Zariadenie na montáž zámerného ďalekohľadu na zbraň

Číslo patentu: E 3337

Dátum: 24.12.2003

Autor: Zeh Meinrad

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na montáž zámemého ďalekohľadu na zbraň0001 Vynález sa týka zariadenia na montáž zámemého ďalekohľadu na zbraň podľa predvýznakovej časti nároku l.0002 Take montážne zariadenie je známe zo spisu US 4 205 473 A. V tam zverejnenom uskutočnení je v dvoch s odstupom od seba usporiadaných montážnych pätkách natočiteľne medzi uvoľnenou polohou a blokovacou polohou usporiadané po jednom upínacom čape so smerom nadol vyčnievajúcim blokovacím výčnelkom. Blokovací výčnelok je vyhotovený v tvare bočne splošteného skoseného kužeľa, ktorý je v uvoľnenej polohe upínacieho čapu vytvorený na záber do výrezu prídržnej dosky, namontovateľnej na zbraní, a pri natočení upínací čap podchyu prídržnú dosku na spôsob bajonetového uzáveru. Upínacie čapy sú vo vnútri príslušného otvoru montážnych pätiek natočiteľne vedené pomocou smerom nahor0003 Úlohou vynálezu je vytvoriť jednoducho ovládateľné zariadenie na montáž zámemého ďalekohľadu, ktoré aj bez nákladných nastavovacích a prispôsobovacich opatrení umožnípolohovo presne a bezpečné mniesmenie zámemého ďalekohľadu na zbraň.0004 Táto úloha sa rieši zariadením so znakmi nároku 1. Účelné uskutočnenia a výhodneďalšie varianty vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.0005 V montážnom zariadení podľa vynálezu sú upínacie čapy, vyčnievajúce od montážnych pätiek smerom nadol, predopnuté smerom nahor pomocou tanierovej pružiny alebo iného pružnćho elementu. Pri otáčaní upínacích čapov do ich blokovacej polohy sa upínacie čapy sťahujú smerom nadol proti pružnej sile, takže výčnelky na upínacích čapoch zaberajú pri napätí na spodnej strane výstupkov na prijímacích otvoroch. Tým sa vytvára zaťahovacia sila,ktorá môže byť jednoduchým spôsobom nastavovaná vhodnou voľbou pružiny alebo použitím príslušného zväzku tanierových pružín. Pružným elementom môžu byť okrem toho jednoduchým spôsobom vyrovnávané axiálne tolerancie. Na spodnej strane montážnych pätiek je ďalej usporiadané po jednom vodiacom čape na lícovane presne vloženie do valcovej oblasti prijímacích otvorov. Tým sa umožní opakovane presné nastavenie polohy a polohovo presnámontáž zámemého ďalekohľadu na zbraň.0006 V účelnom uskutočnení majú montážne pätky spodnú rovinnú stykovú plochu napriľahnutie k homej rovinnej stykovej ploche na prijímacích otvoroch na zbraní. Tým saumožní opakovane presné bočné, pozdĺžne a výškové nastavenie polohy a tým polohovo presnámontáž zámemého ďalekohľadu na zbraň.0007 Otáčanie oboch upínacích čapov sa realizuje konštrukčne jednoduchým spôsobom pomocou príslušnej bočné vyčnievajúcej páky, ktorá súčasne slúži na axiálne zaistenie upínacích čapov vo vnútri montážnych pätiek. Otáčanie pák môže byť však tiež realizované inými ovládacími elementrni, ako je napríklad regulačná koliesko alebo obdobný element.0008 Ďalšie zvláštnosti a výhody vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu jednéhovýhodného príkladu uskutočnenia na základe výkresu. Pritom obrázky ukazujúobr. 1 časť opakovacej pušky so zámemým ďalekohľadom a zariadením na montáž zámemého ďalekohľadu v schematickom bočnom pohľadeobr. 2 ďalšie zariadenie na montáž zámerného ďalekohľadu v rozloženom znázorneníobr. 3 prednú montážnu pätku zariadenia znázomeného na obr. 2 vo zväčšenom rozloženom znázorneníobr. 