Bunkový panel

Číslo patentu: U 6607

Dátum: 02.12.2013

Autor: Benda Jiří

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Navrhnuté technické riešenie sa týka najmä oblasti stavebníctva, konkrétne panela s bunkovou štruktúrou,ktorý je vhodný na budovanie izolačných vrstiev. Panel možno použiť najmä na obloženie stavieb, ale tiež na iné účely. iV súčasnosti sú na trhu dostupné rôzne druhy stavebných a izolačných panelov.Bežne stavebné panely, ktoré sa v súčasnosti používajú na stavbu a na obklady stavieb, sú viac alebo menej pevné a sú neohybné. Stále viac sa využíva možnosť dosiahnutia tepelnej izolácie a/alebo hydroizolácie pomocou obložení izolačnými panelmi, alebo sa prípadne panely z izolačných materiálov zabudujú priamo do podlahy, podlaží, terás a pod. Izolačné panely sa väčšinou používajú ako medzivrstva alebo ako povrchové obloženie. Doterajšie izolačné panely sú na trhu v širokej škále výberu, ale spravidla vykazuje každý druh týchto panelov významné nevýhody.Na hydroizolácie sa používajú obvykle len rôzne fólie z plastu. Tieto fólie majú jednoduchú štruktúru listu materiálu alebo prípadne pórovité membrány prepúšťajúce paru a spravidla sú dodávané vo zvítkoch. Ich výhodouje ohybnosť a malý objem, ale dosahované. úroveň zvukovej a tepelnej izolácieje veľmi slabá.Na tepelné a zvukové izolácie sa používajú najviac polystyrénové dosky a dosky z minerálnej vlny. Polystyrénové dosky majú výhodu v nízkej hmotnosti a nenasiakavosti vodou, ale majú značnú nevýhodu v neohybnosti a malej mechanickej odolnosti. Sú krehké a pri tlaku, náraze alebo pri opretí ťažšieho predmetu o ne môžu praskať. Z prípadných štrbin, napríklad pri použití pod drevený obklad, sa môžu vysypávať častice polystyrénu. Neohybnosť je zásadnou nevýhodou polystyrénu, pretože prakticky vylučuje možnosť ním obkladať nerovné alebo členité plochy. Polystyrénové panely sú veľmi používané na izolačné vrstvy, ale ich účinnosť izolácie proti hluku a tepelná izolácia je obmedzená.Ďalším známym a často používaným prostriedkom na tepelnú a zvukovú izoláciu sú panely z minerálnej vlny. Majú výhodu v nízkej hmotnosti, ale ich významnou nevýhodou je nasiakavosť vodou a minimálna mechanická odolnosť. Vláknitá štruktúra týchto panelov umožňuje vnikaniu škodcov a tiež ľahké poškodenie. Minerálna vlna sa vyrába v zlisovanej fomie ako panely, ktoré sú neohybné a lámavé. Pre nerovné povrchy sa vyrába minerálna vlna nelisovaná, ktoráje dodávaná vo zvítkoch. Táto nelisovaná minerálna vlna je síce ohybná, ale je vhodná len ako medzivrstva pod pevnú podložku, napríklad pod obloženie drevom. Jej povrch nie je pevný a má rozvoľnenú, vláknitú štruktúru, ktorú nespevní ani bežne na tento účel používaná sieťka, tzv. perlinka, alebo pletivo, takže sa nehodí na vonkajšie obloženie pod omietku a pod.Z uvedených materiálov nemá žiadny takú pevnosť, aby mohol sa použiť na zaťažovanú plochu. Žiadny tiež nemá súčasne všetky požadované vlastnosti, teda schopnosť hydroizolácie, tepelné a zvukové izolácie,pevnosť a odolnosť pri záťaži a v ťahu.Dokument CZ U 9885 opisuje izolačný panel, ktorý pozostáva z paralelných vrstiev, napríklad dosiek z izolačného materiálu, ktoré sú