Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov, hlavne s podkovovitým priečnym profilom

Číslo patentu: 286574

Dátum: 29.12.2008

Autor: Krčík Marián

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov s podkovovitým priečnym profilom je charakteristický tým, že pozostáva z kruhovej čelnej reznej hlavy (3), uloženej na posuvnom hriadeli (2) a viazanej k pohonu, ako aj z dopravníkového systému na zachytenie a presun vylámaného materiálu a z ďalšieho vybavenia, ktoré súvisí s funkciou kruhovej čelnej reznej hlavy (3). Tunelovací stroj ďalej obsahuje nosné teleso (1), uložené na posuvnom hriadeli (2) s kruhovou čelnou reznou hlavou (4), alebo ako nosné teleso (10) môže byť použitý plášť tunelovacieho stroja. Nosné teleso (1, 10) je vybavené držiakom (1.1, 10.1). Tunelovací stroj ďalej obsahuje dve dokončujúce rezné hlavy (4), ktoré sú vzájomne zrkadlovo a symetricky usporiadané vzhľadom na os (3.2) otáčania čelnej reznej hlavy a z pohľadu pohybu stroja sú umiestnené za čelnou reznou hlavou (3). Každá z rotačných dokončujúcich rezných hláv (4) má rotačné teleso (4.1) na nerotačnom hriadeli (5.2.2). Toto teleso (4.1) ohraničuje vnútorný priestor, v ktorom je usporiadané jeho hnacie zariadenie (5), upevnené o nerotačný hriadeľ.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka razenia tunelov hlavne V hominových podmienkach a rieši problém plnoprofilového zhotovovania tunelov raziacim strojom. Priečny profil týchto tunelov je hlavne v tvare podkovy.Východiskovým tvarom priečneho profilu tunela, ktorý umožňoval efektívnu aplikáciu tunelovacieho raziaceho stroja (ďalej len TBM) pri razení tunelov, bol kruhový priečny profil. Uplatňovanie raziacich strojov pri zhotovovaní tunelov s týmto priečnym profilom je v súčasnosti veľmi dobre zvládnuté. Razenie tunelov s kruhovým priečnym profilom sa realizuje s využitím raziaceho zariadenia s jednou kruhovou reznou hlavou. Existujú plnoprofilové zariadenia na razenie tunelov, ktoré rozrušujú horninu v kruhovej ploche s priemerom viac ako 15 m. Vytváranie tunelov s TBM s väčšími priemerini je ekonomicky znevýhodnené, lebo režú výlom hlavne v spodnej časti prierezu, ktorý je nevyužitý a často sa spätne zaváža až do 1/3 prierezu. Parametre kruhovej plochy priečneho profilu tunela pre potreby stavebných úprav a inštaláciu technologických zariadení sú nedostatočne efektívne využité.Potreba raziť tunely s väčšími plochami priečneho prierezu si vyžiadala odstrániť nevýhody razenia tunelov s kruhovým priečnym profilom. Jednou z možností riešenia tohto problému je vyvárať tunel s nekruhovým priečnym profilom, pričom tvar priečneho profilu je závislý od funkcie a prevádzkových parametrov tunela, od stavebného riešenia jeho vnútra, od druhu použitej technológie, ktorou je tunel vybavený a od spôsobu jej usporiadania.Východiskovou technikou razenia tunelov s nekruhovým priečnym profilom sú raziace zariadenia obsahujúce dve alebo viac rotačných rezných hláv.Riešenie uvedeného problému je ambíciou metódy a zariadenia chráneného US patentom č. 5110188. Podstata tohto riešenia spočíva v tom, že zvyšky nerozrušenej hominy t. j. zvyšky horniny, ktorá zostane v dotyčnicových