Utierateľný štrbinový ventil

Číslo patentu: E 13124

Dátum: 27.12.2002

Autor: Miller Pavel

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa všeobecne týka ventilov a špecifickejšie sa týka novej konštrukcie ventilu,ktorá poskytuje mnohé zlepšené charakteristiky oproti doterajšiemu stavu techniky, a je dobre prispôsobený pre lekárske použitie ako napriklad v bezihlových intravenóznych súpravách a dalších lekárskych aplíkáciách, kde je žiaduce vyhnúť sa použitiu ihiel pri prenose a podávaní tekutých produktov pacientom v sterilnom prostredi.0002 V súčasnosti je mnoho typov utieratelných ventilov, určených na riešenie bezpečnostných otázok vpichu ihiel. Takéto ventily musia spĺňať mnohé požiadavky. Napriklad musia bezpečne vydržať bez straty výkonu najmenej 100 pripojení a odpojeni v mieste vpichu pred výmenou súpravy. Okrem toho,toto pripojenie sa musí udržiavať pred uskutoćnením odpojenia dlhú dobu. Ďalej, miesto musí byť schopné akceptovať následné pripojenia bez toho, aby umožnilo akúkoľvek netesnosť. Takéto ventily musia tesniť tekutinu pod tlakom v súprave. Musia krátku dobu odolať tlakom napríklad nad 1,72 baru (25 psi), ako ked sa uskutočňuje vpich cez susediace miesto, alebo je v blízkosti čerpadlo. Takéto ventily nesmú obsahovat žiadny mŕtvy priestor, kde sa tekutina môže zbierať a nemôže sa ľahko vypláchnuť. Taktiež by mal byť minimalizovaný priming objem. Ďalej musia byť taktiež ľahko prístupné pomocou štandardných Luerovych spojok a zabezpečovať bezpečné aretačné charakteristiky tak, že takéto spojky možno nechať pripojené o miesto bez ďalšej pomoci lekára.Ďalej takéto ventily sa musia vyrábať vysokou rýchlosťou a pri nízkych nákladoch. Zároveň musi dizajn umožňovať minimálne výrobné chyby. Ešte dalej je žiaduce, aby takéto ventily mali čo najmenej komponentov a ľahko sa montovali bez požiadavky akejkoľvek ťažkej orientácie alebo polohovania komponentov. Ďalšou vysoko žiaducou charakteristikou je ľahká a bezpečná utieratelnosť vtokovej plochy ventilu.0003 Najnovšie ventily obmedzujú volný tok prechádzajúcej tekutiny využívaním úzkych kanálikov rebier, alebo vnútorných kanylových charakteristík. Obmedzenie dráhy toku takýmto spôsobom môže vytvoriť podmienky hemolytického poškodenia. Takéto obmedzenia taktiež spôsobujú, že ventil sa všeobecne ťažšie preplachuje. Príklady niektorých ventilov sú uvedené v US 6,325,782 a US 6,290,206. 0004 Ďalej vretená alebo tesnenia niektorých ventilov využívajú otvor ktorý sa pri montáži zatvára. Tento otvor sa musi vytvoriť počas tvárnenia a vyžaduj, aby čap jadra sa tiahol celým dielom, čo vytvára možnosť, aby sa na deliacej ploche čapu jadra vyvinul pretok. Takýto pretok by sa potom nachádzal na bližšom konci vretenaa predstavoval možné nebezpečenstvo, ak by sa odstránil pôsobením prenikania Luerovej spojky, pretože by to spôsobilo, že pretok by sa vtlaćil do dráhy toku tekutiny.0005 Navyše ventily, ktoré využívajú pružné vretená so štrbinou, majú eliptickú geometriu prierezu a orientáciu štrbiny musi presne regulovať polohovací systém počas výroby štrbiny alebo počas montáže. Príklady tohto typu ventilu sú uvedené v US 6,050,978 a US 5,354,275.0006 Ďalej v lekárskych aplikáciách je zvyčajne žiaduce zabrániť, aby bol pacient vystavený tekutine,ktorá sa vstrekuje alebo extrahuje z pacienta, a je žiaduce, aby sa ochránili sestričky a lekári pred vystavenlm tekutine, ktorá môže obsahovať krv pacienta alebo odpadové produkty. Avšak, pristroj použitý na