Váha pre dopravný pás

Číslo patentu: E 13661

Dátum: 23.12.2009

Autor: Futehally Habib

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka váhy s dopravným pásom na dopravu a váženie sypkého materiálu, s kyvnou pákou, pôsobiacou na tyčové ústrojenstvo, a váhovým členom, spojeným s tyčovým0002 Takéto váhy s dopravným pásom sú známe z rôznych uskutočnení. Tak napríklad zo spisov DE 12 64 088 A alebo DE 20 37 465 A, pričom iné riešenia váhových členov sú známe napríklad zo spisov DE 19 19 368, US 2 765 816, US 3 324 960, US 3 498 396, US 4 353 427, US 5 877 456 alebo US 2009/0090603 A 1.0003 Napríklad V elektrárňach, ktoré používajú fosílne palivá,ako je napríklad hnedé alebo čierne uhlie, musí byť toto palivo pokiaľ je to možné presne dávkovane privádzané k príslušným horákom, na čo sa okrem iného používajú váhy s dopravným pásom daného druhu. Ak sa spaľujú prachové častice, tak je treba vidieť problém V tom, že tieto prachové častice majú sklony k nekontrolovaným explóziám, takže mnoho z elementov je tiež tlaku odolne zapuzdrených v ceste dopravy. Ak sa majú použiť váhové členy v zapuzdrených puzdrách odolných tlaku, tak sú tieto pripoškodení len ťažko dosiahnuteľné.0004 Tu si vynález stanovuje, že jeho úloha spočíva vo vytvorení takejto váhy s dopravným pásom, aby najmä aj váhovéčleny boli dosiahnuteľné zvonku.0005 Váhou s dopravným pásom opisovaného druhu sa táto úloha rieši podľa vynálezu tým, že dopravný pás je obklopený tlaku odolným, pred explóziou chráneným puzdrom, pričom tyčové ústrojenstvo, pôsobiace na váhový člen, je cez aspoň jedno elastické ložisko s tlaku odolným tesnením vyvedené z puzdravon, pričom váhový člen je umiestnený mimo puzdra.0006 Prenosom pohybov príslušného prenosového tyčového ústrojenstva, pôsobiacich na váhový člen, smerom mimo puzdro odolné tlaku sa zaistí, aby bol váhový člen v každom nmmente dosiahnuteľný z vonkajška bez toho, aby sa muselo puzdro odolné0007 Ďalšia úplne značná výhoda spočíva v tom, že váhový člen,spravidla veľmi citlivý na teplotu, nie je umiestnený v oblasti vysokých teplôt, takže sa do značnej miery zabráni chybám0008 V uskutočnení sa predpokladá, že puzdro je aspoň v oblasti váhového člena vytvorené valcovito, pričom tyčové ústrojenstvo, pôsobiace na váhový člen, tangenciálne prestupujepuzdro, a je vedené v dvoch elastických tesniacich ložiskách.0009 Bez toho, aby sa vynález obmedzoval špeciálne na tangenciálny priechod tyčového ústrojenstva, pôsobiaceho na váhový člen, spočíva zvláštnosť daného vynálezu najmä V tom, že toto tyčové ústrojenstvo pôsobí spravidla ako na navrchu ležiaci váhový člen, tak je tiež smerom dolu vyvedené z príslušného puzdra, aby sa tam nmhlo použiť na kompenzáciu tlaku, čím saopäť oproti známym riešeniam značne zvýši presnosť meraní.0010 V jednom modifikovanom tvare uskutočnenia môže byť realizované také usporiadanie, že puzdro je v oblasti váhového člena vybavené smerom von vyčnievajúcim nástavcom, ktorý má aspoň dve protiľahlé bočné steny, v ktorých je ako tesnenie odolné tlaku umiestnená vždy clona, prestúpená tyčovýmústrojenstvom, pôsobiacim na váhový člen.0011 Podľa vynálezu môže byť realizované aj také usporiadanie, že kyvná páka má nástavec, prestúpený prenosovou tyčou, pričomprenosová