované do elastomérom sušením0004 Takéto viskózne produkty možno hromadne skladovat vo veľkokapacitných vakoch typu big bag do momentu balenia do iných obalov s menším objemom.0005 Vysoká viskozita kašovitých produktov samozrejme predstavuje veíký technický problém pri ich manipulácii, napr. pri balení.0006 Prihláška patentu DE-A-34 29 167 patriaca do oblasti príbuznej tomuto vynálezu, a to do oblasti granuíovanýchlpráškovitých materiálov, ktoré zle tečú, opisuje spôsob a zariadenie na vyprázdňovanie veľkokapacitných vakov na špeciálne hromadne skladované produkty. Podľa tohto dokumentu velkokapacitný vak typu big bag je jednak zavesený za ušká, ktorými je opatrený,jednak je umiestnený do násypného koša, ktorým sa uskutočňuje trasenie prostredníctvom excentrickej rotačne pohyblivej pätky a ďalších dvoch pätiek namontovanýoh na pružinách. Zda sa,že toto zariadenie na vibračné vyprázdňovacie nie je vhodné na viskózne produkty vo vakoch. Okrem toho sú známe aj techniky na vyprázdňovanie pevných sudov obsahujúcich viskózne produkty pomocou lisu na sudy opatrené Iisovacou doskou určenou na to, aby prenikla do suda a pohybovala sa v ňom tak, aby vytlačila viskózny produkt obsiahnutý v tenkom plastovom vreci,napr. polyetylénovom.0007 Takisto existujú techniky vyprázdňovanie túb obsahujúcich silikónový viskózny produkt pomocou valca, do ktorého sa umiestni tuba a v ktorom sa pohybuje piest pôsobiaci tlakom na viskózny produkt, čím sa dosahuje jeho vytláčanie z valca.0008 Okrem toho existujú príbuzné technologické systémy na vyprázdňovanie kontajnerov pozostávajúcich z pevných kartónov obsahujúcich tenké polyetylénové vrece naplnené viskóznym produktom. Vyprázdňovanie kontajnerov tohto typu sa uskutočňuje pomocou Iisovacej dosky určenej na vytláčanie viskózneho produktu z poíyetylénového vreca, pričom viskózny produkt je následne unášaný čerpadlami smerom k dalším jednotkám.0009 Tieto tri známe technológie sú mimo záberu vynálezu, ktorý sa týka vyprázdňovanla veľkokapacitných vakov typu big bag iných, ako sú nákladné špecializované nádoby použité pre tieto technológie (sudy, cisterny, špeciálne oceľové alebo kartónové kontajnery).0010 Patentová prihláška PCT W 0-A-2004/074164 opisuje spôsob vyprázdňovanie veľkokapacitných vakov na viskózne produkty, ktoré sa jednoducho používajú a sú lacné. Uvedená prihláška opisuje aj zariadenie na vyprázdňovanie vhodné na uskutočnenie spôsobu. viskózne produkty sú zvolené zo skupiny s viskozitou medzi 10 Pa.s a 200 000 Pa.s, napr. silikónové oleje alebo gumy.-2 0011 Tento spôsob vyprázdňovanie spočíva v zásade v použití veľkokapacitného vaku prípadne v presune vyprázdňovaného vaku zo skladu do strediska vyprázdňovanie v takom usporiadaní, aby najmenej jeden vyprázdňovací otvor umiestnený výhodne v spodnej časti kontajnera umožňoval vytekanie viskózneho produktu z vaku v pôsobení tlaku v najmenej jednej určenej zóne veľkokapacitného vaku pomocou prostriedkov na pôsobenie tlakom, výhodne pozostávajúcich znajmenej jedného lísovacieho ústrojenstva slúžiaceho na to, aby sa kontajner udržiaval pod tlakom a zároveň aby sa urýchľovalo vytekanie v odtlakovanl na záver vyprázdňovania.Zariadenie na vyprázdňovanie na jednej strane pozostáva z lísovacieho ústrojenstva opatreného najmenej jedným piestom, na strane druhej z najmenej jednej vyprázdňovacej nádoby, do ktorej sa umiestñuje veľkokapacitný vak. V praxi lisovacie ústrojenstvo je statický velmi nákladný hydraulický lis, velmi rozmerný a ťažký (4 až 5 ton). Takýto hydraulický lis je permanentne určený pre jedno zariadenie na balenie viskóznych produktov do obalov s menším objemom, ako big bags, napr. tuby so silikónovým tmelom. Takže je potrebnýjeden hydraulický lis pre každú baličku.Je zrejmé, že objemnost hydraulického lisu je pre priemysel nevýhodná zhľadiska potrebného priestoru. Vysoké hmotnosti hydraulických lisov si vyžaduje