4 prednú montážnu pätku z obr. 2 vo zväčšenom reze, aobr. 5 časť hlavne pušky s prijímacími otvormi na montáž zámemého ďalekohľadu.0009 Na obr. l je znázomená časť opakovacej pušky 1 s plášťom 2 komory, zámemým ďalekohľadom 3, a v nasledujúcom bližšie opisovaným zariadením pre montáž zámemého ďalekohľadu 3. Montážne zariadenie zahrnuje dve s odstupom od seba usporiadané montážne pätky 4 a 5, ktoré sú v uskutočnení, znázornenom na obr. 1, vyhotovené v jednom kuse sospodnou časťou samého o sebe známeho kruhového držiaka.0010 Obr. 2 znázorňuje ďalší priklad uskutočnenia montážneho zariadenia, v ktorom sa obe montážne pätky 4 a 5 nachádzajú na prednom a zadnom konci spoločného montážneho mostíka 6. Na montážnom mostíku 6 sú na uvoľniteľne ñxovanie zámemćho ďalekohľadu 3 namontovateľné dva kruhové držiaky so vždy spodným kruhovým segmentom 7, a s ním zoskrutkovateľným homým kruhovým segmentom 8. Tam v jednom kuse s montážnym mostíkom 6 vyhotovené montážne pätky 4 a 5 môžu byť však tiež vyhotovené ako zvláštne konštrukčné diely na upevnenie na montážnom mostíku alebo na montáž na oddelenýchkruhových držiakoch, respektíve iných vhodných držiakoch zámerného ďalekohľadu.0011 V oboch montáĺmych pätkách 4 a 5 je axiálne pohyblivo vo vnútri priechodového otvoru 10 a pomocou bočnej páky 11 natočiteľne medzi uvoľnenou a blokovacou polohou usporiadanépo jednom, smerom nadol vyčnievajúcom a smerom nahor predopnutom upínacom čape 9. Obaupínacie čapy 9 majú na svojom spodnom konci tri bočne vyčnievajúce a v obvodovom smere rovnomerne od seba s odstupom usporiadané výčnelky 12 na záber do príslušných prijímacích otvorov 13, respektíve 14, na homej strane plášťa 2 komory. Na vnútornej strane prijímacích otvorov 13 a 14 sú usporiadané tri smerom dovnútra vyčnievajúce Výstupky 15 s medzi nimi usporiadanými vybratiami 16. Výstupky 15 a vybratia 16 sú na prijímacích otvoroch 13 a 14 vytvorené tak, že výčnelky 12 upínacich čapov 9 sú v ich uvoľnenej polohe zavediteľné do vybratí 16, a v blokovacej polohe 9 podchycujú výstupky 15 pri priľalmutí k ich spodnej strane. Pretože obe montážne pätky 4 a 5 s v nich usporiadanými upínacími čapmi 9 sú skonštruovanć identicky, tak sa v nasledujúcom podrobne objasňuje len predná montážna pätka 4. Opis sa zodpovedajúcim spôsobom vzťahuje aj na zadnú montážnu pätku 5.0012 Ako vyplýva hlavne z obr. 3 a obr. 4, zahmuje predná montážna pätka 4 na svojej spodnej strane vodiaci čap 17 na lícovane presné vloženie do na obr. 2 a obr. 4 viditeľnej hornej valcovej vodiacej oblasti 18 prijímacieho otvoru 13. Okolo vodiaceho čapu 17 je na spodnej strane montážnej pätky 4 usporiadaná spodná styková plocha 19 na priloženie k homej stykovej ploche 20 plášťa 2 komory. Pomocou oboch stykových plôch 19 a 20, ako aj vodiaceho čapu 17, lícovane presne zaberajúceho do hornej vodiacej oblasti 18 prijímacieho otvoru 13, sa opakovane dosiahne presné bočné, pozdĺžne a výškové nastavenie polohy montážnej pätky 4, a tým polohovo presná montáž zámemého ďalekohľadu na zbraň aj pri opakovanom odobratí.0013 Upínací čap 9, vyčnievajúci od montážne pätky 4 smerom nadol, je pomocou s ním uvoľniteľne spojeného kolika 21 pridržovaný v priechodovom otvore 10 montážnej pätky 4. Na ten účel zaberá kolik 21 svojou spodnou časťou do príslušného otvoru 22 na hornej strane upínacíeho čapu 9. Uvoľniteľné spojenie medzi kolíkom 21 a upínacím čapom 9 je realizované pákou 11, ktorá je cez bočný priečny Výrez 23 zasunutá v montážnej pätke 4, a cez priečny otvor 24 upínacieho čapu 9 do bočného otvoru 25 kolika 21 a tam je pomocou tu neznázomenej poistnej skrutky alebo obdobného elementu zaistená proti vypadnutiu. Šírka príečneho výrezu 23 je zvolená tak, že páka 11 v uvoľnenej polohe upínacíeho čapu 