Zariadenie na vynášanie sypkého materiálu zo skladovacieho priestoru

Číslo patentu: E 17794

Dátum: 06.12.2013

Autor: Hargassner Anton

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa vzťahuje k zariadeniu na vynášanie sypkého materiálu zo skladovacieho priestoru s rotorom umiestneným nad dnom skladovacieho priestoru, ktorý má cez priestor dna sa rozprestierajúce odpratávacie ramená,tvorené hranou na výšku postavenými listovými pružinami so striedavo rozdielnou dĺžkou, a radiálne k rotoru prebiehajúcim závitovkovým dopravníkom usporiadaným v telese v tvare žlabu, stieraným odpratávacími ramenami. 0002 Aby sa použitelná energia pohonu pre zariadenie na vynášanie sypkého materiálu, napríklad kúskovitej horľaviny, ako štiepkov alebo drevených paliet, zo skladovacieho priestoru mohla držať porovnateľne nizko, je známe, že je treba navrhnúť odpratávacie ramená ako elasticky ohybné, hranou na výšku umiestnené listové pružiny. Cez odpor unášača vynášaného sypkého materiálu sily vyvinuté na odpratávacie ramená totiž spôsobia, že sa odpratávacie ramená proti smeru otáčania rotora špirálovito ohýbajú, takže len vnútorný priestor dna je stieraný odpratávacími ramenami a k tomu použitá spotreba energie zostane obmedzená. S pribúdajúcim vyprázdnením skladovacieho priestoru ubúda ohybové zaťaženie odpratávacích ramien, ktoré sa pozvoľna vracajú za radiálneho roztahovania svojej odpratávacej plochy do svojej východiskovej roztvorenej polohy. Prednostné odpratávanie vnútorného skladovacieho priestoru by mohlo byt prídavne podporované nasadením striedavo rôzne dlhými odpratávacími ramenami. Každopádne je u týchto odpratávacích ramien new/hodne, že predovšetkým dlhšie listové pružiny pri zvyšujúcom sa stieraní majú sklon k tomu, že sa cez ich polohu hranou na výšku v oblasti svojich vonkajších koncov vychyľujú hore, čo sťažuje vyprázdnenie skladovacieho priestoru.0003 Dokument FR 2034857 A 1 odhaľuje zariadenie na vynášanie sypkého materiálu zo skladovacieho priestoru podľa úvodnej časti nároku 1. 0004 Základom vynálezu je teda úloha, zostaviť zariadenie na vynášanie sypkého materiálu zo skladovacieho priestoru pomocou elastickyohybných odpratávacích ramien s hranou na výšku usporiadaných listových pružín tak, že sa zamedzí obmedzeniam pri vynášaní sypkého materiálu prostredníctvom hore sa vychyľujúcich odpratávacích ramien, bez toho, aby sa bolo treba vzdať výhod takýchto elasticky ohybných odpratávacích ramien. 0005 vychádzajúc zo zariadenia v úvode opísaného druhu na vynášanie sypkého materiálu zo skladovacieho priestoru rieši vynález zadanú úlohu tým, že sú odpratávacie ramená vytvorené so striedavo rozdielnou dĺžkou a že odpratávacie ramená kratšej dĺžky vyčnievajú smerom nadol proti odpratávacej ploche určenej spodnými pozdĺžnymi okrajmi odpratávacích ramien s väčšou dĺžkou.0006 Základom vynálezu je poznatok, že zosilnené vyhnutie hranou na výšku umiestnenými listovými pružinami vytvorených odpratávacích ramien potom nastupuje vždy, ked sa listové pružiny vo vnútornej časti môžu opriet ešte o vrstvu sypkého materiálu. Keďže táto vrstva sypkého materiálu chýba aspoň čiastočne v primeranej vnútornej oblasti, tak môže byt ďalekosiahlo zamedzené vychýlenie hranou na výšku postavených listových pružín vo vonkajšej oblasti. Pretože podľa vynálezu kratšie odpratávacie ramená vyčnievajú nadol proti odpratávacej ploche dlhších odpratávacích ramien a tým určujú hlbšie položenú odpratávaciu plochu než dlhšie odpratávacie ramená,môže byt kratšími odpratávacími ramenami vynášaná taká vrstva sypkého materiálu, ktorá by pri priblížení dlhších odpratávacích ramien k predĺženej polohe (nem. Strecklage) mohla spôsobiť podoprenie dlhších odpratávacích ramien, takže je tým zažehnané nebezpečenstvo vychýlenia dlhších odpratávacích ramien prekážajúce vynášaniu sypkého materiálu.0007 Opatrenie, nechat kratšie odpratávacie ramená proti odpratávacej ploche dlhších odpratávacích ramien vyčnievat smerom nadol, môže byť konštrukčne uskutočnené dvoma spôsobmi. Jedna možnosť spočíva v tom,usporiadať odpratávacie ramená kratšej dĺžky proti odpratávacím ramenám s väčšou dĺžkou v smere osi rotora presadene. Ďalšia možnost vyplýva, keď odpratávacie ramená kratšej dĺžky prebiehajú oproti odpratávacej ploche odpratávacích ramien s väčšou dĺžkou klesavo sklonené radiálne smerom von.V tomto prípade sa zväčšuje odstup kratšími odpratávacími ramenami určenejodpratávacej