Pásková kazeta a pásková tlačiareň

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka páskovej kazety, ktorá je odnímateľne umiestnená V páskovej tlačiarni, a tejto páskovej tlačiarne, ktorá je zhotovená tak, žejv nej môže byť odnímateľne umiestnená pásková kazeta, a ktorá uskutočňuje tlač na pásku0002 Pásková kazeta je známa tým, že ak je umiestnená v príslušnej oblasti puzdra páskovej tlačiarne, selektívne tlačí nadol niekoľko detekčných spínačov umiestnených na oblasti puzdra na kazetu za účelom, aby tlačiareň zistila typ pásky umiestnenej vnútri puzdra kazety (šírku pásky, režim tlače atď.). Presnejšie sú detekčné spínače umiestnené v časti spodnej plochy páskovej kazety, kde sú. V profile Vytvorené priechodné diery zodpovedajúce typu pásky. Keď je pásková kazeta umiestnená V oblasti puzdra na kazetu, niekoľko detekčných spínačov, ktoré sú konštantne tlačené smerom nahor, je selektívne stlačených V súlade s profilom priechodných dier vytvorených V oblasti určenej na detekciu kazety. Pásková tlačiareň detekuje typ pásky v páskovej kazete umiestnenej v oblasti puzdra na kazetu na základe kombinácie zatlačených a nezatlačených spínačov zoPTL 1 Japonská verejne prístupná patentová publikácia 4-133756 PTL 2 Japonský patent 35436590004 Je možné brať do úvahy páskovú kazetu z amerického patentu US 2006/233582 Al v súlade s patentovým nárokom 1.0005 Profil príechodných dier vytvorený v oblasti určenej na detekciu kazety je V podstate vytvorený iba aby umožnil páskovej tlačiarni zistiť typ pásky. Preto sú rôzne profily náhodne obsadené V súlade s typom pásky. Inými slovami priechodné diery nie sú vytvorené v profile V súlade s pravidlami, ktoré by umožňovali ich identifikáciu pri vonkajšom pozorovaní. Preto je pre človeka zložité vizuálne identifikovať typ pásky. Z tohto dôvodu napríklad L 2 výrobného procesu páskovej kazety môže byť pre pracovníka zložité vizuálne identifikovať typ pásky, ktorý je potrebné osadiť do puzdra kazety iba na základe vonkajšieho0006 Predmetom predkladaného vynálezu je ponúknuť páskovú kazetu, ktorá umožňuje vizuálnu identifikáciu typu pásky pomocou vizuálnej kontroly vonkajšieho vzhľadu páskovej kazety. Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je ponúknuť páskovú tlačiareň,ktorá v prípade, že obsahuje páskovú kazetu, ktorá umožňuje identifikáciu typu pásky pomocou vizuálnej kontroly vonkajšieho vzhľadu, je schopná získať rovnaké výsledky detekcie typu pásku, ako sú identifikované pomocou vizuálnej kontroly.0007 V súlade s prvým aspektom predkladaneho vynálezu pásková kazeta obsahuje puzdro, pásku, výstup pásky a oblasť indikátora typu. Puzdro má vrchnú plochu, spodnú plochu, čelnú plochu a dve bočné plochy. Páska je tlačové médium umiestnené V puzdre. Výstupom pásky vychádza z puzdra páska vedená V puzdre pozdĺž vopred vytvorenej dráhy pohybu. Minimálne časť dráhy pohybu vedie paralelne s čelnou plochou. Oblasť indikátora typu sa nachádza vedľa výstupu pásky a V špecifikovanej oblasti čelnej plochy na protismernej strane voči výstupu pásky V smere pohybu pásky. Oblasť indikátora typu indikuje typ pásky a obsahuje niekoľko vertikálnych informačných úsekov a otvor vytvorený minimálne V jednej z niekoľkých vertikálnych informačných úsekov. Niekoľko vertikálnych informačných úsekov predstavuje niekoľko úsekov V tvare pruhu vedúcich pozdĺž smeru kolmého na pohyb