Kompozitný mostový dielec

Číslo patentu: U 6995

Dátum: 04.12.2014

Autori: Fišer Vladimír, Šimon Pavel

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka kompozitného mostného dielca pre železničné mosty.V súčasnosti je známy celý rad technických riešení, ktoré sa zaoberajú vodorovnou nosnou konštrukciou železničného mosta. Väčšina železobetónových, spriahnutých aj oceľových konštrukcií je V súčasnosti riešená ako konštrukcia so štrkovým koľajovým lôžkom. Štrková koľajové lôžko zvyšuje balastné zaťaženie na moste a tiež zvyšuje stavebnú výšku mosta, myslenú vzdialenosť medzi temenom koľajnice a dolnou hranou nosnej konštrukcie, pod ktorou začína využiteľný voľný priestor pod mostom.Iné známe riešenia sú železničné mosty s otvorenou, prvkovou mostovkou z drevených mostníc, teda bez koľajového lôžka. Tento typ železničných mostov sa už nebuduje. Dôvodov, prečo sa tento typ železničných mostov už nestavia, je viac, vysoká hlučnosť, životnosť drevených mostníc, najmä tuhosti koľajnice pri prechode z poľa do železničného mosta atd. Tieto konštrukcie železničných mostov sa dnes len opravujú alebo celkovo rekonštruujú. Ich výhodou však bola a je nízka stavebná výška. Práve kvôli nízkej stavebnej výške nie je možné bez úpravy nivelety koľajnice alebo prehlbenia priestoru pod mostom nad vodou efektívne nahradiť novším riešením, ktore by eliminovalo ich technické nedostatky alebo opotrebeníe.Náhrada uvedených známych riešení je možná za priamo pojazdné železobetónové mosty alebo priamo pojazdné spriałmuté mosty bez koľajového lôžka. Nevýhodné je, že známe súčasné riešenia majú koľajnice vrátane upevňovadiel umiestnené na rovnej nosnej konštrukcii. Majú teda opäť vyššiu stavebnú výšku.Úlohou technického riešenia je vytvoriť kompozitný mostný díelec, ktorý by znížoval stavebnú výšku mosta, bol ľahko vyrobiteľný a umožňoval ľahkú montáž. To sa dosiahne kompozitným mostným dielcom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva najmä v tom, že pozostáva z aspoň dvoch stojinami proti sebe usporiadaných dvojíc oceľových nosníkov vzájomne spojených konštrukčným betónom, v ktorom je vždy medzi homou dvojicou nosníkov vybratie na vloženie koľajnice a ktorý je vybavený oceľ vou výstužou.Výhodou kompozitného mostného dielca na skrátenie montáže mosta je, keď pozostáva z štyroch proti sebe stojinami orientovaných dvojíc oceľových nosníkov.S ohľadom na úsporu materiálu je výhodné, ked rozteč medzi nosníkmí v spodnej dvojici je menšia než v protiľahlej homej dvojici, pričom na bočných stenách je skosenie.Na uloženie koľajnice sa javí účelné, keď koľajnica neleží na dne vybratia, ale keď vo vybratí sú výstupky, na ktorýchje pomocou upevňovadiel uložená koľajnica, pričom výstupky splývajú s jednou bočnou stenou vybratia a na druhej strane je medzi výstupkami a druhou z bočných stien medzera.Na odvádzanie vody je výhodné, keď dno vybratia je sklonené smerom k medzere.Je vhodné s ohľadom na zanášanie medzery nečistotami, aby medzery medzi výstupkami a jednou zo stien vybratia boli vybavené krytom.Výhodou kompozitného mostného dielca je, že ho možno použiť v záplavových a inundačných územiach vzhľadom na to, že sa z neho nevyplavujú koľajové lôžka, že je vyrobiteľný s vyššou presnosťou a vyššou kvalitou.Výhodou je tiež, že kompozitné mostne dielce možno použiť aj na smerovom oblúku, pretože vzopätie oblúku možno uskutočniť jednoduchým posunutím upevňovadiel koľajnice vo vybratí.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude objasnené s použitím výkresov, na ktorých je schematicky znázomený na obrázku l priečny rez mostom, na obrázku 2 je priečny rez kompozitným mostným dielcom zloženým z dvoch vzájomne dodatočne spojených častí, na obrázku 3 je iné uskutočnenie kompozitného mostného dielca zloženého z dvoch vzájomne spojených častí, obrázok 4 znázorňuje kompozitný mostný dielec vytvorený ako jeden celok, obrázok 5 priečny rez kompozitným mostným dielcom so znázomenou výstuhou, obrázok 6 znázorňuje pozdĺžny rez kompozitným mostným dielcom so znázomenou výstuhou a obrázok 7 pohľad zhora na rez kompozitným mostným dielcom bez upevnených koľajníc, obrázok 7 A rez A-A kompozitným mostným dielcom V mieste s výstupkom a obrázok 7 B rez B-B kompozitným mostným dielcom v mieste bez výstupku.Ako je zrejmé z obrázka 1, most pre jednokoľajovú trať zahŕňa kompozitný