Spôsob vedenia obežného lana v sústave lanových vozíkov

Číslo patentu: 288153

Dátum: 16.12.2013

Autori: Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob vedenia obežného lana lanovými vozíkmi v obežnom lanovom systéme a spôsob vzájomného smeru opásania lana na lanovnici a lana na bubne v každom lanovom vozíku v sústave lanových vozíkov, pri ktorom je umožnená efektívna práca v prekrytom čase viacerých vozíkov na jednom nosnom lane, ktoré sú poháňané a ich funkcie zabezpečované jedným obežným lanom, pričom spôsob vedenia obežného lana lanovými vozíkmi v obežnom lanovom systéme je realizovaný tak, že obežné lano (3) sa vedie od navíjacieho zariadenia (4) do vozíka, ktorým prechádza tak, že sa v ňom opásava raz alebo viackrát okolo lanovnice (9), ďalej z lanovnice (9) daného vozíka sa obežné lano (3) vedie do ďalšieho vozíka, ktorým prechádza tak, že sa v ňom obežné lano (3) znovu opásava raz alebo viackrát okolo lanovnice (9), ďalej z lanovnice (9) posledného vozíka sa obežné lano (3) vedie na koniec lanovej dráhy, odkiaľ sa obežné lano (3) otáča a vracia sa naspäť cez vozík alebo vozíky bez opásania do navíjacieho zariadenia (4).

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu je spôsob vedenia obežného lana a spôsob vzájomného smeru opásania lana na lanovnici a lana na bubne v špeciálnom lanovom vozíku resp. v iných vhodných lanových vozíkoch. Vynález má využitie prednostné pri špeciálnych zariadeniach s akumulátorom energie, ktoré sú označované názvom RELAZ. Vynález má ďalej široké využitie ako efektívny spôsob vedenia lán lanovými vozíkmi a efektívny spôsob vedenia lana pri preprave nákladov na dlhotraťových lanových dráhach. Ďalšie široké využitie je pri preprave nákladov v rôznych výškových terénoch predovšetkým v oblasti lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, stavebníctva a lanovkovej dopravy vo všeobecnosti.Doteraz známe spôsoby vedenia obežného lana a spôsoby vedenia lán v štandardných vozíkoch neumožňujú efektívnu prácu viacerých vozíkov na jednom nosnom lane tak, že vozíky sú poháňané a ich funkcie zabezpečované jedným obežným lanom. Doteraz známe spôsoby vedenia obežného lana a spôsoby vedenia lán v štandardných vozíkoch neumožňujú efektívnu prácu jedného resp. viacerých vozíkov vo funkcii lanového vyťahovača. Ďalej doteraz nebola možná efektívna práca v prekrytom čase pri dlhotraťových lanových dráhach tak, že viacero vozíkov môže pracovať na jednom nosnom lane tak, že jeden vozík je nezávislý od druhého.V súčasnostije známych viacero spôsobov vedenia obežného lana, ktoré však neumožňujú efektívnu prácu v prekrytom čase viacerých vozíkov na jednom nosnom lane, pretože pozostávajú zo spojenia dvoch lán a to ťažného a vratného lana v štandardnom vozücu.Ďalej doteraz známe obežné lanové systémy sú prednostné riešené tak, že obežné lano pozostáva z dvoch samostatných lán, ktoré sa spájajú v lanovom vozíku. Tedajedno lano tvoriace obežný systém je vedené od navíjacieho zariadenia do vozíka, kde je navinuté na samostatný bubon a druhé lano tvoriace obežný systém je vedené znovu od navíjacieho zariadenia do vozíka z druhej strany, kde je znovu navinuté na samostatný bubon. V tomto prípade musí byť v lanovom vozíku vždy navinutá určitá potrebná časť lana obežného systému na vysúvanie ťažného lana zo samostatného bubna do porastu na vyťahovanie nákladu zboku pod nosné lano, čo spôsobuje zbytočne zvýšenú hmotnosť samotného vozíka.V súčasnosti je známe aj riešenie podľa PP 37-2008 o názve Mechanické rekuperačné lanové zariadenie s prídavným deleným protizávažím a gravitačným lanovým vozíkom. V tomto riešení je použité jedno samostatné obežné lano, ktoré je však vedené tak, že obežné lano je opásané okolo lanovnice v