Sústava vzduchových klapiek

Číslo patentu: E 18991

Dátum: 21.12.2012

Autor: Schöning Ralf

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka sústavy vzduchových klapiek podľa predvýznakovej časti0002 Pre vzduchové klapky v oblasti chladiča vozidla je známe uskutočniť tieto s prestaviteľným uhlom. Na tento účel sa spravidla použije aktuátor, ktorý spôsobuje prestavenie vzduchových klapiek. Pri výrobe sústavy vzduchových klapiek musí byť aktuátor na jednej strane spojený s rámom, v ktorom sú uložené vzduchové klapky,a na druhej strane svojim hnacím hriadeľom spojený so vzduchovými klapkami.0003 Aktuátor musí byť preto spravidla s rámom zoskrutkovaný, aby bol počas prevádzky tiež zaistený proti vyskrutkovaniu z rámu v dôsledku prevádzkou podmienených, na aktuátor pôsobiacich krútiacich momentov.0004 Z druhovo zodpovedajúceho dokumentu DE 10 2010 002373 A 1 je známa takáto prestavitelná sústava vzduchových klapiek pre čelné konce vozidiel. Táto obsahuje nosnú konštrukciu vo forme rámu. Medzi bočnými stenami rámu sú vo forme žalúzie usporiadané jednotlivé vzduchové klapky. Pomocou hnacieho zariadenia je možné jednotlivé vzduchové klapky súčasne natáčať okolo ich príslušných pozdĺžnych osi. Hnacie zariadenie je s týmto cieľom vhodným spôsobom spriahnuté so vzduchovými klapkami. Sústava vzduchových klapiek je ďalej opatrená centrálnym hnacím lôžkom, ktoré je uskutočnené na uchytenie a uloženie motora hnacieho zariadenia. Na uchytenie hnacieho lôžka je toto najmenej sčasti obopnuté svorkou. Táto svorka samotná je na svojom k hnaciemu lôžku privrátenom konci opatrená jednotlivými zaskakovacími prvkami, ktorými je0005 Úlohou vynálezu je znížiť pokial možno montážne náklady potrebné na uchytenie aktuátora na ráme a súčasne zredukovať aj počet nato potrebných konštrukčných súčasti.0006 Táto úloha je vyriešená sústavou vzduchových klapiek so znakmi nároku 1.Výhodné formy uskutočnenia sa nachádzajú v závislých nárokoch.0007 V sústave vzduchových klapiek podľa vynálezu, ktorá pozostáva z nosného rámu na uloženie množiny vzduchových klapiek a so vzduchovými klapkami spriahnutého aktuátora na ovládanie týchto vzduchových klapiek. Aktuátor je uložený v alebo na lôžku na uloženie a uchytenie aktuátora v oblasti sústavy vzduchových klapiek. Toto je uskutočnené pomocou na aktuátore vytvoreného spojovacieho zariadenia na pripojenie s pripevňovacím prvkom a pripevňovací prvok je opatrený fixovacím úsekom, ktorým je v lôžku fixovaný bez prídavného spojovacieho prvku.0008 Ak aktuátor poháňa vzduchové klapky, je na aktuátor prostrednictvom so vzduchovými klapkami spriahnuté hnacie osi vyvodzovaný krútiaci moment. Tento krútiaci moment by vytváral situáciu, že by sa aktuátor otáčal okolo hnacej osi a vyskrutkoval sa z lôžka. Tento krútiaci moment je najväčší v bode najviac vzdialenom od hnacej osi, takže kompenzácia, s výhodou spriahnutie aktuátora s pripevňovacím prvkom, by mala byť uskutočnená v tomto mieste, aby krútiaci moment mohol byť kompenzovaný pripevňovacím prvkom a bolo zabránené vyskrutkovaniu aktuátora.0009 Pripevňovací prvok je opatrený najmä prinajmenšom po úsekoch v smere Y rovnobežne s hnacou osou aktuátora prebiehajúcim záberovým čapom, ktorý je uložený vo väzobnom zariadení. Záberový čap môže byť zasunutý do väzobného zariadenia uskutočneného ako otvor alebo podlhovastý otvor, najmä slučka alebo oko. Potom sú aktuátor a upevňovací prvok vsadené do lôžka a tam fixované, ako bolo opísané vyššie.0010 Pripevñovacím prvkom podľa vynálezu je aktuátor ñxovaný v lôžku nosného rámu. Nie sú potrebné žiadne prídavné spojovacie prvky, ako sú skrutky alebo podobne. Prednostne je pritom použité riešenie spočívajúce v tom, že fixovací úsek je opatrený zaskakovacím prvkom, ktorý je zaskočený v zaskakovacom lôžku lôžka. Týmto zaskakovacím spojom je umožnená rýchla a tým z hľadiska nákladov0011 Prípevňovací prvok je prednostne uskutočnený približne v tvare písmena J alebo L. Jeden koniec upevňovacieho prvku je opatrený zaskakovacím prvkom a jeho druhý koniec je opatrený záberovým čapom. Prídavne môže byť lôžko opatrené výstužnými rebrami, na ktoré dosadá aktuátor. Tým tam aktuátor môže byť podopretý a tiež na neho počas prevádzky pôsobiace sily sú prenášané do nosného rámu. Výstužné rebrá s výhodou dosadajú na najmenej dve protiľahlé strany0012 Vynález je v nasledujúcom bližšie vysvetlený na základe výkresov, naktorých je znázornená naobr. 