Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu

Číslo patentu: 277798

Dátum: 16.12.1992

Autori: Nakajima Hirokazu, Komori Nobutoschi

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu spočíva v tom, že sa zmieša špecifikovaný fenolový antioxidant, polyol alebo parciálny ester mastnej kyseliny s týmto polyolom a činidlo vytvárajúce radikály s polymérom propylénu obsahujúcim aspoň 5 ppm titánového podielu ako zvyšku katalyzátora alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalyzátora a vzniknutá zmes sa roztaví a hnetie pri teplote 150 až 300 stupňov C.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby modiñkovaného polymćru, najma spôsobu výroby modiľikovaného polyméni propylénu.Pretože polymér propylénu je pomenie lacný a má vynikajíwe mechanické vlastnosti, používa sa na výrobu rôznych druhov tvarovaných predmetov, ako sú výrobky tvarované vstrekovaním do formy, vyfukovaním do formy, fólie, dosky, vlákna a pod Polyméry propylénu sa vyrábajú pri teplote vyššej ako sú ich teploty topenia,avšak pri ich taveni a hnelení dochadza k oxidačnému odbúraniu teplom, čo má m následok pokles mechanickej pevnosti spôsobený skrátenia molekulového reťazca propylénového polyméru a vznikajú problémy následkom zmeny farby a vzniku zápachu, taktiež spôsobené oxidačným odbúranim. l( tomuto oxidačnému odbúraniu polymérov propylénu dochádza vplyvom tepla ďalším problémom je tepelná stálosť pri používaní v praxi. Na zabránenie tepelnému oxidačnému odbúravaniu pri tavení a lnielení sa preto pridáva fenolový antioxidant s nízkou molekulovou lunotnosťou, ako je 2,6-di-terc.butyl-p-krezol a na udržanie tepelnej stálosti pri používaní v praxi fenolový antioxidant s vysokou molekulovou hmotnosťou.Avšak keď sa polymér propylénu, zmiešaný s vyššie uvedenými fenolovými antioxidantami, taví a hnetie,oxiduje sa fenolový antioxidant komplexnou zlúčeninou titánu alebo vanádu zo zvyšlm kalalyzátora v polyméri propylénu za vzniku chinónovej zlúčeniny, a tým dochádza k zafarbeniu výsledných polymérov propylénu.Z toho dôvodu bola navrluiutá zmes, obsahujúca polymér propylénu, získaná zmiešaním pentaerytriolu alebo polyolu, ktorý vznikne ako produkt reakcie pentnerytritolu s propylénoxidom, s polymćrom propylénu(japonská patentová prihláška č. 213036 z roku 1983 bez prieskumovélio konania) a polypropylénová zmes získaná zmiešaním aspoň jednej zlúčeniny polyolu,čiastkového alebo úplného estem mastnej kyseliny a polyolu alebo fosforitanu či tiofosforitanu s polymérom propylénu (Joumal of Applied Polymer Science, 29, str. 4421 až 4426 (I 984.Taktiež je známy spôsob výroby modilikovanćho polyméru propylénu, pri ktorom sa polymér propylénu podrobí taveniu a luieteniu v prítomnosti činidla vytvárajúceho radikály, aby sa odbúral molekulový reťazec,teda aby sa znížila molekulová hmotnost polyinéru propylénu, za účelom zlepšenia tvarovacícli a Spracovateľských vlastností polyméru propylénu.Teraz bolo pri štúdiu sfarbovania polymérov propylénu, ktoré obsahují veľké množstvo titáuového podielu ako zvyšlm katalyzatora alebo vanádovélio podielu ako zvyšku katalyzátora, zistené, že aj keď sa vyššie zmienený fenolový antioxidant mieša s polymérom propylénu,ktorý obsahuje velké množstvo titànovélio podielu alebo vanàdového podielu ako zvyšku katalyzátora a následne spracuje