Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií

Číslo patentu: 285903

Dátum: 20.09.2007

Autor: Bruder Hans

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií predovšetkým pre veľtrhové alebo predajné stavby tvorí nosný profil (1), ktorý je z vonkajšej strany vybavený pozdĺžne prebiehajúcimi drážkami (2) a vo svojej strednej oblasti aspoň jednou upevňovacou komorou (7, 48), ako i aspoň jedným upínacím zámkom (9, 51), ktorý slúži na pripojenie ďalších nosných profilov (1) alebo dielov montážneho systému. Upínací zámok (9, 51) je vložiteľný do upevňovacej komory (7, 48), ktorej priečny prierez je prispôsobený priečnemu prierezu upínacieho zámku (9, 51), pričom upínací zámok (9, 51) je vybavený dvoma zvierajúcimi hákmi (17), vzájomne rozopnuteľnými excentrickým ovládaním. Aspoň jedna upevňovacia komora (7, 48) aspoň pre jeden upínací zámok (9, 51) je integrovaná v prispôsobovacom článku (6, 36, 46, 57), ktorý je vložený dovnútra nosného profilu (1). Nosný profil (1) je upravený vývrtmi (12) na vkladanie zabezpečovacích prostriedkov (11), ktoré preberajú axiálne zabezpečovanie prispôsobovacieho článku (6, 36, 46, 57) v nosnom profile (1), a prispôsobovací článok (6, 36) je vybavený bočnými otvormi (14) na prichytenie ovládacích excentrov (15) upínacieho zámku (9) alebo upínacích zámkov (9).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka montážneho systému na vytvorenie stavebnicových konštrukcií, predovšetkým pre veľtrhové alebo predajné stavby, s nosným profilom, ktorý je z vonkajšej strany vybavený pozdĺžne prebiehajúcimi drážkami a vo svojej strednej oblasti aspoň jednou upevňovacou komorou, ako i aspoň jedným upínacím zámkom, ktorý slúži na pripojenie ďalších nosných profilov alebo dielov montážneho systému, pričom je vložiteľný do upevňovacej komory, ktorej priečny prierez je prispôsobený priečnemu prierezu upinacieho zámku.Nosný profil tohto druhu je známy z EP 0 144 030 B 1. Tam je predstavená osemuholníková rúrka, ktorej osem pozdĺžnych strán je vybavených podrezanou pozdlžnou drážkou, ktorá vzniká tým, že zárez, vychádzajúci z vonkajšej strany, ústi do komory, ktorá prebieha paralelne sosou nosného profilu. Do týchto pozdĺžnych drážok sa môžu známym spôsobom zasúvat Zvieracie zástrčky upinacích zámkov, ktoré excentricky ovládané tlačia háky zástrčiek proti stene podrezanej drážky. Pri známej konštrukcii je vo vnútomej oblasti, susediacej s pozdĺžne prebiehajúcimi komorami, upravený dutý vnútomý priestor, ktorý je vybavený štyrmi pármi vybraní v tvare trojuholníkových drážok,ktoré sú usadené do takého odstupu, že sa do vybraní, tvorených štyrmi drážkami, môže z čelnej strany zasúvať upínací zámok, ktorého prierez zodpovedá rozmerom drážok. Pretože ovládacie excentry upínacích zámkov ležia na ich bočných plochách, sú nosné profily na svojich bočných plochách vybavené otvormi na ovládanie excentrov upinacich zámkov.Vyskytuje sa celý rad prípadov použitia, v ktorých sa miesto už zmienených osemuholnikových nosných profilov vyžaduje použitie nosných profilov s inými prierezmi, napríklad so štvorcovým alebo tiež skruhovým prierezom,ktore sú tiež svojimi rozmermi také veľké, že by uskutočnenie rúrkovej stredovej oblasti s možnosťou vloženia pre známe upínacie zámky viedlo k dodatočným materiálovým nákladom a k zvýšeniu hmotnosti takých nosných profilov. Predsa len je čiastočne žíaduce, môcť vprípade potreby z čelnej strany napojovať také rúrkové prierezy, vybavené na ich vonkajšej strane podrezanými drážkami.