Určité triazolopyrazíny, ich kompozície a ich použitie

Číslo patentu: E 19335

Dátum: 30.12.2010

Autori: Dai Guangxiu, Su Wei-guo, Jia Hong

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 c-Met proteín, taktiež známy ako receptor hepatocytověho rastového faktora (HGF), je transmembránovýl 90 kDa heterodímér s tyrozínkinázovou aktivitou, kódovaný c-met onkogénom. Ukázalo sa, že HGF/c-Met signalizačná dráha ukazuje rôzne bunkové odozvy,vrátane mitogénnych, proliferatívnych, morfogénnych a angiogénnych aktivít. InhibíciaHGF/c-Met dráhy má významný potenciál pre liečbu rakoviny.0002 Ako sa používa V predloženom opise, nasledujúce slová, frázy a symboly sa všeobecne uvažujú tak, že majú významy, ako sa uvádza nižšie, s výnimkou prípadov, kde kontext, v ktorom sa používajú, uvádza iné. Nasledujúce skratky a výrazy majú uvedené významyv celom opise, 0003 Zlúčeniny opísané vtomto texte zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, ich optické izoméry, racemáty a ďalšie ich zmesi. Vtýchto situáciách sa môžu získať jednotlivé enantioméry alebo diastereoméry,opticky aktívne formy, asymetrickou syntézou alebo rezolúciou racemátov alebo zmesou diastereomérov. Rezolúcia racemátov alebo zmesí diastereomérov sa môže napríklad uskutočňovať bežnými spôsobmi, ako je kryštalizácia vprítomnosti rezolučného činidla, alebo chromatograñou, napríklad použitím kolóny pre chirálnu vysokotlakovú kvapalinovú chromatografiu (HPLC). Okrem toho, takéto zlúčeniny zahŕňajú Z- a E- formy (alebo cís- a trans- formy) zlúčenín s dvojitými väzbami uhlík-uhlík. Tam, kde zlúčeniny, ktoré sa opisujú v tomto texte, existujú V rôznych tautomémych formách,sa výraz zlúčenina chápe tak, že zahŕňa všetky tautomérne formy zlúčeniny. Takéto zlúčeniny taktiež zahŕňajú kryštalicke formy, vrátane polymorfov a klatrátov. Podobne sa výraz soľ chápe tak, že zahŕňa všetky izoméry, racemáty, ďalšie zmesí, Z- a E-formy, tautomérne formy a kryštalicke formy soli zlúčeniny.0004 Farmaceuticky prijateľné soli zahŕňajú, ale nie sú obmedzené, na soli sanorganickými kyselinami, ako je hydroehlorid, fosforečnan, difosfosforečnan,hydrobromid, síran, sulfinát, dusičnan a podobné soli rovnako ako soli sorganickou kyselinou, ako je malát, maleát, fumarát, tartrát, sukcinát, citrát, acetát, laktát, metánsulfonát, p-toluénsulfonát, 2-hydroxy-etylsulfonát, benzoát, salicylát, stearát a alkanoát, ako je acetát, HOOC-(CH 2)-COOH, kde n je O až 4, a podobné soli. Podobne, farmaceutický prijateľné katióny zahŕňajú, ale nie sú obmedzené, na sodné, draselné, vápenaté, hlinité, lítne a amónne. ĺ0005 Okrem toho, pokiaľ sa zlúčenina opísaná vtomto texte získa ako kyslá adičná soľ,môže sa získať voľná báza alkalizáciou roztoku kyslej soli. Obrátene, pokiaľ je produktom voľná báza, môže sa adičná soľ, najmä farmaceuticky prijateľná adičná soľ, pripraviť rozpustením voľnej bázy vo vhodnom organickom rozpúšťadle a spracovaním roztoku s kyselinou, vsúlade sbežnými postupmi pre prípravu kyslých adičných solí z bázických zlúčenín. Odbomíci skúsení v odbore poznajú rôzne syntetické metodológie, ktoré sa môžupoužiť na prípravu netoxických farmaceutický prijateľných adičných solí.0006 Solvát, ako je hydrát, sa vytvorí interakciou rozpúšťadla a zlúčeniny. Výraz zlúčenina sa chápe tak, že zahŕňa solváty zlúčenín, vrátane hydrátov. Podobne soli zahŕňajú solváty, akými sú hydráty solí. Vhodnými solvátmi sú farmaceutický prijateľné0007 Chelá sa vytvorí koordináciou zlúčeniny ku kovovému iónu v dvoch (alebo viacerých) bodoch. Výraz zlúčenina sa chápe tak, že zahŕňa cheláty zlúčenín. Podobne, soli zahŕňajú cheláty solí.0008 Nekovalentný komplex sa vytvorí interakciou zlúčeniny aďalšej molekuly, pri ktorej sa netvorí kovalentná väzba medzi zlúčeninou a mo lekulou. Napriklad sa môže tvorba komplexov uskutočňovať cez van der Waalsove interakcie, vodíkovú väzbu a elektrostatické interakcie (taktiež nazývané iónová väzba). Takéto nekovalentné komplexy sú vo výraze0009 Výraz vodíková väzba sa týka formy spojenia medzi elektronegatívnym atómom(taktiež známy ako akceptor vodíkovej väzby) a atómom vodíka pripojeným na druhý,relatívne