Spôsob výroby vriec na dopravu a uskladnenie sypaného tovaru a vrece zhotovené týmto spôsobom

Číslo patentu: E 16973

Dátum: 22.12.2009

Autor: Schinasi Piero

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka spôsobu výroby vriec na dopravu a uskladnenie voľneVrecia na dopravu a uskladňovanie voľne sypaného tovaru, taktiež nazývané big bags(veľké vrecia), sú všeobecne vyrábané z látok, tkaných z propylénu, ktoré môžu byť laminované alebo nie. Najbežnejší spôsob výroby týchto vriec pozostáva zo zošívaniaviacerých kusov látky tak, že tvoria pravouhlý rovnobežnosten.Na tento účel je možne používať látky, vyrábané pomocou tkáčskeho stavu na tkanie na plocho. Stavy na tkanie na plocho sú však stroje, relatívne neflexibílné, čo sa týka ich podmienok použitia, a nákladné, čo predpokladá zvýšenú obstarávaciu cenu látky. Preto bolo už pred o niečo viac ako desaťročím navrhnuté, vyrábať vrecia pomocou látok v tvare rúrky, vyrábaných tkáčskymi stavmi, nazývanými kruhové, ktoré sú menej nákladné ako stavy na tkanie na plocho, pričom časti, určené na to, aby boli vzájomne zošívané na vytvorenie vreca, sú tvorené časťami rúrovitej látky, sploštenými tak, aby tvorili kusy plochej látky dvojnásobnej hrúbky, ktorých šírkou je polovica obvodu rúrky, Prvou výhodou použitia dvojitej látky je to, že umožňuje použitie látky so 75 až 125 gramami na meter štvorcový tam, kde by sa používala jednoduchá látka so 150 až 250 gramami na meter štvorcový. To predstavuje zrejmú ekonomickú výhodu, lebo všeobecne je výroba rovnakej nosnosti látky s x gramami na meter štvorcový menej nákladná ako výroba rovnakej nosnosti látky s 2 x gramami na meter štvorcový. Inou dôležitou výhodou, vyplývajúcou z použitia dvojitej látky je, že dvojitá látka umožňuje značné zníženie rizík roztrhania alebo prerazenía vreca, obzvlášť v prípade opotrebenia,pričom dvojitá látka je odolnejšia proti treniu a prerazeniu ako jednoduchá látka. Skutočne za predpokladu, že je vonkajšia vrstva v určitom mieste poškodená, zostávavnútomá vrstva v stave, v ktorom môže niest sama celú náplň (na upresnenie v tomtoohľade je uznané, že koeficient bezpečnosti, ktorý by mal byť dodržiavaný pre veľkéPokiaľ ide o vzájomné zošívanie kusov látky na zhotovenie vreca, používajú sa obvykle šijacie stroje s jednou ihlou alebo dvoma ihlami typu, opísaného v prihláškach patentu GB-A-2 301 087, JP-A-2004 033548 alebo JP-A-2005 118400. V prípade strojov s dvomi ihlami pracujú ihly paralelne, všeobecne vo vzdialenosti rádovo 0,5 až 1 centimetra,tak, že vytvárajú dva rovnobežne švy, ktoré zvyšujú odolnosť sústavy. Príklad takéhostroja je schematicky znázomený na vyobrazení 3.Veľké vrecia slúžia na skladovanie, manipuláciu a dopravu rôzneho tovaru s nominálnymi hmotnosťami rádovo 250 až 3 000 kilogramov. Tento tovar sa často vyskytuje voforme viac alebo menej jemných práškov.Následkom pretrhnutia kusov látky pri ich zošívaní na vytvorenie vreca, existuje riziko unikania prášku dierkami švu aj v prípade laminovaných látok. Aby sa zabránilo tejto nevýhode sú dodnes používané rôzne prostriedky alebo postupy, ako je napríklad to, že sa dovnútra vreca zasunie plášť, tvorený fóliou z polyetylénu alebo iného plastového materiálu, alebo použitie špeciálnych vláknitých nití na šitie vlnového typu (floche),kombinovaných s tradičnými šijacími niťami. Zistilo sa však, že žiadne z týchto riešení nie je celkom uspokojivé. Zasunutie plášťa dovnútra vreca je náročná dodatočná operácia. Okrem toho, plášť spomaľuje plnenie vreca a riskuje zablokovanie plnenia,pokiaľ jeho zasunutie do vreca nie je dokonalé. Plášť ďalej prináša riziko znečistenia tovaru, obsiahnutého vo vreci, v okamžiku jeho vyprázdňovania. Napokon, plášte z polyetylénu podľa povahy dopravovaných práškov sa môžu ukázať nákladnými, čo značne zvyšuje výrobné náklady vreca. Práve tak sú skôr uvedené kombinácie nití nedokonalými riešeniami, ktoré nezabezpečujú dostatočnú tesnost pre veľmi jemne prášky. Okrem toho prinášajú tieto nite v dôsledku svojej vláknitej povahy rizikoznečistenia obsahu vreca a tvoria značné nebezpečenstvo znečistenia.