nákladné stavebno-inžinierske diela schopné ich unlest.Tieto hydraulické lisy prinášajú aj dalšie problémy. Takéto lisy potom predstavujú viazanie finančných prostriedkov, ktoré sa dlho umorujú, a to tým viac, že z hľadiska produktivity sa dopláca na používanie po jednom statickom vyprázdňovacom Iise na každú plničku. Takého usporiadanie si vyžaduje pri každej zmene veľkokapacítného vaku s viskóznym produktom prerušiť činnosť balíčky na čas potrebný na výmenu prázdneho kontajnera za plný. Táto operácia je brzdou produktivity,navyše trvá dlho aje teda nákladná, pokiaľ ide o pracovnú silu. Okrem toho by bolo nereálne používať pre jednu plničku dva lisy, aby bolo možné realizovať výmenu v skrytom čase, čím by sa neznižoval rytmus plnenia. Tomuto riešeniu bránia najmenej dve prekážky - náklady a priestorové nároky ñxných hydraulických lisov.0012 V tomto kontexte je jedným zo základných cieľov tohto vynálezu Zdokonalenie a/alebo vývoj alternatívy vynálezu opísaného v prihláške PCT W 0-A-2004/074164 poskytnutím spôsobu, ktorý sa jednoducho aplikuje aje ekonomicky výhodný pri plnení viskózneho produktu umiestneného v skladovacích kontajneroch s objemom 2 50 l, výhodne 2 100 l do objemových jednotiek vhodných na použitie a s objemom s 50 l, výhodne s 10 I.0013 V tomto kontexte jedným so základných cieľov vynálezu je poskytnúť sposob balenia viskózneho produktu bez obalu do objemových jednotiek vhodných na použitie s malým objemom(s 10 I), pričom tento spôsob musí byt flexibilný a musí umožňovať v skrytom čase výmenu big bagov zásobujúcích baliacu linku.0014 Jeden z ďalších základných cieľov tohto vynálezu je poskytnúť spôsob balenia viskózneho produktu bez obalu do objemových jednotiek s malým objemom (s 10 I), pričom tento spôsob môže spôsobovať iba malé straty, napr. menšie alebo rovné 1,5 , pripadne 0,8 , a ktorý si vyžaduje iba málo alebo žiadne čistenie použitého materiálu.0015 Jeden z ďalších základných cieľov tohto vynálezu je poskytnúť spôsob balenia viskózneho produktu hromadne skladovaného (big bag) do objemových obalových jednotiek vhodných na použitie s malým objemom (s 10 I), s ľahkou konštrukciou, jednoduchý, hospodárny a nenákladný,ktorý umožňuje vyprázdňovat vaky s obsahom väčším alebo rovným 250 litrov, lahko sa používa,spôsobuje iba malé straty materiálu (menšie alebo rovné 1,5 ), a ktorý si vyžaduje iba málo alebo žiadne čistenie použitého materiálu.0016 Jeden z ďalších základných cieľov tohto vynálezu je poskytnúť spôsob balenia viskózneho produktu hromadne skladovaného (big bag) do objemových obalových jednotiek vhodných na použitie s malým objemom (. 10 l) zodpovedajúci optimálnym sposobom požiadavkám priemyslu na transport a logistiku.0017 Tieto ciele, okrem iných, sa dosahujú týmto vynálezom, ktorý sa týka predovšetkým spôsobu na balenie podľa patentového nároku 1, 0018 Zásluhou pôvodcov je to, že vyvinuli metodológiu balenia pozostávajúcu z vyprázdňovania viskóznych produktov vytláčaním z veľkokapacitných vakov s cieľom zásobovať plničku, pričom sa predpokladá použitie najmenej jedného mobilného samostatného stroja na vytláčanie viskózneho produktu, čo poskytuje nasledujúce výhody- možnosť výmeny velkokapacitných vakov big bag v skrytom čase pre viacero baličiek ďalším samostatným mobilným strojom na vytláčanie, čo vedie kzvýšeniu produktivity približne o 300 tlrok (namiesto 700 až 1200 t/s fixným lisom),- mobilný samostatný stroj na vytláčanie môže byt asociovaný s baličkou s ñxným hydraulickým Iisom.0019 Jednou zo základných charakteristík vynálezu je teda použitie mobilného samostatného stroja na vytláčanie, ktorý možno ľahko premíestňovať od jednej balíčky kdruhej, aktorý je samostatný, pokial ide o vyprázdňovanie viskózneho produktu vytláčanlm z veľkokapacitného vaku. Ztohto dôvodu je opatrený prostriedkami na vytláčanie, ktoré sú tiež mobilné, ľahké, lacné a malých rozmerov.0020 