roztavením a linetením, nevaiikne sfarbenie do tej miery, aby tým dochádzalo v praxi k problémom, ak však polyrnér propylénu obsahujúci takýto primiešaný fenolový antíoxidant je podrobený spracovaniu roztavenim a huetením v prítomnosti činidla, ktoré vytvára radikály, je výsledný modilikovany polymér propylénu značne sfarbený. Tento jav nie je opísaiiý ani v uvedenejjaponskej patentovej prililáške 213036 z roku 1983,ani v článku uverejnenom v časopise Journal ot Applied Polyrner Science, 29, str. 4421 až 4426 (1984).Na zlepšenie lvarovacích a spracovateľských vlastnosti polymérov propylénu, ktoré obsahujú množstvo titánového alebo vanádového podielu ako zvyšku katalyzátora, zmiešaných s fenolovým antioxidantom, boli vykonávané obsialile štúdie týkajúce sa spôsobu výroby modiñkovaného polyméru propylénu, ktorý sa nesfarbuje, ani keď sa spracuje tavenírn a hnetenim v prítomnosti činidla vytvárajúceho radikàly. Výsledkom týchto študijných prác bolo zistenie, že keď sa polymér propylénu obsahujúci aspoň 5 ppm titánovćho podielu ako zvyšku katalyzátora alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalynitora mieša s určitým množstvom fenolového antioxidantu, polyolu alebo čiastkového esteni takéhoto polyolu s mastnou kyselinou (v ďalšom označeného ako zlúčenina A) a činidla vytvárajúceho radikály a potom sa spracuje roztavením a hnetením, nedochádza k sfarbeniu. Na zistenom poznatku spočíva tento vynález.Ako je zrejmé z vyššie uvedeného opisu, je účelom vynálezu poskytnúť spôsob výroby modilikovanćho polyméni propylénu, ktorý sa nesfarbuje, zmiešaním zlúčeniny A, fenolovélio antioxidantu a činidla vytvárajúceho radikály s polyméroin propylénu obsaliujúcim aspoň 5 ppm titánového podielu ako zvyšku katalyzátora alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku kataljrzálora a následným spracovaním vzniknutej anesi rozlavením a hnetením.Predmetom vynálezu je spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu majúceho zvýšenú odolnosť proti sfarbeniu, ktorý spočíva v tom, že sa miieša 0,01 až l lunotnostný diel polyolu zo skupiny, zahrňujúcej glycerol, trimetyloletán, trimetylolpropán, erytritol,pentaerytritol, dipentaerytritol, tripentaerytritol, xylitol, sorbitol a maiiitol alebo parciálnelio esteru tohto polyolu s mastnou kyselinou zo skupiny, zahrňujúcej monoester glycerolu s mastnou kyselinou, monoester diglycerolu s mastnou kyselinou, monoester sorbitanu s mastnou kyselinou, monoester sacharózy s mastnou kyselinou, monoester alebo diester pentaerytritolu s mastnou kyselinou, monoester trimetyloletánu s mastnou kyselinou, Inonoester trimetylolpropánu s mastnou kyselinou, monoester polyoxyetylénglycerolu s mastnou kyselinou alebo monoester polyoxyetylénsorbitanu s mastnou kyselinou, pričom tento polyol a jeho deriváty sú ďalej označované ako zlúčenina A,0,0 l až l hmotnostný diel fenoloveho antioxidantu a 0,001 až 0,5 lunotuostných dielov organickćho peroxidu, majúcelio polčas rozkladu 10 hodín pri teplote 70 °C alebo vyššej, ako činidla vytvárajúceho radikály,so 100 lunouiostnými dielini polymém propylénu obsaliujúceho aspoň 5 ppm titánového podielu ako zvyšku katalyzátora alebo aspoň 0,5 ppm vanádovélio podielu ako zvyšku katalyzátora a vzniknutú zmes sa roztaví a prehnetie pri teplote 150 až 300 °C.Polyménni propylénu používanými pri