Zariadenie na vstrekovanie materiálov do kvapalín

Číslo patentu: 281106

Dátum: 11.12.2000

Autor: Bates Kenneth William

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka zariadenia na vstrekovanie materiálov do kvapalín, pozostávajúceho zo žiaruvzdorného bloku (21) v stene nádoby (13) s obsahom kvapaliny. Na začiatku postupu je vstrekovací priechod (11) uzatvorený blokujúcim členom (22), na začiatku vstrekovania je blokujúci člen (22) odstránený prívodnou rúrkou (24), ktorá je v ňom pohyblivo uložená a tvorí časť vstrekovacej zostavy. Polohy vstrekovacej zostavy pred vstrekovaním a po vstrekovaní sú určené bezpečnostnými zarážkami, napríklad plunžerom (60) vybaveným pružinou a uloženým na upevňovacom bloku (32), ktorý spolupracuje so zadnou plošinou (65) a prednou plošinou (66) oporného výstupku (64) vstupnej hlavy (25).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu vstrekovania materiálov do kvapalín a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu.Zariadenie na vstrekovanie materiálov do kvapalín je primárne určené na vstrekovanie plynov, plynov spolu s práškovaným materiálom alebo pevných látok, obvykle sprevádzaných plynom, do potenciálne nebezpečných kvapalín, napríklad roztavených kovov ako je železo alebo oceľ. Do týchto materiálov je potrebné privádzať rôzne látky na rôzny účel.V prihláške W 0 84/02147 sú niektoré z týchto dôvodov na zavádzanie látok do roztavených kovov uvedené, je preto možné odvolať sa na uvedenú prihlášku, pokiaľ ide o podrobností.Vynález sa teda týka zariadenia na prívádzanie materiálov stenou nádoby, ktorá obsahuje taveninu, napríklad stenou lejacej panvy. Stenou môže byť základňa, ale bežnejšie je touto stenou postrarmá stena nádoby. Zariadenie obvykle pozostáva zo žiaruvzdomćho bloku na uloženie do steny nádoby, týmto blokom potom prechádza priechod, v ktorom je pohyblivo uložená rúrka, ktorej koniec smeruje k zakončeniu priechodu, smerujúcom ku kvapaline tak, že vstrekovanie rôznych materiálov do tejto kvapaliny môže začať v okamihu, keď dochádza k rozrušeniu alebo prerniestneniu člena, ktorý blokuje tento priechod aje oddeliteľne uložený v jeho konci alebo na jeho konci a bráni priechodu taveniny do priechodu pred začiatkom vstrekovania. Vytlačením, rozrušenim alebo premiestnením blokujúceho člena rúrka otvára priechod do taveníny a je možné ňou do taveniny privádzať požadovaný materiál.V prípade, že blokujúci člen je predčasne alebo náhodou odstránený z konca priechodu, môže dôjsť k rýchlemu vniknutiu taveniny do priechodu, vzhľadom na statický tlak v tavenine. Za určitých okolností môže dôjsť k úniku taveniny z nádoby priechodom, napríklad po vytlačení prívodnej rúrky z priechodu. Únik taveniny by mohol byť samozrejme veľmi nebezpečný. Môže taktiež dôjsť k tomu, že tavenína sa dostane do priechodu a v priechode stuhne, čím veľmi účinne upchá priechod a zabráni následnćmu vstrekovaniu akéhokoľvek materiálu do taveniny. Zabráni sa takto posunu blokujúceho člena v dôsledku nedbalej inštalácie a/alebo predčasného posunu rúrky. Cieľom vynálezu je teda jednoduchým a efektívnym spôsobom účinne zabrániť takýmto prípadom.Vynález sa týka už uvedeného zariadenia na vstrekovanie rôznych materiálov do kvapaliny stenou nádoby, v ktorej sa kvapalina nachádza, pričom prívodná rúrka je časťou vstrekovaeej zostavy a pričom polohovacie zariadenia vrátane zarážky, uloženej medzi vstrekovacou zostavou a pevnou časťou celého zariadenia, defrnujú zastavenie vstrekovacej zostavy vo vopred určenej polohe pred vstrekovaním.Vo výhodnom uskutočnení zariadenia podľa vynálezu udržiava zarážka