Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, použiteľný na stereošpecifickú polymerizáciu alfa-olefínov, a spôsob jeho prípravy

Číslo patentu: 278631

Dátum: 10.12.1997

Autori: Bernard Albert, Fiasse Paul

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pevný katalyzátor je predaktivovaný uvedením do styku s predaktivátorom tvoreným reakčným produktom 0,1 až 50 mólov organohlinitej zlúčeniny, zvolenej zo zlúčenín všeobecného vzorca AlRnX3-n, pričom R znamená lineárny alebo vetvený alkylový zvyšok s 2 až 8 atómami uhlíka
X je chlór
n je číslo z rozmedzia 1 až 3 a 1 mól hydroxyaromatickej zlúčeniny zvolenej zo skupiny zahŕňajúcej diterciárne alkylované monocyklické monofenoly a monoestery kyseliny 3-(3',5'-diterc.butyl-4'-hydroxyfenyl) propiónovej.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pevného katalyzátora na báze komplexného chloridu titanitćho, použiteľného na stereošpecifickú polymerizáciu u-oleñnov a spôsobu prípravy tohto katalyzátora.Je známe, že je možné stereošpeciñcky polymerizovať ot-oleiiny, ako napríklad propylén, pomocou katalytickćho systému, obsahujúceho pevnú zložku na báze chloridu titanitého a aktivátor, tvorený organokovovou zlúčeninou, ako je napriklad alkylalumíniumchlorid.V belgickom patente BE-A-780758 sú opísané komplexné pevné katalyzátory na báze chloridu titanitého s vysokou aktivitou a so zvýšenou vnútomou pórovitosťou,ktorá umožňuje získať polyméry propylénu s veľmi dobrou stereoregularitou.V belgickom patente BE-A-803875 je opísané predaktivačné spracovanie týchto komplexných pevných katalyzátorov s vysokou aktivitou, ktorá umožňuje skladovanie týchto katalyzátorov pod hexánom dlhý čas bez toho, aby tieto katalyzátory stratili svoje katalytické vlastnosti. Použitý predaktivátor môže byť zvolený zo skupiny, zahŕňajúcej organohlinité zlúčeniny, hlavne zlúčeniny všeobecného vzorca l, zahŕňajúceho zlúčeniny zvolené zo skupiny zahŕňajúcej hydrokarbylhydrokarbyloxyhalogenidy hlinitć. V praxi sa však väčšinou používa dietylalumíniumchlorid, etylalumíniumseskvichlorid, etylalumíniumdichlorid a trietylalumínium.Stereošpecifičnosť týchto katalytických komplexov nie je bohužiaľ dostatočnú pri všetkých polymerizačných podmienkach, ktoré môžu byť použité pri aplikácii týchto katalyzátorov, a to hlavne pri relatíme vysokých teplotách, pri ktorých sa často vykonáva polymerizácia v plynnej fáze. Ked sa ale táto polymerizácia vykonáva pri relatívne nízkych teplotách, potom je možné pozorovať výrazné zníženie katalytickej produktivity.Preto bola snaha eliminovať tento nedostatok tým, že sa polymerizácia vykonávala v prítomnosti katalytického systému, obsahujúceho uvedené komplexné pevné katalyzátory s vysokou účinnosťou, ktoré boli modifikované tým, že do polymerizačného prostredia bola zavedená tretia zložka, tvorená všeobecne zlúčeninou, majúcou charakter donoru elektrónov (Lewisova báza).Vo funkcii tejto tretej zložky, schopnej zvýšiť stereošpeciíičnosť týchto katalytických systémov (pozri napríklad belgický patent BE-A-822941) bol už opisaný veľký počet zlúčenín s charakterom donorov elektrónov rozdielnej povahy. Z tohto veľkého počtu elektrodonorových zlúčenín, schopných plniť uvedenú funkciu tretej zložky,boli hlavne navrhnuté na prakticke použitie niektoré fenollcké zlúčeniny (patentová prihláška EP-A-O 036 549) a niektoré hydroxyaromatické zlúčeniny (patent US-A-4 478 989).Zlepšenie stereošpecifičnosti, dosiahnuté pomocou zavedenia zavedených elektrodonorových