Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED

Číslo patentu: U 6979

Dátum: 04.12.2014

Autor: Száraz Július

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom technického riešenia je zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla určené pre výkonové svetelné diódy light emitting diode (ďalej len LED), s využitím vo všetkých oblastiach, kde sa tieto LED na osvetľovanie používajú, najmä však v architektúre, divadle, televízii, filme a svetelných reflektoroch používaných v zábavnom priemysle.V súčasnosti sa používajú na osvetľovanie stien a horizontov len LED reflektory so symetrickým vyžarovaním alebo asymetrickým reflektorom s asymetrickým vyžarovanlm, bez možnosti meniť uhol vyžarovania,čím sa ich použitie stáva jednoúčelovým.Z patentovej literatúry týkajúcej sa predmetného problémuje možné ako príklad uviesť najmä patenty US 7 767 948, 7 887 212, 7 744 242, 7 850 334, 7646029 a 7600894.Zistilo sa, že optimalizovanú variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla LED je možné dosiahnuť zariadením na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED podľa technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že zariadenie pozostáva z najmenej jednej optickej zostavy tvorenej najmenej jedným LED zdrojom. Súčasťou zariadenia je plochý retlektor, pri zmene natočenia ktorého sa mení aj vyžarovací uhol zo symetrického na asymetrický. Súčasťou zariadenia je ďalej posúvací mechanizmus na posun jednotlivých prvkov optickej zostavy. Posúvací mechanizmus je prispôsobený na manuálne alebo motorické ovládanie posunu každého prvku optickej zostavy jednotlivo, ako aj na manuálne alebo motorické ovládanie posunu optickej sústavy ako celku. Motorický posun je riadený prípadne elektronicky. Pod LED zdrojom sa pri opise tohto technického riešenia v ďalšom texte rozumie aj LED ARRAY zdroj.Zariadenie podľa technického riešenia môže, ale nemusí obsahovať ako svoju súčasť pevný difúzor.Zariadenie podľa technického riešenia je možné použiť pre jednofarebné LED, multifarebné (multi-chip) LED, ako aj pre LED ARRAY zložené z viacerých LED.Jednotlivé LED zdroje sú napojené na riadiacu elektroniku, ktorou je možné regulovať intenzitu všetkých výkonových LED zdrojov, jednofarebných aj viacfarebných, pričom základné miešanie farieb RGB môže byť rozšírené o miešanie farieb s Amber, White, Neutral White, Warm White, Cyan a iných farieb, a tým spojené variabilnejšie miešanie farieb.Jednotlivé posúvacie mechanizmy sú manuálne alebo motorícky ovládané napojené na riadiacu elektroniku, ktorou je možné regulovať symetrický aj asymetrický uhol vyžarovania LED reflektora.Zároveň pohyblivou časťou môže byť aj LED ARRAY zostava.Riadiacu elektroniku je možné ovládať diaľkovo ľubovoľným štandardným digitálnym signálom (napr. DMX 512, MIDI, DALI, DSI, RS 232, RS 485, Instabus, C-bus, Proñbus, intranet a íntemet atdĺ).Jednotlivé výkonové LED ARRAY zostavy sú vhodne pripevnené na chladič z hliníka, medi alebo keramiky bud priamo, alebo cez iné kontaktné prvky, ako je tepelne vodívá páska, tepelne vodivá pasta, aktívny Peltierov článok. Chladič môže byť kompaktný alebo prípadne zložený z viacerých chladičov. Chladiče sú ochladzované vzduchom, pričom je ich možné dodatočne ochladzovať ventilátorom s reguláciou jeho otáčok v závislosti na teplote alebo trvalo bez regulácie otáčok.V konkrétnych uskutočneniach zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED pozostáva z najmenej jednej optickej zostavy tvorenej najmenej jedným LED (LED ARRAY) zdrojom a reflektorom natočeným pod ostrým uhlom.Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED obsahuje pred LED(LED ARRAY) zdroj zaradený optický prvok. Tento optický prvok môže byt prispôsobený na manuálne ovládanie alebo na motorické ovládanie jeho posunov.Vo variantnom uskutočnení môže byť v zariadeni podľa technického riešenia LED (LED ARRAY) zdroj natáčaný V uhle V rozsahu od ostrého uhla po uhol 45 ° a zároveň reflektor ostáva v pevnej polohe.Vo variantnom uskutočnení môže byť v zariadeni podľa technického riešenia reflektor natáčaný v uhle v rozsahu od ostrého uhla po uhol 45 ° a zároveň LED (LED ARRAY) zdroj je v pevnej polohe.Jedným zo znakov zariadenia podľa technického riešenia je, že obsahuje mechanizmus na natočenie LED(LED ARRAY) zdroja v rozsahu od ostrého uhla po uhol 45 °, pričom tento mechanizmus je prispôsobený na manuálne ovládanie alebo na ovládanie motorom.Jedným zo znakov zariadenia podľa technického riešenia je, že obsahuje mechanizmus na natočenie re 10łlektora V rozsahu od ostrého uhla po uhol 45 ° a tento mechanizmus je