Výstupný koniec prívodnej rúrky vo vopred stanovenej vzdialenosti od blokujúceho člena a bráni neočakávanému alebo náhodnému pohybu rúrky, takže rúrka sa nemôže dostať do styku s blokujúcim členom. Zarážku je možné prekonať len veľkou, vopred stanovenou silou,ktorá je vždy vyššia ako akákoľvek sila, ktorou je možneZariadenie obsahuje taktiež druhú zarážku, ktorá brání neočakávanému vytlačeníu rúrkového systému z polohy, v ktorej dochádza k vstrekovaniu materiálu do kvapaliny.Zarážkou môže byť člen, vybavený perom, ktorý spolupracuje s oporou alebo podperou. Člen, vybavený perom môže byť uložený v pevnej častí zariadenia, ale opora môže byť upevnené. na zostave trubíc alebo obrátene. Obvykle sa používa dvojica už uvedených pomôcok.Podľa ďalšieho uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu pozostáva zarážka, umožňujúca uloženie vstrekovacej zostavy vo vopred stanovenej polohe pred vstrekovaním, z ústrižného kolika a opory. Táto opora odstráni ústrižný kolík a tým dovoľuje posun rúrkového systému do polohy, pri ktorej dochádza k vstrekovaniu v prípade, že na zostavu rúrok pôsobí sila s vopred stanovenou veľkosťou. Táto sila je vždy väčšia ako akákoľvek sila, ktorú je možné aplikovať manuálne.Vo výhodnom uskutočnení je ústrižný kolik obvykle upevnený na pohyblivej zostave rúrok a opora sa nachádza na nepohyblivej časti zariadenia. Táto úprava umožňuje uloženie výstupného konca prívodnej rúrky v určitej vzdialenosti od blokujúceho člena dovtedy, pokial dôjde k použitiu sily, ktorá má vysunúť rúrku do pracovnej polohy.Ako je už uvedene predtým, zariadenie môže obsahovať taktiež druhú zarážku, ktorá bráni vysunutiu rúrky z pracovnej polohy, v ktorej dochádza k vstrekovaniu materiálu do kvapaliny. Náhodné vysunutie zostavy rúrok po začiatku vstrekovania, vzhľadom na tlak kvapaliny v nádobe, by mohlo byť veľmi nebezpečné vzhľadom na vysokú teplotu kvapaliny alebo taveniny.V druhom uskutočnení zariadenia podľa vynálczu nemôže ústrižný kolík a zarážka taktiež slúžiť na zabránenie vytiahnutia alebo vytláčania po začiatku vstrekovaniu,pretože ústrižný kolik je prerušený, ked sa zostava rúrok prvý raz posunie do polohy, určenej na prívod materiálu. Druhá zarážka môže byť vhodne vybavená inou podperou na nepohyblivej častí zariadenia a zodpovedajúcou podperou ktorá je časťou zostavy rúrok.V jednom z vyhotovení je systém trubíc zakončený hlavovým členom, ktorý pozostáva z páru blokov, ktorými prechádzajú otvory a ktoré sú spolu spojene otočným čapom, takže jeden z blokov sa môže relatívne pohybovať vzhľadom na druhý. Pred prívodom materiálu sa tieto bloky orientujú tak, že ich priechody sú uložené za sebou a dovoľujú prívod materiálu. Keď má byť prívod materiálu skončený, uvedie sa jeden blok do pohybu vzhľadom na druhý na otočnom čape, takže otvory v obidvoch blokoch sa od seba oddelia a dôjde k rýchlemu prerušeniu prívodu materiálu do kvapaliny.Ďalšie vyhotovenie zariadenia podľa vynálezu spočíva v zjednodušení celeho postupu a vyžaduje menší počet zložiek zariadenia.V tomto ďalšom vyhotovení pozostáva hlava len z dvoch častí, ktorými prechádzajú otvory. Jedna z týchto častí je klzne uložená na druhej, takže otvor je možné posunúť tak, že už nie je pokračovaním otvoru v druhej časti,čím dochádza k skončeníu prívodu materiálu. Ked dôjde k uvedenému posunu, dôjde súčasne tiež k vyčnievaniu tejto časti vzhľadom na dmhú časť, takže táto vysunutá časť potom slúži ako zarážka, spolupracujúca s výstupkom na nepohyblivej časti zariadenia, čo bráni vytlačeniu systému trubíc von z pracovnej polohy. Toto usporiadanie je zvlášť jednoduche