Spôsob podľa vynálezu poskytuje široké rozmedzie vyprázdňovacích prietokov, ktoré možno meniť podľa viskozity príslušného produktu, priemeru výpustu alebo vyvljaného tlaku.0021 Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu sa pri vytláčani podľa etapy g)g 1) pôsobí tlakom najmenej na jednu vymedzenú zónu veľkokapacitného vaku pomocou tlakovaclch prostriedkov patriacich kmobilnému stroju, avýhodne pozostávajúcich najmenej zjedného lisovacieho ústrojenstva a/alebo tlakovej tekutiny tak, že jednak udržuje kontajner v natlakovanom alebo čiastočne natlakovanom stave, a tiež umožňuje vytláčanie viskózneho produktug 2) a/alebo sa čerpá viskôzny produktg 3) a, podľa potreby, sa na konci vytláčania odtlakuje.0022 Mobilný stroj na vytláčanie viskóznych produktov zveľkokapacitných vakov je výhodne opatrený nádobou, do ktorej sa umiestňuje veľkokapacitný vak.Vsúlade so spôsobom podľa vynálezu, etapa e) spočíva v použitl najmenej jedného mobilného samostatného vytláčacieho stroja opatreného najmenej jedným lisovaclm ústrojenstvom s najmenej jedným piestom určeným na to, aby pôsobil tlakom na veľkokapacitný vak.0023 Presnejšie povedané, je výhodné použit najmenej jeden mobilný samostatný vytláčací stroj opatrený nádobou navrhnutou tak, aby ju bolo možné uzavrieť, pričom piest uvedeného stroja je schopný sa pohybovať vplyvom pôsobenia tlakovej tekutiny, čím vytláča viskózny produkt z nádoby. 0024 Podľa výhodného spôsobu uskutočnenia podľa vynálezu sa použije tlaková tekutina vnafukovacom valci, ktorý je umiestnený medzi piestom a uzatváracím vratným vekom nádoby alebo dnom nádoby, a je prepojený sprostriedkami privádzajúcimi tlakovú tekutinu, ktorými je opatrený mobilný samostatný vytláčací stroj, pričom uvedené prostriedky prívodu tlakovej tekutiny umožňujú tlakovanie anásledne pohyb piestu, aby došlo k vytláčaniu viskózneho produktu z nádoby.Ako tlakovú tekutinu možno použiť plyn alebo kvapalinu. Môže ísť o kvapalinu s viskozitou menšou alebo rovnou 50 Pa.s. Na tento účel sa môže dokonale hodiť voda.0025 Podla spôsobu sa výhodne voll mobilný samostatný stroj, ktorý je opatrený čerpadlom na odsávanie viskózneho produktu asprievodnou doskou určenou na to, aby spočlvala na velkokapacitnom vaku mimo činnosti uvedeného stroja a po celú dobu vyprázdñovania veľkokapacitného vaku.0026 Viskózny produkt je výhodne zvolený zo skupiny zahŕňajúcej(prípadne vo forme vodných emulzil), ktoré môžu byt zosieťované do elastomérom reakciami polyadície, poly-kondenzácie alebo dehydrogeno(poly)-kondenzácie° organické polyméry s reaktívnymi organokremičitanovými skupinami (nazývané MS polyméry)° plnené kompozlcie, v prostredi rozpúšťadla alebo vody, obsahujúce akrylové polyméry, ktoré môžu byť zosieťované do elastomérom sušenímZa účelom uvedenia príkladov viskóznych produktov, ktorých sa týka tento vynález, možno spomenúť také produkty, ako silikónové tmely, ktorých viskozita je poriadku 3000 Pa.s.0027 Podľa jedného výhodného uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu výpustný otvor (otvory) možno vyhotoviť- výrezom v stene kontajnera,- a/alebo odstránenim zátky alebo záslepky, ktorou je opatrené ústie alebo ústia, ktoré môže byt opatrené vyprázdňovacím žľabom v stene kontajnera,- a/alebo odstránenim uväzu uzatvárajúcej otvor/otvory v kontajneri.0028 Vpraxi je teda možné prerezať časť steny veľkokapacitného vaku alebo prípadného výpustu/výpustov, ktorými je opatrený, prípadne rozviazať uvazy a/alebo uzly uzatvárajúce otvor. 0029 Podla jedného zaujímavého variantu produkt vytláčaný z veľkokapacitného vaku, pripadne zvreca vloženého v ňom, zásobuje prostriedky na skladovanie a/alebo mechanické prostriedky uvádzajúce do pohybu viskózne produkty umožňujúce zvýšiť ich prietok, pričom uvedené mechanické prostriedky sú zvolené zo skupiny zahŕňajúcej čerpadlá, závitovky (dvojité závitovky). 