vstrekovanie alebo čerpanie tekutiny (ktorá je všeobecne vnútorným komponentom (samec) striekačky) často zadržiava určitú tekutinu na svojej špičke, čo predstavuje riziko pre sestry a lekárov,ktorí sú tekutine vystavení. Je vysoko žiaduce utretie tejto tekutiny pred odpojením prístroja.0007 Ešte dalej, niektoré podobné zariadenia, ktoré sú v súčasnosti na trhu využívajú tenké rebrá alebo kanyle podobné detaily puzdier, ktoré môžu byť náchylné k zlomeniu. Takéto zlomenie môže poškodiť flexibilné tesniace vreteno vo ventile, alebo sa môže uvolniť prietok v dráhe toku. Rovnaké rebrá alebo úzke kanáliky puzdier predstavujú prekážky pre plynulý tok tekutiny, čo obmedzuje tok a v prípade prenosu krvi zvyšuje riziko mechanického hemolytického poškodenia.0008 V EP 1217284 je popísaná spojka pre rôzne lekárske prístroje, zahŕňajúca puzdro a prípojnú časť na spojenie s hadičkou, ventil z elastického materiálu umiestnený v puzdre, s jedným koncom ventilu prispôsobeným na vtlačenie hadičkou, ked sa otvára štrbina vytvorená vo ventile, pričom ventil sa podrobuje elastickej deformácii.0009 Rôzne návrhy pre ventily a spojky médií sú opisané v- US 5699821, pričom návrhy zahŕňajú buď vnútorné kanylové konštrukcie a/alebo majú normálne otvorené štrbiny..2 0010 Tento vynález je nasmerovaný na riešenie prinajmenšom niektorých z vyššie spomenutých požiadaviek, ako aj nežiaducich charakteristík niektorých súčasných utierateľných ventilov.0011 Tento vynález sa týka utierateľného štrbinového ventilu defmovaného v nároku 1.0012 Všeobecným cieľom tohto vynálezu je poskytnúť ventil, ktorý je samotesniaci za účelom obmedzenia vtoku tekutiny a ktorý znižuje riziko kontaminantov ako sú baktérie, zhromažďujúce sa na ventile alebo v ňom. Všetky vonkajšie povrchy v blízkosti vretena ventilu sú prístupné, aby sa dočista utreli sterilným tampónom.0013 Dalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť ventil, ktorý zahŕňa vreteno ktoré poskytuje relatívne plochý vrchný povrch bez záhybov. ktorý možno ľahko utierať.0014 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť ventil, ktorý minimálne obmedzuje prietok tekutiny cez seba bez vyžadovania, aby tekutina prechádzala cez kanylové kanáliky a taktiež bez akýchkoľvek charakteristík rebrovitých puzdier, aby sa zabezpečila konštrukcia ventilu s neobmedzenou dráhou prietoku, ktorá umožňuje plynulý tok tekutiny bez hemolytického poškodenia, a navrhnutú tak, aby nenastali ťažkosti pri tvárnení a montáži vysokou rýchlosťou.0015 Ešte dalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť konštrukciu ventilu zahŕňajúcu vonkajší komponent (samicu) ventilu, ktorý tesní s vnútorným komponentom (samcom) alebo prístrojom, ked prístroj doňho zapadá tak, že nie je žiadny únik tekutiny.0016 Ešte ďalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť ventil, ktorý automaticky utiera vnútorný komponent alebo prístroj, ked sa prístroj z neho odpája alebo vyberá.0017 Ešte dalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť konštrukciu ventilu a konkrétne vonkajšieho ventilu, ktorá docieľuje účinné tesnenie a nemá tendenciu, aby unikala tekutina do okolitého priestoru,keď sa z neho vnútorný komponent alebo prístroj odpájajú.0018 Ešte dalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť konštrukciu ventilu, ktorá dovoľuje prietok tekutiny v oboch smeroch, ked vnútorný komponent alebo prístroj doňho zapadajú.0019 Ešte dalším je zabezpečiť jednotnú kruhovú geometriu prierezu všetkých komponentov tak, že nie je potreba presnej orientácie pre účely prerezávania alebo montáže. Takáto konštrukcia umožní vysoko spoľahlivú montáž bez použitia sotistikovaných vysokorýchlostných polohovaclch systémov. 