častiach profilu po homine odstránenej kmhovými reznými hlavami, sa roznišia a profil sa v tejto dotyčníci zaromáva s využitím výkyvných rezných orgánov. Tieto orgány sa otáčajú okolo osi kolmej na os razenia.Z nekruhových tvarov tunelov v priečnom reze sa v súčasnosti dostávajú do popredia priečne profily v tvare tlarny, konskej podkovy, elipsy alebo elipse podobnom tvare. Zhotovovanie tunelov s týmito priečnymi profilmi do definovaného tvaru s využitím raziaceho zariadenia, existujúce metódy a zariadenia dostatočne nezabezpečujú. Zvyčajne sa najprv zhotovi východiskový stav priečneho profilu niektorým z opísaných zariadení a následne sa dokončí tvar proñlu metódou neštítového razenia, čo je veľmi prácne a v dôsledku toho i nákladné.Prispieť k riešeniu problémov, ktoré súvisia s doteraz známymi metódami razenia tunelov s podkovovitým priečnym profilom, je cieľom tunelovacieho stroja, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky č. 037517257-2315. Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov s podkovitým priečnym profilom obsahuje dve alebo viaceré otočne uložené čelné rezné hlavy. Ďalej je vybavený dokončujúcimi reznými hlavami. Každá dokončujúca rezná hlava tunelovacieho stroja je vybavená reznými nástrojmi a je prispôsobená na vytváranie konkávnej plochy. Možné je tiež riešenie, že aspoň jechia dokončujúca rezná hlava je prispôsobená na vytváranie rovinnej plochy a najmenej jedna dokončujúca reziiá hlava je upravená na zhotovovanie konkávnej plochy. Uvedené zariadenie vytvára podmienky na efektívnejšie využitie čelnej pracovnej plochy tunelovacieho stroja. Relativna nezávislosť riešenia pohonného systému každej dokončujúcej reznej hlavy umožňuje vytvoriť viacej variantov na zhotovenie rôznych tvarových riešení razeného profilu. Je zvlášť vhodne na razenie tunelov s veľkými priečnymi profilmi.Tunelovací vítací stroj (ďalej TBM) na plnoprofilové razenie tunelov s podkovovitým priečnym profilom je charakteristický tým, že obsahuje rotačnú kruhovú čelnú reznú hlavu a konštrukčný a pohonný systém,ktorý s ňou výlučne súvisí, ako je napríklad nosný systém pohonná jednotka, násypníkový a dopravníkový systém na dopravu vylámaného materiálu atď. Stroj ďalej obsahuje dvojicu dokončujúcich rezných hláv. Každá z týchto dokončujúcich rezných hláv polohou, umiestnením, tvarom rotačnej plochy, samotným konštrukčným riešením, príslúchajúcim vybavením a upevnením o nosné teleso, zabezpečuje pri razení plynulý prechod predhotoveného kruliového profilu kruhovou reznou hlavou do konečného podkovovitého profilu.Dokončujúce rezné hlavy tunelovacieho stroja sú vzájomne zrkadlovo a symetricky usporiadané vzhľadom na os otáčania kruhovej čelnej reznej hlavy a sú umiestnené, z pohľadu pohybu stroja, za čelnou kruhovou reznou hlavou. Každá z dokončujúcich rezných hláv má rotačné teleso uložené na nerotačnom hriadeli.Tento je pripevnený o upevňovací systém, ktorý konštrukčne nadväzuje na nosné teleso. Nosné teleso je uložené na posuvnom hriadeli alebo je ním plášť tunelovacieho stroja. Rotačné teleso má tvar rotačnej plochy a tvorí ju časť konvexného tvaru, ktorý prechádza zalomením alebo zaoblením do časti