spôsobe podľa vynàlezu sú také polyméry, ktoré obsalmjíi propylénove jednotky ako prevažnú časť článkov polyméni a tiež aspoň 0,5 ppm vanádovelio podielu ako zvyšku katalyzálora. Sú to polyméry propylénu získané napríklad polymerizaciou v roztoku v nasýtenom uhľovo SK 277798 B 6díkovom rozpúšťadle, blokovou polymerizliciou, polymerizňciou v plyrmej fáze alebo kombinovaním blokovej polymerizácie s polymerizácion v plynnej fáze. Pri výrobe spôsobom podľa vynálezu nebude dochádzať k žiadnym ťažkostiam, aj ked sa použije polymér propylénu obsahujúci menej než 5 ppm titánového podielu ako zvyšku katalyzátora alebo menej než 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalyzàtora. Vo výslednom modifikovanom polyméri propylénu nedochádza v tomto prípade k sfarbeniu v takej miere, že by nastali v praxi problémy.Polyméry pmpylénu používané pri spôsobe podľa vynálezu sú polymćry obsahujúce aspoň 5 ppm titánového podielu ako zvyšku katalynitom alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalyzátora zahrňujú napríklad homopolymér propylénu, kryštalický štatistický kopolymćr propylénu s aspoň jedným dnthom alfa-olellnu, ako je napríklad etylén, l-butén, l-pentén, 4-metyl-l-pentén, l-hexén, l-oktćn a pod., kopolymér propylénu s vinylacelátom alebo esterom kyseliny akrylovej alebo produkty zmydelnenia týchto kopolymérov,kopolymér propylćnu s nenasýtenou karboxylovou kyselinou alebo jej anhydridom, reakčný produkt kopolyméru s nenasýtenou karboxylovou kyselinou alebo jej anhydridom so zlúčeninou iónu kovu. Tieto kopolyméry je možné použiť samotné alebo v podobe zmesi.Zmesi vyššie uvedeného polyméru propylénu je možné kombinovať s rôznymi dmluni syntetických kaučukov (ako je napríklad kaučuk na báze kopolyinéru etylénn s propylénom, kaučuk na báze kopolyméru etylénu s propylénom a nekoujugovaným dićnotn, polybutadiénový, polyizoprćnový, chlórovaný polyetylénový, chlórovaný polypropylenový, styren-butndićnový kaučuk, blokový kopolymér styrén-butadíćn-styrén, blokový kopolymér styrén-izoprén-styrén, blokový kopolymćr styrénetylén-butylén-styréu, blokový kopolymćr styrén-propylén-butylćn-styrén, atď.) a s termoplastickými syntetickými živicami (ako sú napríklad polyoletlny iné než taký polymér propylénu, napríklad polyetylén, polyhntylén, polyat-metylpentén-l atď., polystyrén, kopolymér styrénu a akrylonitrilom, kopolymér akrylonitiiln s butadiénom a styrénom, polyamid, polyetyléntereltalát,polybutylćnterellnlát, polyvinylchlorid atď. ).Obzvlášť výhodný je polyinćr propylénu obsahujúci aspoň S ppm titánového podielu ako zvyšku katalyzátora alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalyútora, kde polymerom propylénu je homopolymér propylénu, kryštalický štatistický kopolymér etylénu s propylénom, kryštalický hlokový kopolymér etylénu s propylénom, kryštalický štatistický kopolymér propylenu s l-bulénom, kryštalický terpolymer etylénu s propylénom a l-buténom a kryštalický terpolymér propylénu s hexánom a l-buténom.Ako príklad zlúčeniny A, vhodnej na použitie pri spôsobe podľa vynálezu, je možné uviest polyoly, ako je glycerol, trimetyloletán, trimetylolpropáit, erytrilol,pentaerytritol, dipentaerytritol, tripentaerytritol, xylitol,sorbitol, manitol a pod., monoester glycerolu s mastnou kyselinou, monoester diglycerolil s mastnou kyselinou,monoester