0020 V krátkosti, podľa vyššie uvedeného, tento vynález predpokladá ventil alebo vonkajší komponent, ktorý zaberá do vnútorného komponentu alebo prístroja, kde ventil obsahuje pružné deformovateľné vreteno, ktoré je umiestnené v tele ventilu a je v ňom posúvatelné. Vreteno ventilu má štrbinu a je homogénne okrúhle ako puzdro (t.j. má homogénny okrúhly proñl prierezu). Navyše, vreteno ventilu na svojom vonkajšom povrchu zahŕňa obvodovú drážku. Drážka zabezpečuje bod oslabenia vonkajšieho povrchu vretena ventilu. Drážka je nakonñgurovaná, aby zabezpečila, že ked vnútomý komponent alebo prístroj zapadajú do ventilu. vreteno ventilu sa v drážke ohýba alebo rozpína všeobecne von, čím zabezpečuje zvýšený objem prietoku vo vretene ventilu. Keď prístroj zapadá do štrbiny vretena ventilu, vreteno sa v tele ventilu posúva a štrbina tesní voči vonkajšiemu povrchu prístroja alebo vnútorného člena, čím umožňuje, aby kvapaliny prúdila cez vreteno do prístroja alebo z neho. Konštrukcia ventilu je taká, že ked sa ventil spustí, tekutina môže prúdiť v ktoromkoľvek smere cez ventil. Ako sa prístroj vyberá z vretena, štrbina vo vretene ventilu sa zatvára a toto bráni, aby tekutina unikala pri ďalšom vyberani prístroja. Taktiež konfigurácia vretena zabezpečuje, že vreteno utiera alebo čistí špičku prístroja, ked sa špička prístroja vyberá zo štrbiny. Vreteno je dalej nakonfigurované s uvoľňovacou charakteristikou na bližšom konci, aby sa dosiahli kvôli ľahkému utieraniu relatívne plochý vrchný povrch bez záhybov.0021 organizáciu a sposob konštrukcie a fungovania vynálezu spolu s jeho dalšími dielmi a výhodami možno pochopit s odkazom na nasledujúci opis braný v spojení s priloženými výkresmi, pričom podobné referenčné značky označujú podobné prvky, a na ktorýchObrázok 1 je zväčšený izometrický pohľad na ventil ktorý je podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 2 je zväčšený bokorys ventilu zobrazeného na obrázku 1Obrázok 3 je zväčšený pohlad v reze na ventil zobrazený na obrázkoch 1 a 2 pozdlž línie 3-3 na obrázku 2Obrázok 4 je zväčšený pohľad v reze, velmi podobný obrázku 3, na ventil podľa obrázkov 1 a 2 zobrazujúci prístroj zapadnutý do ventiluObrázok 5 je zväčšený bokorys komponentu vretenu ventilu zobrazeného na obrázkoch 1 až 4Obrázok 6 je zväčšený pôdorys komponentu vretena ventilu zobrazeného na obrázku 5Obrázok 7 je zväčšený pohľad v reze na komponent vretena ventilu zobrazeného na obrázku 5 pozdĺž linie 7-7 na obrázku 5Obrázok 8 je zväčšený pohľad v reze na alternatívny ventil, podobný ventilu zobrazenému na obrázkoch 3 a 4, ale kde zadný koniec ventilu je nakonñgurovaný pre priame prijatie hadičky na tekutinuObrázok 9 je zväčšený pohľad v reze na ventil podľa obrázka 8, zobrazujúci prístroj zapadnutý do ventilu.0022 Obrázky 1 až 4 znázorňujú ventil, ktorýje podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu. Obrázky 5 až 7 znázorňujú komponent vretena ventilu detailnejšie. Obrázky 8 a 9 znázorňujú altematívnu verziu ventilu zobrazeného na obrázkoch 1 až 4, pričom zadná časť ventilu je nakonfigurovaná, aby prijala hadičku s tekutinou. Každý z ventilov dovoľuje prietok v ktoromkoľvek smere a tesnl, aby obmedzil cez seba prietok tekutiny ked sa vnútorný komponent alebo prístroj