kužeľového alebo kužeľovitého tvaru. Os otáčania rotačného telesa jednej aj druhej dokončujúcej reznej hlavy je rovnobežná so zvislou osou kruhovej čelnej reznej hlavy alebo je odklonená od myslenej zvislej roviny, v ktorej leží os otáčania kruhovej čelnej reznej hlavy.Jedna i druhá dokončujúca reziiá hlava má obvodovú stenu rotačného telesa vybavenú reznými nástrojmi,výhodne valivými dlátami usporiadanými do špirály. Kužeľová alebo kužeľovitá časť rotačného telesa dokončujúcej reznej hlavy je vybavená okrem špirálovito usporiadanými reznými nástrojmi aj aspoň jedným špirálovitým zhŕňajúcim dielom. Obvodová stena rotačného telesa ohraničuje vnútorný priestor, v ktorom je umiestnené hnacie zariadenie na elektrinu alebo tlakovú kvapalinu upevnené o nerotačný hriadeľ. Hnacie zariadenie tvorí aspoň jedna konštrukčná zostava, ktorá obsahuje elektromotor alebo hydromotor s nadväzujúcim primámym prevodom, výhodne planetového typu. Primárny prevod je na výstupe vybavený pastorkom. Tento tvorí súkolesie s vencom vybaveným vnútomým ozubením. Ozubený veniec je pevne spojený s obvodovou stenou rotačnej dokončujúcej reznej hlavy. Nerotačný liriadeľ je vybavený otvormi s uloženým systémom na prívod elektriny alebo tlakovej kvapaliny a chladiacej kvapaliny.Jedna ako aj druhá rotačná dokončujúca rezná hlava je obklopená pevným krytom, výhodne v tvare, ktorý kopíruje tvar plášťa rotačnej dokončujúcej reznej hlavy. Pevný kryt spolu s plášťom rotačnej dokončujúcej reznej hlavy vymedzuje medzistenový priestor. Pevný kryt je upevnený o upevňovací systém a tým aj o nerotačný hriadel rotačnej dokončujúcej reznej hlavy a je vybavený výsekom na razenie. Časť krytu, ktorá tvarovo kopíruje kužeľovú alebo kužeľovitú časť rotačnej plochy je vybavená aspoň jedným otvorom, ktorý nadväzuje na násypný otvor násypníkového systému. Tento je viazaný dopravníkový systém.Zariadenie, ktoré je predmetom ochrany, je vhodné najmä na stavbu tunelov so stredne veľkými a veľkými priečnymi proñlmi aj v ťažkých geologických podmienkach. Konštrukcia systému, ktorý je predmetom ochrany, vytvára podmienky na efektívnejšie využitie čelnej pracovnej plochy ttmelovacieho stroja. V realite táto skutočnosť znamená, že využitím systému podľa vynálezu sa vytvárajú predpoklady na zhotovenie podkovitého tunelového profilu takmer bez technologicky vynúteného zväčšenia piierezu priečneho profilu, čo sa následne prejaví v znížení takmer všetkých nákladov súvisiacich so zhotovením tunela.Relatívna nezávislosť riešenia pohonného systému každej dokončujúcej reznej hlavy umožňuje vytvoriť viacej variantov na zhotovenie rôznych tvarových riešení razenćho profilu.Výhodou navrhnutého riešenia pri koncepcii TBM s rozpemými griprami je, že umožňuje pohyb dvoch dokončujúcich rezných hláv v stave, kedy sa kruhová čelná rezná hlava prechodne neotáča.Prehľad obrázkov na výkresochTunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov s podkovovitým priečnym profilom podľa vynálezu bude bližšie objasnený pomocou schematicky nakreslených obrázkov. Na obr. l je znázomený axonometrícký pohľad, ktorý vyjadruje princíp tunelovacieho stroja, na obr. 2 je zobrazený pohľad zozadu na