zlúčenín, je však výrazné iba v prípade, kedy sa použije relatívne vysoké množstvo elektrodonorovej zlúčeniny (tj. kedy je hmotnosť elektrodonorovovej zlúčeniny aspoň rovná a často významne vyššia ako hmotnosť komplexného pevného katalyzátora, prítomného v polymerizačnom prostredí).Okrem toho pritom boli pozorované nepriaznivé sekundárne účinky, hlavne neprijateľné zníženie katalytie 10kej produktivity a parazitné sfarbenie získaného polyméru, nehovoriac o komplikáciách, ku ktorým môže dôjsť pri nevyhnutnom čistení získaného polyméru od zvyšku uvedenej tretej zložky.Vzhľadom na uvedené je teda cieľom vynálezu nájdenie pevného katalyzátora s výrazne zvýšenou stereošpecifičnosťou, a to bez nevyhnutnosti zavádzať do polymerizačného prostredia uvedenú tretiu zložku.Predmetom vynálezu je pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, použiteľný na stereošpecifickú polymerizáciu a-oleíínov a predaktivovaný uvedením do styku pevného prekurzora vo forme guľovitých častíc s priemerom 5 až 100 m,tvorených aglomerátom rovnako guľovitých častíc s priemerom 0,05 až l m, pričom špecifický povrch prekurzora je 100 až 250 mZ/g ajeho celková vnútorná porozita je 0,15 až 0,35 cmz/g, tvorená zlúčeninou všeobecného vzorcaTiCl 3.(AlRClz)-Cy, kde R znamená alkylový zvyšok s 2 až 6 atómami uhlíka,C znamená komplexotvomé činidlo, zvolené zo sku piny zahŕňajúcej alifatické étery, ktorých alifatickézvyšky obsahujú 4 až 6 atómov uhlíka,x znamená číslo menšie ako 0,20 a Y znamená číslo vyššie ako 0,009,s organohlinitým predaktivátorom, vyznačujúci sa tým, že predaktivátor je tvorený reakčným produktom 0,1 až 50 mól organohlinitej zlúčeniny, zvolenej zo zlúčenín všeobecného vzorcaAIRnXS-ns kde R znamená lineámy alebo vetvený alkylový zvyšok s 2 až 8 atómami uhlíka, X je chlór, n je číslo z rozmedzia 1 s n s 3, a l mól hydroxyaromatickej zlúčeniny, zvolenej zo skupiny, zahŕňajúcej diterc-alkylované monocyklické monofenoly a monoestery kyseliny 3-(3,5-diterc.butyl-ď-hydroxyfenyl) propiónovej.Pevný katalyzátor podľa vynálezu je výhodne charakterizovaný tým, že organohlínitá zlúčenina je zvolená zo skupiny zahŕňajúcej trialkylalumínium a dialkylalumíniumchloridy.Pevný katalyzátor podľa vynálezu je výhodne charakterizovaný tým, že predaktívátor je tvorený zlúčeninou všeobecného vzorcaR znamená rovnaké alebo odlišné lineáme alebo rozvetvené alkylové skupiny s 2 až 8 atómami uhlíka, OR znamená aryloxyskupinu, odvodenú od definovanej hydroxyaromatickej zlúčeniny, X znamená chlór, p znamená číslo z rozmedzia O p 3, q znamená číslo z rozmedzia 0 q 2, pričom súčet (pq) je v rozmedzí 0 (pQ) 3.Predmetom Vynálezu je rovnako spôsob prípravy pevného katalyzátora podľa nároku l, ktorého podstata spočíva V tom, že sa predaktivátor zavedie do suspenzie pevného prekurzora V inertnom uhľovodíkovom riedidle V molárnom pomere celkového počiatočného množstva organohlinitej zlúčeniny k množstvu chloridu titanitého,obsiahnutćho V prekurzore, rovnom 10 ° až 10, výhodne 10 až 1 a pevný prekurzor a predaktivátor sa udržiavajú v styku počas 5 až 120 minút pri teplote V rozmedzí medzi 0 °C a nonnálnou teplotou varu použitého inertného uhľovodíkového riedidla.Spôsob podľa Vynálezu je výhodne charakterizovaný tým, že pevný prekurzor a predaktivátor sa udržiavajú v styku počas 15 až 90 minút pri teplote 20 až 40 °C.Spôsob podľa vynálezu je výhodne charakterizovaný tým, že sa predaktivovaný pevný katalyzátor pred jeho použitím pri polymerizácii oddelí od