navzájom spojené prostredníctvom roštu. Paralelné vrstvy sú aspoň dve a rošt medzi nimi tvorí dištančné teleso, prostredníctvom ktorého je v paneli vytvorená sústava dutých komôr. V komorách je vzduch, plyn alebo vákuum. Rošt je z kovu, plastu alebo papiera. Tento panelje pevný, neohybný a vodoodolný. Má určité, ale nedostatočné, izolačné vlastnosti. Pevné panely na báze roštov, známe v súčasnosti, sú neohybné a nehodia sa preto na obloženie nerovných a tvarovaných povrchov.V súčasnosti je v stavebníctve známa tzv. bunková fólia, známa pod názvom GEOCELL, dostupná na trhu. Jej usporiadanie je opísané napríklad v US patente 5 449 543 a W 0 1997/ 16604. Je vytvorená ako sústava pruhov z ohybnej plastovej fólie, ktorej pruhy sú k sebe navzájom pripojené tak, že medzi ich stenami je vytvorená sústava dutých komôrok-buniek, ktorých dutiny sú priechodné vo veitikálnom smere. Na manipulácie a distribúciu sa bunková dodáva v zloženom stave, kde sú steny buniek stlačené k sebe a na mieste použitia sa plošne rozkladá, čim sa vytvorí štruktúra s otvorenými komôrkami, pripomínajúce plasty medu. V stave zloženia bunkovej fólie na distribúciu a skladovanie sú tedajej komôrky ploché, dvojrozmemé a v stave rozloženom na jej použitie sú trojrozmemé, s priechodnými otvormi. Táto bunková fólia je určená na položenie na povrchy eróziou napadnutých vonkajších terénov, ako sú napriklad brehy riek alebo svahy ciest,alebo tiež základky banských šachiet, kam sa umiestňuje s cieľom, aby tu bránila odpadávaniu uvoľneného kamenia a nežiaducemu drobeniu a odlamovaniu prvkov z povrchu. Používa sa tiež na spevňovanie stavebného podložia, ako sú cesty alebo železnice, kde sa voľne rozprestrie na zemné podložíe po odkrytí a odvoze omice, alebo na drenážny vankúš zo štrku a/alebo piesku. Tu sa potom presypáva štrkom a zalieva betónom a prípadne prelieva cestným asfaltom. Niekedy sa priamo zalieva betónom. Rôzne typy bunkovej fólie sú už dostupné v rôznych typoch a uskutočneniach, niektoré z nich majú steny buniek vybavené perforáciou na účely možnosti prestupu vody a z dôvodu eliminácie nežiaducich tlakov v stavebnom objekte. Spis W 0 1997/16604 tiež odporúča spevnenie bunkovej fólie ohybným roštom, vytvoreným z laniek pretíahnutých cezotvory komôrok v bunkách a ukotvených v zemi. Pre doteraz známe použitie sa bunková fólie používa do terénu, kde sa voľne rozloží tak, aby vytvorila sieť, načo sa táto sieť na mieste, alebo po premiestnení v prázdnom stave na miesto použitia, presypáva sypkými materiálmi, pričom sa jej komôrky vyplnia a prevrstvia tuhnúcou alebo netuhnúcou sypkou hmotou. Pri použití na stavbách podložia na stavebné objekty je na túto bunkovú fóliu bežne používaná ťažká technika, ked táto sa položí na miesto použitia a nasleduje jej presypávanie štrkom pomocou bagrov a následne pojazdmi cestným zhutňovacím valcom.Prihláška CZ PV 2010-439 a CZ U 21326 opisuje panel s bunkovou štruktúrou v podobe prenosného telesa, obsahujúceho aspoň dve paralelne vrstvy z vode nepriepustného odolného materiálu tvoriace čelnú a rubovú stenu panela, medzi ktorými sa nachádza výplň, ktorú tvorí ohybná plastová bunková fólia z pásikov pospájaného