jednej časti lanového vozíka, prechádza celé dookola vodiacimi kladkami a opásava sa okolo lanovnice v druhej časti špeciálneho lanového vozíka.Tieto doteraz známe vedenia obežného lana v obežných lanových systémoch a spôsoby vedenia lán v doterajších štandardných vozíkoch v oblasti lanových zariadení neumožňujú efektívnu prácu v prekrytom čase viacerých vozíkov na jednom nosnom lane tak, že vozíky sú poháňané a ich funkcie zabezpečované jedným obežným lanom a zároveň vozíky efektívne pracujú na jednom nosnom lane nezávisle jeden od druhého.Uvedené nedostatky doteraz známych spôsobov vedenia obežného lana a spôsobu vedenia lana v štandardných lanových vozíkov na vyťahovanie a približovanie nákladov v bežných a ťažko prístupných terénoch odstraňuje nový spôsob vedenia obežného lana vozíkmi v obežnom lanovom systéme a spôsob vzájomného smeru opásania lana na lanovnici a opásania navinutia lana na bubne vo vozíku podľa vynálezu.Podstata špeciálneho spôsobu vedenia obežného lana lanovými vozíkmi v obežnom lanovom systéme spočíva v tom, že obežný lanový systém pozostáva zjedného obežného lana., ktoré prechádza jedným resp. viacerými vozíkmi podľa potreby tak, že jednotlivé vozíky sú poháňané a ich funkcie zabezpečované rotáciou obežného lana a každý vozík efektívne pracuje na nosnom lane nezávisle jeden od druhého. Obežný lanový systém sa dopína na potrebné montážne napnutie obežného lana prostredníctvom vhodného spôsobu.Obežné lano sa vedie od navíjacieho zariadenia do vozíka, ktorým prechádza tak, že sa v ňom opásava raz resp. viackrát podľa potreby okolo rozpáj ateľnej lanovnice. Z rozpájateľnej lanovnice daného vozíka sa obežné lano ďalej vedie do ďalšieho vozíka, ktorým prechádza tak, že sa v ňom obežné lano znovu opásava raz resp. viackrát podľa potreby okolo rozpájateľnej lanovnice. Obežné lano je možné takto viesť cez jeden resp. viacero vozíkov podľa potreby predovšetkým na dlhotraťových lanových dráhach. Z rozpájateľnej lanovnice posledného vozíka sa obežné lano vedie na koniec lanovej dráhy. Na konci lanovej dráhy sa obežné lano otáča okolo kladiek a vracia sa naspäť cez vozík resp. vozíky bez opásania do navíjacieho zariadenia. Obežné lano prechádzajúce vozíkmi prechádza zároveň cez brzdy na obežnom lane. Obežné lano sa môže variantnevracať do navíjacieho zariadenia tak, že neprechádza cez vozíky, ale je priamo vedené cez vodiace kladky v poraste do navíjacieho zariadenia.Obežné lano je možné ďalej viesť cez vozíky variantným striedavým spôsobom tak, že sa vedie od navíjacieho zariadenia do vozíka, ktorým prechádza tak, že sa v ňom opásava raz resp. viackrát podľa potreby okolo rozpájateľnej lanovnice. Z rozpájateľnej lanovnice daného vozíka sa obežné lano vedie do ďalšieho vozíka, ktorým prechádza bez opásania. Obežné lano od posledného vozíka je vedené na koniec lanovej dráhy. Na konci lanovej dráhy sa obežné lano otáča okolo kladiek a vracia sa cez vozíky tak, že opásava rozpájateľnú lanovnicu V tom vozíku, kde nebola ešte rozpájateľná lanovnica opásaná obeäiým lanom. Vo vozíku, kde už bolo realizované opásanie obežného lana okolo rozpájateľnej lanovnice, obežné lano prechádza bez opásania. Od posledného vozíka je obežné lano ďalej vedené do navíjacieho zariadenia.Obežný lanový systém má viacero variantov vedenia obežného lana. Pri spôsobe spodného vedenia obežného lana je vždy obežné lano opásavané okolo rozpájateľnej lanovnice zo spodnej strany. Pri spôsobe homého vedenia obežného lanaje vždy obežné lano opásavané okolo rozpájateľnej lanovnice z hornej strany. Pri spôsobe striedavého vedenia obežného lana je obežné lano vždy opásavané okolo jednej rozpájateľnej lanovnice zo spodnej strany a okolo druhej rozpájateľnej lanovnice z vrchnej