Úlohou predloženého vynálezu je navrhnúť spôsob výroby vriec na dopravu a uskladnenie voľne sypaného tovaru, ktorý umožňuje zmiernenie skôr uvedených nedostatkov,a obzvlášť realizovanie takmer dokonalej tesností pre prášky, bez zasúvania plášťa dovreca a bez použitia nití vlnovitého typu (floche) alebo doplnenia plsťou.S týmto cieľom sa predložený vynález týka spôsobu výroby vriec na dopravu a uskladnenie voľne sypaného tovaru, pri ktorom sa používa látka, rozrezaná na viacero kusov,ktoré sa následne vzájomne spoja švami, a ktorý sa vyznačuje tým, že švy sú vyhotovené šijacím strojom, vybaveným aspoň dvoma ihlami, pracujúcimi v rade jedna za druhou tak, aby bol vpich druhej ihly vykonávaný na niti vpichu, vytvoreného prvou ihlou, tak, aby pokrýval perforáciu, vytvorenú prvou ihlou a tak, že perforácia,vytvorená druhou ihlou, je vykonaná naprieč uvedenej nite, vyplňajúcej tak uvedenúTaktiež sa týka vreca na dopravu a uskladňovaníe voľne sypaného tovaru, vytvoreného podľa tohto spôsobu, a šijacieho stroja na vykonávanie spôsobu, vyznačeného tým, že zahŕňa aspoň dve ihly, uvádzané do činnosti tak, aby pracovali jedna za druhou aIné dôležité znaky vynálezu tvoria predmet závislých nárokov a sú diskutované vNasledujúci opis je poskytovaný ako neobmedzujúci príklad. Týka sa výkresu, nao Vyobrazenie 1 je perspektívny pohľad na schematický príklad piatich kusov látky, určených na vzájomné zošitie za účelom vyhotovenia vreca podľa vynálezuo Vyobrazenie 2 je perspektívny pohľad na schematický príklad troch kusov látky, určených na vzájomne zošitie za účelom vyhotovenia vreca podľa vynálezuo vyobrazenie 3 je čiastkový schematický perspektívny pohľad na známy šijací stroj s dvoma ihlami, pracujúcimi paralelneo vyobrazenie 4 je čiastkový schematický perspektívny pohľad na známy Šijací stroj s dvoma ihlami podľa vynálezu, pričom dve ihly sú uvádzané do činnosti tak, aby pracovali v rade jedna za druhou ao vyobrazenie 5 je schematický zvislý rez pozdĺž švu, určeného na spojenie dvochkusov látky na vyhotovenie vreca podľa vynálezu.Podrobný opis príkladov uskutočnenia ýxnálezuVrecia podľa vynálezu sú výhodne vyhotovené z kusov, tvorených časťami rúrovitej látky, sploštené tak, aby tvorili kusy plochej látky s dvojitou hrúbkou, ktorých šírkou je polovica obvodu rúrky. Také kusy látky sú napríklad znázomené na vyobrazeníach 1 a 2.Na vyobrazení 1 je vidieť prvý kus 1, ktorý slúži ako dno vreca, ako aj štyri bočné kusy 2, ktore môžu byť štvorcové alebo obdĺžnikové, a ktorých jeden z rozmerov sa rovná rozmeru jednej zo strán kusa l. Kusy l a 2 sú znázornené tak, ako by mali byt spojené,pričom ich spojenie je vykonané zošitírn, ako bude opísané ďalej, pozdĺž virtuálnych čiar 4, znázomených na vyobrazení 1 prerušenými líniami, rovnobežnými so stranamiV príklade, znázornenom na vyobrazení 2, je možné rozoznať prvý kus 5, znovu určený na vytvorenie dna vreca a dvoch protiľahlých bočných stien, a dva doplnkové kusy 6,určené na vytvorenie dvoch druhých bočných stien vreca. Samozrejme sú navyhotovenie vreca podľa vynálezu možné viaceré iné kombinácie kusov.Podstatná myšlienka spôsobu výroby podľa vynálezu spočíva vo vykonaní vzájomného zošitia kusov látky šijacírn strojom s dvoma ihlami, v ktorom však dve ihly už nepracujú paralelne, ale za sebou. Príklad takého stroja je schematicky znázomený na vyobrazení 4. Taký stroj môže byt vytvorený úpravou bežného stroja typu, znázor neného na vyobrazení 3. Ako bolo uvedené skôr, pracujú pri stroji podľa vyobrazenia 3

MPK / Značky

MPK: B65D 88/16, D05B 13/00

Značky: spôsob, výroby, tovarů, spôsobom, zhotovené, dopravu, uskladnenie, týmto, vrece, sypaného, vriec

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-e16973-sposob-vyroby-vriec-na-dopravu-a-uskladnenie-sypaneho-tovaru-a-vrece-zhotovene-tymto-sposobom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby vriec na dopravu a uskladnenie sypaného tovaru a vrece zhotovené týmto spôsobom</a>

Podobne patenty