Úlohou vynálezu je vytvorit montážny systém úvodom zmieneného druhu, v ktorom sa môže nosný profil tiež pri uskutočnení väčších priemerov predovšetkým pomocou známych upínacích zámkov vkladať do pozdĺžnych drážok iných profilov a tam upevňovať.Táto úloha je riešená tým, že upinací zámok je vybavený dvoma excentrickým ovládaním vzájomne rozopnuteľnými zvierajúeimi hákmi, pričom aspoň jedna upevňovacia komora pre aspoň jeden upinací zámok je integrovaná v prispôsobovacom článku, ktorý je vložený vo vodidlách,nasmerovaných dovnútra nosného profilu, a že sú upravene vývrty, prestupujúce vodidlá, na vkladanie zabezpečovacích prostriedkov, ktoré preberajú axiálne zaistenie aspoň jedného prispôsobovacieho článku vo vodidlách, aže prispôsobovací článok je vybavený bočnými otvormi na prichytenie ovládacích excentrov upínacieho zámku alebo upínacích zámkov.Riešením podľa vynálezu je len nutné existujúce alebo známe prierezy nosných profilov na ich vnútomej strane opatrit vhodnými vodidlami na vkladanie prispôsobovacieho článku, ktorý sa potom môže v oblasti čelného konca tohto nosného profilu upevňovat a poskytuje možnosť vsúvat aspoň jeden upinací zámok z čelnej strany do otvorenej a vhodne vymeranej upevňovacej komory a tam známym spôsobom ukotvovať. Nosný profil sa potom môže tiež z čelnej strany pomocou upínacieho zámku upevňovat na iných konštrukčných častiach.V ďalšom uskutočnení vynálezu sú v prispôsobovacom článku upravené závitové vývrty na skrutky, slúžiace ako zabezpečovacie prostriedky, ktoré umožňujú mimoriadne dobré a pevné upravenie prispôsobovacieho článku na nosnom profile. V ďalšom uskutočnení vynálezu je prispôsobovací článok vybavený bočnými otvormi na prichytenie excentrických koncoviek, slúžiacich ako ovládacie zariadenie, ktore umožňujú upínanie. V ďalšom uskutočnení vynálezu môže byt prispôsobovaci článok sám vytvorený doskovito, tzn. vo forme dosky, a môže byt vybavený lištami na zavádzanie do vodidiel na vnútomej strane nosného proñlu, upravenými na protiľahlých hranách. Toto uskutočnenieje výhodne v tom, že môže byt prispôsobovaci článok z oboch strán centrálnej rúrkovej oblasti vybavený vždy jednou upevňovacou komorou pre upinací zámok a ovládacie excentry, ukazujúce potom na strany prispôsobovacieho článku, sú dobre prístupné.Aby sa toto umožnilo tiež V predmontovanom stave nosných profilov, v ktorom čelná strana dosadá na montážnej ploche, je navrhnuté, aby nosné profily boli vybavené priečne na ich pozdĺžnej osi prebiehajúcimi priechodnými otvomii na ovládací nástroj pre excenter. V ďalšom uskutočnení vynálezu môže byt tiež upravené, aby sa pre driek ovládacieho nástroja, bezprostredne susediaci s bočným otvorom prispôsobovacieho článku, v ktorom excentcr dosadá, upravil druh vodiaceho lievika vo forme puzdra a toto puzdro sa vybavilo okrajom, ktorý je zasúvateľný do príslušného pozdĺžneho vodidla prispôsobovacieho článku. Toto uskutočnenie je relativne jednoduche a umožňuje spoľahlivé ovládanie upinacích zámkov.V ďalšom uskutočnení vynálezu môže byt upravene ešte uľahčenie montáže pre nosné profily