triglycerolu s mastnou kyselinou, monoester pentaglycerolu s mastnou kyselinou, monoester sorbitolu s mastnou kyselinou, monoester sacharózy s mastnou kyselinou, monoester alebo diester pentaerytritolu s mastnou kyselinou, monoester trimetyloletánu s mastnou kyselinou, monoester trimetylolpropántl s mastnou kyselinou, monoester polyoxyetylénglycerolu s mastnou kyselinou, monoester polyoxyetylénsorbitolu s mastnoukyselinou, čiastočný ester polyolu s masmou kyselinou ako je vyššie uvedene (maslnou kyselinou môže byť napríklad kyselinu lnurová, kyselina myristová, kyselina palmitová, kyselina stearová, kyselina behenová,kyselina olejová). Výhodnýmí sú najmä trimetyloletán,monoester glycerolu s mastnou kyselinou, monoester a diester pentaerytritolu s mastnou kyselinou.Ako príklad fenolovćho antioxidantu je možne uviesť 2,6-di-tere.butyl-p-krezol, 2-terc.butyl-4,6-dimetylfenol, 2,6-di-terc.butyl-4 ~etylfenol, 2,6-di-terebutyM-n-butylfenol, 2,6-di-iznbutyl-4-n-butylfenol, 2,6-dicyklopentyl-4-metylfenol, 2-(alfa-metylcyklohexylHá-dimetylfenol, 2,6-di-oktadecyl-4-metylfenol, 2,4,6-tricyklohexylfenol, 2,6-di-terc.butyl-4-metoxymetylfenol, n-oktadecyl-beta-(ď-hydroxy 3 ,5 -di-terc.butylfenobpropionàt, 2,6-difenyl-4-oktadecyloxyfenol, 2,4,6-tris(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxybenzyltío)-l ,3,5-triazin, 2,6-di-terc.butyl-4-metoxyfenol, LS-di-terc,butylhydrocltinóm 2,5-di-terc.amylhydrochinóu, 2,2-di-terebutylliydrochinón, 2,5-ditercamylhydrochinón. 2,2-tiobis(4-metyl-6-terc.butylfenol), 2,2-tiobis(4-oktylfenol), 2,2-tiobis(3-metyl-6 terebutylfenol), 4,4-tiobis-(Z-metyl-ó-tercbutylfenol), 2,2-metylen-bisM-metyl-ó-terc.butylfenol), 2,2-metylćn-bis(4-etyl-6-terc.butylfenol), 2,2-metylénbis 4-metyl-ó-(alfa-metylcyklohexyl)-fenol, 2,2-metylen-bisM-metyl-ó-cyklohexylfenol), 2,2-metylćnbisM-metyl-ó-nonylfenol), 2,2-metylén-bist(alfametylbenzyl)-4-nonylfeno 1, 2,2-metylén-bis(alfa, alfa-dimetylbenzylH-noitylfenoll, 2,2-metyléit-bis(4,6-di-terebutylfenol), 2,2-etylidén-bis(4,ó-di-terebutylfenol), 2,2 Letylidén-bisM-izobutyl-ó-terc.butylfenol),4,4-metylén-his(2,6-di-terc.butalfenol), 4,4-metylénbis(4-metyl-6-terc.bulylfenol), 4,4-butylidén-bis(2-metyl-ó-terc.butylfeitol), 4,4-butylidén-bis(3-metyl-ó-terebiltylfenol), 4,4-butylidén-bis(2,6-di-terc.butylfenol), 4,4-butyliden-bis(3,6-terc.butylfenol), 1,1 ~bis( 2 -metyl-4 hydroxy-S -terc.butylfenol)bután, 2,6 bis(2 -hydroxy-3 -terc.buty 1-5-metylbenzyl)-4-metylľenol, l, l ,3-lľlS(2 -metyl-4-hydroxy-S -terc.butylfenyl)hntán, diester etylénglykolu s kyselinou 3,3-bis(3-terc.butyl-4-liydroxylenyl)maslovou, di-(3-terc.butyl-4-hydroxy-S-mctylfenylydicyklopentadién, bis 2-(3-tercbutyl-Z-hydroxy-5-metylbenzyl)-6-terc.butyl-4Zmiešuvacie pomery uvedenej zlúčeniny A a fenolového antioxidantu sú 0,0 l až l hmotnostný diel, výhodne 0,05 až 0,5 hmotnostného dielu antioxidantu na 100 lunotnostnýcli dielov polyméru propylénu. Primiešanim menšieho množstva než 0,0 l hmotnostného dielu sa nedosiahne dostatočný účinok zabraňujúci sfarbeniu modilikovaného polyméru propylénu. Väčšie imioütvo než l hmotnostný diel nie sú na závadu, avšak vyšší inhibičný účinok na sfarbenie nemožno očakávať, a preto je akékoľvek väčšie množstvo nielen nepraktickć, ale aj neekonomické.Pokial ide o činidlo vytvárajúce radikály, ktoré sa