na prakticke vyhotovenie, ako bude zrejmé z ďalšieho opisu.V podstate, prívodná hlava pozostáva výhodne z valca,ktorým axíálne prechádza priechod, umožňujúci vstrekova SK 281106 B 6nie materiálu. Tento valec vytvára spojenie medzi prívodnou rúrkou a prívodom materiálu. Súčasne prechádza týmto valcom otvor aj priečne, aby sa umožnilo vložiť uzatvárací člen v prípade, že je potrebne náhle skončiť prívod materiálu, pričom súčasne je tento uzatvárací člen tiež zarážkou,ktorá slúži na udržanie systému trubíc v pracovnej polohe.Na uvedenie prívodnej hlavy do pohybu, obsahuje zariadenie ešte vhodný piest alebo baranidlo.Vynález zahŕňa spôsob privádzania materiálu do roztaveného kovu, ktorý spočíva v použití opísaného zariadeniaVynález je ďalej podrobne opísaný pomocou príkladov uskutočnenia v súvislosti s priloženými výkresmi výhodných uskutočnení.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomený čiastočný priečny rez zariadením podľa vynálezu, podľa čiary I-I z obr. 2.Na obr. 2 je znázomený čiastočný pohľad na zariadenie z obr. l, na jeho zadnú časť.Na obr. 3 je znázomený čiastočný rez zariadením podľa vynálezu, vedený čiarou III-lll z obr. 2.Na obr. 4 je znázornený nárys časti zariadenia tak, ako sa javí v smere šípky IV-IV na obr. 2.Na obr. 5 je znázomený priečny rez prívodnou hlavou,napojenou na prívod materiálu, pripojený na nariadenie z obr. l.Na obr. 6 je znázomený nárys prívodnej hlavy z obr. S.Na obr. 7 je pohľad zozadu na prívodnú hlavu z obr. 6 v smere z pravej strany.Na obr. 8 je znázomený všeobecný, čiastočný rez ďalším vyhotovením zariadenia podľa vynálezu.Na obr. 9 až ll sú znázomené priečne rezy prívodnou hlavou, pripojenou na prívodnú rúrku umiestnení v zariadení z obr. 8, znázomenć sú taktiež bezpečnostné zarážky a ich funkcia v priebehu činnosti zariadenia.Na výkresoch sú rovnaké časti označené vždy rovnakými vzťahovými značkami, pokiaľ je to možne.Zariadenie 10, znázornená na obr. l a 8 obsahuje väčší počet vstrekovacích priechodov ll kvôli ílexibilnosti pri použití. Týmto zariadením je mohré vstrekovať súčasne alebo v určitom slede rôzne látky najrôznejších fyzikálnych foriem do kvapaliny s vysokou teplotou, napríklad roztaveného kovu. Znázomenć zariadenie môže napríklad mať štyri vstrekovacie priechody ll. Zariadenie môže mať aj menej alebo viac priechodov ako štyri. Sú navrhnuté typy s ôsmimi a pämástími príechodmi. Ale aj zariadenie s jediným priechodom spadá do odboru vynálezu.Zariadenie 10 je možné bezpečne použiť na vstrekovanie materiálov, napnklad reakčných činidiel do akejkoľvek kvapaliny, u ktorej jeto potenciálne spojené s nebezpečím,napríklad vzhľadom na to, že kvapalina má vysokú teplotu. Zariadenie sa však zvlášť vyvinulo na použitie pri metalmgických postupoch, najma na spracovanie železa, kde kvapalinou je roztavený kov alebo zliatína. Teplota taveniny môže byť až 1600 °C alebo ý vyššia V závislosti od použitého kovu. V nasledujúcom opise sa kvôli zjednodušeniu preto hovorí o taveninách vúiľadom na hlavne použitie, na ktoré je zariadenie určené a vyvinuté.Zariadenie 10 je uložené v dne alebo bežnejšie v bočnej stene 12 nádoby 13, ktorou je napríklad lejacia panva. Bočná stena 12 pozostáva z kovového plášťa 14 a izolačnéhovnútomého vyloženia 15. Zariadenie 10 je uložené tak, aby sa ním mohli privádzať materiály hlboko do taveniny v nádobe 13, napríklad l m alebo viac pod povrch taveniny. Bočná stena 12 má vhodne umiestnený vstrekovací otvor 16, v ktorom je uložené zariadenie 10. Okolo vstrekovacieho otvoru 16 je privarená ku kovovému plášťu 14 prstencová doska 18. Zariadenie 10 je