materiálu s komôrkami, ktoré sú bud prázdne, alebo vyplnené sypkou výplňou. Bunková fólia i paralelné vrstvy sú ohybne a na obvode sú prípadne vytvorené krycie steny panela. Výplň komôrok tvoria výhodne prevažne častice s veľkosťou prachu až s priemerom 6,5 cm z tepelnoizolačného materiálu, napríklad na báze sklenenej drviny, tzv. spečeného skla a/alebo polystyrénu. Steny vytvárajú na paneli plášť, tvoriaci ochranu proti vniknutiu vlhkosti a brániaci vypadávaniu obsiahnutých častíc. Tento panel je tepelne i zvukovo izolačný a hydroizolačný aje v značnej miere ohybný, takže sa dá využiť na obklady nerovných a tvarovaných povrchov. Nevýhodou tohto panela je relatívne náročná výroba, spočívajúca v nutnosti zapracovať do rozloženej fólie častice a upevniť na rozložený polotovar panela obojstranne alebo zo všetkých strán,povrchovej steny. V prípade poškodenia povrchového plášťa panela môže döj sť k nežiaducemu vypadávaniu obsiahnutých častíc. V prípade vmiku trhliny alebo dierky v povrchovom plášti môže do panela vnikať voda,ktorá panelom môže prípadne i pretekať.Uvedené nevýhody odstraňuje v značnej miere ďalej uvedené navrhnuté technické riešenie. Jeho podstatou je bunkový panel, vytvorený ako voľne premiestniteľné teleso, ktorého základ tvorí aspoň jeden kus bunkovej fólie, ktorej bunky sú aspoň sčasti vyplnené hmotou v stuhnutom stave, uzatvárajúce aspoň vstupy a výstupy buniek tejto bunkovej fólie. Bunková fólia je typu plastovej ohybnej fólie roztiahnuteľnej do šírky,ktorá pozostáva z množiny plastových pásikov pospájaných navzájom v bunky, kde priestor v týchto bunkách predstavujú dutiny, voľne priechodné z vonkajšieho priestoru, v prípade fólie súce v doteraz nevyplnenom stave. Hmota v stuhnutom stave je v bunkách obsialmutá prinajmenšom v rámci povrchových častí buniek a je prinajmenšom v rámci buniek jednodielna. Ako hmota v stuhnutom stave sa tu rozumie materiál v pevnom skupenstve, spracovateľný liatím v tekutom stave, tuhnúci z tohto tekutého stavu do pevného skupenstva.Ako tulmúcu hmotu môžu bunky bunkovej fólie obsahovať výhodne aspoň jednu vrstvu hmoty na báze výplňovej a/alebo izolačnej peny známe v odbore stavebníctva ako tzv. stavebná pena. Ide o materiál stlačený V kvapalnom stave v tlakovej nádobe, ktorý sa na miesto použitia nanáša striekaním podobne ako sprej,ktorý pri uvoľnení z tlakovej nádoby tvorí penu, ktorá po čase stuhne v tuhú, ale pružnú hmotu.Bunky bunkovej fólie sú výhodne aspoň sčasti vyplnené vode odolnou a pružnou, s ďalšou výhodou kompaktnou hmotou. Po chemickej stránke ide napríklad o hmoty na báze polyuretánu alebo iných polymérov, akrylátov, bitúmenu, gumy, živice alebo kombinácie týchto látok. Termín na báze tu použitý znamená,že v rámci navrhnutého riešenia sa odporúča použitie hmôt z uvedených látok, a tiež hmôt tieto látky obsahujúce sčasti alebo z nich odvodené, a tiež hmoty vhodnej zmesi, v ktorej tvorí tuhnúca hmota spojovací základ celku a sú obsiahnuté prídavné látky alebo častice, ako napríklad polyakrylátová hmota s prírnesou drviny polystyrénu alebo skla alebo dreva.Výhodne sa môže panel vytvoriť ako mobilné, premiestniteľné teleso v podobe kusu bunkovej fólie vyplnenej