predaktivačného prostredia.Spôsob podľa vynálezu je Výhodne charakterizovaný tým, že sa predaktivovaný pevný katalyzátor pred jeho použitím pri polymerizácii oddelí od predaktivačného prostredia a premyje inertným uhľovodíkovým rozpúšťadlom, Pevné produkty na báze komplexného chloridu titanitćho, použité ako prekurzory na prípravu predaktivovaných pevných katalyzátorov spôsobom podľa vynálezu,sa môžu získať ľubovoľným známym spôsobom. Všeobecne sa dáva prednosť použitiu pevných produktov získaných spôsobmi, zahŕñajúcimi východiskovú redukciu chloridu titaničitého. Táto redukcia sa môže vykonať pôsobením vodíka alebo kovov, ako sú napríklad horčík alebo hliník. Najlepšie Výsledky sa dosiahnu, ak sa vychádza z pevných produktov, vytvorených redukciou chloridu títaničitého s použitím organokovovćho redukčného činidla. Týmto organokovovým redukčným činidlom môže byť napríklad organohorečnaté redukčné činidlo. Najlepšie výsledky sa však dosiahnu použitím organohlinitého redukčného činidla.Výhodne použiteľné organohlinité redukčné činidlá sú zlúčeniny, ktoré obsahujú aspoň jeden uhľovodlkový radikál, pripojený priamo k atómu hliníka. Príklady zlúčenín tohto typu sú mono-, di- a trialkylalumínium, ktorých alkylové radikály obsahujú l až 12 atómov uhlíka,Výhodne l až 6 atómov uhlíka, ako napríklad trietylalumínium, izopropylalumínium, diizobutylalumíniumhydrid a etoxydietylalumínium. Zo zlúčenín tohto typu sa najlepšie výsledky dosiahnu s dialkylalumíniumchloridmi a hlavne s dietylalumíniumchloridom.S účelom získania pevných produktov na báze komplexného chloridu titanitćho (ďalej sú tieto produkty označované ako prekurzory), použitých na prípravu predaktivovaných pevných katalyzátorov spôsobom podľa vynálezu, sa uvedené zredukované pevné produkty podrobia účinku aspoň jedného komplexotvomého činidla,ktoré je všeobecne zvolené zo skupiny, zahŕňajúcej organické zlúčeniny obsahujúce aspoň jeden atóm alebo skupinu, majúci aspoň jeden voľný elektrónový pár, schopný zaistiť koordináciu s atómami titánu alebo hliníka, prítomnými v halogenidoch titánu alebo hliníka.Výhodne je uvedené komplexotvomé činidlo zvolené zo skupiny, zahŕñajúcej alifatickć étery, a hlavne zo skupiny zahŕňajúcej alifatické étery, ktorých alifatické radikály obsahujú 2 až 8 atómov uhlíka, výhodne 4 až 6 atómov uhlíka. Typickým príkladom alifatickćho ćteru, poskytujúceho dobré výsledky, je diizoamylćter.Tieto spracovania pomocou komplexotvomých čini 10diel s účelom stabilizácie alebo zlepšenia produktivity a/alebo stereošpecifičnosti pevných katalyzátorov sú dobre máme a boli v širokej miere opísané V odbomej literatúre.V tomto zmysle môže teda spracovanie komplexotvomým činidlom s účelom prípravy prekurzora spočívať v mletí redukovaného produktu v prítomnosti komplexotvomého činidla. Toto spracovanie môže rovnako spočívať v termickom spracovaní redukovaného pevného produktu V prítomnosti komplexotvorného činidla. Ďalej môže toto spracovávanie spočívať V extrakcii redukovaného pevného produktu V prítomnosti zmesných rozpúšťadiel, obsahujúcich kvapalnú uhľovodíkovú zlúčeninu a prídavné poláme rozpúšťadlo, napríklad éter.Rovnako je možné s uvedeným účelom vykonať redukciu chloridu titaničitého redukčným organohlinitým činidlom (l) V prítomnosti komplexotvomého činidla tak, že sa napríklad k chloridu titaničitému pridá uhľovodíkový roztok reakčnćho produktu komplexotvorného činidla s uvedeným produkčným činidlom,načo sa takto získaný redukovaný pevný produkt