pásky.0008 Človek môže identifikovať typ pásky na páske jednoducho tým, že sa pozrie na oblasť indikátora typu na páskovej kazete a skontroluje, v ktorej z niekoľkých informačných úsekov je vytvorený otvor. Okrem toho je oblasť indikátora typu vytvorená vedľa výstupu pásky a v špecifikovanej oblasti na protismernej strane voči výstupu pásky V smere pohybu pásky. Preto môže osoba ľahko identifikovať typ pásky pomocou vizuálnej kontroly oblasti indikátora typu pozdĺž pásky, ktorá vychádza z výstupu pásky a je odkrytá.0009 U páskovej kazety V súlade s prvým aspektom predkladaného vynálezu môže pásková kazeta dalej obsahovať referenčný otvor,ktorý sa nachádza V špecifikovanej oblasti na čelnej ploche bez ohľadu na typ pásky. Okrem toho oblasť indikátora typu môže obsahovať prvý vertikálny informačný úsek, ktorý je umiestnený na strane, ktorá je najviac v smere pohybu medzi niekoľkými vertikálnymi informačnými úsekmi, a koniec referenčného otvoru na protismernej strane v smere pohybu pásky môže byť umiestnenýna protismernej strane prvého vertikálneho informačného úseku.0010 V tomto prípade osoba môže obmedziť polohu prvého vertikálneho informačného úseku použitím konca referenčného otvoru na protismernej strane V smere pohybu pásky ako referenčného bodu. Následne potom osoba môže jednoduchšie overiť prítomnosť alebo neprítomnosť otvoru V každom z niekoľkých vertikálnych informačných úsekov.0011 U páskovej kazety V súlade s prvým aspektom predkladaného vynálezu môže byť prvý vertikálny informačný úsek umiestnený v priestore od výstupu pásky smerom k protismernej strane V smere pohybu. V tomto prípade osoba môže identifikovať pozíciu prvého vertikálneho informačného úseku pomocou výstupu pásky, čo je oblasť, ktorá môže byť ľahko identifikovateľná pomocou Vizuálnej kontroly, ako referencie.0012 U páskovej kazety V súlade s prvým aspektom predkladaného vynálezu môže oblasť indikátora typu obsahovať minimálne indikátor šírky pásky, ktorý indikuje šírku pásky. V tomto prípade osoba môže identifikovať šírku pásky, ktorá je jedným z najdôležitejších prvkov medzi rôznymi prvkami určujúcimi typ pásky, jednoducho pomocou Vizuálnej kontroly oblasti indikátora šírky pásky.0013 U páskovej kazety v súlade s prvým aspektom predkladaného vynálezu môže oblasť indikátora šírky pásky obsahovať z niekoľkých vertikálnych informačných úsekov prvý vertikálny informačný úsek a druhý vertikálny informačný úsek, ktorý je Vertikálnym informačným úsekom umiestneným ako druhý najbližší k výstupu pásky smerom k protismernej strane v smere pohybu. Okrem toho môže byť minimálne u prvého vertikálneho informačného úseku alebo u druhého vertikálneho informačného úseku vytvorený otvor,a kombinácia, kde je vytvorený otvor ako u prvého vertikálneho informačného úseku, tak aj u druhého vertikálneho informačného úseku, môže indikovať šírku pásky. V tomto prípade môže osoba ľahko identifikovať šírku pásky a to jednoduchým pohľadom iba na prvý vertikálny informačný úsek a druhý vertikálny informačnýúsek, ktorých polohy je možné jednoducho identifikovať pomocou

MPK / Značky

MPK: B41J 15/04, B41J 11/00

Značky: tlačiareň, kazeta, pásková

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/112-e17302-paskova-kazeta-a-paskova-tlaciaren.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pásková kazeta a pásková tlačiareň</a>

Podobne patenty