Zariadenie a spôsob na pneumatické triedenie drevených triesok a nanesenie lepidla na drevené triesky

Číslo patentu: E 17086

Dátum: 23.12.2010

Autor: Speidel Hannes

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia podľa nároku 1 a spôsobu podľa nároku 9 na pneumatické triedenie drevných triesok a nanesenie lepidla na drevné triesky.0002 Drevotrieskové dosky zdreva alebo porovnateíných Iignocelulózových materiálov,predovšetkým plošne lisované trieskové dosky, sa výhodne vyrábajú ako viacvrstvové dosky s mechanicky stabilizujúoou strednou vrstvou z relatívne hrubých triesok, ako aj so spodnou a homou krycou vrstvou zrelatívne jemných triesok. Triesky sú tu na rozdiel od jemnejších drevných vlákien použitých vo vláknitých doskách, ako napriklad MDF-dosky, prítomné s relatívne širokým rozptylom veľkostí.0003 Pri spoločnom nanášaní lepidla na hrubé ajemné triesky potom vzniká problém, že jemné triesky na základe svojho väčšieho špecifického povrchu tendenćne prijmú viac lepidla ako je potrebné, hrubé triesky na rozdiel od týchto príliš málo. Toto v Iisovanej viacvrstvovej doske spôsobuje nežiaduce nerovnomemé rozdelenie množstva lepidla. Okrem toho by z dôvodov hospodárnosti bolo žiaduce zredukovaníe použitého množstva lepidla.0004 Alternatívne kspoločnému naneseniu lepidla opisuje DE 10 2004 033 777 A 1 spôsob, pri ktorom sa prúd z hrubých vláknitých podielov a prúd zjemných vláknitých podielov najskôr naglejuje oddelene, potom sa združuje vdeñnovanom zmiešavacom pomere a napokon sa vrství za vzniku plošnej rohože. Vzávislosti od nastaveného zmiešavacieho pomeru je možné vrstvenie stredovej vrstvy a krycích vrstiev drevotrieskových dosiek na seba, napriklad orientované vrstvených drevotrieskových dosiek (OSB). Nevýhodou tu je, že na nanášanie lepidla na jednotlivé trieskové frakcie sú použité oddelené zariadenia na nanášanie lepidla, rovnako ako zariadenia na triedenie privádzaných a hotových naglejovaných triesok. DE 10 2007 049 948 opisuje, že vrstvený materiál vo svojej veľkosti je na tvámiaci pás vrstvený po častiach.0005 Ztohto dôvodu existuje potreba zariadenia a spôsobu na pripravenie naglejovaných frakcil drevných triesok s rozdielnou veľkosťou triesok, ktoré sú zdokonalené vzhladom na vyššie uvedené problémy.0006 Detinovaná úloha je vyriešená prostredníctvom zariadenia na pneumatické triedenie drevných triesok a nanášanie lepidla na drevné triesky podľa nároku 1. Na základe tohto zahrnuje zariadenie podľa vynálezu zariadenie na pneumatické triedenie na frakcionovanie drevných triesok na prinajmenšom jednu hrubú ajednu jemnú trieskovú frakciu, pričom zariadenie na pneumatické triedenie obsahuje prinajmenšom jednu spádovú šachtu aje vytvorené tak, že hrubá a jemná triesková frakcia padajú cez rozdielne oblasti nanášania lepidla. Ďalej je použité zariadenie na nanášanie lepidla na hrubú a jemnú trieskovú frakciu v oblastiach nanášania lepidla. Hrubá triesková frakcia má pritom predovšetkým väčšiu strednú veľkosť triesok ako jemná triesková frakcia. Oblasti nanášania lepidla sú vytvorené predovšetkým v oblasti spádovej šachty.0007 Rôzne oblasti nanášania lepidla vzniknú v spádovej šachte napríklad tým, že trieskové frakcie rôznych veľkostí triesok sú pri pneumatickom triedení najskôr vychýlené do strany rozdielne ďaleko,takže v následnej fáze pádu nadol sú prítomné ako priestorovo vzájomne oddelené trieskové frakcie. Prostredníctvom zariadenia na nanášanie lepidla je potom v oblastiach nanášania lepidla možné nastavenie rozdielnych podmienok nanášania lepidla, aby sa príjem lepidla jednotlivými