jedným druhom hmoty, napríklad stavebnou penou alebo inou stulmutou hmotou. Hmota môže byť len vnútri buniek alebo tiež môže byť bunková fólia hmotou preliata tak, že dôjde k spojeniu povrchu vnútri, nad bunkamí a prípadne i pod bunkami bunkovej fólie. Prinajmenšom celé dutiny buniek bunkovej fólie sú v prípade tohto variantu vyplnené hmotou V stuhnutom stave, a to jednou hmotou v rámci panela. Toto riešenie je výhodné najmä z dôvodu jednoduchosti výroby a kvality vytvoreného celku.V inom prípade môže byť navrhnuté riešenie v uskutočnení ako variant, že vstupy a výstupy buniek sú vyplnené hmotou v stułmutom stave, zatiaľ čo vnútri buniek je vytvorená aspoň jedna vnútomá vrstva z množiny častíc. Živica a iné chybné hmoty s pružnosťou sú totiž značne drahé, takže tento variant môže predstavovať značné úspory. Tiež sa môže pomocou odlišnej vnútomej náplne dosahovať odľahčenie hmotnosti panelov. Dovnútra panela tak sa môže použiť iná hmota, napríklad sklená drvina, piliny, polystyrénová drvina, vlákna minerálnej vlny, alebo iný lacný alebo ľahký materiál, pričom vstupy a výstupy buniek sú zalepené proti vypadávaniu týchto častíc vrstvou, alebo vrstvami materiálu v stuhnutom stave.Na zhotovenie panela môže sa použiť výhodne tiež perforovaná bunková fólia. Steny buniek tohto typu bunkovej fólie obsahujú stenové otvory a pokiaľ sa do tejto fólie naleje vhodná tuhnúca hmota, môže cez as 5poň niektoré tieto stenové otvory dôjsť k spojeniu hmoty medzi susednými bunkami, čo bráni nežiaducemu uvoľneniu obsialmutej hmoty z buniek, najmä pri manipulácii s panelmi.Na zhotovenie panela môže sa použiť perforovaná bunková fólia tiež z iného dôvodu. Steny buniek bunkovej fólie, obsahujúce stenové otvory, môžu byť cez aspoň niektoré tieto stenové otvory spevnené spevňujúcimi vláknami, ktoré sú pretiahnuté vnútrajškom panela tak, že panelom prechádza v rámci celého jeho dĺžkového a/alebo šírkového rozmeru. Na tento účel sú optimálne ohybné spevňujúce vlákna vo forme kovových laniek. Spevňujúce vlákna pevnejšie, napríklad drôtmi, potom môžu slúžiť na získanie a ñxáciu požadovaného tvaru panela, napríklad na dosiahnutie oblúkového alebo vlnovkového priebehu panela a pod. Je možné tiež použiť bunkovú fóliu neperforovanú a stenové otvory vyrobiť na účely spevnenia prostredníctvom spevňujúcích vlákien až pri zhotovovaní panela podľa navrhnutého technického riešenia.Panel môže výhodne obsahovať dve alebo niekoľko vrstiev bunkovej fólie, v tom prípade má aspoň horná a dolná bunková fólia, uvažované pri polohe panela ležiaceho na podložke vrstvami nad sebou, bunky aspoň sčasti vyplnené hmotou v stuhnutom stave. V rámci riešenia podľa navrhnutého riešenia môžu byť obsiahnuté i nejaké prídavné prvky, ako napríklad rovinná hydroizolačná fólia vložená alebo vtavená medzi jednotlivými vrstvami bunkovej fólie a pod.Panely podľa navrhnutého riešenia bude možno zhotovovať kusovo, vyplnením každého kusu zvlášť, alebo sériovo, vyplnením celej, alebo len na väčšie diely rozdelenej, rozprestretej bunkovej fólie a nasledovným rozrezaním. Výplň z okrajových častí panela by sa mohla po rozkrojení alebo pri manipuláciách uvoľňovať. Tomu môže zabrániť