používa pri spôsobe podľa vynálezu, je výhodne na získanie homogéimej zmesi, aby jeho rozkladná teplota nebola príliš nizka. Výhodné sú činidlá vytvárajúceradikály majúce polčas rozkladu 10 hodín pri teplote 70 °C, s výhodou aspoň 100 °C ako také je možné uviest organické peroxidy, ako sú napríklad benzylperoxid,terebutylperbenzoát, terebutylperacetat, terc.butylperoxyizopropylkarbonát, 2,5-diinetyl-2,5-di-(benzylperoxy)hexán, 2,S-dimetyl-Z.S-di-(benzoylperoxwhexin 3, terebutyl-di-peradipàt, terc.hutylperoxy-3,5,5-trimetylhexanoát, metyletylketónperoxid, cyklohexanónperoxid, di-tercbutylperoxid, dikumylperoxid, 2,S-dimetyl 2,5-di-(terc.-butylperoxy)hexan, 2,5-di 1 netyl-2,S-di(terc.butylperoxid)liexín-3, l,3-bis(terc.bulylperoxyizopropynbenzén, tem-butylkumylperoxid, 1 , 1 -bis(terc.butylperoxy)-3,CLS-trimetylcyklohexán, 1,l-bis(terc.butylperoxy)cyklohexàn, 2,2-bis(terc.butylperoxy)butáil,p-metánhydroperoxid, diizopropylbeiízénhydroperoxid,kumćnhydroperoxid, tercbutylhydroperoxid, p-cyménhydroperoxid, l .l ,3.J-tetrametylbutylhydroperoxid alebo 2,S-dimetyl-2,5-di-(hydroperoxy)hexàn. Výhodnýrni činidlami vytvárajúcimi radikály sú najma 2,5-dimetyl-2,S-di-(terc.butylperoxy)hexín-3 alebo l,3-bis(terc.butylperoxyizopropynbenzérí. Zmiešavaci pomer vyššie zmienených činidiel vytvárajúcich mdikály je spravidla v rozmedzí 0,001 až 0,5 lunotnostného dielu, s výhodou v ronnedzí 0,01 až 0,2 lnntonostného dielu tohto činidla na 100 lnnotnostných dielov polymém propylénu.Roztavenie a luietenie sa vykonáva v taviacich a lmetacích zariadeniach rôzneho typu, ktoré budú ďalej opísaué, pn teplote 150 až 300 °C, s výhodou 180 až 270 °C. Ak je taviaca a hnetacia teplote nižšia než l 50 °C, nie je možne dosiahnut dostatočný modifikujúcí účinok t. j. účinok zlepšujúci spracovateľnosť vyššia teplota než 300 °C nie je výhodná, pretože sa tým podporuje oxidačné tepelné odbúravanie, takže sa sfarbenie polyméru stane viditeľným.V spôsobe podľa vyuálezu je možné použit rôzne druhy prísad. ktoré sa pridávajú spravidla k polyméru propylentx obsahujúceho aspoň 5 ppm titánového podielu alebo aspoň 0,5 ppm vanádoveho podielu ako zvyšku kataljqatora je možné pridat napríklad antioxidant obsahujúci fosfor alebo tioéter, stabilizátor voči účinkom svetla, čiridlo, očkovacie činidlo, mazivo, antistatické činidlo, činidlo proti tvoreniu Ľíkalu, činidlo proti blokovaniu a pod., pigment. činidlo na dezaktiváciu ťažkých kovov (činidlo na dezaktiváciu medi), dispeizné činidlo, ako sú napr. kovové mydla, neutralimčííé činidlo, anorganické plnivo napríklad mastenec, Sľuda,hlina, wolastoríit, zeolit, azbest, trhličitan vápenatý, hydroxid hlinitý, hydroxid horečnatý, síran bámatý, kremičitan vápenatý. sklenené vlákna, uhlíkové vlákna,vyššie uvedené anorganické plnivá opracované činidlom na úpravu povrchu ako je spojivo (napriklad činidlo obsahujúce silán, činidlo obsahujílce titaničitan, činidlo obsahujúce zirkolilinitan a pod.) alebo organické plnivá(napríklad drevnú múčkn, papierovú drvinu, odpadový papier, syntetické vlákna, prirodne vlákna a pod), pokiaľ tieto prísady nie sú na úkor vynalezu. Najmä je výhodně, ak sa použije zároveň antioxidant obsahujúci fosfor, pretože tak je moàié dosialuiut synergický účinok pri ínhibicii sfarbenia.Ako výhodný antioxidant obsahujúci fosfor je možné uviesť distearylpentaeiytritoldifoslit, tetrakis(2,4-di-tere.