tyč má V oblasti nástavca vonkajší závit, a nástavec skorešpondujúcim vnútorným závitom na zoradenie prenosovej tyče.0012 V dalšom uskutočnení podľa vynálezu sa predpokladá, že rám, nesúci dopravný pás, je vybavený pojazdnými kladkami,pojazdnými na koľajniciach, na zavedenie a/alebo odobratie dopravného pásu s priradenými elementmi váhy z tlaku odolného, pred explóziou chráneného puzdra.0013 Výhodné môže byť tiež to, ak je hnací valec dopravného pásu vybavený spojovacím elementom, a hnací motor korešpondujúcim spojovacím elementom, na pripojenie, respektive odpojenie hnacieho valca bez použitia nástroja, ako to vynález tiež predpokladá, pričom nadto môže byť realizované aj usporiadanie, že prenosová tyč na prenos výchyliek váhy je vybavená oddeľovacou spojkou, pričom puzdro má priehľadnéokienko na monitorovanie procesu spojovania.0014 Vynález je v nasledujúcom príkladne bližšie objasnený naobr. 1 zjednodušené priestorové znázornenie váhy s dopravnýmpásom podľa vynálezu, s obklopujúcim puzdrom odolným tlaku, obr. 2 modifikovaný priklad uskutočnenia použitia nástavcaobr. 3 zjednodušene priestorové znázornenie váhy s dopravným0015 Váha s dopravným pásom, celkovo označená vzťahovou značkou 1, je tvorená dopravným pásom, označeným vzťahovou značkou 2, ktorý je nesený množinou valčekov 4, uložených v ráme3, pričom valček, označený vzťahovou značkou 4 a, pôsobí na kyvnúpáku 6, otáčateľnú okolo osi 5 otáčania, 2 čelnej strany usporiadaný valček, obracajúci dopravný pás 2 je na obr. 1 označený vzťahovou značkou 4 b. Dopravný pás 2 je obklopený čiastočne V rozlomenom stave zobrazeným tlaku odolnýnl a pred explóziou chráneným puzdrom, celkovo označeným vzťahovou značkou0016 Ku kyvnej páke 6 je pevne pripojený nástavec, označený vzťahovou značkou 8, ktorý nesie prenosovú tyč 9, voči valčeku 4 a umiestnenú v podstate kolmo, ktorá tam je pomocou závitu, na obr. 1 bližšie neznázorneného, usporiadaná výškovo0017 Prenosová tyč 9 prestupuje približne tangenciálne puzdro 7 odolné tlaku, na obr. 1 valcovité, a pomocou horného a spodného ložiska, všeobecne označeného vzťahovou značkou 10, je vyvedená von, pričom V oblasti horného ložiska 10 je mimo puzdro 7 umiestnený váhový člen 11, na obrázkoch len naznačený. Na spodnom konci 9 a má prenosová tyč 9 hák, aby tu mohli byť upevnené tu bližšie neznázornené elementy na kompenzáciu tlaku. Na lepšie rozlíšenie je ložisko, priradené váhovému členu 11, označené vzťahovú značkou 10, protiľahlé ložisko vzťahovou0018 Na obr. 2 je ako rez znázornený trochu modifikovaný priklad uskutočnenia vynálezu, pričom tu je bližšie neznázornené puzdro 7 odolné tlaku, vybavené skriňovým nástavcom, všeobecne označeným vzťahovou značkou 12, ktorý má dve protiľahlérovnobežné stenové plochy 12 a a 12 b, ktoré sú vybavené dvoma0019 Tieto obidva otvory 13 a a 13 b sú V rovnobežných stenových oblastiach 12 a a 12 b uzavreté vždy jednou clonou aleboporovnateľným elastickýnt a zároveň tesniacinl elementom 14, do

MPK / Značky

MPK: G01G 21/30, G01G 3/18, G01G 11/00

Značky: váha, dopravný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e13661-vaha-pre-dopravny-pas.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Váha pre dopravný pás</a>

Podobne patenty