pred upnutim upínacích zámkov tým, že je upravená uholníková prídržná posuvná časť, ktorá sa pri montáži zasúva tvarovým stykom do hore ležiacej pozdlžnej drážky nosného profilu a svojou hákovou časťou sa zavesuje do otvorenej čelnej strany pravouhlo na prebiehajúci nosný profil. Toto uskutočnenie totiž už zabezpečuje polohovanie nosných profilov za všetkých okolností na vytvorenie horného uzavretia konštrukcie, takže sa pri ovládání upínacich zámkov nemusí ešte zaisťovať, aby sa nosné profily na montáž v určitej výške alebo v relativnej polohe museli proti ďalšiemu nosnému profilu upevňovat, skôr ako upínacie zámky zabezpečia fixácíu.V ďalšom uskutočnení vynálezu má prispôsobovací článok krížový profil, pričom je V každom ramene kríža integrovaná aspoň jedna upevňovacia komora. Tým sa môžu upínacie zámky voliteľné vkladať vertikálne nad sebou alebo horizontálne vedľa seba. Krížový profil umožňuje navyše vylepšené spevnenie nosného profilu a je vhodný predovšetkým pre štvorhranne duté profily.V ďalšom uskutočnení vynálezu je prispôsobovaciemu článku V oblasti upínaeich zámkov z čelnej strany priradené zabezpečovacie usporiadanie, ktoré nosný profil v pozdlžnom smere drážky susediaceho profilu, do ktorého upínacie zámky zaberajú, tvarovým stykom opiera proti profilu. Predovšetkým pri pravouhlom, čeínom napojení nosnéhoprofilu na ďalší nosný profil alebo na inak utváranú konštrukčnú časť sa týmto riešením spoľahlivo zamedzuje tomu, aby sa nosný profil predovšetkým pri nedostatočne zovretých upínacích Zámkoch posúval pozdĺžne k susednému profilu. Tým je možné spoľahlivo zachytávat také vysoké zaťaženie nosnej konštrukcie bez toho, aby došlo k zmene polohovanía nosných profilov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený prostredníctvom konkrétnych príkladov uskutočnenia znázomených na výkresoch, na ktorých predstavuje obr. 1 perspektívne zobrazenie konštrukčných častí pre nosný profil podľa vynálezu v rozloženom stave,obr. 2 prierez nosným profilom podľa obr. l v zmontovanom stave,obr. 3 schematické zobrazenie priestorového rohu regála,zhotoveného s použitím nosného profilu podľa vynálezu podľa obr. 1 a 2,obr. 4 zobrazenie montážneho kroku na Zostavovanie nosných profilov podľa obr. l a 2,obr. 5 schematické zobrazenie variantu prierezu nosného profilu,obr. 6 ďalší variant prierezu nosného profilu,obr. 7 tretí variant prierezu nosného profilu,obr. 8 prierez nosného profilu podľa obr. 5 s vloženým prispôsobovacim článkom,obr. 9 prierez nosného profilu podľa obr. 7 s vloženým prispôsobovacím článkom,obr. 10 prierez ďalšou formou uskutočnenia nosného profilu podľa vynálezu,obr. ll ďalší variant prierezu nosného profilu,obr. 12 variant prispôsobovacíeho článku pre nosný profil podľa obr. ll,obr. 13 prierez nosného profilu podľa obr. ll s vloženým prispôsobovacím článkom podľa obr. 12,obr. 14 v perspektívnom zobrazení ďalšia forma uskutočnenia nosného profilu podľa vynálezu v rozloženom stave,ktorý sa z čelnej strany spája s vertikálnym nosnýnn stĺpikom a obr. 15 v zobrazení prierezu ďalšia forma uskutočnenia nosného profilu podľa vynálezu s krížovým prispôsobovacím článkom.Obr. l znázorňuje ťahanú, predovšetkým z hliníka pozostávajúcu, ako nosný profil slúžiacu, profilovú nírku 1 so štvorcovým prierezom, ktorý vnútri