plochy od odpratávacej plochy dlhších odpratávacích ramien radiáine smerom von. Pri len axiálne odsadenom usporiadani odpratávacích ramien je tento odstup po dĺžke kratších odpratávacích ramien konštantný. V oboch prípadoch sa dosahuje, že je vrstva sypkého materiálu vynášaná kratšími odpratávacími ramenami, takže sa neposkytuje žiadne podoprenie dlhších odpratávacích ramien v oblasti tejto vynášanej vrstvy sypkého materiálu a je zamedzené hore smerujúcemu vychýleniu dlhších odpratávacích ramien v ich vonkajšej oblasti.0008 S pribúdajúcim vyprázdnením skladovacieho priestoru existuje nebezpečenstvo, že závitovkový dopravník nemôže byt rovnomerne plnený odpratávacími ramenami, čo napríklad v pripade dopravovania palív môže viest k tažkostiam v zavážani ohniska palivom. Aby mohlo byt zaistené rovnomerné plnenie závitovkového dopravníka tiež pri už do značnej miery vyprázdnenom skladovacom priestore, môže mat teleso v tvare žľabu pre vynášací závitovkový dopravník v oblasti v smere otáčania rotora zadnej steny telesa proti odpratávacím ramenám vyčnievajúoi stierač. Odpratávacími ramenami v smere obvodu nanesený sypký materiál je zadržiavaný vyčnievajúcim stieračom v oblasti telesa, takže je postarané o vyrovnanie plnenia telesa závitovkového dopravníka. Zotretím sypkého materiálu z odpratávacích ramien sa napokon zabráni tomu, aby bol sypký materiál dopravovaný zbytočne v kruhu. Aby sa mohol vziat podľa vynálezu ohľad na rozdielne usporiadanie odpratávacích ramien na rotore, môže mat stierač v oblasti kratších odpratávacích ramien nižšiu výšku než v pozdlžnej oblasti dlhších odpratávacích ramien, presahujúcu0009 Na výkrese je predmet vynálezu znázornený ako príklad. Tento ukazuje obr. 1 zariadenie podľa vynálezu na vynášanie sypkého materiálu zoskladovacieho priestoru v zjednodušenom bočnom pohľade,obr. 2 zariadenie v pôdoryse,obr. 3 konštrukčný variant zariadenia podľa vynálezu vzjednodušenom bočnom pohľade aobr. 4 rez pozdĺž čiary IV-IV obr. 3 vo väčšom meradle.0010 Zariadenie na vynášanie sypkého materiálu iba z prerušovane vyznačeného skladovacieho priestoru 1, obsahuje rotor 2 s otočným krížom 3,na ktorom sú upevnené odpratávacie ramená 4 a 5 vo forme hranou na výšku nasmerovaných listových pružín. Ako môže byť odvodené z obr. 2, majú odpratávacie ramená 4, 5 striedavo rozdielnu dĺžku. Pomocou odpratávacích ramien 4, 5 je plnený radiálne k rotoru 2 prebiehajúci závitovkový dopravnlk 6,ktorého teleso 7 v tvare koryta, hore otvorené, je v oblasti odpratávacích ramien 4, 5 stierané odpratávacími ramenami 4, 5, takže môže byť odpratávacími ramenami 4, 5 odobraný sypký materiál vložený do telesa 7 a pomocou závitovkového dopravníka 6 vynášaný zo skladovacieho priestoru 1. Pohon rotora 2 je realizovaný prednostné cez hriadel závitovkového dopravníka, na ktorý je napojená uhlová prevodovka 8 pre pohon rotora. Otočný kríž 3 rotora 2 je zakrytý kotúčom 9, ktorý prednostne nesie rozdeIovací kužel pre sypký materiál.0011 Na rozdiel od bežných vynášacích zariadení tohto druhu nemajú odpratávacie ramená 4, 5 žiadnu spoločnú, spodnými pozdĺžnymi okrajmi listových pružín určenú odpratávaciu plochu. Ako vyplýva z obr. 1, leží prerušovane vyznačená odpratávacia plocha 10 dlhších odpratávacích ramien 4 kvôli vzájomnému axiálnemu presadeniu odpratávacích ramien 4, 5 s odstupom nad odpratávacou plochou 11 kratších odpratávacích ramien 5. Táto okolnost podmieňuje, že pri pokročilom vyprázdnení skladovacieho priestoru 1 v oblasti kratších odpratávacích ramien 5 môže byt vynášaná dlhšími odpratávacími ramenami 4 nedosiahnuteľná vrstva sypkého materiálu, takže dlhšie odpratávacie ramená 4 v oblasti tejto vynesenej vrstvy sypkého materiálu nemôžu mat oporu na dne sypkého materiálu, čo predstavuje dôležitý predpoklad k tomu, že dlhšie odpratávacie ramená 4 v oblasti svojich vonkajších koncov nesnímu týmto odpratávacím ramenám 4 pridelenú odpratávaciu plochu 10. Odpratávací účinok dlhších odpratávacích ramien 4 môže byt neobmedzene zachovaný potom tiež pri rozsiahlom vyprázdnení

MPK / Značky

MPK: B65G 65/48, B65G 65/46

Značky: sypkého, priestoru, skladovacieho, materiálů, zariadenie, vynášanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e17794-zariadenie-na-vynasanie-sypkeho-materialu-zo-skladovacieho-priestoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vynášanie sypkého materiálu zo skladovacieho priestoru</a>

Podobne patenty