trieskovými frakciami prispôsobil na požadovanú mieru. Takto je teda možné uskutočniť vjednom spoločnom zariadení triedenie a nanášanie lepidla spoločne pre prinajmenšom dve rozdielne jemné trieskové frakcie a nastaviť množstvo lepidla oddelene pre stredovú a krycie vrstvy drevotrieskovej dosky.0008 Výhodne je zariadenie na nanášanie lepidla vytvorené na také nanášanie prinajmenšom jedného aerosólu lepidla v oblastiach nanášania lepidla, že pozdĺž prinajmenšom jednej dráhy triedenia absolvovanej hrubou trieskovou frakciou sa nanesie iné množstvo lepidla, predovšetkým väčšie množstvo lepidla, ako pozdĺž prinajmenšom jednej dráhy triedenia absolvovanej jemnou trieskovou frakciou. Dráha triedenia je pritom dráha letu príslušných trieskových častíc počas triedenia, napríklad zložená zjednej fázy vychyľovania častíc anáslednej fázy pádu častíc. Pod množstvom lepidla sa rozumie nezriedené množstvo lepidla, s ktorým môže častica jednotnej veľkosti dojst do kontaktu na svojej ceste cez príslušnú oblast nanášania lepidla, teda pozdĺž svojej dráhy triedenia. Množstvo lepidla je týmto závislé predovšetkým od hustoty lepidla pozdĺž dráhy triedenia a dĺžky dráhy triedenia v rámci oblasti nanášania lepidla.0009 Pri mimoriadne priaznivom uskutočnení je zariadenie na nanášanie lepidla vytvorené na také nanášanie prinajmenšom jedného aerosólu lepidla v oblastiach nanášania lepidla, že sa stredná hustota lepidla v jednotlivých oblastiach nanášania lepidla vzájomne odlišuje. Pod hustotou lepidla sa tu rozumie hmotnosť alebo objem lepidla na jednotku objemu oblasti nanášania lepidla. Pri aerosóloch lepidla je možné vyhotoviť rôzne hustoty lepidla nanášaním rôznych objemových prúdov lepidla, napriklad z rôzne tesne stohovaných rozprašovacích dýz alebo podobných, a/alebo rôzne velkými kvapkami lepidla. Možné je aj rozprašovanie rôzne silno koncentrovaného alebo zriedeného lepidla. Týmto je možné jednoduchým spôsobom nastavit množstvo lepidla zakaždým prijaté trieskovou frakciou v oblastiach nanášania lepidla.0010 Napríklad je možné voblastiach nanášania lepidla nanášať aerosóly lepidla stým väčšou strednou hustotou lepidla, čim väčšia je stredná velkosť triesok v trieskovej frakcii prislúchajúcej danej oblasti nanášania lepidla. Týmto je možné predovšetkým zamedziť tomu, aby jemné trieskové frakcie s relativne velkým špecifickým povrchom prijali príliš veľa lepidla a hrubé trieskové frakcie s relatívne menším špecifickým povrchom prijali príliš málo lepidla. Týmto je celkovo možné redukovať množstvo lepidla potrebné na výrobu drevotrieskových dosiek a zvýšiť hospodárnosť. Ďalej je možné homogénne rozdelenie lepidla vjednotlivých trieskových frakciách a v pomere jednotlivých trieskových frakcii k sebe navzájom.0011 Výhodne zariadenie na pneumatické triedenie zahrnuje prinajmenšom jedno dúchacie zariadenie na vytvorenie šikmo nahor orientovaného vychylovacieho prúdenia, ktorého smer hlavného prúdenia zviera s horizontálou predovšetkým uhol od 30 do 60 °. Týmto môžu byť trieskové frakcie v podstate počas pohybu pozdĺž priebehu paraboly vrhu v následnej spádovej šachte rozdelené, čim je možné zvlášť jednoduchým spôsobom realizovať rôzne oblasti nanášania lepidla. Prostredníctvom smerov hlavného prúdenia vrozsahu od 30 do 60 ° je možné realizovať mimoriadne kompaktnú konštrukciu, pretože dráhy letu hrubých ajemných častíc sa vtomto uhlovom rozsahu zvlášť silnoodlišujú aumožňujú zvlášť efektívne rozdelenie. Okrem toho je možné zvlášť efektívne oddeliťtrieskové frakcie, ktoré nemajú byť naglejované, od trieskových frakcii určených na naglejovanie. 