tunelovaci stroj. Obr. 3 znázorňuje bočný pohľad a obr. 4 pôdorysný pohľad na tunelovací stroj. Na obr. 5 je detailnejším spôsobom zobrazený pohľad na konštrukciu dokončujúcej reznej hlavy s využitím axonometrického nákresu pozdĺžneho rezu rotačnou dokončujúcou reznou hlavou. Na obr. 6 je v axonometrickom pohľade nakreslený detail samostatného posuvného mechanizmu rotačných dokončovacích rezných hláv. Obr. č. 7, nakreslený v axonometrickom pohľade, ilustruje riešenie použiteľné pri systémoch TBM s plášťom a TBM s dvojitým plášťom.Na vysvetlenie podstaty predmetu ochrany je prednostne použitý ako príklad systém tunelovacieho stroja na plnoprofilové razenie tunelov s podkovovitým priečnym profilom vybavený rotačnou kruhovou čelnou reznou hlavou, uloženou na hriadeli viazanom na pohonnú jednotku. Kruhová čelná rezná hlava s väčším priemerom môže pozostávať i z dvoch protismeme sa otáčajúcich častí. Tunelovací stroj, tak ako je znázornený na obr. č. 1 a ďalších obrázkoch, pozostáva z nosného telesa 1, ktore je posuvné alebo pevne uložené na posuvnom hriadeli 2 tunelovacieho stroja. Na jednom ukončení posuvného hriadeľa 2 je uložená kruhová čelná rezná hlava 3. Na druhé ukončenie hriadeľa 2 konštrukčne nadväzujú rozpemé gripre na zabezpečenie systému na posúvanie zariadenia.Stroj ďalej obsahuje neznázomený násypníkový a dopravníkový systém na odobratú hominu a ďalšie vybavenie, ktoré súvisí s kruhovou čelnou reznou hlavou 3. Z hľadiska podstaty vynálezu nie je potrebné toto vybavenie opisovať.Tunelovací stroj ďalej obsahuje dvojicu dokončujúcich rezných hláv 4. Tieto rezné hlavy 4 sú vzájomne zrkadlovo a symetricky usporiadané vzhľadom na os 3.1 otáčania kruhovej čelnej reznej hlavy 3 a sú umiestnené, z pohľadu pohybu stroja, za kruhovou čelnou reznou hlavou 3. Jedna i druhá dokončujúca remá hlava 4 obsahuje rotačná teleso 4.1, uložené na nerotačnom hriadeli 5.2.2, ktorý je prípevnený o upevňovací systém 1.1 a tento je spojený s nosným telesom 1. Rotačné teleso 4.1 má tvar rotačnej plochy a túto tvorí časť 4.1.1 konvexného tvaru, ktorá prechádza zalomenim alebo zaoblením do časti 4.1.2 kužeľového alebo kužeľovitého tvaru. Os 4.2 otáčania každého rotačného telesa 4.1 dokončujúcej reznej hlavy 4 je spravidla odklonená od myslenej zvislej roviny, v ktorej leží os 3.1 otáčania kmhovej čelnej reznej hlavy 3 (pozri obr. č. 2). Os 4.2 otáčania každého rotačného telesa 4.1 dokončujúcej reznej hlavy 4 môže byť aj rovnobežná so zvislou osou 3.2 kruhovej čelnej reznej hlavy 3. Os otáčania 4.2 rotačného telesa 4.1 dokončujúcej reznej hlavy 4 je zároveň pozdĺžnou osou 5.2.3 nerotačného hriadeľa 5.2.2. Nerotačný hriadeľ 5.2.2 je v smere pozdĺžnej osi vybavený otvorom 5.2.4. V tomto otvore 5.2.4 je z hornej strany nerotačného hriadeľa 5.2.2 inštalovaný systém 5.2.5 na prívod elektriny alebo tlakovej kvapaliny, v otvore 5.2.4 je uložený systém 5.2.6 na prívod chladiacej kvapaliny do chladiaceho systému.Jedna i druhá dokončujúca rezná hlava 4 má obvodovú stenu 4.3 rotačného telesa 4.1 vybavenú reznými nástrojmi 4.3.1, ktoré sú vymeniteľné. Výhodné je, ak nástroje 4.3.1 sú usporiadané do špirály. Z hľadiska druhu je vhodné, ak sa