prechádza do kruhového prierezu. Každá zo štyroch strán profilovej rúrky 1 je vybavená podrezanou pozdĺžnou drážkou 2, ktorá je vytvorená tým, že zárez, vychádzajúci z vonkajšej strany, ústí do dutej komory 3, ktorá leží pod ním a má väčšie rozmery ako je šírka zárezu. Steny dutých komôr 3 prechádzajú vnútri do kruhovitćho stredu 4 a tvoria, ako je vidiet predovšetkým na obr. 2, pozdĺžne prebiebajúce drâžky S, ktoré ukazujú dovnútra oblasti 4 kruhovej rúrky, Vdvoch diametrálne protiľahlých drážkach 5 s mostíkom 30 v ich strede je zvoľnýeh čelných strán profilovej rúrky 1 zasunutý prispôsobovací článok 6, ktorý je vidiet na obr. l. Prispôsobovací článok 6 je vo forme ťahaného a na dĺžku odrezaného doskového profilu, ktorý má tri priechodné duté komory 7, resp. 8, z ktorých sú obe komory 7 svojím priere zom prispôsobené prierezu upinacích zámkov 9, ktoré sa môžu do komôr 7 zasúvat.Dutá komora 8 môže byť vybavená závitom, aby sa mohol centrálne vkladať svomik so závitom, a aby sa profilová rúrka 1 mohla nasadzovat na známe spojovacie hlavy(pozri patentová prihláška DE 197 14 996 z 10.04.1997),ktoré nemajú žiadne drážky na upevňovanie upínacích Zámkov.Prispôsobovací článok 6 má na oboch svojich protiľahlých úzkych stranách profil vodiacej lišty 10, ktorej prierez je prispôsobený prierezu drážok 5 a mostíku 30. Obr. 2 znázorňuje, že tieto vodiace lišty slúžia na zachytenie prispôsobovacieho článku 6 vnútri prierezu 4 rúrky v polohe,znázomenej na obr. 2. Pozdĺžne zaistenie prispôsobovacieho článku 6 na čelnej strane profilovej rúrky 1 je dané skrutkami 11, ktoré sú zvonka vedené príslušnými otvormi 12 v oblasti drážok 2 cez profilovú rúrku 1 až do závitových otvorov 13 prispôsobovacieho článku 6.Príspôsobovací článok 6 je vybavený otvormi 14, ktoré ústia do komôr 7 a, ktoré sú vytvorené a usporiadané tak,že ovládací excenter 15 upínacieho zámku, ktorý pri zasunutí upínacieho zámku do komory 7 známym spôsobom za pôsobenia pružiny zaskakuje do otvoru 14, aby sa zabezpečila axiálna poloha upínacieho zámku 9, je otvorom 14 prístupný na ovládanie. Excentry 15 majú viac zubové vyhlbenie (krútiace kľúčové prichytenie) a môžu byt pomocou špeciálneho kľúča 16 otáčané, pričom potom známym spôsobom rozopierajú dva výkyvne v upínacom zámku 9 upevnené zvieravé háky 17, ktoré sa rovnako známym spôsobom zachytávajú v jednej z podrezaných drážok 2 ďalšej profilovej rúrky, svojou osou kolmo priradenej profilovej rúrke 1.Aby sa umožnil prístup k otvoru 14 a k excentru 15 na vonkajšej strane profilovej rúrky 1, je profilová rúrka 1 na príslušných miestach vybavená priechodnými otvormi 18,ktorými sa potom môže, ako je vidiet na obr. 2, prestrkávat špeciálny kľúč 16 v smere osi 19 na ovládanie upínacieho zámku. Otvory 18 prirodzene prechádzajú, ako rovnako ukazuje obr. 2, až k vnútomej kruhovej časti 4 profilu a je tiež možné do týchto otvorov, ako je čiarkovane naznačené na obr. 2, upravit vodiace puzdra 20 na špeciálny kľúč 16,ktoré umožňujú jeho zavedenie. Obr. l zobrazuje doplnkovo, že pred otvormi 14 môžu byt upravené zavádzacie lieviky vo forme puzdier 21, ktoré rovnako uľahčujú zavádzanie špeciálneho kľúča 16 do viac zubového uchytenia excentra. Tieto puzdra 21 majú v príklade uskutočnenia dorazový okraj 22 s dvomi protiľahlými splošteniami 