spojené s nádobou 13 touto prstencovou doskou 18.Na prstencovú dosku 18 je priskrutkovaná prstencová upevňovacia doska 20 na správne uloženie žiaruvzdomého bloku 21 vo vstrekovacom otvore 16. Žiaruvzdomý blok 21 je bežným spôsobom zaliaty cementom alebo zatmelený vo vstrekovacom otvore 16 k vnútomćmu vyloženiu 15. Žiaruvzdomý blok 21 v tomto vyhotovení je vybavený väčším počtom vstrekovacích priechodov 11, tvoriacich viacdávkovú dýzu. Môže 1 st napriklad o štyri vstrekovacie priechody ll. Predtým, ako dôjde k vstrekovaniu materiálov, je vstrekovací priechod 11 zatvorený na svojom vnútomom konci, obrátenom k tavenine blokujúcim členom 22, (ktorý na obr. 8 nie je mázomený). Blokujúci člen 22 je na obr.l znázomený vo vstrekovacom priechode 11, môže však byť pricementovaný cez priechody na čelnú plochu žiaruvzdorného bloku 21. Blokujúce členy 22 sú vyhotovené z vhodného žiaruvzdomého materiálu a uložené tak, že je možné ich vytlačiť zo vstrekovacieho priechodu 11 pred začiatkom vstrekovania. V prípade, že blokujúce členy 22 sú pritmelenć cez koncový otvor vstrekovacieho priechodu 11, je potrebné voliť tmel tak, aby spojenie nebolo veľmi hrubé a blokujúce členy 22 sa mohli uvoľniť alebo je potrebné vyhotoviť blokujúce členy 22 z krehkého materiálu. .S každým vstrekovacím priechodom 11 je spojená zostava rúrok. Zostavy rúrok obsahujú prívodná rúrky 24 a vstupné hlavy 25. Prívodné rúrky 24 sú pohyblivo uložené vo vstrekovacom priechode 11 a vstupné hlavy 25 sú uložené zvonka na žiaruvzdomom bloku 21. Zariadenie taktiež obsahuje prostríerky 26 na pohyb prívodnej rúrky 24, ktoré nie sú znázomené na obr. 8. Tieto prostriedky 26 môžu pohybovať prívodnou rúrkou 24 smerom dovnútra nádoby 13,takže prívodná rúrka 24 zlomí alebo vyrazí blokujúce členy. 22, čím sú uvedené do pracovnej polohy. Prostriedky 26 sa môžu uviesť do činnosti napriklad pneumatický alebo hydraulieky. Prívodné rúrky 24 sú vyhotovené z kovu, napríklad nerezovej ocele, kalenej ocele alebo je ich štruktúra zložená a ich stena je vyhotovená zo zmesi kovu a žiaruvzdorného materiálu.Na obr. l je na upevňovaciu dosku 20 pripevnená ešte krycia doska 28 tak, že otvory v krycej doske 28 sú uložené nad otvormi vstrekovacích priechodov 11. Krycia doska 28 udržiava žiaruvzdomý blok 21 vo vstrekovacom otvore 16. Na lcrycej doske 28 sú upevnené čapy 29 a stredové matica 30. Čapy 29 zapadajú do otvorov v upevňovacom bloku 32,ktorý je spojený s krycou doskou 28 skrutkou 33, na ktorú nasadá stredová matica 30. V prípade zariadenia z obr. 1 má upevňovací blok 32 štyri časti v tvare výstupkov a štyri otvory 34 sú blízko výstupkov, ako je znázomené na obr. 2. Otvory 34 V upevňovacom bloku 32 sú v jednej čiare so vstrekovacími priechodmi 11 a príslušnými otvormi v doske majú väčší priemer ako otvory v doske. V kombinácii s krycou doskou 28 vytvárajú otvory 34 v upevňovacom bloku 32 priestor, do ktorého kĺzavo zapadajú vstupné hlavy 25.Vo výhodnom uskutočnení zariadenia podľa vynálezu je konštrukcia jednotlivých použitých časti zariadenia upravená tak, že je možné presne kontrolovať polohu zostavy vstrekovacích priechodov 11 a prívodných rúrok 24 pred, počas a po vstrekovaní.Na upevňovacom bloku 32, na konci každej jeho častisa nachádza upevňovací člen 36, ktorý je vybavený priechodom pre otočný čap 38. Pomocou otočného čapu 38 je možné upevniť prostriedky 26 alebo svorky 40 otočne na upevňovaci blok 32. Svorky 40 sú znázomené na obr. 4. Sú výhodnou, avšak nie najpodstamejšou súčasťou zariadenia podľa vynálezu. Ich cieľom je udržať zostavu prívodných trubíc 24 z bezpečnostných dôvodov v správnej