ako rezné nástroje použijú valivé dláta a v oblasti kužeľovej alebo kužeľovitej steny rotačného telesa 4.1 ak sa ako rezne nástroje použijú tangenciálne dláta. Kužeľová alebo kužeľovitá stena rotačného telesa 4.1 je okrem rezných nástrojov 4.3.1 vybavená aj aspoň jedným zhŕňajúcim dielom 4.3.2, výhodne v špirálovitom tvare. Špirálovité usporiadanie rezných nástrojov 4.3.1 znižuje razy v začiatku aj počas pracovného procesu rezných hláv. Obvodová stena 4.3 rotačného telesa 4.1 okrem uvedeného, ohraničuje vnútomý priestor, v ktorom je umiestnené hnacie zariadenie 5 poháňané elektrinou alebo tlakovou kvapalinou (pozri obr. č. 5). Hnacie zariadenie 5 je aspoň jedna konštrukčné zostava pripevnená k nerotačnému hriadeľu 5.2.2. Tento je upevnený v upevňovacom systéme 1.1,ktorý je spojený s nosným telesom 1 pevne alebo posúvateľne V smere osi otáčania kruhovej čelnej reznej hlavy 3. Konštrukčná zostava hnacieho zariadenia 5 pozostáva z elektromotora 5.1 alebo hydromotora 5.1, s nadväzujúcim primárnym prevodom 5.2, výhodne planétového typu a vybaveným pastorkom 5.2.1 na výstupe. Pastorok 5.2.1 každej pohonnej jednotky 5 tvori súkolesie s vencom 4.3.2, s vnútomým ozubením, upevneným o obvodovú stenu 4.3 dokončujúcej reznej hlavy 4. Každá dokončujúca rezná hlava 4 má prislúchajúci, pre obidve dokončujúce, rezné hlavy spoločný, násypnikový diel 9 ako aj dopravníkový systém 6 na dopravu odobratej hominy (obr. č. 3.)Jedna ako aj druhá rotačná dokončujúca rezná hlava 4 je obklopená pevným krytom 7 (pozri obr. 5). Z praktického hľadiska je vhodné, ak pevný kryt 7 kopíruje tvar obvodovej steny 4.3 rotačného telesa 4.1 dokončujúcej reznej hlavy 4. Pevný kryt 7 spolu s obvodovou stenou 4.3 rotačného telesa 4.1 dokončujúcej reznej hlavy 4 vymedzujú medzistenový priestor 11 na pohyb rezných nástrojov 4.3.1. Pevný kryt 7 je upevnený o upevňovací systém 1.1 a tým aj o nerotačný hriadeľ 5.2.2 rotačnej dokončujúcej reznej hlavy 4 a je vybavený výsekom 7.1, ktorý umožňuje kontakt rezných nástrojov 4.3.1 s odstraňovaným materiálom. Časť pevného krytu 7, ktorá tvarovo kopíruje kužeľovú alebo kužeľovitú časť 4.1.2 rotačného telesa 4.1, je vybavená aspoň jedným prepadávacím otvorom 7.2, ktorý nadväzuje na násypný otvor 9.1 násypnfkového dielu 9. Násypmkový diel 9 aspoň funkčne nadväzuje na dopravníkový systém 6.Razenie tunela s priečnym profilom v podkovovitom tvare tunelovacím strojom, ktorý je predmetom ochrany, sa uskutočňuje tak, že rotujúca čelná rezná hlava 3 poháňaná neznázomenou pohonnou jednotkou najprv vytvára kruhový otvor. Vylámaná homina súvisiaca s funkciou rotačnej kruhovej čelnej reznej hlavy 3 je zachytená do neznázorneného násypníkového systému a dopravmkovým systémom je presunutá na hlavný dopravník, alebo do zásobníkov vylámanej hominy. Hned na to rotačná telesá 4.1 dokončujúcich rezných hláv 4 odstraňujú čelbu a otvor sa vyhotovuje do konečného tvaru. Pritom Vylámaná homina sa pomocou zhŕňajúcich dielov 3.3 a rotácie rotačného telesa 4.1 dokončovacej reznej hlavy 4 usmemeným spôsobom zhŕňa do násypného otvoru 9.1 násypnikového dielu 9. Materiál sa potom posúva na dopravmkový systém 6 a ten ho dopravuje na neznázornený