Zostava skrížených priečok pre kontajner

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka oblasti obalov, ktoré majú tvar všeobecne hranolovítých kontajnerov,ktorých vnútorný objem je rozdelený na oddelenia pomocou do kríža usporiadaných priečok. 0002 V pripade, že sa má zabezpečiť doprava veľkého počtu málo objemných predmetov,používajú sa niekedy kontajnery s veľkým objemom s indivíduálnymi oddeleniami rozdelenými do niekoľkých poschodí.0003 Po použití sa prázdne a pripadne na plocho zložené kontajnery zhromaždia a expedujú do továrne, kde sa tieto výrobky upravia na nové použitie. Zhromažďujú sa taktiež skríženć panely. Avšak štvorcový alebo obdĺžníkový modul skrížených priečok, ktorý sa už ohol na niektorom z jeho okrajov a zložil na plocho systémom deformovateľných rovnobežníkov, je dlhší ako kontajner a nevojde sa do vnútra tohto kontajnera okrem prípadu zmenšenia veľkosti modulov vzhľadom na veľkosť kontajnerov, čo komplikuje ukladanie modulov skrížených priečok do nad sebou usporiadaných vrstiev v okamihu balenia.0004 Obvykle sa tento problém rieši harmonikovým ohnutím modulov (V, W alebo Z) alebo ich rozložením a/alebo využitím kombinácie týchto dvoch riešení.0005 Tieto operácie sú obtiažne a časovo náročné a závislé od kombinácie. Príhlasovateľ hľadal riešenie eliminujúce uvedený problém navrhnutím novej zostavy skrížených priečok pre kontajner.0006 Podľa vynálezu je zostava skrížených priečok pre kontajner, vyznačená tým, že obsahuje aspoň dva moduly skrížených priečok vzájomne spojené pomocou prostriedku tvoriaceho záves, obsahujúceho dve krídla vzájorrme spojené klbovým prostriedkom tvoreným jedinou lamelou ohnutou pozdĺž kĺbovej línie.0007 Modul skrížených priečok je tvorený neohybnými panelmi z plnej alebo vlnitej lepenky alebo z iného ekvivalentného materiálu používaného v obalovej technike, akým sú napríklad dosky z plného alebo ľahčeného plastu. Tieto panely sú vzájomne skrižené, aby sa na vytvorili oddelenia. Jeden alebo každý modul môže byť zložený na plocho aspoň sklopením panelov tvoriacich modul na jeden z panelov modulu nachádzajúci sa na okraji. 0008 Takto namiesto jednej zostavy tvorenej jedným modulom sa zamýšľanými aspoň dvoma modulmi môže zmenšiť ich veľkosť vzhľadom na veľkost kontajnerov, bez toho aby došlo ku komplikáciám pri ukladani zostáv skrížených priečok do vrstiev nad seba v okamihu0009 Každé z krídel lamely tvoriacej záves je neoddeliteľne spojené s modulom. Kĺbový prostriedok je výhodne tvorený ryhovanim uskutočneným V lamele alebo ľubovoľným iným prostriedkom, ktorý robí ohýbanie jednoduchším a ktorým sú napríklad pozdlžny žliabok,vyrovnané štrbiny alebo okienka. Je tvorený najmä kĺbom získaným vyrezaním lamely.0010 Patent US 3,5 l 1,404 opisuje skrížené priečky obsahujúce niekoľko modulov vzájomne spojených závesmi. Avšak prostriedok tvoriaci záves nie je tvorený jedinou lamelou podľa vynálezu.0011 Prostriedok tvoriaci záves je umiestnený buď po celej dĺžke okrajov spojených modulov alebo len pozdĺž časti tejto dĺžky. Inak môže byť prostriedok tvoriaci záves jediným prostriedkom alebo sa môže opakovať v niekoľkých polohách pozdĺž dvoch zodpovedajúcich okrajov vzájomne spojených modulov.0012 Podľa jedného spôsobu uskutočnenia sú moduly a prostriedok tvoriaci záves zhotovené z plného alebo ľahčeného plastu, najmä z terrnoplastu, a prostriedok tvoriaci záves je tepelne privarený na moduly. V tejto oblasti je ľahčená doska tvorená dvoma alebo niekoľkými fóliami vzájomne Spojenými vzájomne paralelnými rozperkami deñnujúcimi kanáliky alebo dutinky.0013 Podľa výhodného spôsobu uskutočnenia tvorí aspoň jedno z krídel prostriedku tvoria ceho záves aspoň čiastočne stenu modulu. 