prispôsobený na manuálne ovládanie alebo na ovládanie motorom.Znakom variantného riešenia tohto zariadenia je, že obsahuje súčasne mechanizmus natočenia LED (LED ARRAY) zdroja a mechanizmus natočenia reflektora.Znakom variantného riešenia tohto zariadenia je, že obsahuje súčasne mechanizmus natočenia LED (LED ARRAY) zdroja a posúvací mechanizmus optického prvku.Znakom variantného riešenia tohto zariadenia je, že obsahuje súčasne mechanizmus natočenía reflektora a posúvací mechanizmus optického prvku.Znakom variantného riešenia zariadenia je, že obsahuje súčasne mechanizmy natočenia LED (LED ARRAY) zdroja a reflektora a posúvací mechanizmus optického prvku.Výhody zariadenia na variabilnú symetricko-asymetríckú zmenu vyžarovacieho uhla LED svetelných zdrojov podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä v tom, že zmenou polohy troch základných prvkov optickej zostavy je možné variabilne dosiahnuť symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla LED svetelných zdrojov.Opis obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia technického riešenia budú bližšie znázomené pomocou pripojených výkresov, na ktorýchobrázok 1 zobrazuje LED alebo LED ARRAY zdroj, ktorého vyžarovanie svetelného lúča je odrážané reflektorom na dosiahnutie asymetrického vyžarovania svetelného lúča, pričom je nastavený tak, aby maximálne odrážal celý lúč, pričom LED ARRAY je umiestnený na plošnom spojí s chladičomobrázok 2 zobrazuje LED ARRAY zdroj, ktorého vyžarovanie svetelného lúča je čiastočne odrážané reflektorom na dosiahnutie asymetríckćho vyžarovania svetelného lúča s väčším rozsahom tak, aby časť lúča svietila priamo von zo zariadenia a časť je odrážaná reflektorom, pričom LED ARRAY zdroj je umiestnený na plošnom spojí s chladičomobrázok 3 zobrazuje LED alebo LED ARRAY zdroj, ktorého vyžarovanie svetelného lúča je odrážané reflektorom na dosiahnutie asymetrického vyžarovania svetelného lúča, pričom jeho natáčave uloženie zabezpečuje zmenu veľkostí vyžarovacieho uhla, pričom LED ARRAY zdroj je umiestnený na plošnom spojí s chladičomobrázok 4 zobrazuje LED alebo LED ARRAY zdroj, ktorého vyžarovanie svetelného lúča je odrážané reflektorom a jeho natočením na 45 ° proti LED zdroju sa dosiahne symetrické vyžarovanie svetelného lúča,pričom LED ARRAY zdroj je umiestnený na plošnom spojí s chladičomobrázok 5 zobrazuje LED alebo LED ARRAY zdroj, ktorého vyžarovanie svetelného lúča je odrážané reflektorom na dosiahnutie asymetrického vyžarovania svetelného lúča a jeho natáčavé uloženie zabezpečuje zmenu veľkosti vyžarovacieho uhla, pričom ďalej je do zostavy zaradený optický prvok, pomocou ktorého posuvné uloženie proti LED zdroju mení uhol vyžarovania, pričom LED ARRAY zdroj je umiestnený na plošnom spojí s chladičomobrázok 6 zobrazuje LED alebo LED ARRAY zdroj, ktorého vyžarovanie svetelného lúča je odrážanć reflektorom, pričom jeho natáčavým uložením V rozsahu na 45 ° proti LED zdroju sa dosiahne symetrické vyžarovanie svetelného lúča, pričom ďalej je do zostavy zaradený optický prvok, pomocou ktorého sa zmenou posuvnćho uloženia proti LED zdroju meni uhol vyžarovania, pričom LED ARRAY zdroj je umiestnený na plošnom spojí s chladičomobrázok 7 zobrazuje LED alebo LED ARRAY zdroj, ktorého vyžarovanie svetelného lúča je odrážané pevným reflektorom na dosiahnutie asymetrického vyžarovania svetelného lúča, pričom natočenie LED ARRAY zdroja natáčavým uložením zabezpečuje zmenu veľkostí vyžarovacieho uhla, zároveň ak je natočený LED ARRAY zdroj na 45 °, dosiahne sa symetrické vyžarovanie svetelného lúča, pričom LED ARRAY zdroj je umiestnený na plošnom spojí s chladičomobrázok 8 zobrazuje LED alebo LED ARRAY zdroj, ktorý má natáčave uloženie pod uhlom proti reflektoru pomocou mechanizmu, a ďalej je zobrazený difúzor a riadiaca elektronika.Zobrazené je zariadenie s LED ARRAY zdrojom 1, pričom natáčaním LED ARRAY zostavy natáčavým uložením 1 sa mení Výstupný vyžarovací uhol v rozsahu ga až x. Natáčavé uloženie Z v stanovenom rozsahu je zabezpečené manuálne mechanizmom , pričomje tento posun ovládaný spolu s LED ARRAY zostavou l riadiacou elektronikou lg a ďalej je pred zostavu zaradený filter 2.Riadiacu elektroniku L 9 je možné ovládať diaľkovo ľubovoľným štandardným digitálnym signálomJednotlivé výkonové LED ARRAY zdroje l sú pripevnené na chladič g z hliníka, medi alebo keramiky bud priamo, alebo cez iné kontaktné prvky, ako sú tepelne vodivá páska, tepelne vodívá pasta, aktívny Peltierov článok. Chladič g môže byť kompaktný alebo pripadne zložený z viacerých chladičov. Chladiče 2 sú ochladzované vzduchom pričom je ich možné dodatočne ochladzovať ventilátorom s reguláciou jeho otáčok v závislosti na teplote alebo trvalo bez regulácie otáčok.