prídavok spevňujúceho prvku alebo prvkov na obvodové strany panela, napríklad oblepenie plastovou lepiacou páskou alebo oviazaním nelepiacou plastovou páskou.Z výrobných dôvodov môže byť podľa použitého materiálu pre výplne výhodné, že sa panel môže vyrobiť napríklad tak, že sa rozprestrie bunková fólia a do jej buniek sa naleje výplň, pričom sa tuhnúcou hmotou na aspoň jednej zo strán panela obsahujúcich ústie buniek bunkovej fólie hmota prevrství i cez okraj bunkovej fólie. Výplňová hmota potom prechádza na tejto strane v súvislú vrstvu, v ktorej je okraj bunkovej fólie na aspoň časti panela skrytý. Tento variant neprichádza do úvahy pri lámavých materiáloch, pretože by hrozilo nežiaduce praskanie povrchu panela pri pnutí alebo ohybe panela, teda mohlo by to narušiť alebo eliminovať účinky navrhnutého technického riešenia. Pri pružných materiáloch, ako je guma a pod. toto nevadí. Optimálna možnosť využitia tohto variantu je napríklad viac vrstvový, sendvičový, panel, s vnútomou náplňou z lacného ľahkého materiálu, ako sú piliny alebo polystyrénová drvina a povrchovou náplňou z gumy. Bunková fólia v tomto prípade zaistí ohybnosť panela ajeho súdržnosť a je dosiahnuté odľahčenie a zlacnenie výrobku zároveň. Niektoré z buniek môžu mať z dôvodu zlepšenia súdržnosti panela prepoj enou hmotu, v tomto prípade napríklad guma, cez celý sendvič, od čelnej strany panela k rubovej strane cez bunky bunkovej fólie alebo niekoľko bunkových fólií na sebe.Bunkový panel podľa navrhnutého riešenia sa predpokladá najmä v podobe prenosného, v určitej miere ohybného telesa, pozostávajúceho z bunkovej fólie s výplňou alebo výplňami. Panel v niektorých prípadoch môže byť prídavne na prednej a/alebo zadnej strane vybavené prídavnou krycou vrstvou alebo vrstvami, napríklad ohybnou plastovou fólíou. Kombínáciou tohto variantu s variantom uvádzajúcim možnosť obvodového spevnenia panela potom môže byť i panel zapuzdrený. Varianty uvedené V tomto odseku sa však v praxi najmä z ekonomických dôvodov ako veľmi využívané nepredpokladajú. Povrchové ošetrenie panela prídavnou vrstvou môže byť výhodné z estetických alebo technických dôvodov v prípade, že panel bude vybavený prídavnou povrchovou vrstvou nahrádzajúcou ďalšie povrchové ošetrenie po montáži panela, napríklad vrstvou imitujúcou vzhľad kameňa, dekoratívnou mozaikou, omietkou alebo jej imitáciou, reklamným polepením a pod.Hlavnou výhodou navrhnutého panela je jeho ohybnosť, spojená s možnosťou poskytovať izoláciu proti vode, hluku a termoizoláciu. Navrhnuté panely sú využiteľné v stavebníctve, najmä na tvorbu obloženia. Umožňujú použitie najmä na nerovné povrchy a sú cenné najmä preto, že sú schopné kopírovať tvar povrchu podložky, na ktorú budú uložené. Môžu nájsť využitie najmä ako izolačné obkladové panely na obkladanie nezaťažovaných povrchov majúcích členitý alebo nerovný povrch, ako sú exteriéry a interiéry budov oblých a iných atypických tvarov, oblúky vchodov, stlporadie a pod. Môžu sa použiť tiež na obkladanie stropov, ako strešné izolačné obklady, alebo ako medzivrstva do podláh pod pevnú vrstvu, napríklad pod doskovú podlahu. Pritom môžu slúžiť na izoláciu proti vlhkosti, na