mostný dielec 1, po ktorého stranách sú chodníkové prvky g vybavené zábradlím g. Čiarkovanou čiarou je znázomený prejazdný profil 3.Kompozitný mostný dielec 1 pozostáva z dvoch proti sebe orientovaných dvojíc oceľových nosníkov 5, Q vzájomne spojených železobetónom Z. Medzi hornou dvojicou oceľových nosníkov Q je V železobetóne 1 výtvorené vybratíe g, v ktorom je pomocou upevňovadiel g uložená známym spôsobom koľajnica 2. Ako je zrejmé z obrázka 2, sú dva tieto kompozitné dielce 1 na stavbe spojené súmerne dobetonávkou lg na vytvorenie koľajovej trate s požadovaným rozchodom. S ohľadom na dobetonávku LQ je V spodnej dvojici oceľ vých nosníkov Q v jednom z nosníkov Q časť pásnice voľná.Uskutočnenie kompozitného nosníku dielca 1 podľa obrázka 3 sa líši od predchádzajúceho uskutočnenia v tom, že oceľové nosníky Q, Q sú usporiadané súmeme, pričom rozteč spodných oceľových nosníkov Q je menšia ako rozteč homých oceľových nosníkov Q, medzi nimi je vybratíe § na zapustenie a upevnenie koľajnice 2. Toto uskutočnenie umožňuje, aby úsek Q bočných stien l 3 bol skosený, čím možno ušetriť konštrukčný betón. Ako v predchádzajúcom uskutočnení dva kompozitné mostné dielce 1 sú vzájomne spojene až pri montáži mosta dobetonávkou m.V uskutočnení podľa obrázka 4, je kompozitný mostný dielec 1 vytvorený na súčasné uloženie dvoch koľajníc 2. Pri tomto uskutočnení sú použité štyri dvojice proti sebe orientovaných oceľových nosníkov Q, Q s dvoma vybratiami § pre koľajnice 2, ktoré sú z dôvodu úspory montážneho času mosta vo vybratiach § uložené už pri výrobe kompozitného mostného dielca 1.Na obrázkoch 5 a 6 je znázomený príklad usporiadania oceľovej výstuže Ľ v spojovacom železobetóne v jednotlivých uskutočneniach kompozitného mostného dielca 1. Z obrázka 6 je rovnako viditeľné zhotovenie stojín Q oceľových nosníkov Q, Q, ktoré sú z dôvodu lepšieho spojenia s konštrukčným betónom vybavené zubami 16.Vo všetkých uskutočneniach kompozitného mostného dielca 1 sú vo vybratí § výstupky Q zrejmé z obrázka 7, na ktorých je pomocou neznázomených upevňovadiel l 4 pripevnená neznázornená koľajnica 2. Vzhľadom na odvod vody podľa obrázka 7 A a 7 B splývajú výstupky l 8 s jednou z bočných stien Q, 2 Q vybratia §, zatiaľ čo medzi druhou bočnou stenou 12, QQ je medzera Q, ktorá je vzhľadom na upevnenie koľajnice 2 prostredníctvom upevňovadiel Q k nosníku 1 prekryté krytom Q. Pre odvod vody je vhodné, ked dno Q vybratia § je sklenené k medzere A.Všetky uskutočnenia kompozitného mostného dielca možno použiť aj na smerové oblúky tak, že sa vzopätie oblúku uskutoční príslušným posunom upevňovadie 1 l 4 vo vybratí g.Technické riešenie je použiteľné pre všetky konštrukcie železničných mostov.(15) proti sebe usporíadaných dvojíc oceľových nosníkov (5, 6) vzájomne spojených konštrukčným betónom,v ktorom je vždy medzi homou dvojicou nosníkov (5) vybratíe (8) na vloženie koľajnice (9) a ktorý je vybavený oceľovou výstužou (17).2. Kompozimý mostný dielec podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa skladá z štyroch proti sebe stojinami (15) orientovaných dvojíc oceľových nosníkov (5, 6).3. Kompozitný mostný dielec podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že rozteč medzi nosníkmi (5, 6) v spodnej dvojici je menšia ako v protiľahlej homej dvojici, pričom na bočných stenách (13) je skosenie.4. Kompozitný mostný dielec podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vo vybratí (8) sú výstupky (18), na ktorých je pomocou upevňovadiel (14) uložená koľajnica (9), pričom výstupky (18) splývajú s jednou bočnou stenou (19, 20) vybratia (8) a na druhej strane je medzi výstupkami (18) a druhou z bočných stien (19, 20) medzera (21).5. Kompozitný mostný dielec podľa nároku 1 a 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dno (22) vybratia (8) je sklonene smerom k medzere (21).6. Kompozitný mostný dielec podľa nároku 1 a 4 a 5, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že medzery (21) medzi výstupkami (18) a jednou zo stien (19, 20) vybratia (8) sú vybavené krytom (23).

MPK / Značky

MPK: E01D 19/12, E01D 2/00, E01D 19/00, E01D 101/30, E01D 101/26

Značky: mostový, kompozitný, dielec

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-u6995-kompozitny-mostovy-dielec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozitný mostový dielec</a>

Podobne patenty