p 0 drobí termickému spracovaniu V neprítomnosti komplexotvomého činidla alebo V prítomnosti nového množstva komplexotvorného činidla, a to rovnakého s predchádzajúcim komplexotvomým činidlom alebo odlišného od tohto predchádzajúceho činidla. Rovnako je možné vykonať uvedené spracovanie komplexotvomým činidlom tak, že sa komplexotvomé činidlo použije V množstve dostatočnom na vytvorenie homogénneho roztoku pevného produktu na báze chloridu titanitćho, načo sa takto rozpustený pevný produkt opätovne Vyzráža zahriatím.Pri príprave prekurzora môže byť spracovanie komplexotvomým činidlom kombinovane s aktivačným spracovaním alebo môže predchádzať tomuto aktivačnému spracovaniu. Tieto aktivačné spracovania sú rovnako dobre známe a rovnako boli opísane V odbomej literatúre. Všeobecne sa vykonáva pomocou aspoň jedného činidla, zvoleného zo skupiny zahŕňajúcej anorganické halogénované zlúčeniny, organické halogénovane zlúčeniny, interhalogénovanć zlúčeniny a halogény. Z týchto činidiel možno Citovať- ako príklady anorganických halogénovaných zlúčenín halogenidy kovov a nekovov, ako sú napríklad halogenidy titánu a halogenidy kremíka,- ako príklady organických halogćnovaných zlúčenín halogénované uhľovodíky, ako napríklad halogćnovane alkany a tetrahalogenidy uhlíka,- ako príklady interhalogénovaných zlúčenín napríklad chlorid a bromidjódny,- ako príklady halogćnov chlór, bróm ajód, Príklady činidiel, ktoré sú veľmi vhodné na aktivačné spracovanie, sú chlorid titaničitý, chlorid kremičitý, jódbután, monochlóretán, hexachlóretán, chlórrnetylbenzén, tetrachlórmetán, chlorid jódny a jód. Najlepšie výsledky sa dosiahnu použitím chloridu titaničiteho.Na uvedenú prípravu prekurzora nie je IOZhOÓLIjÚcim faktorom fyzikálna forma, v akej sa nachádzajú komplexotvomé činidlá a činidlá na prípadné aktivačné spracovanie. Tieto činidlá môžu byť použité V plynnej forme alebo vo forme kvapaliny, pričom posledná uvedená formaje najčastejšou formou, v ktorej sa tieto činidlá nachádzajú pri bežných teplotných a tlakových podmienkach. Spracovanie komplexotvor SK 278631 B 6ným činidlom a prípadne aktivačné spracovanie môžu byť rovnako vykonané v prítomnosti inertného uhľovodíkového riedidla, všeobecne zvoleného zo skupiny zahŕňajúcej alifatické uhľovodíky, cykloalifaticke uhľovodíky a aromatické uhľovodíky v kvapalnom skupenstve, ako sú napríklad kvapalné alkány a izoalkány a benzén.Detailnejšie opísané podmienky najbežnejších spracovaní komplexotvomým činidlom a aktivačných spracovaní môžu byť získané z belgického patentu BE-A-864708, patentu US-A-4 295 991, ako i z dokumentov,citovaných v tomto posledne uvedenom patente.V ľubovoľnom okamihu prípravy prekurzora, a síce po redukčnom spracovaní alebo spracovaní komplexotvomým činidlom alebo po prípadnom aktivačnom spracovaní, ale výhodne po redukčnom spracovaní, môže byť prekurzor podrobený spracovaniu, smerujúcemu k zníženiu drobivosti častíc, za ktolýchje prekurzor tvorený.Toto spracovanie, nazývané predpolymerizácia,spočíva v tom, že sa pevný produkt uvedie do styku s nižším alfamonooleñnom, ako je napríklad etylén alebo lepšie propylén, za polymerizačných podmienok, pričom sa získa pevný produkt, obsahujúci všeobecne asi 5 až 500 hmotn. predpolymerizovaného alfa-monoolefinu. Táto predpolymerizácia môže byť výhodne vykonaná v suspenzii pevného produktu v inertnom uhľovodíkovom riedidle, ktoré bolo už definované V predchádzajúcom texte, v čase nevyhnutnom na získanie požadovaného