23. Prispôsobovací článok 6 má dva navzájom priradené vodiace mostíky 24. Do týchto vodiacich mostíkov 24 sa môže puzdro 21 vložit najprv tak, že sploštenia 23 prebiehajú paralelne s mostíkmi 24. Ak je puzdro 21 potom pootočené o 90 °, zaberá jeho okraj 22 za vodiace mostíky 24 a puzdro 21 sa zachytáva na prispôsobovacom článku 6.Obr. 3 znázorňuje, že sa týmto uskutočnením profilová nlrka 1 svojou čelnou stranou nasadzuje na bočné plochy rovnako vytvorenej, ale kolmo stojacej profilovej rúrky la,a tam sa môže upevňovat tak, aby sa v prípade, keď by sa použila ešte ďalšia profilová rúrka lb, mohol uskutočnením podľa vynálezu vytvorit priestorový roh regálu, ktorý slúži napriklad na konštrukciu predajného stánku. Na obr. 3 je schematicky naznačené, že sa z elastických dôvodov koncový úsek stojacej profilovej rúrky la môže obit doskami 25, takže sa môže docielit optický dojem spojovacieho bodu, ktorý ale nie je technicky vo vynáleze vyžadovaný.Aby sa pri konštrukcii takého regálu do predajného alebo výstavného stánku znížili montážne náklady, môžu byt upravené aretačné háky 26, ktoré majú bližšie nezobrazeným spôsobom na svojej dolnej strane, na obr. 4 odvrátenej od pozorovateľa, druh rybinovitého profilu, ktorým je možné zčelnej strany zasúvat do hore ležiacej drážky 2 protilovej rúrky l. Týmito aretačnými hákmi 26 je preto možné, ako je znázornené na obr. 4, relatívne jednoduchým spôsobom nasadzovat profilové rúrky 1 a a skôr, ako sú na obr. 4 neznázomené - upínacie zámky ovládané cez otvory 18. Profilové rúrky 1 sa aretačnými háútmi 26 dočasne zabezpečujú v neskoršej konečnej polohe a nepotrebujú preto byt pre vlastný upínací proces pomocou upínacích zámkov držané vžiadane konečnej polohe na stojacich trubkových profilových stľpcoch la. Aretačnými hákmi 26 sú zabezpečené vo výške a môžu byt potom jednoduchým spôsobom upevnené pomocou pnspôsobovacieho článku 6 a upínacích Zámkov 9.Obr. 5 až 9 znázorňujú profilové rúrky 27, 28 a 29, ktoré majú kruhový prierez, ktorý sa môže používat namiesto prierezu štvorcovej profilovej rúrky 1 rovnako na výrobu rýchlo montovateľných a opät demontovateľných konštrukcii. Tiež profily 27 až 29 majú pozdĺžne prebiehajúce drážky 2, ktoré ústia do komôr 3. Preto boli pre tieto drážky a komory, ako aj pre všetky časti, ktoré sa zhodujú s formou uskutočnenia podľa obr. 1 a 2, použité rovnaké vzťahové značky. Tiež tieto profily, ktoré sa medzi sebou odlišujú len tým, že profil 27 má bočný otvor 31 a profily 29 a 28 sa líšia len v počte drážok 2, majú smerom dovnútra nasmerovanej dutej komory 3 na svojom vnútornom priestore privrátenej strany priechodný mostík 30, ktorý rovnako ako pri forme uskutočnenia podľa obr. 1 a 2 slúži na vedenie lištovej časti 10 prispôsobovacej časti 6. Otvory 18 opäť umožňujú, ako v príklade uskutočnenia podľa obr. i a 2, prístup špeciálneho kľúča 16, pričom sa tiež tu prispôsobovací článok 6, ktorý je rovnakým spôsobom zabezpečovaný skrutkami cez otvory 12, môže opatrit vodiacimi lištami 24 na vkladanie vodiaceho puzdra 21, ktoré umožňuje zavádzanie špeciálneho kľúča 16 do - nezobrazeného - excentra 15.Obr. 10 znázorňuje obmenu profilu podľa obr. 2,vktorom však chýba vnútomá kruhová trubková časť 4. Profil 32 má preto štvorcový prierez so štyrmi dovnútra nasmerovanými