elektronegatívny atóm (taktiež známy ako donor vodíkovej väzby). Vhodné donory a akceptory vodíkovej väzby sú dobre známe v lekárskej chémii (G. C. Pimentel a A. L. McClellan, The Hydrogen Bond, Freeman, San Francisco, 1960 R. Taylor a O. Kennard,Hydrogen Bond Geometry in Organic Crystals, Accounts of Chemical Research, 17, pp. 320-326 (1984.0010 Ako sa používa vtomto texte, sú výrazy skupina, radikál alebo fragment synonymá a sú určené na označenie funkčných skupín alebo fragmentov mo lekúl pripojenýchk väzbe alebo ďalším fragmentom mo lekúl.0011 Výraz aktívne činidlo sa používa na označenie chemickej látky, ktorá má biologickú aktivitu. Vniektorých uskutočneniach je aktívnym činidlom chemická látka, ktorá má0012 Liečenie alebo liečba alebo zmiernenie sa týka podávania aspoň jednej zlúčeniny a/alebo aspoň jednej farmaceutický prijateľnej soli, opísanej v tomto texte,subjektu, ktorý má rakovinu, alebo ktorý má symptóm rakoviny, alebo ktorý má predispozíciu na rakovinu, za účelom vyliečiť, zahojiť, zmierniť, uľaviť, zmeniť, napraviť, zlepšiť vylepšiťalebo postihnúť rakovinu, symptómy rakoviny alebo predispozíciu na rakovinu.0013 Výraz účinné množstvo sa týka množstva aspoň jednej zlúčeniny a/alebo aspoň jednej farmaceutický prijateľnej soli, opísanej v tomto texte, účinného na liečenie ochorenia alebo poruchy subjektu. V prípade rakoviny môže účinné množstvo spôsobiť ktorúkoľvek zo zmien pozorovateľných alebo merateľných v subjekte, ako sa opisuje v definícii liečenia,liečby a zmíernenia uvedených vyššie. Napríklad, účinné množstvo môže redukovať počet rakovinových alebo nádorových buniek redukovať veľkosť nádorov inhibovať alebo zastaviť infiltráciu nádorových buniek do periférnych orgánov, vrátane napríklad rozšírenia nádoru do mäkkćho tkaniva a kosti inhibovať a zastaviť metastázu nádorov inhibovať a zastaviť nádorový rast priniesť úľavu vurčitom rozsahu od jednejho alebo viacerých symptómov spojených s rakovinou, znížiť morbiditu a mortalitu zlepšiť kvalitu života alebo kombinácie takýchto účinkov. Účinným množstvom môže byť množstvo dostatočné na zníženie symptómov ochorenia citlivého na inhibiciu c-Met aktivity. Pre terapiu rakoviny sa môže merať in vivo účinnosť, napriklad vyhodnotením dĺžky trvania prežitia, času na progresiu ochorenia (TTP), rýchlosti odoziev (RR), dĺžky trvania odozvy, a/alebo kvality života. Účinné množstvá sa môžu líšiť, ako sa uznáva odborníkmi skúsenými vodbore,v závislosti od cesty podávania, použitia pomocných látok, a spoločného použitia s ďalšími0014 Výraz inhibícia znamená zníženie základnej aktivity biologickej aktivity aleboprocesu. Inhibícia c-Met aktivity sa týka zníženia aktivity c-Met ako priamej alebo nepriamej odozvy na prítomnosť aspoň jednej zlúčeniny a/alebo aspoň jednej farmaceuticky prijateľnej soli, opísanej v tomto texte, vzhľadom na aktivitu c-Met V neprítomnosti aspoň jednej zlúčeniny a/alebo aspoň jednej jej farmaceuticky prijateľnej soli. Zníženie aktivity môže byť vďaka priamej interakcíi aspoň jednej zlúčeniny a/alebo aspoň jednej farmaceuticky prijateľnej soli, opísanej V tomto texte, s c-Met, alebo vďaka interakcii aspoň jednej zlúčeniny a/alebo aspoň jednej farmaceuticky prijateľnej soli, opísanej vtomto texte, sjedným alebo viacerými ďalšími faktormi, ktoré naopak ovplyvňujú c-Met aktivitu. Napríklad, prítomnost aspoň jednej zlúčeniny a/alebo aspoň jednej farmaceuticky prijateľnej soli, opísanej V tomto texte, môže znížiť c-Met aktivitu prostredníctvom priamej väzby na c-Met, pôsobením(priamo alebo nepriamo), aby ďalší faktor znížil c-Met aktivitu, alebo (priamym alebo0015 Nižšie sa uvádzajú podrobnosti na jedno alebo viac uskutočnení podľa vynálezu.Poskytuje sa aspoň jedna zlúčenina, ktoráje vybratá z

MPK / Značky

MPK: A61K 31/437, A61P 35/00, C07D 487/04, C07D 519/00, C07D 471/04, A61K 31/4985

Značky: použitie, kompozície, triazolopyrazíny, určité

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/113-e19335-urcite-triazolopyraziny-ich-kompozicie-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Určité triazolopyrazíny, ich kompozície a ich použitie</a>

Podobne patenty