1 sústava vzduchových klapiek podľa vynálezu v perspektívnom vyobrazení, obr. 2 perspektívny detailný pohľad na uloženie aktuátora, obr. 3 prípevňovací prvok podľa vynálezu, obr. 4 lôžko so vsadeným aktuátorom.0013 Na obr. 1 znázornená sústava vzduchových klapiek je opatrená nosným rámom 1, ktorý prebieha v podstate v smere Y naprieč k smeru jazdy a vo zvislom smere Z medzi spodnou stranou 4 a hornou stranou 3. Medzi spodnou stranou 4 a hornou stranou 3 sú usporiadané vzduchové klapky 2, ktoré sú na nosnom ráme 1 uložené výkyvne okolo osi výkyvu, rovnobežných so smerom Y naprieč k smeru jazdy. Smer jazdy je označený vzťahovou značkou X. Vzduchové klapky 2 možno naklápať prvým aktuátorom 7. Aktuátor 7 je s výhodou priamo spriahnutý s jednou zo vzduchových klapiek 2. Vzduchové klapky 2 môžu byť potom medzi sebou spríahnuté pomocou väzobného prvku 8, takže aktuátor 7 môže synchrónne spoločne natáčať všetky vzduchové klapky.0014 Na pripevnenie aktuátora 7 slúži lôžko 6, ako je toto znázornené na obr. 2 a 4. Lôžko 6 je v znázornenom príklade uskutočnené ako priehlbina v nosnom ráme a je opatrené výstužnými rebrami 6 d, Ge, 6 g. Otvory alebo vñania 6 a, 6 b slúžia na uloženie vzduchových klapiek (nie je znázornená). Otvor 60 slúži na uloženiepripadne na priechod hnacej osi (na obr. 4 naznačené ako 7 b) aktuátora 7, na ktorej je zase uložený koniec jednej vzduchovej klapky 2. Výstužné rebrá 6 d, 6 e, 6 g, ktoré v znázornenom príklade prebiehajú v podstate rovnobežne s rovinou X-Y, slúžia jednak na vystuženíe v oblasti lôžka 6, jednak na podopretíe a dosadnutie aktuátora 7, pričom výstužné rebrá 6 d dosadajú na jednu stranu aktuátora 7 a výstužné rebrá 6 e dosadajú na protiľahlú stranu aktuátora 7. Výstužné rebrá 6 d a 6 e sú s výhodou vo zvíslom smere Z navzájom presadené. Výstužné rebro 6 g prebieha najmenej sčasti za aktuátorom 7 a tvorí zadný doraz pre tento.0015 Lôžko 6 je opatrené zaskakovacím lôžkom 6 f. v ktorom je zaskočený bezzávitový pripevňovací prvok 5. Tento pripevňovací prvok 5, ktorý je detailne znázornený na obr. 3, má zhruba tvar písmena J alebo L, pričom dlhšie rameno alebo úsek 52 L- alebo J-tvaru je vždy s výhodou upravený na tixovanie pripevňovacieho prvku 5 v zaskakovacom lôžku 6 f. Na do zaskakovacieho lôžka 6 f zaskočenom konci 5 c je pripevňovací prvok 5 opatrený ako zaskakovací prvok slúžiacou zaskakovacou západkou 5 b. Kratšie alebo zahnuté rameno alebo úsek 5.1 pripevňovacieho prvku 5 je na svojom voľnom konci s výhodou opatrené záberovým čapom 5 a, ktorého pozdĺžna os v znázornenom príklade prebieha v smere Y rovnobežne s priečnou osou vozidla, prípadne osou výkyvu vzduchových klapiek. Tento čap 5 a zasahuje, ako je znázornené na obr. 4, do ako otvor alebo podlhovastý otvor uskutočneného väzobného zariadenia 7 a na aktuátore 7. Čap 5 a má v tomto väzobnom zariadení 7 a s výhodou určitú vôľu, aby sa uľahčila montáž. V priečnom smere Y vozidla, prípadne v tom istom smere ako čap 5 a, prebiehajúci otvor 7 a je s výhodou pokiaľ možno ďaleko vzdialený od hnacej osi 7 b aktuátora 7. Zmyslom tejto väzby je, aby počas prevádzky aktuátora 7, teda aktivovania hnacej osi 7 b, sa aktuátor 7 okolo tejto hnacej osi 7 b vykýval. V jednom smere otáčania je tento nežiaduci pohyb kompenzovaný narážaním aktuátora 7 v jeho spodnej oblasti 7 c proti častiam lôžka 6. V opačnom smere otáčania by sa však aktuátor otáčal v smere šípky P z lôžka 6 von. Zásluhou spolupôsobenia s pripevñovacím prvkom 5,najmä záberu čapu 5 a do otvoru 7 a, je výkyvný pohyb aktuátora 7 v smere šípky P blokovaný alebo potlačený. Pripevňovací prvok 5, ktorý je zaskočený v lôžku 6, slúži teda nielen na montáž bez skrutky, ale zabraňuje tiež účinne chybnej funkcii v dôsledku vykývnutia aktuátora 7.

MPK / Značky

MPK: B60K 11/08

Značky: klapiek, vzduchových, sústava

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e18991-sustava-vzduchovych-klapiek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sústava vzduchových klapiek</a>

Podobne patenty