komoramí 3, na ktorých je opäť upravený mostík 30 na vedenie prispôsobovacieho článku 6. Tiež také profily sa môžu podľa vynálezu používat na konštrukciu regálov.Obr. ll a 13 znázorňujú varianty profilovej rúrky 33 so štvorcovými rozmermi prierezu, ktorých jedna strana je však otvorená, takže sa môže vkladať napríklad transparentná stena 34, ak sa majú docieliť mimoriadne efekty. Tiež tu sú ale na dvoch protiľahlých komorách 3 opät upravené vodiace mostíky 30 pre prispôsobovací článok 6,ktorého upínacie zámky sú v tomto pripade prístupné z otvorenej strany V smere šípky 35.Obr. 12 znázorňuje prispôsobovaci článok 36, ktorý je síce tiaž vybavený dvoma komoramí 7 na vkladanie nezobrazených upínacích zámkov 9, ktorý sa ale v ostatnej konštrukcii, nahľadiac na vodiace lišty 24 pre eventuálne puzdrá 2, svojou konštrukciou odchyľuje od prispôsobovacieho článku 6. Tento prispôsobovací článok 36 sa môže vkladať do profilu 33 smerom od otvorenej strany a zaberá potom vodiacim mostíkom 37 do drážky komory 38, ktorá susedí s dutou komorou 3 a ohraníčuje drážkový zárez 2, prebiehajúci na vonkajšej strane. Prispôsobovací článok 36 má na strane, odvrátenej od mostíka 39, dve kridlovito smerom von sa rozprestierajúce styčnice 39, ktoré, ako je vidieť naobr. 13, zaberajú do medzipriestoru 40 medzi vonkajšou stenou profilovej rúrky 33 a závesnými hákmi 41. Prispôsobovací článok 36 je týmto spôsobom držaný vprofile. Môže sa axiálne zabezpečovať použitím skrutiek 11, ako je opísané na základe predchádzajúcich obrázkov. Je tu ale tiež možné držať styčnice 39 príslušne axiálne, ak sú príslušné Zvieracie lišty 42 držaně vo vodidle, tvorené medzipriestorom 40 a vodiacim mostíkom 43.Vynález preto umožňuje, ako je zrejmé z predchádzajúceho opisu, použitie profilov rôznych tvarov prierezu na konštrukciu regálov, ktorá dosiaľ nebola takým jednoduchým spôsobom možná.V príklade uskutočnenia podľa obr. 14 je do horizontálneho, nahor otvoreného nosného profilu 44 z čelnej strany vložený prispôsobovací článok 46, ktorý má krížový profil. Nosný profil 44 má na protiľahlých bočných stenách, ako aj v oblasti svojho dna vodidlá 45, prebiehajúce v pozdlžnom smere profilu, ktoré sú podľa už opísaných príkladov uskutočnenia vo výške zvonku ležiacich drážok nasmerované smerom dovnútra. Križový prispôsobovací článok 46 má na voľných pozdĺžnych hranách oboch bočných krížových ramien, ako aj dolného krížového ramena zhodne vytvarované vodiace profilovaníe 50, ktoré rovnako prebieha vpozdlžnom smere profilu. Prispôsobovací článok 46 je rovnako ako nosný profil 44 zhotovený z pretlačovaného profilu, predovšetkým zľahkćho kovu. Krížové ramená prispôsobovacieho článku 46 sú vytvorené ako duté profily a sú vybavené vždy jednou upevňovacou komorou 47, do ktorej sa môžu z čelnej strany osebe známym spôsobom upevňovat upínacie zámky 51. Centrálne v strednej oblasti prispôsobovacieho článku 46 medzi štyrmi uchycovacími komoramí 47 je navyše upravená dutá komora 48,ktorá slúži na čelné prichytenie zabezpečovacieho čapu S 2. Zabezpečovací čap 52 je časťou zabezpečovacieho usporiadania, ktoré tvarovýrn stykom zabezpečuje prispôsobovací článok 46 a tým tiež nosný profil 44 relatívne k susedněmu, vertikálne vyrovnanćmu nosného profilu 54. K tomu je susedný nosný profil 54 vo výške