strany.Spôsob vzájomného smeru opásania lana na rozpájateľnej lanovnici a opásania či navinutia zdvíhacieho resp. ť ažného lana na bubne vo vozíku podľa vynálezu je realizovaný taktoObežné lano sa opásava raz resp. viackrát podľa potreby zo spodnej strany okolo rozpájateľnej lanovnice v smere proti chodu hodinových ručičiek a zdvíhacie resp. ťažné lano sa opásava resp. je navinuté v potrebnej dĺžke okolo bubna v smere chodu hodinových ručičiek.Obežné lano sa opásava raz resp. viackrát podľa potreby zo spodnej strany okolo rozpájateľnej lanovnice v smere chodu hodinových ručičiek a zdvíhacie resp. ťažné lano sa opásava resp. je navinuté v potrebnej dĺžke okolo bubna v smere chodu hodinových ručičiek.Obežné lano sa opásava raz resp. viackrát podľa potreby zo spodnej strany okolo rozpájateľnej lanovnice v smere proti chodu hodinových ručičiek a zdvíhacie resp. ťažné lano sa opásava v potrebnej dĺžke okolo bubna v smere proti chodu hodinových ručičiek.Obežné lano sa opásava raz resp. viackrát podľa potreby zo spodnej strany okolo rozpájateľnej lanovnice v smere chodu hodinových ručičiek a zdvíhacie resp. ťažné lano sa opásava v potrebnej dĺžke okolo bubna V smere proti chodu hodinových ručičiek.Obežné lano sa opásava raz resp. viackrát podľa potreby z vrchnej strany rozpájateľnej lanovnice v smere chodu hodinových ručičiek a zdvíhacie resp. ťažné lano sa opásava v potrebnej dĺžke okolo bubna v smere chodu hodinových ručičiek.Obežné lano sa opásava raz resp. viackrát podľa potreby z vrchnej strany okolo rozpájateľnej lanovnice V smere proti chodu hodinových ručičiek a zdvíhacie resp. ťažné lano sa opásava v potrebnej dĺžke okolo bubna v smere chodu hodinových ručičiek.Obežné lano sa opásava raz resp. viackrát podľa potreby z vrchnej strany okolo rozpájateľnej lanovnice v smere chodu hodinových ručičiek a zdvíhacie resp. ťažné lano sa opásava v potrebnej dĺžke okolo bubna v smere proti chodu hodinových ručičiek.Obežné lano sa opásava raz resp. viackrát podľa potreby z vrchnej strany okolo rozpájateľnej lanovnice v smere proti chodu hodinových ručičiek a zdvíhacie resp. ťažné lano sa opásava v potrebnej dĺžke okolo bubna v smere proti chodu hodinových ručičiek.Z uvedeného vyplýva, že tento nový spôsob podľa vynálezu má široké uplatnenie. Uvedené príklady rôznych variantných spôsobov podľa vynálezu, ako aj možnosti ich použitia, neobmedzujú rozsah využitia predmetu vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je znázomený spôsob vedenia obežného lana lanovými vozíkmi V obežnom lanovom systéme a spôsob vzájomného smeru opásania lana na lanovnici a opásania resp. navinutia lana na bubne v špeciálnom lanovom vozíku podľa vynálezuobr. l - znázorňuje komplexný pohľad na základný spôsob spodného vedenia obežného lana časťami špeciálneho lanového vozíka, obr. 2 - znázorňuje komplexný pohľad na variantný spôsob homého vedenia obežného lana časťami špeciálneho lanového vozíka, obr. 3 - znázorňuje pohľad na spôsob spodného vedenia obežného lana špeciálnym lanovým vozíkom, obr. 4 - znázorňuje pohľad na spôsob vrchného vedenia obežného lana špeciálnym lanovým vozíkom, obr. 5 - znázorňuje pohľad na spôsob striedavého vedenia obežného lana špeciálnym lanovým vozíkom, obr. 6 - znázorňuje pohľad na variantný spôsob striedavého vedenia obežného lana špeciálnym lanovým vozíkom, 10obr. 7 - znázorňuje pohľad na variantný spôsob spodného vedenia obežného lana špeciálnym lanovým vozíkom, obr. 8 - znázorňuje pohľad na variantný spôsob homého vedenia obeàíého lana špeciálnym lanovým vozíkom, obr. 9 - znázorňuje spôsob vzájomného smeru opásania obežného lana na lanovnici a opásania resp. navinutía lana na bubne v špeciálnom lanovom vozíku, obr. 10 - znázorňuje variantný