0012 Pri jednom zvlášť výhodnom uskutočnení zariadenia podla vynálezu je na zariadení na pneumatické triedenie proti prúdu od oblasti nanášanie lepidla umiestnené Záchytné zariadenie pre cudzie telesá, ktorých hustota je väčšia ako hustota privádzaných drevných triesok, a/alebo Záchytné zariadenie nenaglejovanej trieskovej frakcie, ktorá je hrubšia ako trieskové frakcie určené na naglejovanie. a/alebo záchytné zariadenie nenaglejovanej trieskovej frakcie, ktorá je jemnejšia ako trieskové frakcie určené na naglejovanie. Týmto je možné odlúčlť znečistenia drevných triesok, ako je napríklad piesok, kamene alebo kovové časti, a zvlášť jednoducho odstrániť v nenaglejovanom stave. Okrem toho je možné odlúčiť mimoriadne ľahké trieskové frakcie, ako napríklad drevný prach,pred nanesením lepidla a odviest na ďalšie zhodnotenie, napríklad na získanie energie, a/alebo termooleja. Toto umožňuje značné šetrenie zdrojmi a/alebo zlepšené zhodnocovanie triesok. Ďalej je možné príliš hrubé trieskové frakcie odlučovať vnenaglejovanom stave za účelom opätovného zhodnotenia, napríklad podrvenlm avrátením do produktového prúdu. Toto uľahčuje manipuláciu a neskoršie zhodnotenie odlúčených frakcii. Okrem toho sa zamedzí tomu, že sa na inak zhodnocované trieskové frakcie zbytočne spotrebuje lepidlo.0013 Zvlášť výhodné uskutočnenie dalej zahmuje prinajmenšom jedno Záchytné zariadenie na oddelené zachytávanie naglejovaných trieskových frakcii. Týmto je možné jednoducho pripraviť trieskové frakcie oddelené pneumatickým triedením na účely ďalšieho spracovania. Týmto sú zbytočné prídavné zariadenia na triedenie triesok.0014 Mimoriadne výhodné uskutočnenie vynálezu dalej zahrnuje prinajmenšom jedno dalšie dúchacie zariadenie na vytváranie ochranného prúdenia pozdĺž prinajmenšom jednej bočnej steny spádovej šachty, aby boli naglejované trieskové frakcie a/alebo aerosóly lepidla odchýlené preč od bočnej steny. Týmto je možné zamedziť alebo prinajmenšom zredukovať kontamínáciu zariadenia podľa vynálezu Iepidlom. Okrem toho je možné zamedziť alebo prinajmenšom redukovat kontakt abrazivne pôsobiacich drevných triesok so zariadením podľa vynálezu. Inak povedané, triedenie a nanesenie lepidla na trieskové frakcie sa v podstate uskutočňuje bez dotyku s časťami stroja, takže tieto sú včo najmenšej miere zaťažované lepidlom a/alebo trieskami. Týmto je možné redukovat opotrebovanie zariadenia podľa vynálezu, ako aj potrebu jeho čistenia snásledným dočasným zastavením výroby.0015 Výhodne zahrnuje záchytné zariadenie prinajmenšom jeden dopravný pás takým spôsobom,že prinajmenšom hrubá a jemná triesková frakcia padajú postupne v smere prepravy na prepravný pás, atýmto sú za vzájomného navrstvenia odvádzané na dalšie spracovanie. Týmto je zbytočné ďalšie prídavné zariadenie na vrstvenie trieskových frakcii. Následne je možné vyrábať viacvrstvové drevotriesková dosky pri mimoriadne malej potrebe priestoru.0016 Detinovaná úloha je ďalej vyriešená spôsobom podľa nároku 9. Na základe tohto sú drevné triesky pneumatickým triedením rozdelené na prinajmenšom dve trieskové frakcie rôznej strednej velkosti triesok a na trieskové frakcie sa pri pneumatickom triedení nanesie lepidlo. Týmto je možné oddeliť a naglejovať trieskové frakcie vjednom kroku spracovania bez kontaktu so senzitivnymi strojnými časťami. Na tento účel je vhodná predovšetkým fáza pádu trieskových frakcii nadväzujúcana pneumatické triedenie. Tým, že hrubá a jemná triesková frakcia pri alebo po pneumatickom triedeni ležia v oddelených oblastiach, je možné nanesenie lepidla na príslušnú