svojej pozdĺžnej drážky 55, do ktorej zaberajú upínacie zámky 51, vybavený protivývrtom, ktorý slúži ako zabezpečovacie vybranie 53. Zabezpečovací čap 52 čnie cez čelnú stranu prispôsobovacieho článku 46 smerom von tak, že sa zabezpečovací čap 52 pri vkladaní upínacích Zámkov 51 do pozdĺžnej drážky 55 zároveň vnára do protivývrtu 53. Toto zabezpečovacie usporiadanie tvorí teda zaistenie tvarovým stykom proti podklznutiu nosného profilu 44 pozdĺž nosného profilu 54 pri nedostatočne vtiahnutých upínacích zámkoch 51 alebo pri príslušných preťaženiach.Home krížové rameno prispôsobovacieho článku 46 podľa obr. 14 je vybavené upevňovacou drážkou 49, ktorá môže slúžit na držanie ďalšej konštrukčnej časti, prevažne tiež na držanie krycej steny, uzatvárajúcej otvorenú stenu nosného profilu 44, Vpriklade uskutočnenia podľa obr. 15 je štvorhranný nosný profil 56 vytvorený ako uzavretý dutý profil, ktorý je vnútri priehradovo vystužený krížovým prispôsobovacím článkov 57, podobným príspôsobovaciemu článku 46, opisanému podľa obr, 14. Prispôsobovaci článok 57 podľa obr. 15 je na všetkých štyroch krížových ramenách vybavený zvonka ležiacimi vodiacimi profilovaniami 50, ktoré na všetkých štyroch pozdĺžnych stranách nosného profilu 56 zaberajú do zhodných, vnútri ležiacich vodidiel nosného profilu 56. Tieto vodidlá sa zhodujú s vodidlami 45 nosného profilu 44 podľa obr. 14. Uskutočnenie upínacích zámkov, ako aj axiálna fixácia prispôsobovacieho článku v nosnom profile sa V ostatnom zhoduje s už opisanými príkladmi uskutočnenia.Prispôsobovací článok 46 možno v nosnom profile 44 axiálne zabezpečovať pomocou bočne vložiteľných skrutiek. Na to sa odkazuje už V uskutočnenom opise predchádzajúcich príkladov uskutočnenia. Toto platí ale tiež pre všetky ďalšie, na obrázkoch znázomené časti a znaky, ktoré už boli na základe predchádzajúcich príkladov uskutočnenia vysvetlené.1. Montážny systém na vytvorenie stavebnicovýeh konštrukcií, predovšetkým pre veľtrhove alebo predajné stavby, s nosným profilom (1), ktorý je z vonkajšej strany vybavený pozdĺžne prebiehajúcimi drážkami (2) a vo svojej strednej oblasti aspoň jednou upevňovacou komorou (7,48), ako iaspoň jedným upínacim zámkom (9, 51), ktorý slúži na pripojenie ďalších nosných profilov (1) alebo dielov montážneho systému, pričom je vložiteľný do upevňovacej komory (7, 48), ktorej priečny prierez je prispôsobený priečnemu prierezu upínacíeho zámku (9, 51), v y znač uj úci sa tý m,žeupínacízámok(9,5 l)je vybavený dvoma excentrickým ovládaním vzájomne rozopnuteľnými zvierajúcimi hákmi (17), pričom aspoň jedna upevñovacia komora (7, 48) pre aspoň jeden upínací zámok(9, 51) je integrovaná v prispôsobovacom článku (6, 36, 46,57), ktorý je vložený dovnútra nosného profilu (l), aže nosný profil (1) je upravený vývrtmi (12) na vkladanie zabezpečovacích prostriedkov (ll), ktoré preberajú axiálne zabezpečenie prispôsobovacieho článku (6, 36, 46, 57) v nosnom profile (l), a že prispôsobovací článok (6, 36) je vybavený bočnými otvormi (14) na priehytenie ovládacích excentrov (15) upinacieho zámku (9) alebo upínacích zámkov (9).2. Montážny systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vprispôsobovacom článku (6) sú upravené závitově vývny na skrutky (l I), slúžiace ako zabezpečovacie prostriedky.3. Montážny