hlavný dopravník, ktorým je vylámaný materiál premiestnený od stroja.V koncepcii TBM s rozpemými griprami je možné proces razenia realizovať aj systémom per partes. Tento systém je vhodný na použitie pri realizácii razenia v náročných geologických podmienkach. Posuvný pohyb dokončujúcich rezných hláv 4 pri odstraňovaní čelby sa môže realizovať v stave, kedy sa rotačná kruhová čelná rezná hlava 3 prechodne nehýbe. Razenie spôsobom per partes si vyžaduje úpravu konštrukcie nosného telesa 1 tunelovacieho stroja. Úprava spočíva napriklad v tom, že v konštrukcii sa použije nosné teleso l, ktoré je posuvne uložené na posuvnom hriadeli 2 s rotačnou kruhovou čelnou reznou hlavou 3 (pozri obr. č.6) Systém je doplnený napr. priamočiarymi hydraulickými valcami 8. Ich valcová časť 8.1 je upevnená k nosnému telesu 1 a piestová časť 8.2 je pevne spojená pomocou čapového dielu 8.3 s posuvným hriadeľom 2. Čapový diel 8.3 je umiestnený V obdĺžnikovom otvore 8.4 vytvorenom v nosnom telese, ktorý umožňuje posúvanie nosného telesa 1 po posuvnom hriadeli 2. Dlžka posuvu je vymedzená dĺžkou obdĺžnikového otvoru 8.4 a veľkosťou vysunutia piestovej časti 8.2 priamočiareho hydraulického valca 8. Uvedenim hydrau l 0lického valca 8 do činnosti jeho piestová časť 8.2 funguje ako kotviaci prvok a s využitím valcovej časti 8.1 sa realizuje posúvanie valcového telesa 1 po posuvnom hriadeli 2 v smere razenia.Podstatu vynálezu je možné využiť aj v prípade TBM so štítom (pozri obr. č. 7), kedy sa na zabezpečenie posuvného pohybu používajú hydraulické valce rozopierajúce sa o ostenie budované z tybingov. Rovnako môže byť použiteľný tandem s rozperným mechanizmom na extrudovaný betón - systém E.C.L. Ak je TBM realizovaný s dvojitým štítom, sú dokončovacie rezné hlavy 4 usporiadané pred rozpemými griprami hneď za čelnou kruhovou reznou hlavou 3. Z dôvodu priestorovej efektívnosti je výhodné, ak rozpemé gripre V oblasti umiestnenia dokončovacích rezných hláv 4 sú vybavené teleskopickými hydraulickými valcami.V prípade štítovej konštrukcie tunelovacieho zariadenia sú dokončovacie rezné hlavy upevnené o nosné teleso 10, ktorým je plášť tunelovacieho zariadenia a využitím upevňovacieho systému 10.1.Uvedené príklady uskutočnenia vynálezu sú chápané ako ilustrácia možnosti jeho použitia pri konkrétnom riešení konštrukcie raziaceho zariadenia. Podstata vynálezu je východiskom i pre ďalšie riešenia, ktoré nie sú v príkladoch uskutočnenia spomenuté.Zariadenie podľa vynálezu je využiteľné a zvlášť výhodné hlavne pri razení tunelov, prípadne štôlní a podobných objektov v hominových geologických podmienkach, predovšetkým v stredne tvrdých a tvrdých hominách.l. Tunelovací stroj na plnoproñlové razenie tunelov hlavne s podkovitým priečnym profilom, ktorý pozostáva z rotačnej kruhovej čelnej reznej hlavy viazanej k pohonu, ako aj z dopravníkového systému na zachytenie a presunu vylámaného materiálu a ďalšieho vybavenia, ktoré súvisí s funkciou kruhovej čelnej reznej hlavy, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že bud obsahuje nosné teleso (1) uložené na posuvnom hriadeli(2) s rotačnou kruhovou reznou hlavou (3), alebo ako nosné teleso (10) je