Zariadenie na vedenie prúdenia vzduchu

Číslo patentu: E 11772

Dátum: 27.12.2004

Autor: Müller Rainer

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na vedenie prúdenia vzduchu Opis0001 Vynález sa týka zariadenia na vedenie prúdenia vzduchu v kanáli (1) na prúdenie podľa predvýznakovej časti nároku 1.0002 Regulátory prietokového objemu existujú v rozmanitých formách a uskutočneniach. Z dokumentu DE 93 03 288 U je napr. známy systém vedenia vzduchu s úsekom potrubia, v ktorom je usporiadané okolo osi otáčania otočne uložená škrtíaca klapka, pričom k osi otáčania je priradený akumulátor sily, ktorý škrtiacou klapkou pohybuje proti prúdeniu vzduchu do otvorenej polohy. Podobný systém vedenia vzduchu je známy aj z dokumentu DE 41 25 623 A.0003 V známych systémoch vedenia vzduchu používaná škrtiaca klapka má tú nevýhodu, že sa tak v otvorenej, ako aj v uzavretej polohe nachádza v prúdeni vzduchu, takže neustále trvá rušenie prúdenia vzduchu. Toto spravidla vedie0004 Druhovo podobný dokument EP 0 438 455 A 2 napr. opisuje Vetracie zariadenie. Pri tomto zariadeni je možné klapku na vedenie prúdenia vzduchuzaklopiť do prierezu kanálu na pnlidenie.0005 Podobné zariadenia. v ktorých možno klapky na vedenie prúdenia vzduchu zaklopiť do voľného prierezu kanálu na prúdenie, sú opísané aj v dokumentoch CH 551 043 a EP 0 621452 A 1.Úloha 0006 Úlohou vynálezu je regulovať prúdenie vzduchu v systéme vedenia vzduchuregulačným prvkom, ktorým možno sice meniť objem vzduchového prúdenia, ale ktorý nebude prúdenie vzduchu inak ovplyvňovať.0007 K riešeniu tejto úlohy vedie to, že pri druhovo zhodnom zariadení je protismeru prúdenia orientovaná voľná hrana plášťa zaoblená.0008 zásluhou toho nepredstavuje plášť, keď je vložený do kanála na prúdenie, žiadnu alebo predstavuje len miernu prekážku pre prúdenie vzduchu.0009 To znamená, že klapka, pokial nemá byť prúdenie vzduchu regulované, sa nachádza mimo prúdenia vzduchu a potom je nachýlená dovnútra až vtedy, ked má dôjsť k regulácii prúdenia vzduchu. To znamená, že klapka v pokojovej polohe nepredstavuje v prúdeni vzduchu žiadny odpor a zásluhou toho tiež nedochádzak žiadnym prídavným šumom z prúdenia vzduchu.0010 Aby sa klapka mohla vklopiť do volného prierezu kanálu na prúdenie, je klapka vybavená osou výkyvu. Táto os výkyvu prebieha s výhodou naprieč0011 V jednom prednostnom príklade uskutočnenia pozostáva regulačný prvok z plášťa, v ktorom sa nachádza klapka s osou výkyvu. zásluhou toho je možné regulačný prvok ako jednotku vložiť do alebo na kanál na prúdenie. Ak sa prietokový objem nemá regulovať, je klapka zaklopená do plášta. Vychýlenie klapky nasleduje až za účelom regulácie prietokového objemu.0012 V jednom prednostnom príklade uskutočnenia vynálezu je os výkyvu tvorená zosilením v tvare lemu na klapke, ktoré sa otáča v lôžku v tvare misky,ktoré vystupuje z plášťa. Toto lôžko v tvare misky by pritom malo byť jednodielne spojené s plášťom, pričom v jednom prednostnom príklade uskutočnenia je celý plášť s Iôžkom vyrobený z vytlačovaného proñlu.0013 V jednom prednostnom príklade uskutočnenia vynálezu by mala byt klapka realizovaná v tvare písmena L. To znamená, že pozostáva z plochého ramena a na ňom natvarovaného mierne zahnutého ramena. Na rameno nadväzuje najednom konci zosilenie v tvare lemu, ktoré tvorí časť osi výkyvu.0014 Medzi plochým ramenom a zahnutým ramenom je mostíkom vytvorená drážka, do ktorej môže byť vložený