polohe pred a po skončení prívodu materiálu. V prípade, že má dôjsť k vstrekovaniu, sú svorky 40 odstránené z upevňovacieho člena 36 a sú nahradené prostriedkami 26 na pohyb prívodných trubíc 24. Zariadenie 10 môže byť vybavené dvoma svorkami 40 a dvoma prostriedkami 26, takže je možne súčasne alebo tesne po sebe použiť dva vstrekovacie priechody 11. V prípade potreby je možné použiť tri svorky 40 a jeden prostriedok 26. Ako je už uvedené, je možné svorky 40 vynechať. Potom sa môžu použiť štyri prostriedky 26, napríklad hydraulické baranidlá na uloženie prívodných rúrok 24 bezpečne v ich polohe pred a po vstrekovaní.Ako je znázomené na obr. 2 a 4, pozostáva každá svorka 40 z pevného telesa 41 a dvoch ramien 42, ktoré udržiavajú v polohe vstupnú hlavu 25. K svorke 40 je upevnená prítlačná skrutka 43, ktorá ju pritláča proti upevňovaciemu členu 36. Pri pohybe prítlačnej skrutky 43 dochádza k otočnému pohybu telesa 41 na otočnom čape 38, a tým sa mení poloha ramien 42 na vstupnej hlave 25, takže je možné upravovať polohu svorky 40 tak, aby sa celá zostava udržala v zvolenej polohe. Poloha pred vstrekovaním môže byť tiež určovaná mrážkou, ktorá bude optsaná ďalej. Pomôcka tohto typu je znázornená na obr. 3, 6 a 7. Po vstrekovaní môže poloha zodpovedať začiatočnej polohe, pri ktorej je vstupná hlava 25 uložená v otvoroch 34 upevňovacieho bloku 32.Prostriedky 26 obsahujú teleso ovládača 45 s párom ramien 46, ktoré zasahujú až na vstupnú hlavu 25. Teleso hydraulického ovládača 48 alebo baranidla je upevnené na teleso 45 a je vybavené piestom, ktorým je možné pohybovať tak, že sa dostáva do styku s opomým výstupkom 50 na upevňovacom člcne 36. V prípade, že ovládač 48 sa dostáva do činnosti, tlači piest proti opomému výstupku 50 a odďaľuje teleso 45 ovládača 48 od tohto výstupku. Teleso 45 je otočne uložené na otočnom čape 38, takže ramená 46 sú tlačené v smere k nádobe 13. Pri činnosti ovládača 48 sú ramená 46 prostriedku 26 tlačené do polohy, v ktorej udržiavajú celý systém v kľudovej polohe pred vstrekovaním,pri činnosti ovládača 48 potom môžu byť uvedené do pohybu tak, že dôjde k vysunutiu blokujúcich členov 22, zariadenie sa dostáva do pracovnej polohy.Vstupné hlavy 25 na obr. 1 a 5 až 7 sú zostavené z dvoch častí podľa návrhov, ktoré sú už uvedené v britskom patentovom spise č. 2 171 186 a v britskej patentovej prihláške č.87/00117, takže nebudú opisované podrobnejšie. Vonkaj šia z obidvoch častí je vždy pohyblivá vzhľadom na vnútomú časť, aby sa mohol rýchlo skončiť prívod materiálu. Aby bolo možné uskutočniť tento pohyb, je v zariadení uložený druhý hydraulický ovládač 52, ktorého piest sa môže opierať o oporný výstupok 53 na vonkajšej časti vstupnej hlavy 25.Dalšie zlepšenieje možné uskutočniť tak, že sa zjednotí štruktúra telesa 45 a obidvoch ovládačov 48 a 52 na jedinom otočnom čape 38 upevňovacieho bloku 32. Po uskutočnenom vstrekovaní materiálu je potrebné vymeniť žiaruvzdomý blok 21 s prívodnými rúrkami 24. V prípade, že sa uvedené časti zjednotia do jedinej štmktúry, uľahčí sa výmena všetkých týchto častí. Okrem toho je ľahké odstrániť takú štruktúru len z jednej časti celého zariadenia a umiestniť ju rýchlo na druhú časť tohto zariadenia tak, že sa nahradí svorka 40. Týmto spôsobom nie je potrebnývlastný ovládač na každú privodnú rúrku 24, čím sa ušetria náklady a celé zariadenie sa podstatne zjednoduší.Vstupná hlava 25 je podrobnejšie znázomená na obr. 5. J ej vnútomá časť 54 a vonkajšia časť 56 sa stýkajú v rovine a sú udržiavaná pri sebe kombináciou skrutiek a pera 58. Každou časťou prechádza priechod 54 a 