-butylfenyl)-4,4 Jiifenylén-difosfonit, bis(2,4-di-ten.butylfenynpentaerytritoldifosñt, bis(2,6-di-terc.butyl-4-metylfenyl) pentaerytritoldifosñt a tris (ZA-diterebutyfenybfosñt.Spôsob podľa vynálem je možné vykonavat tak, že sa premieša daně množstvo vyššie uvedenej zlúčeninyA, tenolového anlioxidantu, činidla vytvarajúceho radikály a vyššie uvedených prisad rôznych druhov, zvyčajne pridávaných k polymérom propylénu, s propylénovým polymćrom obsahujúcim aspoň 5 ppm titánového podielu alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalyzátora v bežnom miešacom zariadení,napríklad v miešači Henscliel, supermiešači, páskovom miešači, miešači Banbury, pri takej teplote, pri ktorej sa primiešanć činidlo vytvárajúce radikály nerozkladá a potom sa vzniknutá zmes roztavl a hnetie pri teplote v rozmedzí 150 až 300 °C, s výhodou v rozmedzí 180 až 270 °C.Ako je známe, fenolový antioxidant má funkciu inhibítora predlžovania radikálneho reťazca a činidlo vytvárajúce radikály vytvára pri tavení a hneteni radikaly t. j. pri zohrievaní a spôsobuje skràtenie hlavného polymémeho reťazca propylénového polyméru, pričom sa miži molekulová hmotnosť propylénového polymém a zlepšia sa tvarovanie spracovateľské vlastnosti.Nie je jasné, ako pôsobí vyššie uvedená zlúčenina A na komplexnú zlúčeninu titánu alebo vanádu pri taveni a lmetení v prítomnosti činidla vytvárajúceho radikúly v polyméri propylčríu stabilizovanom fenolovým anlioxidantom, t. j. nie je známy samotný mechanizmus tohto pôsobenia, avšak zo skutočnosti, že ciele vynálezu nemožno dosialmut v prípade použitia úplného estem polyolu s mastnou kyselinou, je možné usudzovať, že alkoholová hydroxylová skupiny zlúčeniny A pôsobí na komplexnú zlúčeuinu titánu alebo vanádu tak, že vzniká stabilná chelàtová zlúčenina.Ak sa porovná modifikovaný polymér propylénu s polymérom propylénu obsahujúcim primiešaný známy antioxidant s obsahom fosforu alebo úplný ester polyolu s mastnoln kyselinou, vykazuje modilikovaný polymér propyléiíu vyrobený spôsobom podľa vynálezu menší stupeň sfarbenia a zlepšené tvarovanie a spracovateľské vlastnosti a mohlo ho výhodne použit na výrobu rômych druhov tvarovaných predmetov rôznymi postupmi tvarovania, napríklad vstrekovaním do formy, vytlačovanlm, vyfukovaním do fonny a podVynález je bližšie vysvetlený uvedenými príkladmi uskutočnenia, porovnàvacimi príkladmi a referenčnými príkladmi, ktorými však nie je nijako obmedzený.Vyhodnocovacia metóda, ktorá bola použitá v príkladoch uskutočnenia, v porovnávacich príkladoch a v referenčných príkladoch, je táto sfarbenie lndex zožltnutin (Yl) získaných peliet sa stanovi podľa japonskej normy JIS (7103 a vyhodnotenie sfarbenia sa vykonáva podľa hodnoty indexu zožltnutia, Čím nižšia je jeho hodnota, tým je miera sfarbenie menšia.V príkladoch uskutočnenia l až 16 sa do Henschelovho miešača vloží ako polymér propylénu vždy 100 lunotnostných dielov práškového polypropylénu s hodnotou IT (index toku) 2 g/10 minút (t. j. množstvo roztaveríej živice vytlačené za 10 minút zaťažením 2,16 kg) a s obsahom titánu 30 ppm spolu s danými množstvami trimetyloletánu, glycerolmonostearátu, pentaerytritolu, pentaerytritolmonostearátu alebo pentaerytriloldistearátu, ako zlúčeniny A, 2,6-di-tercbutyI-pkrezolu, tetrakisj