Informačné a kontrolné zapojenie

Číslo patentu: U 1684

Dátum: 10.12.1997

Autori: Karaffa Miloslav, Katuščák Slavomír

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka informačného a kontrolného zapojenia, najmä podnikateľských subjektovs použitím pre daňové účely.Súčasné najjednoduchšie informačné a kontrolné zapojenia pozostávajú v manuálnom zápise údajov z uzávierky registračnej pokladne do knihy tržieb podla matematického modelu daného právnymi predpismi. Následne je z tejto uzávierky možné vypracovať daňové hlásenie a uskutočniť odvody daní. Daňové hlásenie je potrebné odnášat na daňový úrad. Táto metodika je úplne manuálna a dáva možnost manipulovat s údajmi o predaji. Manuálne zadávanie údajov predpokladá kvalifikovaný personál. Pri manuálne práci dochádza k mnohým chybám a tým k pochybným výsledkom.Iná metodika spočíva v použití daňovej (fiskálnej) pamäte, ktorá obsahuje kontrolné údaje o predaji na registračnej pokladni a znemožňuje s údajmi priamo manipulovať. Pevná daňová pamät je riešená ako programátor pamäte EPROM. Daňové hlásenie je potrebné aj v tomto prípade manuálne vyhodnotiť, odovzdať na daňový úrad, tam ho opäť prepísať do počítača a až tak automatizované spracovať. Toto riešenie predpokladá špeciálnu daňovú pamäť, ktorá významne zvyšuje náklady na realizáciu bez akéhokoľvek prínosu v oblasti prenosu informácii. Typ daňových pamäti a formát údajov, ktoré sú do nich zapisované zodpovedajú zákonným úpravám daňových orgánom toho-ktorého štátu. Takto upravované registračné pokladne sú teda špeciálnej konštrukcie. Náklady na ich výrobua tým aj ich cena na trhu je významne vyššia.Obidve metodiky sú založené na mesačných hláseniach a svojim spôsobom neumožňujúdaňovým úradom a orgánom štatistiky vyhodnocovať aktuálne stav vo sfére maloobchodu a služieb. Vyplnením daňových hlásení a pri opisovani údajov z daňového hlásenia pri ich zadávaní do výpočtového systému vznikajú chyby, a tým údaje sú málo vierohodné. Uvedené riešenia sú teda náročné na subjektívne morálne hodnoty kontrolujúceho personálu.Hore uvedené nedostatky odstraňuje riešenie, ktorého podstata spočíva v informačnom a kontrolnom zapojení. To pozostáva z informačného zdroja ku ktorému je pripojená čítacia a zapisovacia jednotka, ktorá má so zbernou jednotkou spoločný nosič údajov.Zberná jednotka je datovou sieťou spojená s centrom pre spracovanie údajov. Čítacia azapisovacia jednotka pozostáva zo vstupno-výstupného bloku, ktorý je prvou zbernicou spojený s informačným zdrojom a druhou zbernicou s prvým blokom riadenia a spracovania, ktorý je treťou zbernicou spojený s prvým čítačom-zapisovačom.Zberná jednotka pozostáva z druhého čitača-zapisovača, ktorý je štvrtou zbernicou spojený s druhým blokom riadenia a spracovania. Tento je piatou zbernicou spojený s komunikačným zariade ním, na ktoré je napojená datová sieť. Druhý blok riadenia a spracovania je šiestou zbernicou spojený so zobrazovacím zariadením. Druhý čítač-zapisovać je pripojený k druhému bloku riadeniaa spracovania údajov, komunikačné zariadenie a zobrazovanie zariadenie sú pripojené k bloku napájania a zálohovania.Výhody takto riešeného informačného a kontrolného zapojenia spočívajú v automatizácíi sústavy so širokou možnosťou využitia v hospodárskej sfére. Je určené predovšetkým pre maloobchod a služby, kde jeho realizácia predstavuje nízke náklady a vylučuje nedostatky súčasného systému odovzdávania informácií.Zapojenie pri voľbe vhodného nosiča údajov vylučuje možnost manipulácie údajov, výrazne skracuje čas na ich odovzdávanie a vylučuje chyby pri prenose. Štruktúra zapojenia vjej konkrétnej realizácii v porovnaní s dostupnými ríešeniamí znižuje náklady potrebné na jej vybudovanie. Prenos informácii v takomto zapojení je spoľahlivý a ekonomický. Riešenie je pomerene variabilné a má široké uplatnenie pre rózne konkrétne sústavy pre prenos a spracovanie údajov. Riešenie môže byt inštalované na fiskálnych pokladniach dnes používaných s fiskálnou pamäťou alebo na systémových pokladniach bez zásahu do ich operačného systému.