56, tieto priechody sú uložené za sebou pred vstrekovaním a v priebehu vstrekovania a prechádmjú nimi materiály určené na vstrekovanie, napríklad plyny, plyny spolu s práškom alebo drôt, ktorý prechádza z prlvodného potrubia 59 do prívodnej rúrky 24. Opomý výstupok 53, spojený s vonkajšou časťou 56 vstupnej hlavy 25 spolupracuje s piestom druhého ovládača 52 v prípade, že je potrebné skončiť činnosť zariadenia. V prípade, že sa druhý ovládač 52 uvedie do činnosti, dôjde k pohybu opomého výstupku 53, a tým aj vonkajšej časti 56 vstupnej hlavy 25. Vonkajšia časť 56 vstupnej hlavy 25 sa mčne otáčať relatívne k vnútomej časti 54 na otočnom čape 38. Vnůtomá časť 54 sa nemôže otáčať, pretože je uložená v otvore 34 upevňovacieho bloku 32. Pri relatívnom otáčavom pohybe vonkajšej časti 56 sa pohybuje tiež priechod 56, ktorý už neleží v jednej čiare so zodpovedajúcim priechodom 54, takže prívodná cesta na vstrekované materiály do prívodnej rúrky 24 sa utvára. V pripade, že sa zariadenie používa na prívod kovového drôtu, budú vnútomá časť 54 a vonkajšia časť 56 vstupnej hlavy 25 použité tiež ako ústrižná pomôcka na odstrihnutie drôtu, hned ako sa druhý ovládač 52 uvedie do činnosti.Veľmi výhodnou časťou zariadenia podľa vynálezu je už skôr uvedená zarážka. Táto zarážka je znázomená na obr. 3, 6 a 7. Je vyhotovená medzi každou zostavou privodnej rúrky 24 a niektorou pevnou časťou zariadenia 10. Vo svojej najjednoduchšej forme ide o plunžer vybavený pružiriou a o opomý výstupok, pričom jedna z týchto častí je spojená s prívodnou rúrkou 24 a druhá s nepohyblivou časťou celého zariadenia Ako je znázomené, plunžer 60 je uložený v kryte 61, ktorý je spoločne tvorený upevňovacím blokom 32 a upevňovacím členom 36 (nepohyblivá časť celého zariadenia). Kryt 61 prilieha k zodpovedajúcemu otvoru 34 v upevňovacom bloku 32 a z krytu 61 k otvoru 34 smeruje vybratie. Driek 62 plunžera 60 do tohto vybratia zasahuje. Pružina v kryte 61 tlačí na zväčšenú hlavu plunžera 60, pričom tlačí tiež driek 62 do otvoru 34. Koniec drieku 62 spolupracuje s výstupkom vstupnej hlavy 25,najmä s vnútomou časťou 54 v prípade, že vstupná hlava 25 je uložená v otvore 34. Opomý výstupok 64 má zadnú plošinu 65 a prednú plošinu 66, medzi ktoré môže zasahovať plunžer 60. Plunžer 60 a predná plošina 66 definujú zarážku, ktorá stanoví polohu systému pred začiatkom vstrekovania. V tejto polohe je prívodná rúrka 24 udržiavaná v určitej vzdialenosti od blokujúceho člena 22. Pri správnej voľbe pnižiny je nemožné, aby ktokoľvek manuálne pohol prívodnou rúrkou 24 tak, aby prekonal zarážku. Môže byť napriklad potrebná sila 508 kg na posun celej zostavy za zaráäcu, to znamená na premiestnenie prednej plošiny 66 za plunžer 60. Týmto spôsobom je vylúčené premiestnenie blokujúceho člena 22 náhodou alebo z nedbalosti.Prostriedok 26 na pohyb prívodnej rúrky 24 je však schopný vyvinúť silu, ktorá je potrebná na pohyb zostavy rúrok a na prekonanie už uvedenej zarážky. Pri tomto puhybe prednej plošiny 66 sa premiestni plunžer 60 smerom dovnútra relatívne ku krytu 61 proti tlaku pružiny, pričom sa dosiahne poloha, v ktorej koniec plunžera 60 zasahuje na zadnú stranu 68 opomého výstupku 64. Ďalším pohybom celého systému pôsobením prostriedkov 26 dôjde k premiestneniu blokujúceho člena 22 a môže dôjsť k vstrekovaniu materiálu. Týmto spôsobom je zabezpečená pracovná poloha, v ktorej plunžer 60 a zadná plošina 65 opoméhovýstupku 64 spolupracujú a deñnujú druhú zarážku, ktorá bráni manuálnemu pohybu celého systému z jeho pracovnej polohy. Táto druhá zarážka tiež bráni vytlačeniu celého systemu von z