metylén-S-(S ,5 -di-terc.butyl-4 -hyd SK 277798 B 6roxyfeitylypropionát lmetánu, l ,3,5-tnínetyl-2 ,4 ,6-tris(3 ,5 -di-terc.butyl-4 Zhydroxybcuzybbenzćnu, I ,3,5-tns(3 .5-di-terc.butyl-4 Ľhydroxybenzyhizokyanitrátu alebo n-oktadecyl-beta-(4-hydroxy-3,5-di-terc.butylľenynpropinátu ako fenolového antioxidantu, 2,5-dimetyl-2,S-di-(tercbutylperoxnhexànu alebo 1,3-bisüercluutyl-peroxiiznpropyl)benzenu ako činidlo vytvárajúceho radikaly a iných prísad v zmiešavacích pomeroch uvedených v tabuľke I. Po premiešaní počas 3 minút sa získané zmesi modifikujú tým, že sa roztavia a hnetů pri teplote 200 °C za použitia jednonávitovkovćho vytlačovacieho stroja s priemerom zavitovky 40 mm,čím sa dskajú pelety modiľikovanćho polymém.V porovnávacích príkladoch l až 3 a v referenčných príkladoch l až 3 sa prísady v danom množstve uvedenom v tabuľke l vždy aniešajú so 100 hmotnostuými dielmi práškového polyméru propylćnlt s hodnotou IT 2,0 g/l 0 minút (s obsahom titánu 30 ppm) a vzuiknuté zmesi sa roztavia a hnetú postupmi uvedenými v príkladoch uskutočnenia l až 16.Pri vzniknutých peletáeh sa hodnotenie sfarbenía vykonáva vyššie anienenou testovacou metodou. Výsledky sú zahmuté v tabuľke I.V príkladoch uskutočnenia 17 až 32 sa do Heschelovho miešača vloží ako polymér propylćnu vždy 100 hmotnostných dielov kryštalického práškového štatistického kopolymćm etylénu s propylénom s hodnotou IT 7,0 g/10 minút, s lunotnostným obsahom etylénu 2,5 a obsahom titáiíu 33 ppm, spolu s danýun nmožstvami trimetyloletánu, glycerolmonostearátu, pentaerytrilolmonostearátu alebo pentaerytritoldistearátu ako zlúčeniny A, zý-di-terebutyl-p-krezolu, tetrakislmelylén-S-(3 ,5 -di-terc. butyl-4 ähydroxyfenyhpropinátlmetánu,l ,3,5-trimetyl-2,4 ,6-tris(3 ,5 -di-terc.bulyl-4 lhydroxybenzyD-benzénu, l ,3,5-tris(3 ,5 -di-terc.butyl-4 -hydroxybenzynizokyanurátu alebo n-oktadecyl-betn-(ď-hydroxy-3,5 Zdi-terc.-butylfenynpropiouatu ako fenolovćho antioxidantu, 2,S-di-metyl-2,5-di-(terc.butylperoxy)hexánu alebo l,3-bi 5-(terc.-butylperoxyizopropyl)beuzenu ako činidla vytvárajúceho radíkaly a iných prisad v micšacích pomeroch uvedených v tabuľke Il. Po premiešani počas 3 minút sa vzniknuté zmesi roztavia a luietú pri teplote 200 °C za použitia jednozávitovkového výtlačovacieho stroja s priemerom zàvitovky 40 mm, čím sa získajú pelety modiñkovaneho polymém propylćnu.V porovnávacich príkladoch 4 až 6 a v referenčných príkladoch 4 až 6 sa Vždy 100 hmotnostných dielov kryštalického práškového štatistického kopolyméru etylenu s propylénom s hodnotou lT 7,0 g/IO minút, s hmotnostným obsahom etylémt 2,5 °/o a obsahom tittintl 33 ppm mieša s prisadami v množstve uvedenom v tabuľke l a vzniknuté zmesi sa roztavia a luietú postupmi opísanýiui v príkladoch uskutočnenia l 7 až 32, čim sa získavajú modifikované pelety.Pri vzniknutých pelctàch sa hodnotí sfarbenie vyššie opísanou testovacou metódou. Výsledky sú zahrnuté v tabuľke Il.Do Henschelovho miešača sa ako polymér propylénit vloží 100 luuotnostných dielov kryštalického práškového blokovćho kopolymćru etylénu s propylénom s hodnotou lľ 4,0 g/IO minút, s hmotnostným obsahom etylénu 8,5 a obsahom titánu 33 ppm, spolu s uvedenými rrmožstvaini trimetyloletánu, glycerolmonostearátu pen l 5taerytritolmonostearátu alebo pentaerytritoldistearátu ako zlúčeniny A, 2,G-di-teIILbUtyI-p-krewlu, tetrakismetylćn-3-( 3 .5 -di-terc, butyl-4 -4 lhydroxyfeuynpropinátlmetánu, l ,3,5-trimetyl-2,4 ,6-tris(3 ,5 -di-tercbutyl-4 Zhydroxybenzyb-benzenu, l ,3,5-t.ris(3 ,5 -di-tembutyl-łl-hydroxybcnzyl)izokyanurálu alebo n-oktadecyl-beta-(4 -hyd.roxy-3 ,5 -di-terc.