Zariadenie na kontinuálne zmiešavanie a zmáčanie tuhých práškových až zrnitých materiálov s kvapalinami

Číslo patentu: U 2321

Dátum: 10.12.1999

Autori: Klanic Jan, Švancara Rudolf, Štěpánek Robert

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na kontinuálne zmiešavanie a zmáčanie tuhých práškových až zrnitýchTechnické riešenie sa týka konštrukčného vyriešenia technologického problému, kontinuálneho miešania a regulovaného zmáčania práškových až zrnitých materiálov kvapalinami srôznou vlskozitou vkontinuálne pracujúcich zariadeniach snehybnou valcovou miešacou komorou a rotujúcim vretenom,vybavených sústavou výustiek privádzajúcich kvapaliny, vstupným hrdlom na práškový materiál a výstupným hrdlom na zmáčaný a premiešaný produkt. Konštrukcia podľa technického riešenia je zameraná predovšetkým na výrobu presne vlhčených zmesí a stabilizátov z lietajúcich popolčekov a popolov, ktoréodpadajú pri odsírovani fluidných kotlov, aj keď zariadenie je navrhnuté aj na viacúčelové uplatnenie.Zariadenia na zmiešavanie a zmáčanie tuhých práškových až zrnitých materiálov sa delia vzávislosti od druhu vstupujúcich materiálov a výsledného zmesného produktu na periodicky pracujúce zariadenia a na zariadenia, pracujúce kontinuálne. vyrábajú buď tuhý produkt alebo kašovité až pomaly tečúce suspenzie. Ďalšie technologické požiadavky vyplývajú zo stupňa a rovnomernosti homogenizácie alebo z toho, či je vyrábaný konečný produkt alebo polotovar, ktorý má slúžiť pre ďalšiu výrobu. V rade prípadov pôjde napríklad o tekutý výrobok,ktorý bude čerpateľný, ale ktorý na mieste uloženia stuhne a bude ďalej primerane odolný a nerozpustný zhľadiska prírodných poveternostných podmienok. Tieto požadované vlastnosti potom nesporne vedú kvypracovaniu nových a nových spôsobov zmiešavania a zmáčania tuhých práškových až zrnitých materiálov s kvapalinami a ku konštrukciám miešacích zariadení, ktoré sú schopné splniťpožadované technologické postupy a spôsoby. Je nesporné, že konštrukcie strojovzodpovedajú v daných prípadoch aj sledu postupov a spôsobov podľa vyriešenia tej ktorej technológie. , Na navlhčovanie alebo zmáčanie práškových až zrnítých materiálov sa používa celý rad miešačiek. Známe sú zariadenia bubnové s pevnými alebo otáčavými bubnami. V pevných bubnoch sa používajú rotujúce miesiče. V rotujúcich bubnoch prepážky, cez ktoré miešaný materiál blízko úvrati prepadá. Pri niektorých zariadeniach je možné podľa potreby vychyľovat bubon a menit os rotácie. Miesiče sú takisto konštruované variabilné niekedy len na miešanie,inokedy aj na dopravu zmesi pozdĺž osi miešania. Súvíslé závitovky, lopatky usporiadané v skrutkovici alebo rovnobežne s osou miesiča, vrtule, disky, otáčavé a vírivé ramená sú príkladmi základných strojových súčasti miešačiek. Výnimočné sa na miešanie používajú mechanické a ultrazvukové Vibrátory. Zvlhčovanie alebo zmáčanie práškových až zrnítých materiálov je obvykle zabezpečované výustkami,napájanými potrubnými rozvodmi jednotlivých kvapalných médií, určených na homogenizačné a technologické procesy.Miesiče môžu byt konštruované ako jedno- alebo viacúčelové. Pri použití závitoviek alebo Iopatiek vskrutkovici je miešaný materiál súčasne dopravovaný k výstupnému hrdlu. Pri iných typoch miešačiek je materiál premiešaný a vysypaný k ďalšej doprave. Niektoré z doterajších miesičov zanechávali pruhy nenamočeného materiálu, s následnou prašnostou a nehomogenitou výstupného produktu. Okrem toho sa uvedené zariadenia nadmerne opotrebovávajú, sú energeticky náročné a aby bola zabezpečená bezporuchová prevádzka musia byt často zálohované paralelne umiestneným zariadením s rovnakými parametrami. Doteraz inštalované aj nákladné zariadenia nedokonale homogenizujú, majú vysoký inštalovaný výkon, zanášajú miesiče stvrdnutým materiálom a vyžadujú vysoké náklady na časté a pracné čistenie strojov. V súčasnej dobe sú elektrárneekologicky škodlivých odpadov aj potreba na miešacie zariadenia na likvidáciu ntýchto odpadov výrobou kvalitných stabílizátov. Potreba miešacích zariadení stúpaa je požadovaná kontinuálna likvidácia škodlivých práškových odpadov. Pri kontinuálna pracujúcich miešacích zariadeniach sa stupňuje miera nalepovaniarýchlo tuhnúcích fluidných popolčekov na vnútorné steny, hriadel aj lopatky3 miesiacich zariadení. Pri kontinuálnom likvidovaní odpadov súvisí s tým aj väčšie