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia zariadenia na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla LED svetelných zdrojov podľa technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako ich obmedzenia. Odbomící znali stavu techniky budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvívalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú potom patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže byť problémom dimenzovanie mechanicko-optickej zostavy na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla LED svetelných zdrojov a vhodná voľba materiálov a konštrukčných usporiadaní,preto tieto znaky neboli detailne riešené.Zariadenie podľa technického riešenia je možné uplatniť pri všetkých LED reflektoroch ako napr.a) wash reflektory s manuálne alebo motoricky nastaviteľným prvkami určenými hlavne pre divadlo,TV, film, architektúru a zábavub) diaľkovo ovládané reflektory ~ rotačná hlavy s manuálne alebo motoricky nastaviteľnými prvkami určenými hlavne pre divadlo, TV, film, architektúru a zábavu.l. Zariadenie na variabilnú symetrícko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že pozostáva z najmenej jednej optickej zostavy tvorenej najmenej jedným LED(LED ARRAY) zdrojom (l) a reñektorom (4) natočeným pod ostrým uhlom.2. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED podľa nároku l,v y z n a č u j ú c e s a tý m , že pred LED (LED ARRAY) zdroj (l)je zaradený optický prvok (3).3. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že optický prvok (3) má posuvné uloženie (8) s manuálnym ovládaním.4. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že optický prvok (3) má posuvné uloženie (8) s motorickým ovládanim.5. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED podľa nároku l až 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že LED (LED ARRAY) zdroj (l) má natáčavé uloženie (7) LED(LED ARRAY) zdroja (l) V rozsahu od ostrého uhla po uhol 45 ° a zároveň reflektor (4) je v pevnej polohe.6. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED (LED ARRAY) zdroj podľa nároku l až 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že retlektor (4) má natáčavé uloženie (6) reflektora (4) V rozsahu od ostrého uhla po uhol 45 ° a zároveň LED (LED ARRAY) zdroj (l) je V pevnej polohe.7. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje mechanizmus (l l) pre natáčavé uloženie(7) LED (LED ARRAY) zdroja (1) v rozsahu od ostrého uhla po uhol 45 ° prispôsobený na manuálne ovládanie.8. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje mechanizmus (l l) pre natáčavé uloženie(7) LED (LED ARRAY) zdroja (l) v rozsahu od ostrého uhla po uhol 45 ° prispôsobený na ovládanie motorom. 9. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1, až 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje mechanizmus pre natáčavé uloženie (6) reflektora (4) v rozsahu od ostrého uhla po uhol 45 ° prispôsobený na manuálne ovládanie.10. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1, až 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje mechanizmus pre natáčavé uloženie (6) reflektora (4) v rozsahu od ostrého uhla po uhol 45 ° prispôsobený na ovládanie motorom.ll. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 10, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje súčasne mechanizmus natočenia LED(LED ARRAY) zdroja (l) a mechanizmus natočenia reflektora (4).12. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 10, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje súčasne mechanizmus natočenia LED(LED ARRAY) zdroja (1) a posúvací mechanizmus optického prvku (3).13. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje súčasne mechanizmus natočenia reflektora (4) a posúvací mechanizmus optického prvku (3).14. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že obsahuje súčasne mechanizmy natočenia LED(LED ARRAY) zdroja (l) a reflektora (4) a posúvací mechanizmus optického prvku (3).15. Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ešte obsahuje pevný difúzor (9).

MPK / Značky

MPK: H05B 33/00, G02B 9/00, F21S 10/00, F21V 5/00

Značky: symetricko-asymetrickú, variabilnú, zariadenie, změnu, vyžarovacieho

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-u6979-zariadenie-na-variabilnu-symetricko-asymetricku-zmenu-vyzarovacieho-uhla-pre-led.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na variabilnú symetricko-asymetrickú zmenu vyžarovacieho uhla pre LED</a>

Podobne patenty