Delená objímka s nosnou výplňou

Číslo patentu: U 315

Dátum: 08.12.1993

Autor: Vainer Vladimír

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka delenej objímky s nosnou výplňou. Táto objímka zvvšuje účinnosť potrubia zaťaženého vnútorným pretlakom. Objímka je inštalovaná na toto potrubie bez privarovania a nájde uplatenie predovšetkým v oblasti opráv naru Šených miest na vysokotlakých potrubných rozvodoch.Sú známe a používané metódy založené na kompletnej výmenečastí potrubia, na ktorých je požadovaná zvýšená únosnosť stien. Iným používaným spôsobom je oprava poškodených častítzv. cípantom, t.j. preplátovanim pevne privarenými záp 1 atami, alebo objimkou pevne privarenou po obvode opravovaného potrubia.Podstatne dokonalejšie spôsoby opráv a zvyšovanie únosnosti tlakových potrubí sú známe v zahraničí (USA, Holandsko, Veľká Británia). Jedná sa o použitie delených oceľových objímok, ktoré majú priestor medzi potrubím a plášťom objímky vyplnenoušpeciálnou výplñou. Táto výplň je vo väčšine prípadoch založená abáze epoxidovej živice. Tieto objímky pracujú na spoločnom princípe, t.j. prenose časti zaťaženia zo steny potrubia do plášťa objímky pomocou epoxidovej výplne. Tým príde k odľahčeniu potrubia a zároveň sa zabráni vydutiu defektu a následnej deštrukcii steny V mieste defektu. Objímky sú používané pre rôzne priemery potrubia a sú k potrubiu pripevňované rôznymi spôsobmi. Ide o privarenie k potrubiu, stiahnutie na potrubie,skrutkovými spojmi, alebo tesné napasovaníe na potrubie. Z uvedeného vyplýva, že tieto známe objímky musia spĺňať podmienkyNevýhodami týchto objímok je to, že ich spoľahlivosťa správna funkcia závisí rozhodujúcím spôsobom na mechanickýcha fyzikálnych vlastnostiach epoxidovej výplne, pričom vyhotovenie výplne v požadovanej kvalite je značne technologicky náročné. Ďalšou nevýhodou je skutočnosť, že tieto objímky nemožno použiť pre opravy úsekov potrubia dlhších než je vlastná dlžka objimky daná technológiou výroby a montáže. V prípade objímok privarovaných na potrubie predstavuje ich inštalácia zvýšené nároky na technológiu vyhotovenia obvodových zvarov a nutnosťDelená objímka s nosnou výplňou pre zvyšovanie únosnosti stien potrubia zaťažených vnútorným pretlakom prepravovaného média, pozostávajúca z podkladových pások, plášťa a nosnej výplne podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že nosná výplň pozostávajúca z nosnej zložky a z prípadnej pomocnej zložky vyplňuje priestor vymedzený vonkajším povrchom potrubia,podkladovými páskami a plášťom objímky, pričom nosnou zložkou nosnej výplne sú guličky z materiálu s mechanickými vlastnosťami zodpovedajúcimi veľkosťou prenášaného zaťaženia z potrubia na plášť objímky as tepelnou rozťažnosťou rádove zrovnateľnou,alebo nižšou než je tepelná rozťažnosť materiálu potrubia a plášťa potrubia, pričom priemer guličiek je menší než polovica hrúbky medzery medzi potrubím a plášťom objímky. Pre potrubie s vnútorným tlakom do 20 MPa sa s výhodou použijú guličkyNosná výplň s výhodou pozostáva naviac z pomocnej zložky,doplñujúcej priestor medzi sféríckými plochami guličiek tak,aby zabraňovala ich presypávaníu, ale súčasne umožňovala vzá jomný (medzi guličkami) prenos zaťaženia.Pomocnou zložkou nosnej výplne je 5 výhodou epoxidová živi ca s nízkou viskozitou.Plášť objímky je zváraný z dielov pozdĺžnymi zvarmí a jehookraje sú privarené k podkladným páskam.Podkladové pásky sú tesne napasované k potrubiu a ich konce sú k sebe zvarené, pričom podkladové pásky sú osadené z vonkaj šej strany úseku so zvyšovanou únosnosťou.V pripade použitia na ďalších úsekoch potrubia, čo je dĺžka plášťa objímky, sú delené objímky s nosnou výplñou radené za sebou, pričom podkladová páska je