odpájajú. Taktiež každý z ventilov zabezpečuje tesnenie so špičkou prístroja, ked špička doňho zapadla, a automaticky utiera špičku prístroja, ked sa z neho prístroj odpája. Všetky vonkajšie povrchy v blízkosti vretena v každom z ventilov sú prístupné, aby sa utreli sterilným tampónom. Ďalej, žiadny z ventilov nevystavuje vnútorný neutrálny priestor ventilu tekutine prúdiacej cez ventil, pretože zapadnutie Špičky prístroja do vretena deformuje a stláča vreteno do utesneného kontaktu s puzdrom ventilu. Ďalej neobsahuje žiadne rebrá alebo kanylove charakteristiky a všetky komponenty majú okrúhlu geometriu prierezu. Nakoniec, každý z ventilov znižuje pravdepodobnosť, že tekutina bude unikať z ventilu do okolitého prostredia ked sa z neho prístroj odpája. Preto každý ventil je špecificky zameraný na zmiernenie mnohých problémov, s ktorými sa stretávame v doterajšom stave techniky a zabezpečuje sterilnú cestu tekutiny pre podávanie tekutiny pacientovi, alebo odoberanie tekutiny z pacienta.0023 Ventil 10 zobrazený na obrázkoch 1 až 4 zahŕňa v podstate rúrkové telo 12 ventilu, ktoré má,ako je zobrazené na obrázkoch 3 a 4, stredovú axiálnu dieru 14, tvoriacu časť 16 so zväčšeným priemerom a časť 18 so zmenšeným priemerom. Diera 14 definuje prvý otvorený koniec 20 na prijatie vnútorného komponentu ventilu alebo prístroja 22 (pozrite obrázok 4), ako je bezihlová striekačka ktorá má Luerovu špičku, a druhý otvorený koniec 24 pre spojenie s hadičkou tekutiny (nie je zobrazená). Výhodne, telo 12 ventilu je tvorené z relatívne tuhého trvanlivého materiálu ako je tennoplastový materiál.0024 Ako je najjasnejšie zobrazené na obrázkoch 3 až 4, kvoli ľahkej montáži telo 12 ventilu možnovytvoriť z dvoch časti, prednej časti 26 tela a zadnej časti 28, ktoré sú ultrazvukom utesnené spolu vo zvarovom spojí 30, aby sa zabezpečilo súvislé telo 12 ventilu. Nakoniec treba oceniť, že umiestnenie spoja 30 nie je záväzné a že telo 12 ventilu nemusi byt vôbec vytvorené z dvoch samostatných kusov ktoré sa spolu spájajú, ale môže byť vytvorené z ešte viacerých kusov, alebo môže byť vytvorené ako jediný jednodielny kus. Ako alternatívu k zvarovému spoju 30 možno medzi prednou časťou 26 a zadnou časťou 28 tela 12 ventilu zabezpečiť zaskakovací spoj alebo lepený spoj. Ako je zobrazené, výhodne tvar puzdra 12 je taký, že jeho vonkajší povrch zabezpečuje všeobecne konvexný tvar, pričom priemer prierezu odsadenia na bližšom konci je väčší než priemer prierezu v strede puzdra (t.j. puzdro 26 je širšie v odsadení 21 než je v strede ventilu 17), čo uľahčuje bezpečnú manipuláciu s ventilom 10.0025 Ako je zobrazené na obrázkoch 1 až 4, zadná časť 28 tela 12 ventilu sa môže nakonñgurovať ako vnútomá Luerova tvarovka na prijatie zodpovedajúcej vonkajšej Luerovej tvarovky (nie je zobrazená). Alternatívne, ako je zobrazené na obrázkoch 8 a 9, zadná časť môže byť nakonñgurovaná na priame zapadnutie do hadičky tekutiny. V skutočnosti je mnoho alternatív tvaru a konfigurácie zadného konca ventilu.0026 V tele 12 ventilu je vreteno 32 ventilu. Výhodne vreteno 32 je tvorené zo silikónu, avšak vreteno 32 môže byť namiesto toho vytvorené z nejakého iného pružného elastomérového materiálu ako je prírodná guma, tennoplastový elastomér, alebo termoplastická guma. Ako je zobrazené na obrázkoch 3,5 a 7, vreteno 32 má výhodne všeobecne kužeľovú prednú časť 34 tela a všeobecne valcovú zadnú časť 36 tela alebo hrdla. Ako predná časť 34 tela, tak časť 36 hrdla majú všeobecne