Karoséria automobilového vozidla vybaveného zadržiavacimi prostriedkami obmedzujúcimi vpadnutie dverí dovnútra priestoru pre cestujúcich počas bočného nárazu

Číslo patentu: E 6759

Dátum: 27.12.2002

Autor: Carre Laurent

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka karosérie automobilového vozidla vybaveného zadržiavacimi prostriedkami obmedzujúcimi vpadnutie dverí dovnútra priestoru pre cestujúcich počasTakzvaná pasivna bezpečnost v oblasti automobilových vozidiel je predmetom početných rozpracovaní. Osobitne ochrana tých, ktorí sa vyskytujú vo vozidle počas bočného nárazu, je jedným z prvoradých dominantných technických projektov. Pre toto treba obmedziť na maximum deforrnáciu dverí (dvier) v priamom kontakte so živou bytosťou alebo predmetom počas nárazu a teda ich vpadnutie do priestoru pre cestujúcich uvažovaného vozidla. Vlastná nepoddajnost každých z uvažovaných dverí, ich bočné pridržanie zabezpečené zámkom,protiplechy, pánty, predné a stredové päty konštrukcie vozidla, rovnako ako prekrytia dverí na podlahovom nosníku a podlahového nosníka v kontakte s vonkajšou časťou počas nárazuKlasické pravidlá návrhu avýroby sú vkaždom prípade sčasti prekonané pre niektoré konfigurácie vozidla, akými sú napríklad tie, keď vozidlo musí byť nízko posadené alebo dvere sú veľkej dĺžky, ana druhej strane ked ochrana cestujúcich musí byť absolútne zabezpečená. V týchto uvedených prípadoch sa potvrdzuje ako nevyhnutné modifikovať výrobu otváracích systémov a s nimi združených dverí, doplňajúc prostriedky na zadržiavaniedveri tak, aby sa obmedzilo ich vpadnutie do priestoru pre cestujúcich. Bolo už navrhnutých niekoľko typov prostriedkov na zadržanie.Patent US 5 806917 sprístupňuje systém zadržiavania predných dverí vytvorený z kľúčov lichobežníkového tvaru umiestnených na zdvojeni dverí, ktoré sa vkladajú do vytvarovaných spojených puzdier umiestnených na karosérií okolo rámu dverí. Tento systém poskytuje rozličné body ukotvenia na periférií otvárania, ale nedisponuje bodom ukotvenia na dolnej línii dverí. Dolné pridržanie dverí sa uskutočňuje prostredníctvom skosenia nosníka ktorý sa opiera o bočné časti dvemého vstupu a ktorý pôsobí kombinovane ohýbaním apredlžovaním. Aby bola zabezpečená účinnost takéhoto nosníka, je potrebné používat nákladné odporové zliatiny alebo prispieť Významnou hmotnosťou k nosníku ato na ujmuk ústupkom v štýle dvemého vstupu anásledne k doplňujúcim obmedzeniam pri riešeníutesňovania dutých hlavných častí.Iný typ prostriedkov na zadržiavanie sa zakladá na vymedzení dolnej časti dverí do tvaru L,kde horizontálna vetva sa umiestňuje do žliabku vyhotoveného na strane priestoru pre cestujúcich. Takto vyhotovené L je pokryté ozdobným krytom z gumy dotýkajúcim sa iného ozdobného krytu upevneného na karosérii, ktorý vytvára pružný kryt uzatvárajúci takto žliabok vyhotovený na strane priestoru pre cestujúcich. Pre zachovanie kontinuity v štýle je k nemu pripevnený zospodu dverí zo strany priestoru pre cestujúcich ozdobný kryt z plastu a v rovnakej farbe ako karoséria vozidla. Počas bočného nárazu sa L oprie o žliabok a pôsobí teda ohybne. Dvere tak prenikajúce ku živej bytosti a/alebo predmetu v dotyku svozidlom sú teda pridržané vdolnej časti aby sa vyhlo vtiahnutiu dolnej línie dverí. Účinnosť tohto prostriedku na zadržanie výrazne závisí od pridržania L v hrdle pridruženom zo strany priestoru pre cestujúcich, ktoré môže byť zlepšené iba následkom zovretia zdvojenia dverí na strane priestoru pre cestujúcich. Investície acena tohto riešenia sú zvýšené. V konečnom dôsledku počet používaných dielcov je dôležitý pre niektoré z nich,akými ako sú ozdobný kryt dolnej častí karosérie z plastického materiálu rovnakej farby ako je karoséria, kde je zvýšená jednotková cena. Navyše, náklady na s tým súvisiacu logistiku sú zvýšené a dôležitý je čas montáže. Ďalšou nevýhodou tohto riešenia je, že podopieranie dvoch dolných spojov vyvoláva významné riziko hluku za jazdy. Konečne štýl je degradovaný na jedenej strane prítomnosťou nevyhnutnej dolnej oddeľovacej línie rovných a hranatých dverí a na druhej strane líniou uzatvorenia tesnenia žliabku na strane priestorupre cestujúcich, ktoré je široké a číemeho vzhľadu.Tretí typ prostriedkov na zadržanie pozostáva z pevných nožičiek, ktoré sú pevne spojené so zdvojením dverí v dolnej časti a ktoré sú prípevnené V dutých hlavných častiach prostredníctvom skosenia výstuže. Tieto pevné nožičky sa umiestňujú do puzdier vybavených na strane priestoru pre cestujúcich a sú oddelené gumovými dielcami, ktoré rovnako