Spôsob montáže tampónov s aplikátorom

Číslo patentu: E 20407

Dátum: 20.12.2012

Autor: Kröning Thomas

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu montáže aplikátorových tampónov, ktoré pozostávajú0002 Podstatné znaky sú hladký povrch, ako aj stabilná a napriek tomu ľahko sa otvárajúca predná oblasť vonkajšej trubičky, vysoká nasiakavosť a vysoké vzájomné prispôsobenie tampónovej zátky a príjemná manipulácia. Trh tiež stále viac dbá na ekologickú nezávadnosť výrobkov, najmä na ekologickú schopnosť likvidácie odpadu ako aplikátorov, tak aj tampónovej zátky vrátane vyberacej nite. Výhodne sa preto používajú biologicky odbúrateľné0003 Pri výrobe aplikátorových tampónov musí byť manipulované ako s ľahko tvámiteľnými súčasťami, totiž tampónovými zátkami a vyberacími niťami, tak aj s tvarovo stabilnými súčasťami, totiž aplikátorovými trubičkami a tieto súčasti musia byť navzájom spájané. Najväčšie výzvy pritom predstavujú na jednej strane ochrana hlavice tampónovej zátky a na druhej strane natiahnutie vyberacej nite do aplikátorovej vnútomej trubičky. Známe riešenie týchto problémov opisuje dokument GB 594,580 v podobe spôsobu a zariadenia na montáž tampónov do aplikátorov menštruačných tampónov. Známe riešenie zahŕňa vodiacu koľajničku, do ktorej sa umiestni aplikátorová zátka s vyberacou niťou a aplikátorová trubička. Vodiaca koľajnička je rozdelená medzerou, ktoráje spojená s pod ňou usporiadanou priehlbňou. Pred montážou sú aplikátorová trubičky jedna za druhou axiálne vyrovnané na jednej strane medzery a tampónová zátka je usporiadaná na druhej strane medzery, takže vyberacia niť je položená do priehlbne. Vodiaca koľajnička má na súosové uchytenie aplikátorovej trubičky priemerové osadenie, na ktoré vonkajšia trubička narazí. Vodiaca koľajnička je na strane, usporiadanej na uchytenie aplikátorovej trubičky vedľa medzery vytvorená V podobe lievika. Po vložení vodiacej koľajničky prebehne montáž takým spôsobom, že prostredníctvom prítlačného razníka v tvare rúrky je vnútomá trubička zatlačená do vonkajšej trubičky prostredníctvom priloženého podtlaku, na otvorenom konci prítlačného razníka je vyberacia niť nasatá do vnútornej trubičky a prostredníctvom druhého prítlačného razníka je tampónová zátka zatlačená cez lievík čelne do vonkajšej trubičky,pridržiavanej osadením koľajničky. Montážne kroky môžu byť uskutočnené súčasne. U tohto známeho riešenia sa ale ukazuje problém, že hladký uzáver čelnej strany vonkajšej trubičky jemožný len s vynaložením veľkých nákladov, pretože tampónová zátka sa cez čelnú stranudostane do vonkajšej trubičky a preto sa uzáver môže vyhotoviť až dodatočne, naprüçlad tvarovaním hlavice. Tento druh uzatvorenia vonkajšej trubičky je naviac u aplikátorov pozostávajúcich z biologicky odbúrateľných plastov vylúčený kvôli nemožnosti dodatočného0004 Z toho vyplýva úloha vynálezu, zjednodušiť výrobu aplikátorových tampónov a najmäzabrániť dodatočnému uzatváraniu aplikátora.0005 Úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom podľa patentového nároku l. Spôsob podľa vynálezu používa montážny kanál V tvare rúrky s prvým úsekom a prvým priemerom a druhým úsekom s druhým, oproti prvému menším priemerom. Obidva axiálne orientované úseky k sebe navzájom narazia a týmto spôsobom vytvárajú osadenie. Distálny otvor druhého úseku sa lievikovito rozširuje. Blízko osadenia ústi do druhého úseku bočný kanál. Na distálny otvor druhého úseku a bočný kanál je možne distálne napojiť systém so stlačeným vzduchom. Prostredníctvom prítlačného razníka sa do vonkajšej trubičky aplikátora zatlačí tampón s vyberacou niť ou tampónu a vnútomá trubička aplikátora, pričom- vonkajšia trubička aplikátora v prvom úseku montážneho kanála je polohovaná tak, že otvor vonkajšej trubičky aplikátora priľahne k osadeniu,- tampón je druhým úsekom montážneho kanála zasunutý do vonkajšej trubičky aplikátora tak, aby vyberacia niť tampónu zostala V druhom úseku montážneho kanála,- distálnym otvorom druhého úseku je do montážneho kanála vháňaný stlačený vzduch,takže vyberacia niť tampónu sa rozprestrie do bočného kanála,- vnútomá trubička aplikátora v druhom úseku montážneho kanála je polohovaná tak, že vyústenie bočného kanála zostáva voľné,- bočným kanálom je do montážneho kanála vháňaný stlačený vzduch, takže sa vyberacia niť tampónu rozprestrie do vnútomej trubičky aplikátora,- vnútorná trubička aplikátora je zasunutá do vonkajšej trubičky aplikátora až do dosiahnutia jej konečnej polohy a následne- je aplikátorový tampón vysunutý z montážneho kanála.0006 Výhodné usporiadanie vynálezu spočíva vtom, že vysunutie aplikátorového tampónu z montážneho kanála sa vykonáva