kruhové profily prierezu a zodpovedajúce je vytvarované telo 12 ventilu. Predná časť 34 tela vretena 32 zahŕňa množstvo všeobecne valcových častí 38, 39 a 40 a všeobecne kužeľovú časť 44, ktorá zabezpečuje, že predná časť 34 tela sa všeobecne zužuje na konci 46.0027 Ventil 10 je nakonfigurovaný tak, že neobsahuje žiadne tenké rebrá alebo kanylové detaily,pretože tento typ konštrukcie je často citlivý na zlomenie a takéto zlomenie by mohlo poškodiť pružné vreteno 32, alebo by sa mohlo uvoľniť v dráhe toku.0028 Zadná časť 36 tela vretena 32 je výhodne v podstate valcová, aby zabezpečila silnú odolnosť proti axiálnemu stlačeniu a končí na tupom alebo plochom konci 48 všeobecne oproti koncu 46. Ako je zobrazené na obrázkoch 3, 4 a 7, vreteno 32 má cez seba centrálny axiálny prechod 50 tekutiny, ktorý definuje na jednom konci prechodu 50 štrbinu 52 na koncovom povrchu 46 vretena 32 a na druhom konci.4 prechodu definuje protiľahlá druhý koncový otvor 54. Ako je zobrazené na obrázku 4, výhodne druhý koniec 54 vretena 32 je zoradený s vnútorným povrchom tela 12 ventilu, čím zabezpečuje plynulú dráhu toku tekutiny medzi prechodom 50 tekutiny vo vretene 32 a telom 12 ventilu pre prenos kvapaliny,vzduchu alebo inej tekutiny vo ventile 10.Výhodne bočná stena vretena 32 pokračuje od jedného konca 46 vretena 32 k druhému koncu 54 a má po svojej dĺžke kruhový, postupne väčší profil prierezu.0029 Valcová časť 39 je nakonfigurovaná tak, aby fungovala ako uvoíňovacia vlastnosť, čo umožňuje, aby sa časť 38 úplne stlačila, aby odolala spätému tlaku a aby sa valcová časť 39 čiastočne stlačila, aby umožnila koncu 46 vretena 32 vytvoriť relatívne plochý povrch bez záhybov.0030 Kým druhý koncový otvor 54 vretena 32 je vždy otvorený, štrbina 52 v prednej časti 34 vretena 32 je normálne zatvorené. Ako je zobrazené na obrázkoch 6 a 7, dokonca ked vreteno 32 ventilu nazapadlo do tela 12 ventilu, štrbina 52 je zatvorená. Inými slovami, predná časť 34 tela vretena 32 nemusí zaberať do žiadneho vnútorného povrchu tela 12 ventilu, aby sa štrbina 52 zatvorila, pretože štrbina 52 je normálne zatvorená. Napriek tomu, ako je zobrazené na obrázku 4, štrbinu 52 možno otvoriť zapadnutlm špičky 56 prístroja 22, akoje špička bezihlovej striekačky, do nej.0031 Ako je zobrazené na obrázkoch 3, 4, 5 a 7. vreteno 32 ventilu na svojom vonkajšom povrchu obsahuje obvodovú drážku 58. Drážka 58 zabezpečuje bod oslabenia vonkajšieho povrchu 60 vretena 32 ventilu. Drážka 58 je nakonfigurovaná tak, aby zabezpečila. že keď vnútomý komponent alebo prístroj 22 zapadne do ventilu 10 (pozrite obrázok 4), vreteno 32 ventilu sa v drážke 58 ohne alebo roztiahne všeobecne von, čím zabezpečí zvýšený objem prietoku vo vretene 32 ventilu. Zvýšený objem prietoku zabezpečuje, že je menší odpor prúdenia. Ked prístroj 22 zapadne do štrbíny 52 vretena 32 ventilu,štrbina 52 tesní voči vonkajšiemu povrchu prístroja alebo vnútomého člena 22 a vreteno 32 sa posúva do cieía 12 ventilu. Ked je štrbina 52 otvorená, umožní sa prietok tekutiny cez vreteno 32 do alebo z prístroja 22. Konštrukcia ventilu 10 je taká, že ked je ventil 10 spustený, tekutina môže teraz prúdiť v ktoromkoľvek smere cez ventil 10. Ako sa prístroj 22 vyberá zo štrbíny 52 na konci 46 štrbiny 32, štrbina 52 sa zatvára a toto bráni, aby tekutina unikala pri ďalšom vyberaní prístroja 22. Taktiež konfigurácia vretena je taká, že štrbina 52 utiera alebo čistí špičku 56 prístroja 22, ked sa špička 56 vyberá.0032 Na