0014 Podľa ďalšieho znaku sú moduly ohnuté pozdĺž jedného z ich okrajov a zložené na plocho systémom deformovateľných rovnobežnikov. Ohýbacie operácie sú takto jednoduch šie a moduly, ktoré majú rozmery výrazne menšie ako sú rozmery kontajnerov, sa v tejto dvo jito prehnutej forme veľmi ľahko zmestia do kontajnerov.0015 Vynález bude zrejmejší z opisu nasledujúceho spôsobu uskutočnenia vynálezu a z pripojených výkresov, na ktorých- obr. 1 znázorňuje kontajner obsahujúci skrižené priečky- obr. 2 znázorňuje dva moduly skrížených priečok podľa vynálezu- obr. 3 znázorňuje priklad závesu podľa vynálezu- obr. 4 znázorňuje dva moduly v čiastočne zloženej polohe.0016 Z obr. l je zrejmé, že kontajner 40 obsahuje aspoň jednu vrstvu 41 modulov skrížených priečok 10, 20, obvykle niekoľko vrstiev uložených nad sebou. Tieto vrstvy sú prípadneoddelené vloženými doskami 42. Skrížene priečky sú tvorené skriženim pozdĺžnych pravo uhlých panelov, pričom vytvárajú oddelené hranolovité dutiny 1 na pojatie výrobkov, ktoré sa majú zabalíť.0017 Na obr. 2 je znázornený príklad uskutočnenia zostavy skrížených priečok tvorenej dvoma modulmí 10 a 20. Tieto moduly 10 a 20 sú tvorené panelmí 101 a 102 resp. 201 a 202,ktoré sú vzájomne skrížené, a panelmí 103, 203, ktoré tvoria okraje modulov. Panely 101,102 201, 202 obsahujú na svojích pozdlžnych koncoch jazýčky, ktoré sú uložené v zárezoch,vyhotovených V paneloch 103 a 203, a ohnuté do pravého uhla a prilepené alebo tepelne privarené k uvedeným panelom podľa toho, z akého materiálu sú uvedené časti vytvorené. Ako je to zrejmé z tohto obrázku, obsahuje modul 10 V tejto forme vyhotovenia na obvode dva panely l 03 A a 103 B vyhotovené V tvare písmena U, ktorého ramená sú spojené obdĺžnikovýmí panelmí l 03 C a 103 D. Rovnaké usporiadanie má modul 20 panely 203 A a 203 B sú vyhotovené v tvare písmena U, ktorého ramená sú spojené panelmí 203 C a 203 D. Obidva moduly sú usporiadané vedľa seba panel l 03 C oproti panelu 203 C, a spojené prostriedkom tvoriacim záves 30. Tento prostriedok umožňuje otočiť a priklopit jeden modul na druhý okolo osi uvedeného prostriedku.0018 Na obr. 3 je znázomený prostriedok tvoriaci záves 30. Tento prostriedok je tvorený jediným prehnutým panelom. Tento panel vymedzuje dve krídla 31 a 32 a kĺbový prostriedok 34. V prípade, že materiál, z ktorého je tento panel vytvorený, je stlačiteľný, ako je tomu pri paneloch z lepenky alebo paneloch z ľahčeného plastu, je tento kĺbový prostriedok 34 jednoducho vytvorený drážkou umožňujúcou ohnutie tohto panela. Výhodne je kĺbový prostriedok urobený ohybnejším vyrezaním pozdĺžznych otvorov 35, ktoré defmujú záchytky 36 medzi uvedenými otvormi.0019 V prípade nestlačiteľného materiálu, akým je napriklad doska z plného plastu, je možné klb tvorit vyrezaním pozdlžneho žliabku. Je možné taktiež vyrezat pozdĺž klbu následné štrbiny alebo je tiež možné vytvorit otvory tvoriace okienka.0020 Podľa jedného spôsobu uskutočnenia sú krídla 31 resp. 32 pripevnené k panelom l 03 C a 203 C pomocou ľubovoľného prostriedku dostupného odbomíkovi na tento účelĺ spojenie klipsou, spojenie sponou, tepelné zvarenie, lepenie0021 V rámci obzvlášť výhodného uskutočnenia sú krídla 31 a 32 samotné súčasťou okrajových panelov l 03 C a 203 C. Takto sa obmedzí množstvo spotrebovaného materiálu a zmen ší sa hrúbka steny okraj ového panelu.0022 V závislosti od rozmerov sa predpokladá nožnicovité zloženie každého modulu vzhľadom na rovinu 14, resp. 24. Na dosiahnutie toho sa panely 102, 103 G, 103 D a 202,203 C, 203 D, ktoré sú kolmé k panelom 103 A a 203 A, drážkujú pozdĺž línií ohybu v rovinách 14 a 24.0023 Na obr. 4 je znázomená zostava dvoch modulov v priebehu skladania a rozkladania. Modul 10 je prehnutý na modul 20 podľa šípky R a moduly sú zobrazené v medziľahlej polohe nožnicovitého zloženia. Vďaka vynálezu je možné ľahko prehnúť poschodia skrížených priečok a zmenšiť ich objem za účelom ich vrátenia do prázdnych kontajnerov. Tieto kontajnery sú tiež zložené, pričom obsahujú skrižené priečky.0024 Napríklad v prípade kontajnera dĺžky 21 a šírky l obsahujúceho vrstvy dvoch štvorcových modulov so stranou l harmonikovo zložených do tvaru písmena V a jeden na druhom nepresahujú moduly dĺžku 1 1/2, čo sú 3 1/2 a teda dĺžka menšia ako 21.0025 Pozdĺž okrajov modulov je možné usporiadať dva alebo niekoľko závesov. Všetkozávisí od rozmerov dutín a kontajnerov.

MPK / Značky

MPK: B65D 5/48

Značky: priečok, zostava, kontajner, skrížených

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-e4271-zostava-skrizenych-priecok-pre-kontajner.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava skrížených priečok pre kontajner</a>

Podobne patenty