spôsob vzájomného smeru opásania obežného lana na lanovnici a opásania resp. navinutía lana na bubne v špeciálnom lanovom vozíku, obr. 11 - znázorňuje ďalší variantný spôsob vzájomného smeru opásania obežného lana na lanovnici a opásania resp. navinutía lana na bubne v špeciálnom lanovom vozíku, obr. 12 - znázorňuje ďalší variantný spôsob vzájomného smeru opásania obežného lana na lanovnici a opásania resp. navinutía lana na bubne v špeciálnom lanovom vozíku, obr. 13 - znázorňuje ďalší variantný spôsob vzájomného smeru opásania obežného lana na lanovnici a opásania resp. navinutía lana na bubne v špeciálnom lanovom vozíku, obr. 14 - znázorňuje ďalší variantný spôsob vzájomného smeru opásania obehiého lana na lanovnici a opásania resp. navinutía lana na bubne v špeciálnom lanovom vozíku, obr. 15 - znázorňuje ďalší variantný spôsob vzájomného smeru opásania obežného lana na lanovnici a opásania resp. navinutía lana na bubne v špeciálnom lanovom vozíku, obr. 16 - znázorňuje ďalší variantný spôsob vzájomného smeru opásania obežného lana na lanovnici a opásania resp. navinutía lana na bubne v špeciálnom lanovom vozíku.Na obr. l je znázomený komplexný pohľad na základný spôsob spodného vedenia obežného lana g časťami 1 h, 1 h špeciálneho lanového vozíka. V obežnom lanovom systéme, vetva gh obežného lana g je vetva,ktorá sa opásava okolo lanovnice v časti špeciálneho lanového vozíka a vetva gh obemého lana g je vetva,ktorá prechádza časťou špeciálneho lanového vozíka bez opásania. Pri tomto spôsobe je obežné lano g vedené tak, že spodná vetva gh obežného lana g je vedená od navíjacieho zariadenia i spodnou stranou cez časť 1 h špeciálneho lanového vozíka. Ďalej v časti 1 h sa vetva gh obežného lana g opásava raz resp. viackrát podľa potreby so spodnej strany okolo rozpájateľnej lanovnice resp. vonkajšej obvodovej časti lanovnice 2 h V smere proti chodu hodinových ručičiek. V časti 1 h špeciálneho lanového vozíka vetva gh obežného lana g prechádza cez brzdu ah na obežnom lane. Vetva gh obežného lana g sa ďalej vedie spodnou stranou cez časť 1 h špeciálneho lanového vozíka. V časti 1 h sa vetva gh obežného lana g opásava raz resp. viackrát podľa potreby so spodnej strany okolo rozpájateľnej lanovnice resp. vonkajšej obvodovej časti lanovnice 2 h v smere proti chodu hodinových ručičiek.V časti 1 h špeciálneho lanového vozíka vetva gh obežného lana g prechádza cez brzdu Q, na obežnom lane. Z časti 1 h špeciálneho lanového vozíka je vetva gh obežného lana g vedená na koniec lanovej dráhy ku kladkám x, kde sa obežné lano g otáča a vedie sa tak, že vetva gh obežného lana g prechádza časťou 1 h špeciálneho lanového vozíka. V časti 1 h špeciálneho lanového vozíka sa vetva gh obežného lana g vedie bez opásania a prechádza cez brzdu Ľh na obežnom lane. Vetva gh obežného lana g sa z časti 1 h špeciálneho lanového vozíka vedie homou stranou cez časť 1 h špeciálneho lanového vozíka. V časti 1 h špeciálneho lanového vozíka sa vetva gh obežného lana g vedie bez opásania a prechádza cez brzdu ah na obežnom lane. Vetva gh obežného lana g sa z časti 1 h špeciálneho lanového vozíka vedie z homej strany do navíjacieho zariadenia 5. Obežný lanový systém sa dopína na potrebné montážne napnutie obežného lana g prostredníctvom vhodného spôsobu. Zdvíhacie resp. ťažné lano vo vozíku môže byť navinuté podľa potreby, v tomto prípade však zdvíhacie resp. ťažné lano na bubne Qh, Qh je navinuté proti smeru hodinových ručičiek tak, že jeho voľný koniec vychádza z ľavej strany bubna.Na obr. 2 je znázornený komplexný pohľad na variantný spôsob homého vedenia obežného lana g časťami 1 h, 1 h špeciálneho lanového vozíka. V obežnom lanovom systéme vetva gh obežného lana g je vetva, ktorá sa opásava