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č.1 je znázornené jednoduché konkrétne riešenie informačného a kontrolného zapojenia podľa prihlášky úžitkového vzoru. Obr. č.2 znázorňuje čítaciu a zapisovaciu jednotku sjej jednotlivými uzlami. Obr. č.3 znázorňuje zapojenie zbernej jednotky s jej jednotlivými uzlami. Obr. č.4znázorňuje modulárne informačné a kontrolné zapojenie.Jedno konkrétne informačné a kontrolné zapojenie pozostáva s informačného zdroja m, ku ktorému je pripojená čítacía-zapísovacía jednotka 20. Čítacia-zapisovacia jednotka Q zapisuje údaje na prenosný nosič 29 údajov. Údaje sú čítané zbernou jednotkou g).Zberná jednotka 59 je dátovou sieťou QQ spojená so spracovacím centrom 50. Čítacia-zapisovacia jednotka Q je tvorená vstupno-výstupným blokom m, ktorý je spojený zbernicou § 41 s informačným zdrojom m. Druhou zbernicou 20 §je spojený s prvým blokom riadenia a spracovania g, ktorýje treťou zbernicou § 16 spojený s prvým čltačom -zapisovačom go 3.Zberná jednotka Q pozostáva z druhého čítača-zapísovača g spojeného štvrtou zbernicou go s druhým blokom riadenia a spracovania 502, ktorý je piatou zbernicou LW spojený s komunikačným zariadením 403, ktoré je pripojené k dátovej sieti 60. Druhý blok riadenia a spracovania Qg je šíestou zbernicou 108 spojený so zobrazovaclm zariadením 5134. Druhý čítačzapísovač 591, druhý blok riadenia a spracovania údajov 10 g, komunikačné zariadenie 403 a zobrazovacie zariadenie g 04 sú pripojené k bloku napájania a zálohovania 40 §.Iné konkrétne informačné a kontrolné zapojenie pozostáva z prepojenia uvedeného do modulárnej siete, ktorú znázorňuje obr. 4.Prvý modul siete pozostáva z prvého informačného zdroja 110 spojeného s prvou čítacou azapisovacou jednotkou g. Táto jednotka zapisuje údaje na prenosný prvý nosič údajov 13 o. Zberná jednotka 14 g číta údaje z prvého nosiča údajov m. Druhý informačný zdroj 210 je spojený analogicky s druhou čítacou a zapisovacou jednotkou E, ktorá rovnako zapisuje údaje na prenosný nosič údajov QC). Zberná jednotka m číta údaje aj z druhého prenosného nosiča údajov 23 g po jeho pripojení k zbernej jednotke 14 m. Analogicky môžeme vytvorit ďalšie vetvy tohoto zapojenia, ktorých počet je prakticky neobmedzený a vytvára sa podľa potreby informačného zapojenia a efektívnosti prenosu údajov.Ďalšie vetvy prenášajú údaje úplne analogicky a údaje sú prenášané do zbernej jednotky 14 Q. Informačné vetvy prislúchajúce zbernej jednotke AQ vytvárajú skupinu, ktorá prislúcha jednej zbernej jednotke.Podobne môžeme vytvorit ďalšie skupiny kontrolného a informačného zapojenia, ktoré prislúchajú jednej zbernej jednotke a prenášajú do nej údaje. Príkladom je skupina prislúchajúca zbernej jednotke 24 Q na obr.4. Analogicky informačný zdroj í je pripojený k čitaču-zapisovaču LOQQ . Ten zapisuje údaje na prenosný nosič údajov LE.