tesniaci pásik. Pri vybočení klapky môže tento tesniaci pásik dolahnúť buď na protiľahlú klapku alebo na vnútornú stenu kanáluna prúdenie a viesť k účinnému zamedzeniu prúdenia vzduchu.0015 Zahnuté rameno je tvarované tak, že ohyb ramena prebieha v poiomere okolo zosilenia v tvare Iemu. Toto uskutočnenie zaručuje, že pri zájdeni klapky do plášťa leží okrajová hrana otvoru v plášti veľmi tesne pri plochom ramene,prípadne okrajovej hrane klapky, takže tu v prúdení nevznikne žiadna hrana, ktoráby mohla viesť ku vzniku šumu.0016 Na zahnuté rameno s výhodou ešte nadväzuje dorazový pásik. ktorý prebieha približne rovnobežne s plochým ramenom a ktorým klapka po zájdení do0017 Takto tvarovaná klapka môže byť tiež vyrobená ako jednodielna, s výhodou0018 Všeobecne môže v prípade klapky isť, o napr. o regulátor príetokového množstva, vynález sa však vzťahuje predovšetkým na to, že klapka je realizovaná ako protipožiarna klapka. List klapky samotný môže mať pritom zodpovedajúce zloženie, okrem toho môže byť k tejto protipožiarnej klapke priradené aj na trhubežné spúšťacie zariadenie, napr. poistka s tavnou spájkou alebo pod.0019 Ďalšie výhody, znaky a podrobnosti vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu výhodných príkladov uskutočnení a tiež z výkresov, ktoré znázorňujú naobr.1 schematicky znázornený bočný pohľad na zariadenie na vedenieprúdenia vzduchu podľa vynálezu v kanáli na prúdenieobr. 2 vo zväčšenom merítku znázornený výrez zo zariadenia podľa obr. 1obr. 3 pôdorysný pohľad na vo zväčšenom merítku znázornený regulačnýprvok na použitie v zariadení podľa vynálezu podľa obr. 1.0020 Podľa obr. 1 sú ku kanálu 1 na prúdenie priradené dva regulačné prvky 2.1 a 2.2. Tak kanál 1 na prúdenie, ako aj priestor medzi obidvoma regulačnýmiprvkami v 1.1 a 1.2 je pretekaný vzduchom, ako je naznačené šípkou 3.0021 Obidva regulačné prvky 2.1 a 2.2 sú realizované zhodne, takže následnebude podrobne opísaný iba jeden z nich.0022 Regulačný prvok je opatrený plášťom 4, v ktorom je výkyvne uložená klapka 5. Plášť 4 je pritom s výhodou realizovaný ako jednodíelny. Pozostáva napr. z kusu priebežne vytlačeného profilu. Je opatrený dnom 6 a dvoma bočnými stenami 7 a 8. Bočná stena 8 prechádza pri vytvorení oblúkovej hrany 9 do krycieho pásu 10,ktorý tvorí časť kanálu 1 na prúdenie.0023 Krycí pás 10 však neuzatvára plášť 4 úplne, ale ponecháva smerom k bočnej stene 7 voľný otvor 11, v ktorom je výkyvne uložená klapka 5.0024 Plášť 4 je ďalej opatrený rôznymi lôžkami 12.1 až 12.3 na uloženie, napr. skrutiek do plechu na uchytenie regulačného prvku 2.1/2.2.0025 Z bočnej steny 7 vystupuje lôžko 12 V tvare misky, ktoré najmenej sčasti obopína zosilenie 13 v tvare Iemu na klapke 5. Toto zosilenie 13 v tvare Iemu sa otáča v lôžku 12 v tvare misky. Toto uskutočnenie tvorí kĺb, okolo ktorého je klapka0026 Klapka 5 je realizovaná v tvare písmena L, pričom je použité ploché rameno 14 a mieme zahnuté rameno 15. Ploché rameno 14 je na jednom konci vcelku spojené so zosilenim 13 v tvare lemu, na druhom konci na neho cez drážku 16 tvoríaci mostík 17 nadväzuje rameno 15. Do drážky 16 môže byt vložený bližšie neznázornený tesniaci pásik.

MPK / Značky

MPK: F24F 11/04, F24F 13/14

Značky: vzduchu, zariadenie, prúdenia, vedenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e11772-zariadenie-na-vedenie-prudenia-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vedenie prúdenia vzduchu</a>

Podobne patenty