množstva predpolymerizovaného alfa-monoolefinu na uvedenom pevnom produkte. Prekurzor, získaný týmto spôsobom, je menej drobivý a umožňuje získať polyméry s dobrou morfológiou dokonca i v prípadoch, kedy sa polymerizácia vykonáva pri pomerne vysokých teplotách.S účelom ďalej opísanej transformácie prekurzora na predaktivovaný pevný katalyzátor môže byť prekurzor použitý ako taký, t.j. bez toho, aby bol Separovaný z reakčného prostredia, v ktorom bol pripravený alebo výhodne po separácií z uvedeného reakčnćho prostredia a prípadnom premytí inertným uhľovodíkovým riedidlom,ktoré už bolo definované v predchádzajúcom texte.Výhodná metóda prípravy pevných produktov na báze komplexného chloridu titanitého, použiteľných ako prekurzory na prípravu predaktivovaných pevných katalyzátorov spôsobom podľa vynálezu je opísaná v belgickom patente BE-A-780758. Táto metóda spočíva v redukcii chloridu titaníčitého pomocou organohlinitého redukčného činidla (l), ktorým je v tomto prípade výhodne dialkylalumíniumchlorid, ktorého alkylové reťazce obsahujú 2 až 6 atómov uhlíka, za miernych podmienok. Po prípadnom termickom spracovaní takto získaného redukovaného pevného produktu sa tento redukovaný produkt podrobí spracovaniu komplexotvomým činidlom, ktoré už bolo definované v predchádzajúcom texte. Nakoniec sa vykoná spracovanie chloridom titaničitým, a takto vytvorený pevný produkt na báze komplexného chloridu titanitého sa separuje z reakčného prostredia a prípadne premyje inertným uhľovodíkovým riedidlom, ktoré už bolo definované v predchádzajúcom texte a ktoré je výhodne zvolené zo skupiny zahŕňajúcej kvapalné alifatické uhľovodíky, obsahujúce 3 až 12 atómov uhlíka, pričom toto riedidlo je napokon riedidlom, ktoré môže byť použite v priebehu celej prípravy uvedeného pevného produktu.Uvedená výhodná metóda prípravy pevných produktov, opísaná v predchádzajúcom odstavci, vedie k časticiam pevného produktu na báze komplexného chloridutitanitého, ktoré sú rovnako opísané v uvedenom belgickom patente BE-A-780758. Tieto častice sú guľovité a majú všeobecne priemer 5 až 100 mikrometrov a najčastejšie ich priemer je 10 až 50 mikrometrov. Sú tvorené aglomerátmi rovnako guľovitých mikročastíc,ktorých priemer je rovný 0,05 až l mikrometer, najčastejšie 0,1 až 0,3 mikrometra, pričom tieto mikročastice sú extrémne pórovité. Z toho vyplýva špecifický povrch týchto častíc vyšší ako 75 mz/g a najčastejšie ležiaci v rozmedzí od 100 do 250 mz/g a celková pórovitosť vyššia ako 0,15 cm 3, ktorá však najčastejšie je V rozmedzí od 0,20 do 0,35 cm 3/g. Vnútomá pórovitosť uvedených mikročastfc prispieva najvyššou mierou k uvedenej celkovej pórovitosti častíc, ako to dokazuje vysoká hodnota objemu pórov, zodpovedajúca pórom s priemerom menším ako 20 nanometrov, ktorá je vyššia ako 0,1 l cm 3/g a ktorá najčastejšie je v rozmedzi od 0,16 do 0,31 cm 3/g.Pevné produkty na báze komplexného chloridu titanitého (prekurzory), získané s použitím výhodných podmienok metódy, opísanej v belgickom patente BE-A-780758, zodpovedajúce všeobecnému vzorcuR znamená alkylový radikál, obsahujúci 2 až 6 atómov uhlíka, C znamená komplexotvomé činidlo, definované, x je ľubovoľné číslo nižšie ako 0,20 ay je ľubovoľné číslo vyššie ako 0,009 a všeobecne nižšie ako 0,20.Ako variant tejto metódy prípravy je možné uviesť uvedenú metódu, spočívajúcu v predpolymerizácii redukovaného pevného produktu po prípadnom tepelnom spracovaní a pred spracovaním komplexotvomým činidlom nižším