9 priľahne k zadnému koncu príečneho výrezu 23, a v upnutej polohe k jeho prednému koncu. Priečny výrez 23 má okrem toho väčšiu výšku než v ňom pohyblivá časť páky 1 l, takže upínací čap 9 je v medziach miery,vopred danej výškou príečneho výrezu 23, axiálne pohyblívý. Smerom nahor je montážny čap 9 predopnutý tanierovou pružinou 26, ktorá je upnutá medzi rozšírenou hlavou 27 kolika 21 a vnútomou stykovou plochou 28 zahĺbenia 29 priechodového otvoru 10, usporiadaného na homej strane montážnej pätky 4. Medzi tanierovou pružinou 26 a hlavou 27 kolika 21 je ďalejusporiadaná podložka 30. Vhodnou voľbou hrúbky tejto podložky 30 môže byť nastavená sila tanierovej pružiny 26 v blokovacom stave upínacieho čapu 9. Hlava 27 kolika 21 je vo vnútri zahĺbenia 29 utesnená pomocou tesniaceho krúžku 31, ktorý leží V polkruhovej drážke 32, znázomenej na obr. 3, na vonkajšej strane hlavy 27.0014 Ako je znázomenć na obr. 3, majú smerom von vyčnievajúce výčnelky 12 upínacieho čapu 9 hornú rovínnú plochu 33, ktorá pri otáčaní upínacieho čapu 9 do blokovacej polohy priľalme k spodnej rovinnej ploche 34 výstupkov 15 v prijímacom otvore 13, znázomenej na obr. 4. Výčnelky 12 majú ďalej na svojej, v smere otáčania upínacej polohy prednej strane,nábehové zošikmenie 35, ktorého predná hrana 36 leží v smere nahor predopnutej uvoľnenej polohe upínacieho čapu 9 nepatrne pod spodnou plochou 34 výstupkov 15.0015 Na zapustenie upínacieho čapu 9 do montážnej pätky 4, respektíve 5, sa upínací čap 9 zospodu najprv zasunie do priechodového otvoru 10. Potom sa zhora nasadí tanierová pružina26 a podložka 30. Následne sa zasunie kolik 21 s tesniacim lcrúžkom 31 do homého otvoru 22 upínacieho čapu 9 tak, že jeho bočný otvor 25 lícuje s priečnym otvorom 24 upínacieho čapu 9.i Potom môže byť cez bočný priečny Výrez 23 a priečny otvor 24 zasunutá do otvoru 25 páka 11, a tam zaistené pomocou tu neznázomeného poistného kolika alebo obdobného elementu proti vypadnutiu. Jednotlivé diely, usporiadané vo vnútri montážnej pätky, sú teda ľahko namontovateľné a demontovateľné, a teda podľa potreby sa jednoducho vymenia. Paka 11 preberá dvojitú funkciu. Jednak slúži ako upevňovací element na otáčanie upínacieho čapu 9, ajednak ako spojovací element na súdržnosť jednotlivých dielov, ako aj na axiálne zaistenieupínacieho čapu vo vnútri montážnej pätky.0016 Na montáž zámemého ďalekohľadu 3 na opakovaciu pušku 1 musia byť obe montážne pätky 4 a 5 s upínacím čapom 9, nachádzajúcim sa v uvoľnenej polohe, nasadené na príslušné prijímacie otvory 13 a 14, pričom bočné výčnelky 12 na upínacích čapoch 9 zaberajú do vybratí 16 medzi výstupkamí 15 na prijímacích otvoroch 13 a 14. Následným otáčaním oboch upínacích čapov 9 pomocou pák 11 sa oba upínacie čapy 9 cez nábehové zošikmenia 34 sťahujú smerom nadol proti sile tanierovej pružiny 26, a v blokovacej polohe priľahnú potom svojimi homýrni rovinnými upínacími plochami 33 pri predpätí k spodným plochárn 34 výstupkov 15. Tým sa dosiahne bezpečné fíxovanie montážneho mostíka 6 s na ňom upevneným zámemým ďalekohľadom 3 na plášť 2 komory. Na demontáž zámerného ďalekohľadu 3 musia byť potom natočené len obe páky ll do zadnej uvoľnenej polohy, čím môže byť montážny mostík 6 so zámemým ďalekohľadom 3 jednoducho odobratý.

MPK / Značky

MPK: F41G 1/00

Značky: zariadenie, ďalekohľadu, záměrného, zbraň, montáž

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e3337-zariadenie-na-montaz-zamerneho-dalekohladu-na-zbran.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na montáž zámerného ďalekohľadu na zbraň</a>

Podobne patenty