okolo lanovnice v časti špeciálneho lanového vozíka a vetva 3 h obežného lana g je vetva, ktorá prechádza mimo častí špeciálneho lanového vozíka. Pri tomto variantnom spôsobe je obežné lano g vedené tak, že homá vetva gh obežného lana g je vedená od navíjacieho zariadenia g homou stranou cez časť 1 h špeciálneho lanového vozíka. Ďalej v častí 1 h sa vetva 3 h obežného lana g opásava raz resp. viackrát podľa potreby z homej strany okolo rozpájateľnej lanovnice resp. vonkajšej obvodovej časti lanovnice 2 h V smere chodu hodinových ručičiek. V časti 1 h špeciálneho lanového vozíka vetva g obežného lana g prechádza cez brzdu 2 h na obežnom lane. Vetva gh obežného lana g sa ďalej vedie vrchnou stranou cez časť 1 h špeciálneho lanového vozíka. V časti 1 h sa vetva gh obežného lana g opásava raz resp. viackrát podľa potreby z homej strany okolo rozpájateľnej lanovnice resp. vonkajšej obvodovej časti lanovnice 2 h v smere chodu hodinových ručičiek. V časti 1 h špeciálneho lanového vozíka vetva gh obežného lana g prechádza cez brzdu 12 h naobežnom lane. Z časti L špeciálneho lanového vozíkaje vetva L obežného lana g vedená na koniec lanovej dráhy ku kladkám x, kde sa obežné lano g otáča a vedie sa tak, že vetva L obežného lana g prechádza mimo častí špeciálneho lanového vozíka a vracia sa do navíjacieho zariadenia Q. Obežný lanový systém sa dopína na potrebne montážne napnutie obežného lana g prostredníctvom vhodného spôsobu. Ťažné resp. zdvíhacie lano vo vozíku môže byť navinuté podľa potreby, v tomto prípade však zdvíhacie resp. ťažne lano na bubne L, Lje navinuté proti smeru hodinových mčičíek tak, že jeho voľný koniec vychádza z ľavej strany bubna.Na obr. 3 je znázomený spôsob spodného vedenia obežného lana g časťami L, L špeciálneho lanového vozíka. Vetva L obežného lana g sa opásava okolo lanovnice 2 a vetva L sa vedie bez opásania. Pri tomto spôsobe je obežné lano g obdobne ako V prvom predchádzajúcom prípade vedené tak, že spodná vetva L obežného lana g je vedená od navíjacieho zariadenia spodnou stranou cez časť L špeciálneho lanového vozíka. Ďalej v časti 7., sa vetva L obežného lana g opásava raz resp. viackrát podľa potreby so spodnej strany okolo lanovnice L v smere proti chodu hodinových ručičiek. V časti L špeciálneho lanového vozíka vetva L obežného lana g prechádza cez brzdu QĚ na obežnom lane. Vetva L obežného lana g sa ďalej vedie spodnou stranou cez časť L špeciálneho lanového vozíka. V časti L sa vetva L obežného lana g opásava raz resp. viackrát podľa potreby so spodnej strany okolo lanovnice L V smere proti chodu hodinových ručičiek. V časti L špeciálneho lanového vozíka vetva L obežného lana g prechádza cez brzdu ga na obežnom lane. Z časti L špeciálneho lanového vozíka je vetva L obežného lana g vedená na koniec lanovej dráhy ku kladkám, kde sa obežné lano g otáča a vedie sa nazad tak, že vetva L obežného lana g prechádza časťou L špeciálneho lanového vozíka. V časti L špeciálneho lanového vozíka sa vetva L obežného lana g vedie bez opásania a prechádza cez brzdu Q na obežnom lane. Vetva L obežného lana g sa z časti L špeciálneho lanového vozíka vedie homou stranou cez časť L špeciálneho lanového vozíka. V časti L špeciálneho lanového vozíka sa vetva L obežného lana g vedie bez opásania a prechádza cez brzdu Q na obežnom lane. Vetva L obežného lana g sa z časti L špeciálneho lanového vozíka vedie z homej strany do navíjacieho zariadenia.Obežný lanový systém sa dopína na potrebné montážne napnutie obežného lana g prostredníctvom vhodného spôsobu. Ťažné resp. zdvíhacie lano vo vozíku môže byť navinuté resp. opásané podľa potreby.Na obr. 4 je znázomený spôsob vrchného vedenia obežného lana g časťami L, L špeciálneho lanového vozíka. Vetva