bočnej steny 12 nádoby 13 tlakom roztaveného kovu.Hned ako sú všetky vstrekovania ukončené, prívodná rúrky 24 sú pevne zavarené vo svojej pracovnej polohe vo svojich zodpovedajúcich vstrekovacích priechodoch 11 kovom, ktorý stuhol V priestoroch medzi prívodnou rúrkou 24 a vstrekovaním priechodom 11.Pri pracovnej polohe vstupných hláv 25 sa zadné plošiny 65 opomého výstupku 64 dostávajú pred plunžery 60. Potom je možné odstrániť upevňovaci blok 32 vyskrutkovaním skrutky 33 a odskrutkovať vstupné hlavy 25 od prívodných trubíc 24. Vhodným zariadením, spojeným s prívodnými nírkami 24 je možné aj celý žiamvzdomý blok 21 vybrať z bočnej steny 12 na výmenu.Zvláštnou výhodou znázomených časti zariadenia je možnosť zabezpečiť správne premiestneníe blokujúceho člena 22 z konca vstrekovacieho priechodu 11. V prípade,že sa celý systém pohybuje smerom dopredu a začína sa vytláčať blokujúci člen 22, dôjde k okamihu, ked sa zadná plošina 65 opomčho výstupku 64 priblíži k plunžeru 60. Hned ako sa plunžer 60 dostane do styku so zadnou plošinou 65, dôjde v dôsledku činnosti pružiny na plunžer 60 k náhlemu stlačeniu opomćho výstupku 64 smerom dopredu spolu s celým systémom. Náhly pohyb smerom dopredu,spôsobený vačkovým účinkom plunžera na zadnú plošinu 65 spôsobí, že prívodná rúrka 24 náhle vyrazí blokujúci člen 22 zo vstrekovacíeho priechodu 11.Ako je už uvedené, je možné použiť len jedinú zarážku medzi systémom privodnej rúrky 24 a nepohyblivou časťou zariadenia Je však výhodné použiť aspoň dve tieto zarážky. Dochádza teda k tomu, že sa použijú dva opomč výstupky 64 a dva plunžery 60 na každom upevňovacom bloku 32.Je možne usporiadať celý system tiež tak, že opomý výstupok by bol časťou nepohyblivého zariadenia a plunžer, vybavený pmžinou by sa uložil na systéme privodných trubíc, z hľadiska celého zariadeniaje však výhodnejšie, ak sú tieto častí zariadenia usporiadané už uvedeným spôsobom.Zariadenie 10, znázomené na obr. 8 je už z častí opísané v súvislosti s obr. l. Teraz budú opísané zásadné rozdiely v zariadení na obr. 8 a tiež iné usporiadanie vstupnej hlavy pre zariadenie z obr. 8.V zariadení 10, znázomenom na obr. 8 je upevnené kruhová doska 28 neznázomeným spôsobom na upevňovaciu dosku 20 tak, že otvory v krycej doske 28 pokračujú vstrekovacimi priechodmi 11. Krycia doska 28 udržiava žiamvzdomý blok 21 v jeho polohe vo vstrekovacom otvore 16. Na krycej doske 28 je upevnený stredový čap 130 a upevňovací blok 32 je spojený s krycou doskou 28 prstencovitou časťou 133 upevňovacieho bloku 32, ktorá kryje čap 130. Upevňovací blok 32 sa znova skladá z väčšieho počtu časti, z ktorých každá obsahuje vstrekovaci priechod 11 a zostavu privodnej rúrky 24, pričom otvory vstrekovacích priechodov 11 pokračujú otvormi v krycej doske 28. Vybratia 134 na periférií upevñovacieho bloku 32 vytvára drážky, do ktorých zapadajú vstupné hlavy 25 a v ktorých sa môžu kĺzavo pohybovať.Kryt 135, pozostávajúci z kruhovej dosky 136 a plášť 137 je upevnený na zariadenie 10 čapom 138, ktorý spolupracuje s vretenom 140, ktoré je zaskrutkovanć do čapu 130. Vreteno 140 má zväčšenú časť pre upevňovací blok 32 a pridržiava upevňovací blok 32 ku lcrycej doske 28 v pripade, že Vreteno 140 je zaskrutkovane do čapu 130.Výhoda zariadenia podľa vynálezu spočíva vo veľkej miere v navrhnutí častíc, ktorými je možné zabezpečiť správnu kontrolu polohy celeho systému prívodných trubic V priebehu vstrekovania materiálov a po jeho skončení. Na obr. 8 až ll sú znázomenć časti zariadenia, ktoré upravujú jeho polohu pred vstrekovaním a po začiatku vstrekovania.Na zabezpečenie požadovanej