slúžia na zabezpečenie utesnenía. Z funkčného pohľadu toto riešenie sa približuje k riešeniu opísanému vpredošlom a jeho účinnost záleží od pridržania nožičky v pridruženom otvore zo strany priestom pre cestujúcich. Zostava nožička-výstuž pracuje spôsobom ohnutie-skrútenie a jej správanie sa je zlepšené výhradne následkom zovretia medzi priestorom pre cestujúcich a živou bytosťou a/alebo predmetom v kontakte počas nárazu. Nevyhnutné dimenzovanievýstuže a nožičiek spôsobuje zníženie hmotnosti otvárania. Investície do tohto riešenia nie súpre výstuž zanedbateľné asystematickć, pretože jej predĺženie ako také nie je možné v prípade rozličnej dĺžky dverí. Rovnako je zvýšený počet dielcov, čo rovnako zvyšuje cenu tohto riešenia. Implantovanie spojov puzdier nožičiek na strane priestoru pre cestujúcich vedie rovnako k ústupkom V štýle dvemého vstupu a v zlepšovaní utesnenia pridruženýchCieľom vynálezu je teda eliminovať úplne alebo sčasti nevýhody prostriedkov na zadržiavanie citované vpredošlom anavrhnúť prostriedky na zadržiavanie dverí automobilového vozidla počas podstúpeného bočného nárazu, ktoré by boli účinné, zníženejceny a ktorých implantovaníe nedegraduje štýl vozidla.Aby bolo toto možné urobiť, vynález má za ciel karosériu automobilového vozidla obsahujúcu najmenej jeden dverný otvor, ktorého časť obsahuje najmenej jeden podlahový nosník prekrytý vonkajším plechom, vytvárajúci bok priestoru pre cestujúcich, dvere namontované ako otáčavé okolo otvoru, aby sa uzatvoril alebo odkryl tento otvor a ktorých zdvojenie prichádza do kontaktu najmenej čiastočne vonkajším plechom vpozícii uzatvorených dverí aprostriedky na zadržiavanie dverí pre obmedzenie ich vpadnutia dovnútra priestoru pre cestujúcich počas bočného nárazu podstúpeného vozidlom charakterizovanú tým, že prostriedky na zadržiavanie dverí obsahujú najmenej jeden západkový kolík pripevnený na podlahový nosník aotvor vyhotovený vzdvojení dverínaproti západkovému kolíku, keď dvere sú v uzatvorenej pozícii.Výhodne západkový kolik je pripevnený, predovšetkým pomocou zvárania aleboskrutkovania, na hlavnú časť nosníka. Ešte výhodne, otvor je obrúbený otvor na zdvojení dverí.Podľa jedného uprednostňovaného spôsobu vyhotovenia vynálezu prostriedky na zadržiavanie dverí obsahujú dva západkové kolíky a dva otvory, každý zodpovedajúco naproti jednémuzápadkovému kolíku, keď sú dvere v uzatvorenej pozícii, a dislokovane vblízkosti streduPodľa jedného variantu vynálezu západkový kolík (kolíky) je (sú) pripevnený (é) na jeden(viacero) pomocný (ch) výlisok (výliskov) lokálne na podlahovom nosníku (nosníkoch).Podľa iného variantu vynálezu západkový kolik (kolíky) je (sú) prípevnený (é) na spojitúdrážku vyhotovenú po celej dĺžke steny podlahového nosníka.Výhodne ďalej, hrúbka časti vonkajšieho plechu naproti západkovému kolíku je zmenšenás cieľom uľahčiť jej perforáciu počas bočného nárazu podstúpeného vozidlom.Výhodne ďalej, dvere obsahujú najmenej jednu výstuhu implantovanú medzi zdvojenie advernú výplň aumiestnenú na konci otvoru preto, aby sa vyhlo jej roztriešteniuzápadkovým kolíkom počas bočného nárazu. Prednostne táto výstuha vytvára vnútorný doplnkový profil k profilu západkového kolika.Ďalšie detaily a výhodné charakteristiky sa lepšie objavia pri čítaní detailného opisu jednéhoprikladu vyhotovenia vynálezu urobeného s odkazom na nasledujúce obrázky- obrázok 1 pohľad V priečnom reze na prednú časť karosérie podľa vynálezu pred bočnýmobrázok 2 pohľad v reze na prednú časť karosérie podľa vynálezu po bočnom náraze- obrázok 3 zväčšený pohľad na predný dverový vstup podľa obrázkov 1 a 2.Na obrázku l je znázornený priečny rez prednej časti l karosérie automobilového vozidlapodľa vynálezu na úrovni vstupu predných dveri.Táto predná časť l karosérie zahrňuje známym spôsobom dvemý otvor 2, ktorého dolná časťZápadkový kolik 210 je privarený na vonkajšiu stranu 21 a steny nosnika 21.

MPK / Značky

MPK: B60J 5/04

Značky: dveří, cestujúcich, prostriedkami, vybaveného, vozidla, dovnútra, nárazů, bočného, počas, vpadnutie, karoséria, priestoru, automobilového, zadržiavacimi, obmedzujúcimi

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-e6759-karoseria-automobiloveho-vozidla-vybaveneho-zadrziavacimi-prostriedkami-obmedzujucimi-vpadnutie-dveri-dovnutra-priestoru-pre-cestujucich-pocas-bocneho-narazu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Karoséria automobilového vozidla vybaveného zadržiavacimi prostriedkami obmedzujúcimi vpadnutie dverí dovnútra priestoru pre cestujúcich počas bočného nárazu</a>

Podobne patenty