použitý plášť tunelovacieho stroja,ktorého nosné teleso (1,10) je vybavené upevňovacím systémom (1.1, 10.1), ďalej obsahuje dve dokončujúce rezné hlavy (4), ktoré sú vzájomne zrkadlovo a symetricky usporiadané vzhľadom na os (3.1) otáčania čelnej reznej hlavy a sú umiestnené, z pohľadu pohybu stroja, za rotačnou čelnou lcruhovou reznou hlavou (3) a každá z dokončujúcich rezných hláv (4) má rotačné teleso (4.1), - ktoré je otočne uložené na nerotačnom hriadeli (5.22) pripevnenom o upevňovací systém (1.1, 10.1) a vybavenom otvorom (5.2.4) s uloženým systémom (5.2.5) na prívod elektriny alebo tlakovej kvapaliny a s uloženým systémom (5.2.6) na prívod chladiacej kvapaliny, pričom rotačné teleso (4.1) má tvar rotačnej plochy, ktorú tvorí časť (4.l.l) konvexného tvaru a táto prechádza zalomením alebo zaoblenim do časti (4.l.2) kužeľového alebo kužeľovitého tvaru a os(4.2) otáčania rotačnej plochy je totožná s pozdlžnou osou (5.2.3) nerotačného hriadeľa (5.2.2) a rovnobežná so zvislou osou (3.2) čelnej lcmhovej reznej hlavy (3) alebo odklonená od myslenej zvislej roviny, v ktorej leží os (3.1) otáčania rotačnej kruhovej čelnej reznej hlavy (3), - ktorého obvodová stena (4.3) je vybavená tak reznými nástrojmi (4.3.l) usporiadanými do špirály, ako aj aspoň jedným zhŕňajúcim dielom (3.3) upevneným ku kužeľovej alebo kužeľovitej časti (4.1.2) a táto Obvodová stena (4.3) ohraničuje vnútorný priestor,v ktorom je umiestnené hnacie zariadenie (5) upevnené k nerotačnému hriadeľu (5.2.2) a tvorí ho aspoň jedna konštrukčné zostava vytvorená z elektromotora (5.1) alebo hydromotora (5.1), s nadväzujúcim primámym prevodom (5.2) a z pastorka (5.2.1) uloženého na výstupnom hriadeli primárneho prevodu (5.2) a tento pastorok (5.2.1) tvori súkolesie s vencom (4.3.2) s vnútorným ozubením, pričom veniec (4.3.2) je pevne spojený s obvodovou stenou (4.3) rotačnej dokončujúcej reznej hlavy (4), - ktoré je obklopená pevným krytom (7) upevneným o upevňovací diel (1 . 1, 10.1) rotačnej dokončujúcej reznej hlavy (4) a tým aj o nerotačný hriadeľ(5.2.2), ktorý kryt (7) spolu s plášťom rotačnej dokončujúcej reznej hlavy (4) vymedzuje medzistenový priestor (8) a je vybavený výsekom na kontakt rezných nástrojov s odsnaňovaným materiálom, pričom dno (7. l) pevného krytu (7) obsahuje aspoň jeden prepadávací otvor (7.2) na vylámaný materiál, ktorý nadväzuje na násypný otvor (9.1) násypkového dielu (9) aspoň funkčne spojeného s dopravmkovým systémom (6).2. Tunelovací stroj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že TBM s rozpemými griprami obsahuje nosné teleso (l), ktoré je na posuvnom hriadeli (2) s rotačnou kruhovou čelnou reznou hlavou (3) uložené posúvateľne v smere osi (3.1) otáčania rotačnej kruhovej čelnej reznej hlavy (3).

MPK / Značky

MPK: E21D 9/10, E21D 9/08

Značky: profilom, priečnym, podkovovitým, hlavne, stroj, plnoprofilové, tunelovací, razenie, tunelov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-286574-tunelovaci-stroj-na-plnoprofilove-razenie-tunelov-hlavne-s-podkovovitym-priecnym-profilom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov, hlavne s podkovovitým priečnym profilom</a>

Podobne patenty