Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cenných predmetov

Číslo patentu: U 1305

Dátum: 04.12.1996

Autori: Grygera Jaromír, Pulec Zbyněk

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na prevzatie, transport a uloženie cenných predmetov, predovšetkým veľkých peňažných hotovostí, ktoré pozostáva z najmenej jedného odovzdávacieho miesta, z najmenejjedného prepravného prostriedku a z najmenej jedného prepravného kontajneru, ktorý je umiestniteľný ako do odovzdávacieho miesta, tak aj do prepravného prostriedku. nZnáme zariadenia na prevzatie, transport a uloženie veľkých peňažných hotovostí pozostávajú z radu odovzdávacích miest, väčšinou odovzdávacích priepustí, čo sú V podstate trezory vybavené dvojicou protiľahlo usporiadaných dverí,pričom tieto odovzdávacie priepuste sú inštalované jednak V objektoch, z ktorých sa peňažná hotovosť odváža - napr. obchodné domy, supermarkety atď., a jednak v bankách, do kto-u rých sa peňažná hotovost preváža.Peňažná hotovosť sa uloží do prepravného kontajneru, ktorý sa vloží vnútornými dverami do odovzdávacej priepuste,z ktorej ho vonkajšími dverami vyberie pracovník bezpečnostnej služby zaistujúcej prevoz. Prepravný kontajner sa potom naloží do pancierového automobilu a takto sa postupuje až do okamihu, keď je pancierový automobil naplnený prepravnými kontajnermi, ktoré sa následne vkladajú vonkajšími dverami do odovzdávacej priepuste príslušnej bankyt Ddtiaľ su potom prepravné jkontajneryuvnútornými dvermi Vyberané pracovníkmi banky. n n A u uPosádka pancierového automobilu je síce V rádiovom kon takte s centrálou, avšak známe zariadenia neumožňujú sledova nie pohybu prevážanej hotovosti nezávisle naposádke automobilu.Pri prepadnuti pancierového automobilu je preto vyhlásený poplach až s veľkým oneskorenim, a to predovšetkým V pripadoch, keď sa na krádeži priamo podieľa aj posádka tohoto automobilu, čo nie je možné V praxi vylúčiť.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cenných- predmetov, predovšetkým veľkých peňažných hotovosti, pozostávajúce z najmenej jedného odovzdávacieho miesta, z najmenej jedného prepravného pros triedku a z najmenej jedného prepravného kontajneru, ktorý je.umiestniteľný ako do odovzdávacieho miesta, tak aj do prep ravného prostriedku, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočivav tom, že každé odovzdávacie miesto a každý prepravný prostriedok sú vybavené sledovacou jednotkou s prepojovacimi kontaktami, ktoré korešpondujú s kontaktami iden tifikačnej jednotky, umiestnenými na každom prepravnom kon tajneri, pričom všetky sledovacie jednotky sú prepojenés riadiacou jednotkou umiestnenou V centrále.Zariadenie umožňuje neustálu kontrolu pohybu hotovosti,pričom pri akejkoľvek odchýlke od vopred stanoveného postupu je možné okamžite vyhlásiť poplach a tým minimalizovať časový interval medzi vznikom mimoriadnej udalosti a jej odhalením.Vzhľadom k tomu, že jednotlivé ciele prepravnéhoprostriedku je možné počas zvozu určovat náhodne generovanimnáhodných čísel, je tak znemožnené zostavenie časového plánu pohybu prepravného prostriedku, prípadne vyzradenie .takéhoplánu v dôsledku nepoctivosti pracovnikov prepravou.odovzdávacie miesta môžu byt realizované najrôznejšími známymi prostriedkami. Vo výhodnom uskutočnení je odovzdávacie miesto tvorené odovzdávacou priepustou s dvojicou proti~ ľahlo usporiadaných dverí.Prepojenie sledovacích jednotiek s riadiacou jednotkou je možné realizovať rádiovými linkami a/alebo pevnými linkami a/alebo cez satelit.Aby bolo možné prepravné kontajnery ukladať na seba jevýhodné, keď sú prepojovacie kontakty umiestnené aj na hornej strane prepravných kontajnerov.Pre ďalšie zvýšenie spoľahlivosti funkcie zariadenia je výhodné, keď sú vonkajšie dvere odovzdávacích priepustí vybavené zariadením s diaľkovým ovládaním na blokovanie zámky.Podľa výhodného uskutočnenia je sledovacia jednotka tvorená jednočipovým mikropočitačom, identifikačná jednotka je tvorená odpovedačom s programovateľnou pamäťou a riadiaca jednotka je tvorená osobným počítačom.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšievçsvetlené pomocou výkre sov, na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. 1 - prvý príklad uskutočnenia zariadenia podľa technického riešenia, obr. 2 ~ druhý príklad uskutočnenia zariadenia podľa technic kehoą riešenia.. Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie veľkýchpeňažných hotovosti podľa obr. 1 pozostáva z dvoch odovzdávacích miest gł Obe odovzdávacie miesta-gł sú tvorené priepustou , pričom jedna odovzdávacia priepust ł je umiestnená v supermarkete lg, z ktorého má byt pravidelne odvážaná peňažná hotovost a druhá íodovzdávacia priepust g je umiestnená v banke łł, do ktorej má byt peňažná hotovost uložená.tak, že vnútorné dvere sú priestupné pre prís 1 uŠnýchzamest nancov inštitúcie sídliacej V danej budove, napr.supermarketa banka, a vonkajšie dvere łg sú priestupné pre pracovníkov bezpečnostnej služby, zaistujúcej prevoz peňažnej hotovosti. V oboch odovzdávacích priepustiach ł je umiestnená sledovacia jednotka Q, tvorená jednočipovým mikropočítačom. Každá sledovacia jednotka g je vybavená prepojovacími kontaktami 3 kto Iktorá je súcastou každého kontejneru 1 pre ukladanie trans portovanej peňažnej hotovosti. Identifikačná jednotka § jeRovnaká sledovacia jednotka g s prepojovacími kontaktami 5, ako je umiestená v odovzdávacích priepustiach l, je umiestnená aj v prepravnom prostriedku g, ktorým je v tomto prípade pancierovaný automobil.Aby bolo možné ukladať prepravné kontajnery 1 na seba,môžu byt prepojovacie kontakty Q umiestnené aj na vrchnej strane prepravných kontajnerov 1, čo zabezpečuje spojeniepríslušnej sledovacej jednotky Q aj s prepravnými kontajnermi-H1 uloženými vo viac vrstváchna sebe.

MPK / Značky

MPK: E05G 1/10, B60P 3/03, E05B 47/00

Značky: cenných, zariadenie, prevzatie, transport, predmetov, uloženie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-u1305-zariadenie-na-prevzatie-transport-a-ulozenie-cennych-predmetov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cenných predmetov</a>

Podobne patenty