0030 Aj ked spôsob podla vynálezu je plne operatívny bez mechanického preberania viskózneho produktu na výstupe z kontajnera, je možné predpokladať zásobovanie strojných zariadení (napr. čerpadiel, závítoviek, dvojitých závitoviek) vytláčaným viskóznym produktom v pripade, ak bude nevyhnutné ho prepravovať na veľkú vzdialenosť alebo potrubiamí tvoriacimi významné straty tlaku,pripadne tiež na dosiahnutie ekonomického zisku.0031 Pri spôsobe podľa vynálezu viskózny produkt vytlačený z veľkokapacitného vaku zásobuje najmenej jednu zostavu na balenie uvedeného produktu do vhodného obalu s vhodným prietokom vyššlm alebo rovným spotrebe balíčky.0032 Ak je v záujme maximálnej produktivity pri zásobovaní balíčky výhodné použiť pri jednoduchom vyprázdñovani vytláčanim čo možno najvyšší prietok (napr. viac ako 50 litrov za minútu pri produkte s viskozitou 1000 Pa.s), je žiaduce disponovať vysokým okamžitým prietokom(napr. väčším ako 1 liter za minútu). Prietok prirodzene závisí od všetkých parametrov Poiseuillovho zákona (vískozita, rozdiel tlakov, geometria výstupnej rúry) a od prvkov brániacich toku viskčzneho produktu ventily, filtre, drsnosť.0033 Z dôvodu ilustrácie možno upresniť, že baličkou môže byť zariadenie na plnenie viskóznych produktov do tuby, napr. silikónových tmelov, s prietokom prispôsobeným prinajmenšom tak, aby bol rovný spotrebe baliaceho zariadenia.0034 Podla iného výhodného uskutočnenia použitia vynálezu viskózny produkt vytláčaný z velkokapacitného vaku, zásobuje mechanické prostriedky uvádzajúce do pohybu viskózny produkt umiestnené za mobilný samostatný vytláčacl stroj a umožňuje zvýšiť jeho prietok, pričom mechanické prostriedky sú výhodne zvolené zo skupiny zahŕňajúcej čerpadlá, závitovky (dvojité závitovky).0035 Spôsob podľa vynálezu prirodzene nie je obmedzený čo do počtu mobilných samostatných vytláčaclch strojov, tixných vytláčaclch strojov, baličiek a prípadných prostriedkov na skladovanie alebo mechanické odvádzanie produktu umiestnených ďalej v smere toku produktu.0036 Pri vytláčanl sa využlva poddajnosť vaku obsahujúceho viskózny produkt aplikovanlm tlaku na stenu tohto vaku, ktorý sa prakticky celý prenáša na viskózny produkt, takže kontajner sa udržiava v stave minimálne čiastočne natlakovanom a viskózny produkt sa vytláča. Toto kontínuálne alebo prerušované vytláčanie sa ovláda otvorením veľkokapacitného vaku (napr. výrezom, odskrutkovanim zátky, vypúšťacím žľabom). Stav natlakovania veľkokapacitného vaku,ktorý je výsledkom tlaku pôsobiaceho na jednu stenu výlučne po ploche umožňuje udržiavať sústavný tlak steny kontajnera, čim odstraňuje riziko neusporiadaného skladania, ktoré by mohlo viest k upchaniu otvoru, cez ktorý sa vypúšťa viskózny produkt. 0037 Aplikovaný tlak, ktorý je v rozmedzí napr. 1 až 6 bar pri priamom vyprázdñovani vytláčanlm,sa nastavuje tak, aby bol prietok viskózneho produktu väčší alebo rovný spotrebe plničky umiestnenej za mobilným samostatným vytláčacim strojom.0038 Podľa iného aspektu sa tento vynález týka zariadenia potrebného na uskutočnenie vyššie uvedeného spôsobu definovaného v patentovom nároku 11.0039 Veľkokapacitný vak môže byt napr. typu big bag. Svýhodou ide o kontajner, ktorého stena, hoci je pružná, nie je menej mechanicky odolná a vyznačuje sa tesnosťou voči uvažovanému viskóznemu produktu.0040 Podľa iného uskutočnenia táto stena v zásade pozostáva- najmenej zjedného prvku zaručujúceho mechanickú odolnosť ajednej alebo viacerých vrstiev z rovnakého alebo rozličného materiálu, výhodne z plátna

MPK / Značky

MPK: B67D 5/01

Značky: spôsob, kontajneroch, viskózneho, skladovacích, uloženého, produktů, balenia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e5546-sposob-balenia-viskozneho-produktu-ulozeneho-v-skladovacich-kontajneroch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob balenia viskózneho produktu uloženého v skladovacích kontajneroch</a>

Podobne patenty