systém podľa niektorého z nárokov 1 alebo 2,vyznačuj úci sa tým,žeprispôsobovaci článok (6) je vytvorený vo forme dosky a je na svojich protiľahlých úzkych stranách vybavený vodiacimi lištami4. Montážny systém podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prispôsobovací článok (6) je vybavený dvomi uchycovacimi komorami (7) pre upínacie zámky (9).5. Montážny systém podľa niektorého z nárokov l až 4,vyznačujúci sa tým, že vnosnom profile(l) je upravený priechodný otvor (18) na prestrkávanie ovládacieho nástroja (16) pre excenter (15) upínacích zámkov (9).6. Montážny systém podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pre driek ovládacieho nástroja (16) je upravený vodiaci lievik V tvare nasadíteľného puzdra7. Montážny systém podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že puzdro (21)je usporiadané na zasunutie do vodiaceho mostika (24) prispôsobovacieho článku (6, 36).8. Montážny systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sú usporiadané hákovité aretačne posuvné časti (26), ktoré sú na svojej, od háku odvrátenej,časti vybavené vodidlom, pasujúcim do drážok (2) na vonkajších stranách.9. Montážny systém podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že medzi oboma uchycovacími komorami (7) je upravená centrálna dutá komora (8), ktorá je vybavená závitom na prichytenie upevňovacieho čapu.10. Montážny systém podľa niektorého z predchádzajúcich nárokomvyznačuiúci sa tým,žeprispôsobovací článok (46, 57) má krížový profil, pričom je v každom krížovom ramene integrovaná aspoň jedna upevňovacia komora (48).11. Montážny systém podľa nároku 10, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že zvonku ležiace pozdĺžne hrany aspoň dvoch krížových ramien sú vybavené vodiacimi profilovaniami (50), zhodujúcimi sa s vodidlami (45).12. Montážny systém podľa nároku 10 alebo 11, v y značujúci sa tým,že krížovéramenoje na svojej pozdĺžnej hrane vybavené upevňovacou drážkou(49) na držanie krycej steny alebo inej konštrukčnej časti.13. Montážny systém podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým,že prispôsobovaciemu článku (46) je v oblasti upínacích zárnkov(51) z čelnej strany priradené zabezpečovacie usporiadanie(52, 53), na podoprenie nosného profilu (44) tvarovým stykom proti susednému nosnému profilu (54) vpozdlžnom smere drážky (55) susedného nosného profilu (54), do ktorého pri použití zasahujú upínacie zámky (5 l).14. Montážny systém podľa nároku 13, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zabezpečovacie usporiadanie je tvorené jednak čelne v oblasti aspoň jednej upevňovacej komory (47) v prispôsobovacom článku (46) polohovaným a cez čelnú stranu vyčnievajúcim zabezpečovacím čapom(52) a jednak zhodným zabezpečovacím vybraním (53),predovšetkým vývrtom, na susednom nosnom profile (54),pričom zabezpečovací čap (52) zasahuje do zabezpečovacieho vybranía (53), akonáhle sa upínacíe zámky (51) zanoria do drážky (55) susedného profilu (54).

MPK / Značky

MPK: F16S 3/00, E04H 1/12, F16B 7/04, E04B 1/58

Značky: vytvorenie, konštrukcií, montážny, systém, stavebnicových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-285903-montazny-system-na-vytvorenie-stavebnicovych-konstrukcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií</a>

Podobne patenty