opotrebovávanie, väčšie trecie odpory a vyššia spotreba elektrickej energie.Zaujímavú konštrukciu prináša zverejnená prihláška vynálezu DE 4411201 A 1, ktorá rieši vynález miešačky diskontínuálnu výrobu koncentrovanej vodnej suspenzie zjemne mletého kremeňa (Siog) ako jednej vyrábanej zložky pre strojovo striekaný betón. Miešacie zariadenie využíva na zvýšenie účinnosti miešania špeciálnych suspenzii tlakový vzduch ztrysiek na Iopatkách, ktorým sa zvyšuje vírivý účinok miešania aj pri nižších obrátkach miešania. Miešačka je však nepoužiteľná na kontinuálne prevádzkovanie a nerieši všeobecnú potrebu likvidácie obrovských množstiev priemyselných práškových odpadov, najmä popolčekov a produktov odsirovania elektrárenských kotlov, ktoré vyžadujú vysoké výkony pri kontinuálnom miešaní.Pri riešení tejto úlohy vystupuje prednostná požiadavka na plynulé likvidovanie veľkého objemu ekologicky škodlivých odpadov, ktorú je účelnejšie riešiť na novom princípe tak, aby sa priemyselný odpad zfluidných kotlov, ktorého zloženie nie je celkom konštantné, likvidoval hneď na mieste vzniku a to kontinuálne v plnom rozsahu, čo pri veľkom množstve odpadov vyžaduje vyrábať výstupné zmesi s variabilnými, aj keď blízkymi vlastnosťami, ktoré sú komerčne výhodne využiteľné alebo ľahko dopravovateľné a odolné pri dlhodobom skladovaní na nezastrešených skládkach.Nevýhody doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje zariadenie na vykonávanie kontinuálneho zmiešavania a zmáčania u tuhých práškových až zrnitých materiálov s kvapalinami, pozostávajúca z nosného rámu,na ktorom je pevne uložená valcová komora s odklopným vekom, so vstupným hrdlom na práškový substrát na začiatku komory a svýstupným hrdlom na zhomogenizovaný substrát na konci komory, s miešacím vretenom v osi komory,pričom vreteno je tvorené poháňaným hriadeľom, na ktorom sú upevnené držiaky lopatiek svymeniteľnými lopatkami, nastaviteľnými do prerušovanej skrutkovice.Podstata zariadenia spočíva v tom, že valcová komora je vybavená odklopným4 vekom, vyboćujúcim zvalcového profilu o hrúbku podplachovej rampy, ktorá je tvorená sústavou podplachových výustiek, umiestnených tangenciálne kvalcovej komore, stým, že rotujúce vretenové výustky sú umiestnené na konci dutých držiakov lopatiek a tlakové kvapalné médium je k nim privádzané dutým hriadelom a dutými držiakmi miešacich lopatiek z vonkajšieho rozvodu zámesovej kvapaliny.výhodnejšie je, ked je do prívodu zámesovej kvapaliny zaústený prívod tlakového vzduchu.Regulovanie dávkovania kvapaliny je dokonalejšie, ked sú do telesa valcovej komory zaústené doplnkové výustky, vybavené samostatným prívodom kvapalného média.výhodnejšie je, ked sú výustky kvapalín smerovo nastaviteľné vnútri kužela s vrcholovým uhlom 2 D. .Opotrebovanie lopatíek sa zníži, ak sú miešacie lopatky vybavenéKonštrukcia prináša celý rad výhod, z ktorých najdôležitejšie sledujú zadanie na kontinuálnu dokonalú homogenizáciu konečného produktu, ľahkúregulovatelnost fyzikálnych parametrov, najmä konzistencie výsledného produktuna výstupe zo zariadenia, ľahké čistenie zariadenia od nalepenín a stvrdnutých materiálov, zníženie obrusovania najmä rotujúcich dielov, možnost pomerného pridávania viacerých kvapalín, uľahčenie práce pri obsluhe a údržbe,viacrýchlostnú kontinuálnu dopravu miešaného produktu od vsypu práškového odpadového materiálu do zariadenia kvýstupnemu hrdlu, zníženie nebezpečia upchávania sa výustiek, zníženie opotrebovania statický nosného kovu naIopatkách, zníženie prikonu hnacieho elektromotora a ďalšie.Prehlad obrázkov na gkresochPríklad zariadenia, ktoré umožňuje realizovať spôsob kontinuálneho miešania, je znázornený na obr. 1, 2, 3, 4 a 5, kde na obr. 1 je schematický bočný pohľad na zariadenie s čiastočným priehladom do zariadenia. Na obr. 2 je pohladna zariadenie vpriečnom reze. Na obr. 3 je detail schematicky znázorňujúci

MPK / Značky

MPK: B01F 3/14

Značky: kontinuálně, zmiešavanie, tuhých, kvapalinami, zrnitých, zariadenie, materiálov, zmáčanie, práškových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-u2321-zariadenie-na-kontinualne-zmiesavanie-a-zmacanie-tuhych-praskovych-az-zrnitych-materialov-s-kvapalinami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na kontinuálne zmiešavanie a zmáčanie tuhých práškových až zrnitých materiálov s kvapalinami</a>

Podobne patenty