tepelnú izoláciu i na zvukovú izoláciu. Panel je možno vyrobiť v pružnej podobe, ktorou je možné otáčať a modelovať. Je preto možné ho použiť i pre veľmi komplikované stropné konštmkcie a zvlnené steny, a dokonca i pre zatáčky v ostrom uhle. Panely možno vyrábať na mieru, s rôznymi rozmermi a výškou. Pri výrobe môžu sa druhotne využiť i odpadne suroviny, ako sú drevené piliny, odpadové sklo, guma z ojazdených pneumatík, materiály z fliaš PET a pod. Panel sa nedrobí, nepraská a nechýba sa po kontakte s vodou. Môže mať tiež relatívne veľmi malú hmotnosť. Výroba navrhnutého panela je relatívne nenáročná na materiály, manipulácie, obsluhu i kvalifikáciu, a panel tak umožňuje dostupnosť pre výrobcov i spotrebiteľov s nízkymi zaobstarajúcimi nákladmi. Do panela sa môže použiť bunková fólia vhodnej, voliteľnej výšky, najlepšie 2 až 30 cm, s menšími alebo väčšími komôrkami s ohľadom na potrebnú pružnosť panela, použitú výplň komôrok, priestorové a iné podmienky V mieste apliká 10cie a pod. V prípade požiadavky na priepustnosť pary a priedušnosť možno do panela použiť poréznu hmotu alebo hmotu s prímesou poréznych častíc. Panely podľa navrhnutého riešenia možno využiť i v iných odboroch, napríklad na izolácie do plášťov chladničiek, na izolácie plášťov chladiarenských vozov, na podvozky vozidiel i na iné izolačné vrstvy na výrobkoch alebo vo výrobkoch, čím sa významné rozšíri sortiment izolačných obkladov na trhu.Prehľad obrázkov na výkresochNavrhnuté technické riešenie je objasnené pomocou výkresov, kde znázorňujú obr. l priestorový pohľad najednoduchý príklad bunkového panela podľa navrhnutého riešenia, obr. 2 detail štruktúry bunkového panela z bunkovej fólie a výplne jedného druhu, pri pohľade na priečny rez panelom, obr. 3 detail štruktúry bunkového panela z bunkovej fólie a výplne jedného druhu, kde výplň je na jednej strane panela prevrstvená cez okraje buniek panela, pri pohľade na priečny rez panelom, obr. 4 detail štruktúry bunkového panela z perforovanej bunkovej fólie a výplne jedného druhu, pri pohľade na priečny rez panelom, obr. 5 detail štruktúry bunkového panela z perforovanej bunkovej fólie a výplne jedného druhu, kde je panel spevnený oceľovým lankom prepiehnutým cez otvory stien buniek, pri pohľade na priečny rez panelom, obr. 6 detail štruktúry sendvičového bunkového panela z jednej vrstvy bunkovej fólie a troch vrstiev výplne rôzneho druhu, pri pohľade na priečny rez panelom, obr. 7 detail štruktíuy sendvičového bunkového panela z troch vrstiev bunkovej fólie a výplne dvojakého druhu, pri pohľade na priečny rez panelom a obr. 8 priestorový pohľad na prücladný zapuzdrený panel, kde je okolo celého povrchu panela obsiahnutá aspoň jedna prídavná krycia vrstva.Názomým príkladom optimálneho uskutočnenia navrhnutého riešenia je bunkový panel podľa obr. 1 a 2.Panel predstavuje voľne premiestniteľné teleso, pozostávajúce z kusa bunkovej fólie s vhodnými rozmermi, napríklad 50 x 50 cm x 10 cm. Bunky l bunkovej fólie sú vyplnené hmotou V stuhnutom stave, uzatvárajúcou aspoň vstupy z a výstupy 3 buniek l. Je použitá napríklad bunková fólia GEOCELL, čo je ohybná fólia dostupná na trhu na účely vytvárania