prostredníctvom stlačeného vzduchu, ktorý do montážneho kanála vstupuje distálnym otvorom druhého úseku. Táto myšlienka podľa vynálezu je ďalejrozvedená tým, že vysunutie aplikátorového tampónu prebieha prostredníctvom stlačenéhovzduchu, ktorý vstupuje do montážneho kanála bočným kanálom alebo súčasne ako distálnymotvorom druhého úseku, tak aj bočným kanálem.0007 Vďaka vynálezu môžu byť použité vonkajšie trubičky aplikátora s vopred vytvarovanou čelnou stranou. Ktomu patria aj také, ktoré sú zjedného kusa a/alebo z biologicky0008 Vynález je v ďalšom texte bližšie vysvetlený v podobe výhodného príkladu vyhotove nia na základe výkresu. Výkres ukazuje 0009 jednotlivé spôsobové kroky na základe obrázkov prierezu l až 8.0010 Na obrázku 1 je znázomený montážny kanál 2, vhodný na výrobu aplikátorových tampónov. Montážny kanál 2 sa nachádza v montážnom usporiadaní l a zahŕňa prvý úsek 21 a druhý úsek 22. Úseky 21 a 22 sú orientované axiálne, pričom priemer druhého úseku 22 je menší ako priemer prvého úseku 21, takže ich prechod vytvára osadenie 23, ktoré charakterizuje skokový rozdiel priemerov. Priemer prvého úseku 21 je odsúhlasený s vonkajším priemerom vonkajšej trubičky aplikátora, zatiaľ čo priemer druhého úseku 22 je nepatme väčší, ako vnútorný priemer vonkajšej trubičky aplikátora. Otvory prvého a druhého úseku sa rozširujú líevikovito alebo kónicky. Blízko osadenia 23 ústí do úseku 22 bočný kanál3, ktorého priemer je odsúhlasený s hrúbkou vyberacej nite tampónu.0011 Obrázok 2 ukazuje prvý spôsobový krok výroby aplikátorových tampónov. Vonkajšia trubička 8 aplikátora je usporiadaná v prvom úseku 21 montážneho kanála 2, pričom čelná strana vonkajšej trubičky 8 aplikátora ukazuje smerom k otvoru montážneho kanála 2 a otvor0012 Obrázok 3 ukazuje druhý spôsobový krok. Na montážne usporiadanie 1 je napojené privádzacie zariadenie 4 takým spôsobom, že prostredníctvom zasúvacieho prsta 5 je lievikovitým rozšírením otvoru druhého úseku 22 zasunutá tampónová zátka 6 s vyberacou niťou 7 tampónu do montážneho kanála 2 a vonkajšej trubičky 8 aplikátora. Otvor úseku 21 je prostredníctvom krycej dosky 4 A uzatvorený tým, že montážne zariadenie 1 je výhodne vybavené ako rotačné alebo revolverové zariadenie v súlade so stacíonámou krycou doskou4 A, V oblasti ktorej je vykonávaný druhý spôsobový krok a nasledujúce spôsobové kroky.Montážne zariadenie disponuje ďalej pridržiavacím a axiálne posuvným kolíkom 4 B,prenikajúcim krycou doskou 4 A, ktorý slúži ako zarážka pre tampónovú zátku 6, ako je0013 Obrázok 4 ukazuje tretí spôsobový krok. Lievíkovitý otvor druhého úseku 22 montážneho kanála 2 je spojený so zdrojom stlačeného vzduchu 10. Prostredníctvom vháňaného stlačeného vzduchu do montážneho kanála je vyberacia niť 7 tampónu položenádo bočného kanála 3, ktorým odchádza stlačený vzduch. Zasúvací prst 5 je stiahnutý späť.0014 Obrázok 5 ukazuje štvrtý spôsobový krok. Privádzacie zariadenie 4 je pripojené na montážne usporiadanie l, takže zasúvací prst 5 dopraví vnútomú trubičku 9 aplikátora lievikovitým otvorom do druhého úseku 22 montážneho kanála 2. Vnútorná trubička 9 aplikátora je polohovaná tak, aby sa najprednejši okraj nachádzal tesne pred vyústením bočného kanála 3, bočný kanál 3 zostáva teda spojený s druhým úsekom 22 montážneho0015 Obrázok 6 ukazuje piaty spôsobový krok. Bočný kanál 3 je distálne pripojený na zdroj stlačeného vzduchu, takže prostredníctvom stlačeného vzduchu 10 je vyberacia niť 7 tampónudopravená do vnútornej trubičky 9 aplikátora, pretože stlačený vzduch môže z montážnehokanála 2 unikať výlučne vnútornou trubičkou 9 aplikátora.0016 Obrázok 7 ukazuje šiesty spôsobový krok. Vnútomá trubička 9 aplikátoraje tlačená do vonkajšej trubičky 8 aplikátora, takže dosiahne svoju konečnú polohu. Pritom pridržiavaci kolik 4 B zájde späť a tampónová zátka 6 je vysunutim vnútomej trubičky 9 aplikátora taktieždopravená do konečnej polohy.0017 Obrázok 8 ukazuje siedmy spôsobový krok. Prvý úsek 21 montážneho kanála 2 je otvorený a montovaný aplíkátorový tampón je vysunutý z montážneho kanála 2. Vysunutie savykonáva stlačeným vzduchom, ktorý je do montážneho kanála 2 privádzaný cez druhý úsek 22 a/alebo cez bočný kanál 3.0018 Predchádzajúce detailne uvedené spôsobové kroky môžu byť samozrejme vykonávané vhodným spôsobom vo vzájomnej časovej kombinácii, aby sa dosiahla čo možno najkratšia

MPK / Značky

MPK: A61F 13/26, A61F 13/20

Značky: montáže, tampónov, spôsob, aplikátorom

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-e20407-sposob-montaze-tamponov-s-aplikatorom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob montáže tampónov s aplikátorom</a>

Podobne patenty