spoločná pre plášť objimok ležiacich vedľa seba. Táto výhoda delenej objímky je celkomojedinelá v porovnaní so známym stavom techniky.V porovnaní so známymi metódami opráv potrubia a typami objímok používaných k týmto opravám, je oprava pomocou delenej objímky s nosnou výplňou technicky dokonalejšie, technologicky jednoduchšie a má širšie pole uplatnenia, pretože odstraňujevšetky nevýhody uvedené v predchádzajúcom odstavci.Delená objímka s nosnou výplňou sa skladá z oceľových podkladových pásiek, oceľového plášťa a nosnej výplne. Podkladové pásky sú tesne napasované na potrubie tak, že časť potrubia s defektom, alebo so zníženou únosnosťou leží medzi týmito páskami. Konce páskov sú k sebe privarené pozdĺžnymi tupým zvarom. Na páskach je inštalovaný oceľový plášť valcového tvaru, ktorý je zváraný z dielov pozdlžnymi tupými zvarmi. Okraje plášťa sú privarené k podkladným páskam obvodovými kútovými zvarmi. Priestor medzikruhového prierezu medzi potrubím a plášťom objimky je vyplnený nosnou výplňou. K vyplneniu tohto priestoru slúžia otvory rozmiestnené po obvode plášťa, obsahujúce uzatváracie zátky. Nosná výplň sa vyhotovuje v dvoch etapách. V prvej etape je vyhotovená nosná zložka výplne. Táto nosná zložka zaisťuje základnú funkciu nosnej výplne, ktorou je prenos zaťaženia zo steny potrubia do plášťa objímky. Nosnú zložku tvoria guličky,ktorými je dokonale zaplnený priestor medzi potrubím a plášťom objímky. Guličky sú z materiálu zodpovedajúcemu mechanickými vlastnosťami veľkosti požadovaného prenášaného zaťaženia a s tepelnou rozťažnosťou rádove rovnakou, alebo nižšou než je rozťažnosť materiálu potrubia. Pre opravy oceľového potrubia s vnútorným tlakom do 20 MPa vyhovujú sklenené, oceľové, alebokeramické guličky. Spoľahlivý prenos zaťaženia zaisťujú mini málne dve rady gulíčiek vyplňujúce medzeru medzi potrubím a objímkou. V druhej etape je vyhotovená pomocná zložka výplne. Táto zložka zaisťuje pomocnú funkciu, ktorou je fixácia polohy guličiek nosnej zložky. Pomocnou zložkou je nízkoviskózny epo xid, ktorý zatečie do medzier medzi guličkami nosnej zložky.Pri opravách potrubných úsekov dlhších než je výrobne a montážne dostupná dĺžka objímky, možno delené objímky s nosnou výplňou zaradiť za sebou tak, že dve susedné objímky majú spoločný podkladný pásik, pričom vzdialenosť objímok je mini málna.Použitie delených objímok s nosnou výplňou prináša oprotiznámym metódam opráv pomocou objímok nasledovné výhody- nosná zložka výplne, tvorená guličkami vyplňujúcimi uzatvorený priestor, zaisťuje spoľahlívejši a účinnejší prenos za ťaženia z potrubia do objimky.- pomocná zložka výplne nemusí splňovať zvláštne nároky na mechanické a fyzikálne vlastnosti požadované u zahraničných objímok s výplňou na báze epoxidových živic, t.j. pevnosť v tlaku, nižšie zmrštenie pri vytvrdzovaní, zníženú tepelnú rozťaž nosť.- prevedenie nosnej výplne je technologicky výrazne jednoduchšie a má nižšie nároky na kvalifikáciu pracovnikov a tech nologické vybavenie.- konštrukcia objímok umožňuje opravy priemyslových tlakových potrubných rozvodov neobmedzenej dĺžky, tvaru a členitostivo všetkých bežných dimenziách.- akékoľvek použité zvarové spoje nemusia zaisťovať tesnosť proti prepravovanému médiu a nedegradujú mechanické vlastnosti materiálu potrubia, pretože nie sú na vlastnom potrubí. Jedná sa len o pevnostné zvary, namáhané silovým zaťažením prenesenýmz nosnej výplne, ktoré nemusia byť podrobené rozsiahlej nedeš

MPK / Značky

MPK: F16L 57/00

Značky: objímka, nosnou, delená, výplňou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-u315-delena-objimka-s-nosnou-vyplnou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Delená objímka s nosnou výplňou</a>

Podobne patenty