polohy pred začiatkom vstrekovania je zariadenie vybavené zarúžkou, ktorá spolupracuje s ďalšou zarážkou na nepohyblivej časti zariadenia 10. Časťou, uloženou na systéme ktorý sa pohybuje, je ústrižný kolik 142, ktorý je upevnený na a ktorý vyčnieva zo vstupnej hlavy 25. Tento Ústrižný kolik 142 je uložený v štrbine 143 upevñovacieho bloku 32 a smeruje radiálne smerom dovnútra k stredovým upevňovacim pomôckam, a to čapu 130, čapu 138 a vretenu 140. Štrbina 143 je otvorená radiálne smerom von na uloženie ústrižnćho kolika 142. Štrbina 143 končí zarážkou 144. Ústrižný kolik 142 a zarážka 144 na nepohyblivom upevilovacom bloku 32 bráni predčasnćmu pohybu privodnej rúrky 24 smerom dovnútra do nádoby 13 a k blokujúcemu členu 22, ktorý nie je znázomený. Zabezpečujú uloženie privodnej rúrky 24 vo vopred stanovenej vzdialenosti od blokujúceho člena 22. Na vykonanie pohybu privodnej rúrky 24 smerom dopredu a na odstránenie blokujúceho člena 22 je potrebné celú zostavu tlačiť smerom dopredu silou, dostatočnou na prerušenie ústrižného kolika 142. Táto sila je oveľa väčšia ako sila,ktorú by bolo možné na celý systém vykonať manuálne. Použitie tejto sily sa uskutočňuje pneumatickým alebo hydraulickým ovládačom, ktorý nie je znázornený a ktorý pôsobí na tlačný člen 145, uložený medzi vstupnou hlavou 25 a prívodným potrubim 59, ktoré smeruje k zásobníku mate.riálu, vstrekovanćho do roztaveného kovu. Tento ovládač môže byť podobný alebo ekvivalentný upevňovaciemu členu 36, ovládaču 48 z predchádzajúceho vyhotoveniaÚstrižný kolik 142 taktiež spolupracuje s vnútomou plochou kruhovej dosky 136 a bráni vytiahnutiu privodnej rúrky 24 po jej uvedení do pracovnej polohy a pred začiatkom vstrekovania.Zariadenie, znázomenć na obr. 8 sa nachádza v polohe pred vstrekovaním, Ústrižný kolik 142 je uložený v štrbíne 143 aje v styku so zaràžkou 144.V upevňovacom bloku 32 sa taktiež nachádza druhá Štrbina 146, ktorá je uložená bližšie ku krycej doske 28 ako Štrbina 143. Štrbina 146 sa takisto otvára radiálne smerom von a na svojom konci, vzdialenejšom od krycej dosky 28 je ukončená druhou zarážkou 148. Druhá zarážka 148 spolupracuje so zarážkou na vstupnej hlave 25 a bráni vytiahnutiu alebo vytlačeniu celého systému z jeho polohy po skončenia vstrekovania.Vstupná hlava 25 je v tomto prípade zvlášť jednoduchá. Pozostáva z dvoch častí. Prvá časť 150 je vyhotovená ako valcová kovová tyč, ktorou axiálne prechádza priechod 151 na prívod materiálu z privodnćho potrubia do privodnej rúrky 24. Prvá časť 150 je vybavená otvormi 152 a 153,vybavenými závitom na spojenie prívodneho potrubia a privodnej rúrky 24 s prvou časťou 150. Ústrižný kolik 142,ktorým môže byť malá mosadzná tyčinka, je upevnený do radiálneho Vybratia v prvej časti 150.Prvou časťou 150 taktiež prechádza priečny otvor 154,ktorý prechádza priečne priechodom 151. Druhá valcová časť 155 vstupnej hlavy 25 pohyblivo zapadá do priečneho otvoru 154. Druhou valcovou časťou 155 prechádza kanál 156. Pred vstrekovaním a v jeho priebehu sú prvá časť 150 a druhá valcová časť 155 vstupnej hlavy 25 uložené tak, že priechod 151 a kanál 156 na seba nadväzujú a je možné privádzať príslušný materiál do privodnej rúrky 24. V tejto polohe jeden koniec 158 druhej valcovej časti 155 radiálne

MPK / Značky

MPK: F27D 3/16, C22B 9/05, C21C 7/072, C21C 7/00

Značky: kvapalín, vstrekovanie, zariadenie, materiálov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-281106-zariadenie-na-vstrekovanie-materialov-do-kvapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vstrekovanie materiálov do kvapalín</a>

Podobne patenty