-butylfenyl)propionátu ako fenoloveho antíoxidantu, 2,5-dimetyl-2,5-di-(terc.butylpero×y)hexánu alebo 1,3-bis(terc.-butyl-peroxyizopropynbenzćnu ako činidla vytvárajúceho radikaly a iných prisad v miešacích pomeroch uvedených v tabuľke Ill. Po premiešaní sa rmiknuté zmesi roztavia a hnetú pri teplote 200 °C za použitia jednozávitkového vytlačovacieho stroja s priemerom závitovky 40 nnn, čím sa üska modifikovaný propylénový polymćr.V porovnávacích príkladoch 7 až 9 a v referenčných príkladoch 7 až 9 sa vždy 100 hmotnostných dielov kryštalického práškového blokovćho kopolyméru etylénu s propylénom s hodnotou IT 4,0 g/l 0 minút, s hmotnostným obsahom etylenu 8,5 a obsahom titánu 33 ppm ako polymćru propylénu mieša s daným množstvom prísad uvedeným v tabuľke Ill a vzniknuté zmesi sa roztavia a hnetú postupom z príkladov uslmtočnenia 33 až 48, čim sa získajú pelety modifikovaného propylenového polymćni.Pri vzniknutých peletách sa hodnotenie sfarbenia vykonáva vyššie zmienenou testovacou metódou. Výsledky sú zahrnuté v tabuľke III.Do l-lenschelovho miešača sa ako polymér propylénu vloží IOO hmoluostiiých dielov kryštalického práškového terpolymćm etylénu s propylénom a l-butenom s hodnotou lT 7,0 g/ 10 minút, s hmotnostným obsahom etylénu 2,5 , l-butćnu 4,5 s obsahom titánu 33 ppm, trimetyloletán, glycerolmoiíostearát, pentaerytritolmonostearát alebo pentaerytriloldistearát ako zlúčenina A, Ló-di-tercbutyl-p-krezol, tetrakislmetylén-.H 3 ,5 -di-terc. butyl-4 -hydroxyfenyl)propionátmetán, l ,3 ,5-trímetyl-2,4,6-tris(3,5-di-terc.butyl-ćť-hydroxybenzyb-benzćn, l ,3,5-tris(3 ,5 -di-terc.butyl-4 lhydroxybenzynizokyanurát alebo n-oktadecyl-betał 4 -hydroxy-3 ,5 Zdi-terc. -butylfe-nyl )propionát ako fenolový antioxidant, 2,S-di-metyl-2,5-di-(terc.butylperoxyýiexún alebo 1,3-bis-(terc.-bulylperoxyizopropybbenzén ako činidlo vytvárajúce radikály a iné prísady v miešacích pomeroch uvedených v tabuľke IV. Po premiešaní počas 3 minút sa vzniknutć zmesi roztavia a hnetú pri teplote 200 °C za použitia jednozávitovkového vytlačovacieho stroja s priemerom zúvitovky 40 mm, čím sa získajú pelety iuodilikovanćho propylénovćho polymem.V porovuávacich príkladoch 10 až 12 a v referenčných príkladoch l 0 až 12 sa vždy 100 hmotnostných dielov kryštalického práškového terpolyméru etylćnu s propylénoiu a l-buténom s hodnotou ľľ 7,0 g/ 10 minút, s hmotnostným obsahom etylénu 2,5 , l-butenu 4,5 a obsahom titánu 33 ppm, mieša s prisadami v množstvách, ktoré sú uvedené v tavuľke IV, na čo sa vzniknuté zmesi roztavia a hnetú postupmi, opísanými v príkladoch uskutočnenia 49 až 64. Získajú sa pelety modiľikovaného propylćnoveho polymćru.Pri vzniknutých peletách sa stanoví sfarbenie vyššie opisanoit testovacou metódou. Výsledky sú uvedené v tabuľke lV.

MPK / Značky

MPK: C08F 10/06

Značky: výroby, propylenu, polymerů, modifikovaného, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-277798-sposob-vyroby-modifikovaneho-polymeru-propylenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu</a>

Podobne patenty