Údaje číta zberná jednotka 24 Q po pripojení prenosného nosiča údajov LQQ. Podobne druhá vetva tvorená informačným zdrojom 1110, ktorý je pripojený k čitaču-zapisovaču 110, zapisuje údaje na prenosný nosič údajov mg. Zberná jednotka E číta údaje z pripojeného nosiča údajov 113 Q.Rovnako ako v predchádzajúcej skupine prislúchajúcej zbernej jednotke 14 Q je aj v skupine zbernej jednotky at) a v každej ďalšej je možné vytvorit viacero vetiev pre prenos údajov.Počet zberných jednotiek pripojených k dátovej sieti Ě je tiež neobmedzený a zodpovedá rozsahu informačného a kontrolného zapojenia. Prenos údajov zo zberných jednotiek do centra pre spracovanie údajov Q prebieha nasledovnePrvá zberná jednotka m prvej skupiny informačného a kontrolného zapojenia, druhá zberná jednotka ggg druhejskupiny a každá ďalšia sú spojené prvou dátovou sieťou 16 Q s prvým centrom pre spracovanie údajov 15 g. Údaje sú teda prenášané po pevnej dátovej sieti.V daňovom informačnom systéme informačným zdrojom 19 môžu byt registračné pokladne,hracie automaty, automaty pre občerstvenie, kopírovacie stroje a pod. Cieľom takéhoto systému je kontrola obratu na týchto zariadeniach a tým kontrola plnenia si daňových povinnosti.Informačný zdroj m je v tomto prípade elektronickým zariadením vybaveným zariadeniami pre vstup údajov (klávesnicou, čitačom čiarového kódu, magnetickými kartami, mincovým automatom a pod.) a výstup údajov (tlačiareň, display, komunikačný interface, zbernica, ).Samotné zariadenie uskutočňuje hodinovú, dennú prípadne mesačnú uzávierku, ktorá je vyhodnotením obratu, prípadne daní za zvolenú časovú jednotku. Pri vykonávaní uzávierky zariadenie 10 odovzdáva vypočítané údaje prostredníctvom pripojeného čítača-zapisovača údaje na prenosný nosič 3 O údajov . Jeho prítomnost v čítacej a zapisovacej jednotke je nutná pre vyhotovenie uzávierky,aby sa predišlo strate údajov z uzávierky na kontrolovanom zariadeni, prípadne aby sa predišlo možnosti manipulácie s týmito údajmi.Aby nebolo možné s údajmi na prenosnom nosiči údajov manipulovat alebo prepisovat je tento nosič vybavený ochranou pred takouto manipuláciou (prístupové heslo, klúč, plomba, atď.). Po vykonaní uzávierky je nosič §Q údajov odpojený od čitača-zapisovača Q a manuálne prenesený do miesta, kdeje umiestnená prislúchajúca zberná jednotka 5 ~Q.Zberná jednotka Q údaje prečíta, skontroluje a vyhodnotí a výsledok podľa potreby zobrazí na zobrazovacom zariadení 4 o 4. Zobrazovacím zariadením môže byt display, prípadne tlačiareň, akje potrebné vytlačit potvrdenie o odovzdani údajov. Daňový subjekt si potvrdenie ponechà pre účely daňovej kontroly.Jednotka pre zber údajov predstavuje daňový automat, ktorý je inteligentným elektronickým zariadením (špeciálne vybavený mikropočítač), ktoré je pripojené prostredníctvom komunikačného rozhrania LB k dátovej sieti §Q a to je pripojené k centru pre spracovanie údajov 15 Q. V konkrétnej aplikácii pre daňové účely je týmto centrom výpočtové stredisko príslušného daňového úradu. Jednotlivé centrá môžu byt vzájomne prepojené. To umožňuje spracovávať údaje pre potreby centrálnych daňových úradov, orgány štatistiky, kontroly a vládu.Prenosným nosičom údajov môže byt na to prispôsobený pevný disk, čipová karta alebo IC~ karta. Pre daňové účely vďaka prístupnej cene, kapacitným možnostiam a výbornou ochranou údajovnajlepším médiom pre takýto prenos sa zdá byt nová generácia čipových kariet označovaných ako Smart-cards.Výhody ich použitia sú zrejmé - štvorvodičová zbernica i 20, nezávislý operačný systém s výhodným systémom kódovania údajov, postačujúca kapacita pamäte, garancia na chránené údaje niekoľko rokov bez napájacieho napätia. Kedže sú čipové karty velmi rozšírené, výroba a vývoj je na vysokej technickej úrovni, zariadena sú výborne otestované v praxi, ich cena je v porovnanís ponúkanými parametrami veľmi prístupná. Karty sú vybavené kontaktnými plochami, ktoré umožňujú

MPK / Značky

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojenie, informačné, kontrolné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-u1684-informacne-a-kontrolne-zapojenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Informačné a kontrolné zapojenie</a>

Podobne patenty