L obežného lana g sa opásava okolo lanovnice L a vetva L obežného lana g sa vedie bez opásania. Pri tomto spôsobe je obežné lano g vedené tak, že vrchná vetva L obežného lana g je vedená od navíjacieho zariadenia hornou stranou cez časť L špeciálneho lanového vozíka. Ďalej v časti L špeciálneho lanového vozíka sa vetva L obežného lana g opásava raz resp. viackrát podľa potreby z homej strany okolo lanovnice L v smere chodu hodinových ručičiek. V časti L špeciálneho lanového vozíka vetva L obežného lana g prechádza cez brzdu 22 § na obežnom lane. Z časti L špeciálneho lanového vozíka je vetva L obežného lana g vedená na koniec lanovej dráhy ku kladkám, kde sa obežné lano g otáča a vedie sa nazad tak, že vracajúca sa vetva L obežného lana g prechádza časťou L špeciálneho lanového vozíka. V časti L špeciálneho lanového vozíka sa vetva L obežného lana g vedie zo spodnej strany bez opásania a prechádza cez brzdu 23 ě na obeäiom lane. Vetva L obežného lana g sa z častí L špeciálneho lanového vozíka vedie spodnou stranou cez časť L špeciálneho lanového vozíka. V časti L špeciálneho lanového vozíka sa vetva L obežného lana g vedie bez opásania a prechádza cez brzdu 23., na obežnom lane. Vetva L obežného lana g sa z časti L špeciálneho lanového vozíka vedie zo spodnej strany do navíjacieho zariadenia.Na obr. 5 je znázomený spôsob striedavého vedenia obežného lana g časťami L, L špeciálneho lanového vozíka. Vetva L obežného lana g sa opásava vždy okolo lanovnice L, L a vetva L obežného lana g sa vždy vedie bez opásania. Pri tomto striedavom spôsobe je obežné lano g vedené tak, že napr. v tomto prípade spodná vetva L obežného lana g je vedená od navijacieho zariadenia spodnou stranou cez časť L špeciálneho lanového vozíka. V častí L špeciálneho lanového vozíka sa vetva L obežného lana g opásava raz resp. viackrát podľa potreby zo spodnej strany okolo lanovnice L v smere proti chodu hodinových ručičiek. V časti L špeciálneho lanového vozíka vetva L obežného lana g prechádza cez brzdu ą na obež-nom lane. Vetva L obežného lana g sa ďalej vedie spodnou stranou cez časť L špeciálneho lanového vozíka. V časti L špeciálneho lanového vozíka sa opásavacia vetva L meni na neopásavaciu vetvu L obež-ného lana g. Vetva L obežného lana g sa v časti L špeciálneho lanového vozíka vedie bez opásania a prechádza cez brzdu ga na obežnom lane. Z časti L špeciálneho lanového vozíka je vetva L obežného lana g vedená na koniec lanovej dráhy ku kladkám, kde sa obežné lano g otáča a vedie sa nazad tak, že vracajúca sa neopása-vacia vetva L sa mení na opásavacia vetvu L obežného lana g v časti L špeciálneho lanového vozíka, ktorou prechádza. V časti L špeciálneho lanového vozíka sa vetva L obežného lana g opásava raz resp. viackrát podľa potreby z homej strany okolo vonkajšej obvodovej časti lanovnice L v smere proti chodu hodinových ručičiek. V časti L špeciálneho lanového vozíka vetva L obežného lana g prechádza cez brzdu Q na obežnom lane. Vetva L obežného lana g sa z časti L špeciálneho lanového vozíka vedie vrchnou stranou cez časť L špeciálneho lanového vozíka. V časti L špeciálneho lanového vozíka sa opása-vacia vetva L mení na neopásavaciu vetvu L obežného lana g. Vetva L obežného lana g sa v časti L špeciálneho lanového vozíka vedie bez opásania a prechádza cez brzdu Ľh na obežnom lane. Vetva L obežného lana g sa z častí L špe

MPK / Značky

MPK: B66D 1/02, B61B 7/02, B66C 21/02

Značky: sústave, lanových, spôsob, vedenia, vozíkov, oběžného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-288153-sposob-vedenia-obezneho-lana-v-sustave-lanovych-vozikov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vedenia obežného lana v sústave lanových vozíkov</a>

Podobne patenty