trieskovú frakciu mimoriadne jednoducho prispôsobiť na jej strednú velkosť častíc a/alebo stredný povrch častíc.0017 Výhodne sa na trieskové frakcie nanesú aerosóly lepidla rôznej hustoty lepidla, pričom na trieskové frakcie sa nanesie predovšetkým tým väčšia hustota lepidla, čim väčšia je triesková frakcia. Pod aerosólmi lepidla rôznej hustoty lepidla sa rozumie rozdelenie lepidla vo forme aerosólov lepidla s rôznym množstvom lepidla vjednotke objemu oblasti nanášania lepidla. To znamená, že lepidlo môže byť vo forme rôzne velkých kvapiek lepidla, rôzneho počtu kvapiek lepidla a/alebo vo fonne aerosólov s rôznou koncentráciou lepidla.0018 Pri zvlášť výhodnom uskutočnení sa trieskové frakcie naglejujú rôzne husto rozprašovanim rôzne intenzívne zriedeného lepidla. Týmto spôsobom je možné rôzne hustoty lepidla realizovať zvlášť jednoducho a flexibilné. Napríklad je možné priebežné prispôsobovanie koncentrácii lepidla na prislušne prítomné trieskové frakcie.0019 Výhodne sa triesková frakcie zavedením šikmo nahor smerujúceho vychyfovacieho prúdenia vychýlia rôzne ďaleko do bočného smeru apočas fázy pádu nadol, predovšetkým v oblasti pod vychylovacim prúdením, sa naglejujú. Takto je možné jednoduchým spôsobom, v podstate pri pohybe pozdĺž priebehu paraboly vrhu docieliť oddelenie rôzne jemných trieskových frakcil, aby bolo možné trieskové frakcie naglejovať a zbierať oddelene.0020 Výhodne sa pri pneumatickom triedeni pred nanesením lepidla oddelí prinajmenšom jedna ďalšia triesková frakcia, na ktorú sa lepidlo nenanesie. Týmto je možné zvýšiť a zaručiť kvalitu trieskových frakcii určených na naglejovanie, trieskové frakcie neurčená na spracovanie na drevotriesková dosky je možná bez nanesenia lepidla odvádzať na dalšie zhodnocovanie. Okrem toho je možné predovšetkým trieskovú frakciu, ktorá je príliš hrubá na použitie v drevotrieskových doskách,odvádzať v nenaglejovanom stave na drvenie a opätovne vracať do produktového prúdu,predovšetkým na nanesenie lepidla. Týmto je možné jednotlivé trieskové frakcie šetriac zdroje odvádzať na zakaždým optimálne použitie a redukovať celkovo použité množstvo lepidla.0021 Výhodne obsahujú triesková frakcie prinajmenšom jednu hrubú trieskovú frakciu na výrobu strednej vrstvy a jednu jemnú trieskovú frakciu na výrobu prinajmenšom jednej krycej vrstvy drevotrieskovej dosky. Pri takýchto trieskových frakciách je možné spôsob podľa vynálezu realizovať mimoriadne efektívne. Predovšetkým je možné mimoriadne efektívne kombinovať výhody priestorovo úsporného triedenia a nanesenia lepidla na drevné triesky a prispôsobenia naneseného množstva lepidla na príslušnú trieskovú frakciu.0022 Defínovaná úloha bola dalej vyriešená spôsobom výroby drevotrieskovej dosky, ktorý zahrnuje spôsob podľa vynálezu, ako aj krok navrstvenia prinajmenšom jednej spodnej krycej vrstvy, strednej vrstvy a hornej krycej vrstvy na seba, ako aj krok zlisovanía krycích vrstiev a strednej vrstvy. Týmto spôsobom je možná vyrobiť drevotriesková dosky s mimoriadne vysokou kvalitou zvlášť nenákladne a úspome ohladom zdrojov.0023 Výhodné uskutočnenia vynálezu sú zobrazené na obrázkoch. Tieto zobrazujúObrázok 1 schematický prierez cez prvé uskutočnenie zariadenia podla vynálezu a Obrázok 2 schematický prierez cez druhé uskutočnenie zariadenia podla vynálezu.0024 Ako je zrejmé na obrázku 1, zahrnuje prvé uskutočnenie 1 zariadenia podľa vynálezu na pneumatické triedenie a nanášanie lepidla na drevné triesky S alebo podobné zariadenie, zariadenie 3 na pneumatické triedenie na frakcionovanie drevných triesok S do prinajmenšom dvoch