alfa-monooleñnom (propylćnom) za polymerizačných podmienok. Táto predpolymerizácia sa vykonáva v suspenzii redukovaného pevného produktu v už definovanom inertnom uhľovodíkovom riedidle pri teplote asi 20 až 80 °C počas l až 60 minút.Pri spôsobe podľa vynálezu sa prekurzor, pripravený opísaným spôsobom, uvedie do styku s organohlinitým predaktivátorom, ktorý obsahuje reakčný produkt uvedenej organohlinitej zlúčeniny s uvedenou hydroxyaromatickou zlúčeninou.Uvedená organohlinitá zlúčenina je zvolená zo skupiny zahŕňajúcej trialkylalumínium a alkylalumíniummonoalkylalumínium- di- a alkylalumíniumseskvíhalogenidy všeobecného vzorcaA 1 R XM., v ktorom R znamená rovnaké alebo rozdielne alkylové skupiny, obsahujúce l až 18 atómov uhlíka, X znamená atóm halogěnu a n znamená číslo z rozmedzia 0 n 3. V uvedenom všeobecnom vzorci R výhodne znamená lineárny alebo rozvetvený alkylový radikál, obsahujúci 2 až 8 atómov uhlíka, X výhodne znamená chlór a n výhodne znamená číslo z rozmedzia l n 3. Ako príklady uvedených organohlinitých zlúčenín je možné uviesť trialkylalumínium, ako napríklad trimetylalumínium,trietyl- aluminium, tri-n-propylaluminium, tri-n-butyI SK 27863 B 6Veľmi dobré výsledky sa však dosiahnu s trialkyla lumíniamí a s dialkylalumíniumchloridmi, hlavne s trietylalumíniom a dietylaluminiummonoehloridom.Uvedené hydroxyaromatickć zlúčeniny sú zvolené zoAko príklady uvedených hydroxyaromatických zlú čenin je možné uviesťmonocyklicke monofenoly, di-tere-alkylované v polohách orto vzhľadom na hydroxylovú skupinu, ako napríklad 2,6-diterc.- butylfenol, 2,6-diterc.-butyl-4-metylfenol, 3,5-díterc.butyl -4-hydroxy-ot- hydroxybenzćn, 2,6-diterc.decyl-4-metoxyfenol, 2,6-diterc.butyl-4-izopropylfenol, 2,6-dicyklohexyl-4-metyl- fenol, 2,6-diizopropyl-4-metoxyfenol a 2,6-diterc.butyl-4- sek.butylfenol,monoestery kyseliny 3-(3,5-diterc.butyl-4-hydroxyfenyl) propiónovej, ako napríklad 3-(3,5-diterc.butyl-4- hydroxy- fenyl) propiónan metylnatý, 3-(3,5-diterc.butyl-4-hydroxyfenyl) propiónan etylnatý, 3-(3,5-ditere.butyl-4-hydroxyfenyl) propiónan n-propylnatý,3-(3,5-diterc.butyl-4-hydroxyfenyl) propíónan n-butylnatý, 3-(3,5-diterc.butyl -4-hydroxyfenyl) propiónan n-oktylnatý, 3-(3,5-diterc.butyl -4-hydroxyfenyl) propiónan n-dodecylnatý a 3-(3,5-diterc. butyl-4-hydroxyfenyl) propiónan n-oktadecylnatý.Veľmi dobré výsledky sa dosiahnu použitím mono cyklických monofenolov, diterc. alkylovaných v obidvoch polohách orto vzhľadom na hydroxylovú skupinu,hlavne použitím 2,6-diterc.butyl- 4-metylfenolu a monoesteru kyseliny 3-(3,5-diterc.butyl-4- hydroxyfenol) propiónovej a obzvlášť použitím 3-(3,5-diterc. butyl-4-hydroxyfenybpropiónanu n-oktadecylnatćho, pričom najmä použitie posledne uvedenej zlúčeniny dodáva pevným katalyzátorom výbomú stereošpeciñčnosť.Všeobecné podmienky, za ktorých sa uvádza do stykuorganohlinitá zlúčenina s hydroxyaromatíckou zlúčeninou, nie sú vôbec kritickým faktorom, pokiaľ vedú k chemickej reakcii medzi týmito dvoma zlúčeninami. Všeobecne sa pracuje v kvapalnej fáze, napríklad tak, že sa zmieša organohlinitá zlúčenina s hydroxyaromatickou zlúčeninou v neprítomnosti kvapalnćho riedidla, alebo organohlinitá zlúčenina býva často kvapalná za normálnych teplotných a tlakových podmienok. Rovnako možno uvedenú reakciu organohlinitej zlúčeniny s hydroxyaromatickou zlúčeninou vykonať už v definovanom inertnom uhľovodikovom riedidle.Molámy pomer, v ktorom sa organohlinitá zlúčeninauvádza do reakcie s hydroxyaromatickou