vretene 32 je zabezpečené odsadenie 62 všeobecne na spojí všeobecne kužeíovej prednej častí 34 tela a všeobecne valcovej časti 36. Ako je zobrazené na obrázkoch 3 a 4, odsadenie 62 môže zapadnúť do zodpovedajúceho odsadenie 64 v tele 12 ventilu, čím medzi nimi vytvorí bod tesniaceho kontaktu.0033 Ako je zobrazené na obrázkoch 3 a 4, tento bod tesniaceho kontaktu zostáva bez ohľadu na to,či prístroj 22 zapadol alebo nezapadol do ventilu 10. Ďalej, keď prístroj 22 nezapadol do ventilu 10 a ventil je ako je zobrazený na obrázku 3, všeobecne celý bočný povrch prednej časti 34 vretena 32 tesniaco zapadá do vnútomého povrchu 65 puzdra 12 ventilu. Toto utesnené zapadnutie vyplýva zo skutočnosti, že uhol skosenia prednej časti 26 tela 12 ventilu je približne rovnaký ako uhol prednej časti 34 vretena 32.0034 Koniec 48 vretena 32 taktiež dosadá na odsadenie 66 v tele 12 ventilu, ako je vnútro zadnej častí 28, čím vytvára ďalší bod utesneného kontaktu. Aby sa zabezpečil výnimočný utesnený kontakt,koniec 48 vretena 32 je vybavený jednak plochou časťou 68 susediacou s koncom 54 tak britom 70, ktorý vyčnieva z konca 54. Kým brit 70 a časť 68 tesnia voči odsadeniu 66 v tele 12 ventilu, časť 36 tesní voči susedíacej vnútornej bočnej stene 25 v tele 12 ventilu, čím v podstate zabezpečuje dva kontaktné povrchy medzi koncom 48 vretena 32 a telom 12 ventilu. Takto sú celkovo vždy v podstate tri body utesneného kontaktu medzi vretenom 32 ventilu a vnútrom tela 12 ventilu, t.j. bod tesniaceho kontaktu medzi odsadení m 62 a odsadením 64 a dva body tesniaceho kontaktu medzi koncom 48 vretena 32 a vnútrom tela 12 ventilu. Ešte dalej ako je preberané vyššie, výhodne uhol skosenia prednej častí 26 tela 12 ventilu je všeobecne približne rovnaký ako uhol prednej časti 34 vretena 32, čím sa zabezpečuje, že povrch prednej časti 34 vretena 32 všeobecne tesní voči vnútomému povrchu 65 tela 12 ventilu (pozrite obrázok 3). Kto má riadnu kvalifikáciu v technike, môže rozpoznať ešte iné spôsoby ktorými zabezpečiť body tesniaceho kontaktu medzi vretenom 32 a telom 12 ventilu. Zabezpečenie tesniaceho kontaktu medzi vretenom 32 a telom 12 ventilu je dôležité, aby sa tekutíne zabránilo vnikať alebo unikať do neutrálneho priestoru 74 medzi vretenom 32 a telom 12 ventilu z priestoru prúdenia tekutiny.0035 Keď žiadny prístroj do ventilu nezapadne (akoje zobrazené na obrázkoch 1 až 3), štrbina 52 na konci 46 vretena 32 ventilu je úplne zatvorené a koniec 46 vretena 32 ventilu je všeobecne zarovno,alebo vyčnieva axiálne mierne za spodok prednej konvexnej plochy 23 tela 12 ventilu, čím zabezpečuje,že možno čistiť koniec 46 vretena 32 a susediace plochy. Táto vlastnosť je dôležitá v lekárskych aplikáciách, kde treba zabrániť rastu baktérií. Pre tento účel na čistenie konca 46 vretena 32 a susediacich plôch možno používat sterilný tampón. Konvexná plocha 23 pomáha viesť prístroj 22 do ventilu.0036 Vreteno 32 je výhodne nakonfigurovaná tak, že ked prístroj 22 nezapadne do ventilu 10 (ako je to zobrazené na obrázkoch 1 až 3), vreteno 32 ventilu prirodzene spočíva v polohe zobrazenej na obrázku 3. Avšak možno zabezpečiť prostriedok, aby sa koniec 46 vretena 32 nútíl ku koncu 20 tela 12

MPK / Značky

MPK: F16K 15/18, A61M 39/04

Značky: štrbinový, utierateľný, ventil

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e13124-utieratelny-strbinovy-ventil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Utierateľný štrbinový ventil</a>

Podobne patenty