glejovaných trieskových frakcii S 1 a S 2 rozdielnej strednej velkosti triesok.0025 Zariadenie 3 na pneumatické triedenie zahrnuje dúchacie zariadenie 5, ktoré vytvára vychyľovací vzdušný prúd 6 orientovaný šikmo smerom nahor určený na bočné vychylovanie drevných triesok S, ako aj spádovú šachtu 7, do ktorej môžu smerom nadol padať častice vychýlená v závislosti od velkosti triesok výhodne pozdĺž rôznych parabol vrhu, aby sa hrubšia triesková frakcia S 1 priestorovo oddelila od jemnejšej trieskovej frakcie S 2. Trieskové frakcie S 1, S 2 padajúce nadol vpodstate vedľa seba pozdĺž prislúchajúcich dráh 81, S 2 triedenia sú oddelene zbierané prvými záchytnými zariadeniami 9 na hrubé triesky a druhými záchytnými zariadeniami 10 na jemné triesky na ďalšie spracovanie.0026 Zariadenie 1 podľa vynálezu ďalej voblasti spádovej šachty 7 zahrnuje zariadenie 11 na nanášanie lepidla 11 s rozprašovacim zariadením 14 na vytvorenie prinajmenšom jedného aerosólu 15 lepidla, zvyčajne nazývaného aj ako sprej, cez ktorý padajú trieskové frakcie S 1, S 2 určené na nanesenie lepidla. Rozprašovacimi zariadeniami 14 môžu napriklad byt rozprašovacie dýzy, ako sú Vysokotlakové dýzy alebo ultrazvuková dýzy, a/alebo rotačný rozprašovač, ktorých principiálny spôsobfungovania je známy, a preto nebude ďalej opisovaný. Rovnako je možné na účely rozprašovania alebo vytvárania hmly v rozprašovacích zariadeniach 14 dodatočne primiešavat paru, aby sa dosiahla požadovaná kvalita aerosólu.0027 Zariadenie 11 na nanášanie lepidla je vytvorené tak, aby v oblastiach 12, 13 nanášania lepidla prislúchajúcim k trieskovým frakciám S 1, S 2 v rámci spádovej šachty 7 bol k dispozícií prinajmenšom jeden aerosól 15 lepidla s lokálne odlišnou hustotou lepidla a/alebo na rôzne dlhých úsekoch dráh 81,S 2 triedenia. To znamená, že je napríklad vytvorený aerosól 15 lepidla s gradientom hustoty lepidla medzi oblasťami 12, 13 nanášania lepidla alebo viaceré aerosóly 15 svzájomne sa odlišujúcou hustotou lepidla. Toto je možné docieliť napríklad tým, ako je naznačené na obrázku 1 vľavo, že sú použité viaceré rozprašovacie dýzy s rôznymi uhlami sklonu a/alebo, ako je to naznačené na obrázku 1 vpravo, sú použité rôzne husto nastohované rozprašovacie dýzy alebo podobne. Rovnako je možné rozprašovať zjednotlivých rozprašovacích zariadení 14 rôzne silno koncentrované alebo zriedené lepidlo. Je samozrejme tiež možné prostredníctvom vhodného rozprašovacieho zariadenia 14 rozprašovať aerosóly 15 lepidla s rôznou strednou veľkosťou kvapiek a/alebo rôznym počtom kvapiek na jednotku objemu. V každom prípade prichádzajú rôzne jemné trieskové frakcie S 1, S 2 v oblastiach 12, 13 nanášanie lepidla pozdĺž dráh S 1 , S 2 letu častíc zakaždým do kontaktu s množstvom aerosólu lepidla prispôsobeným na príslušnú trieskovú frakciu S 1, S 2.0028 Na obrázku 1 je ďalej v oblasti spádovej šachty 7 azariadenia 11 na nanášanie lepidla naznačené prídavné dúchacie zariadenie 17. Toto zahrnuje napríklad viaceré decentralizované dúchadlá, ktoré sú na obrázku schematicky naznačené. Rovnako možná ale je aj prinajmenšom jedna centrálna dúchacia jednotka s prislúchajúcim vedením prívodu vzduchu. Z dôvodu jednoduchosti nie sú zobrazené prislúchajúce vedenia odpadového vzduchu. Prídavné dúchacie zariadenie 17 je vytvorené tak, aby pozdĺž bočných stien 7 a spádovej šachty 7, predovšetkým v oblasti glejovania aerosólom, sa vytváralo ochranné prúdenie 18 vzduchu. Toto zamedzuje tomu, aby sa aerosól 15 lepidla mohol usadiť na bočných stenách 7 a spádovej šachty 7. Rovnako sa zamedzí tomu, aby drevné triesky