zlúčeninou, sa môže meniť V širokých medziach. Všeobecne sa používa 0,1 až 50 mól organohlinitej zlúčeniny na mól hydroxyaromatickej zlúčeniny. Výhodne sa používa 15 až 0,5 mólorganohlinitej zlúčeniny na mól hydroxyaromatickej zlúčeniny. Veľmi dobré výsledky boli zaznamenané použitím organohlinitej zlúčeniny a hydroxyaromatickej zlúčeniny v molárnom pomere asi 1 až 3.Organohlinitá a hydroxyaromatická zlúčenina môžu byť uvedené do styku všeobecne pri teplotách asi 0 až 90 °C, výhodne pri teplote blízkej teplote okolia(25 °C) a ich zmes sa takto udržiava v čase nevyhnutnom na to, aby spolu mohli chemicky reagovať. Všeobecne tento čas je 5 minút až 5 hodin. Táto reakcia je najčastejšie sprevádzaná vývojom plynu, čo umožňuje vyhodnocovať postup reakcie.Presná chemická štruktúra reakčnćho produktu organohlinitej zlúčeniny a hydroxyaromatickej zlúčeniny nie je s určitosťou známa. Je však prakticky isté, že tento produkt zodpovedá aspoň čiastočne vzorcuR ktorý má uvedený význam, znamená rovnaký uhľovodíkový radikál alebo rovnake uhľovodíkovć radikály, ako radikál alebo radíkály, obsiahnutý alebo obsiahnuté v organohlinitej zlúčenine, OR znamená atyloxy-skupinu, odvodenú od hydroxyaromatickej zlúčeniny, X znamená atóm halogćnu, p znamená číslo z rozmedzia 0 p 3, výhodne číslo z rozmedzia 0,1 p 2,5, q znamená číslo z rozmedzia 0 q 2, výhodne číslo z rozmedzia 0,5 q 1,5, pričom súčetPri spôsobe podľa vynálezu sa opisaným spôsobom získaný organohlinitý predaktivátor uvedie do styku s prekurzorom.Predaktivátor sa používa vo forme roztoku v inertnom uhľovodikovom riedidle, pripadne použitom na jeho prípravu. Tento roztok obsahuje reakčný produkt organohlinitej zlúčeniny s hydroxyaromatickou zlúčeninou, prípadne sprevádzaný prebytkom použitej a nezreagovanej organohlinitej zlúčeniny alebo hydroxyaromatickej zlúčeniny.V tomto prípade sa dáva prednosť zavádzania roztoku predaktivátora, obsahujúceho uvedený reakčný produkt a prípadne jednu nezreagovanú reakčnú zložku do suspenzie prekurzora v rovnakom uhľovodikovom riedidle. Táto suspenzia sa všeobecne udržiava na teplote medzi 0 C a normálnou teplotou varu inertného uhľovodikového riedidla, v ktorom bol predaktivátor rozpustený, výhodne pri teplote 20 až 40 °C, počas asi 5 až 120 minút, výhodne počas 15 až 90 minút.Pritom sa použije take množstvo prekurzora a predaktivátora, že molámy pomer východiskového množstva organohlinitej zlúčeniny k množstvu chloridu titanitého, prítomného v prekurzore, je rovný 10 až 10, výhodne 10 až 1. Dobre výsledky sa dosiahli použitím molámeho pomeru celkového východiskového množstva organohlinitej zlúčeniny k množstvu chloridu titanitého, prítomnćho v prekurzore, ktorý je rovný 0,05 až 0,5. Po skončení tohto predaktivačného spracovania sa takto predaktivovaný pevný katalyzátor výhodne oddelí od predaktivačnćho prostredia a premyje sa s účelom odstránenia nefixovaného zvyšku predaktivátora, výhodne inertným uhľovodíkovým rie

MPK / Značky

MPK: C08F 4/642, C08F 10/00

Značky: stereošpecifickú, chloridů, titanitého, katalyzátor, polymerizáciu, použitelný, spôsob, alfa-olefínov, pevný, báze, komplexného, přípravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-278631-pevny-katalyzator-na-baze-komplexneho-chloridu-titaniteho-pouzitelny-na-stereospecificku-polymerizaciu-alfa-olefinov-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, použiteľný na stereošpecifickú polymerizáciu alfa-olefínov, a spôsob jeho prípravy</a>

Podobne patenty