pokrývok terénu. Ide o typ fólie roztiahnuteľnej do šírky a pozostávajúcej z množiny ohybných plastových pások, ktoré sú pospájané navzájom tak, že je vytvorená množina v buniek l majúcich voľne priechodné dutiny, samozrejme v prípade fólie sú v doteraz nevyplnenom stave. Hmota v stuhnutom stave je prinajmenšom v rámci povrchových častí buniek l prinajmenšom v rámci buniek ljednodielna. V tomto prípade, ked je použitý jeden druh hmoty a hmota tvori len jednu vrstvu nachádzajúca sa vnútri buniek l, je v každej bunke l vytvorený jeden samostatný diel hmoty, kopírujúce tvar bunky l. Ako hmota v stuhnutom stave sa môže použiť prakticky akýkoľvek materiál spracovateľný liatím v tekutom stave a tuhnúcí z tohto tekutého stavu do pevného skupenstva vrátane zmesí tmeliacej zložky s pevnými alebo dutými časticami. Výhodne sa použije hmota typu výplňovej a/alebo izolačnej stavebnej peny,ktorá má izolačné vlastnosti, dobre sa spracováva a je schopná bez nežiaducich bublín vyplniť dutiny buniek l. Výhodou stavebných hmôt je i to, že sú dobre dostupné na trhu priamo v tlakových obaloch umožňujúcich okamžité použitie, a po zatuhnutí sú pružné a majú nízku hmotnosť.Môže sa podľa zámeru aplikácie panela a podľa ekonomických zámerov použiť ľubovoľná tułmúca hmota, ale optimálnou výplňou sú vodoodolné a pružné kompaktné hmoty, napríklad na báze polyuretánu alebo iných polymérov, akrylátov, gumy, bitúmenov, živice, alebo kombinácie týchto látok, alebo tieto hmoty s prímesou účelových častíc ako polystyrénové guľôčky a pod.Uvedený príklad na obrázkoch l a 2, a tiež ďalšie obrázky 3 až 5, predstavujú ukážku variantu aplikácie navrhnutého riešenia, pri ktorých prinajmenšom celé dutiny buniek l bunkovej fólie sú vyplnené hmotou v stuhnutom stave, a to jednou hmotou v rámci celého panela.Obrázky 6 a 7 potom ukazujú ďalší variant uskutočnenia, a to s niekoľkými vrstvami hmoty výplne. Z demonštratívnych dôvodov je zvolená ukážka jednoduchej konštrukcie panela s viditeľne odlišnými druhmi výplní, kde vstupy 2 a výstupy ě buniek l sú vyplnené hmotou v stuhnutom stave, zatiaľ čo vnútri buniek je vytvorená aspoňjedna odlišná vnútorná vrstva 3 výplne, a to z častíc, v tomto príklade z drevených pilln. Táto vnútomá vrstva i výplne podstatné zlacní panel a môže priniesť i užitočné výhody, dôležité pre vlastnosti panela, napríklad môže výrazne odľahčiť panel, alebo môže účelne spotrebovať odpadové hmoty, ako napríklad sklenenú alebo keramickú drvinu, tzv. spečené sklo foam glass, a iné. Hmota v stulmutom stave uzatvára vstupy Z a výstupy g buniek l a tvoria tu zátky, brániace nežiaducemu vypadávaniu častíc.Na výrobu ohybných panelov bude výhodné použitie perforovanej bunkovej fólie, ktorá je dostupná na trhu. Steny buniek l tohto druhu plastovej bunkovej fólie obsahujú stenové otvory 5, ktoré sú pri jestvujúcich bunkových fóliách vytvorené na úplné ine účely, než na aké sa využíva tu navrhované riešenie, sú tam totiž

MPK / Značky

MPK: E04C 2/284, E04C 2/20, E04B 1/88

Značky: panel, buňkový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-u6607-bunkovy-panel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bunkový panel</a>

Podobne patenty