Svo forme tríeskových frakcií S 1, S 2 narážali proti spádovej šachte 7 alebo iným mechanicky citlivým súčastiam zariadenia 1 podľa vynálezu a tam v dôsledku známeho silného abrazívneho účinku drevných triesok Sspôsobovali poškodenie. Ochranné prúdenie 18 vytvárané prídavným dúchacím zariadením 17 je výhodne vytvorené tak, že výsledkom je pokiaľ možno Iaminárny priebeh prúdenia na bočnej stene 7 a spádovej šachty 7, aby sa zamedzilo nežiaducemu zvíreniu a premiešaniu oddeľovaných tríeskových frakcií S 1, S 2 v dôsledku turbulencii.0029 Zariadenie 1 podľa vynálezu ďalej výhodne zahrnuje tretie Záchytné zariadenie 21 na cudzie telesá S 3 oddelené od drevných triesok S, ako sú piesok, kamene, kovové diely a podobne, ktoré sú predovšetkým ťažšie ako drevné triesky S, ako aj štvrté záchytné zariadenie 23 pre nenaglejovanú,ľahkú trieskovú frakciu S 4, ako je napríklad drevný prach. Tretie a štvrté záchytné zariadenie 21, 23 sú výhodne umiestnené v oblasti vychyľovacieho prúdenia 6 proti prúdu pred zariadením 11 na nanášanie lepidla. Týmto je možné cudzie telesá S 3 a ľahkú trieskovú frakciu S 4 oddeliť vešte nenaglejovanom stave od tríeskových frakcií S 1, S 2 určených na nanesenie lepidla aodlúčiť ich. Následne môže byt napríklad ľahká tríesková frakcia S 4 privádzaná na neobmedzené a ekologické dalšie zhodnotenie spaľovaním alebo podobne. Rovnako je zvlášt jednoduchým spôsobom možné zbierat a zlikvidovat frakciu cudzích telies S 3. Je samozrejme, že týmto usporiadaním dodatočne kzjednodušenej manipulácii a zlepšenému zhodnoteniu vyradených frakcií sa okrem toho zamedzí tomu, aby bol aerosól 15 lepidla nasmerovaný na trieskové frakcie S 3, S 4, na ktoré nemá byt lepidlo nanesené, takže je možné redukovat celkovú spotrebu lepidla.0030 Ako zdôrazňuje obrázok 1, sú ľahšie frakcie S 2, S 4 drevných triesok S prúdenlm 6 vzduchu vychýlené do strany ďalej ako ťažšia tríesková frakcia S 1 alebo frakcie cudzích telies S 3. Inými slovami povedané, pre ťažšie a/alebo hrubšie frakcie vyplývajú relatívne strmšie dráhy triedenia. Týmto je pôsobením prúdenia 6 vzduchu možné efektívne triedenie jednotlivých frakcií S 1 až S 4 pred alebo v spádovej šachte 7.0031 Samozrejme je možné aj ešte jemnejšie frakcionovanie drevných triesok S. Napríklad je možné delenie na viac ako dve glejované trieskové frakcie S 1, S 2. Rovnako je možné za účelom vracania do výrobného prúdu prostredníctvom vychyľovacieho prúdenia 6 pred nanesením lepidla vytriedit ďalšiu ťažšiu trieskovú frakciu S 5. Napríklad je možné trieskovú frakciu, ktorá je príliš hrubá na určitú kvalitu výroby drevotrieskových dosiek, vracať v nenaglejovanom stave, drviť ju a následne opätovne primiešavať k drevným trieskam S. V nenaglejovanom stave je možné mimoriadne jednoducho manipulovať s vracanou hrubou trieskovou frakciou.0032 Zvlášť výhodné je vychyľovacie prúdenie 6, ak smer 6 jeho hlavného prúdenia zviera s horizontálou uhol a v rozsahu od 30 do 60 °. V ideálnom prípade je uhol o smer 6 hlavného prúdenia v rozsahu od 40 do 50 °. V tomto uhlovom rozsahu je zvlášť možné optimálne proporcionovanie dráh

MPK / Značky

MPK: B27N 3/14, B27N 3/00, B27N 1/02

Značky: zariadenie, nanesenie, triesok, spôsob, triedenie, dřevěné, lepidla, triesky, pneumatické, dřevěných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-e17086-zariadenie-a-sposob-na-pneumaticke-triedenie-drevenych-triesok-a-nanesenie-lepidla-na-drevene-triesky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na pneumatické triedenie drevených triesok a nanesenie lepidla na drevené triesky</a>

Podobne patenty