Spôsob a zariadenie na opracovanie zložených drevených dosiek

Číslo patentu: E 12310

Dátum: 23.12.2009

Autor: Oldorff Frank

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka sposobu opracovania platne z dreveného materiálu, ktoré majú dekoráciu aspoň na homej alalebo spodnej strane.0002 Platne z dreveného materiálu sú veľmi rozšlrené a sú využlvané v mnohých rôznych oblastiach. Veľmi rozsiahla oblast využitia je použitie ako podlahový panel. Najma pri tomto použití sú dekoráciou opatrené platne z dreveného materiálu vystavené obzvlášť vysokej záťaži pri chôdzi. Aby bola dekoratívna vrstva schopná odolal týmto tlakom. musl byt pokrytá ochrannou vrstvou. Táto sa zvyčajne skladá zo syntetické živice, ako napriklad melamlnovej živice, do ktorej boli primiešané rozne prlsady. Vzhladom na rozdielne vrs , použité na platniach z dreveného materiálu, dochádza k ťahovým napátiam, ktoré môžu viesť k vh beniu platnl z dreveného materiálu. Preto musia obidve. homá aj spodná strana platne z dreveného materiálu, byt pokryté, aby sa tieto sily vyskytovali rovnomeme na oboch stranách a tak sa zabránilo vhlbeniu. 0003 Nanášanie vrstvy syntetickej živice na platne z dreveného materiálu môže byt realizované rôznymi spôsobmi. Je napriklad známe syntetickú živicu nanášat ako granulát resp. prášok na poťahovanú stranu platne z dreveného materiálu a pripadne posypať navrhnutými prlsadami. V priebehu konečného lisovania sa vplyvom tlaku a teploty nanášaný prášok roztavl a vytvorl homogénnu vrstvu. Pri tomto spôsobe nie je samozrejme možné Obojstranné potiahnutie platne z dreveného materiálu, pretože posypový prášok sa nachádza iba na povrchu platne z dreveného materiálu a je s ňou spojený iba pri lisovanl.0004 Z EP 1 454 763 A 2 je známe nanášať ochrannú vrstvu z melamlnovej živice na vzor na vrchnú vrstvu platne z dreveného materiálu. Zároveň musl byt taktiež nanášané ochranná vrstva z melamlnovej živice aj na spodnú stranu platne z dreveného materiálu. Pritom sa majú roztavit nanášané živičné vrstvy počas lisovania a tak uzavierajú vzor.0005 V EP 2 098 304 A 2 je oplsané použitie tekutej živice, ktorá je nanášané ako na homú tak aj na spodnú stranu platne z dreveného materiálu.0006 vychádzajúc z tohto problému, zámerom je zlepšiť oplsaný spôsob opracovania platne z drevenéhomateriálu. 0007 Riešenie problému je uskutočnené spôsobom vyššie uvedeného typu s nasledujúcimi krokmia) čistenie homej a spodnej strany platne z dreveného materiálu, b) nanesenie prvej hornej živičnej vrstvy, obsahujúcej častice korundu na hornú stranu a prvej spodnej živičnej vrstvy na spodnú stranu platne z dreveného materiálu, c) sušenie prvej homej živičnej vrstvy a prvej spodnej živičnej vrstvy na zvyškovú vlhkosť 3 až 6 , d) nanesenie druhej homej živičnej vrstvy, ktorá obsahuje oelulôzu, na hornú stranu a druhej spodnej živičnej vrstvy na spodnú stranu platne z dreveného materiálu, e) sušenie druhej homej živičnej vrstvy a druhej spodnej živičnej vrstvy na zvyškovú vlhkost 3 až 6 .f) nanesenie najmenej jednej tretej hornej živičnej vrstvy, ktorá obsahuje častice skla, na hornú stranu a najmenej jednej tretej spodnej živićnej vrstvy na spodnú stranu platne z dreveného materiálu, g) sušenie tretej hornej živičnej vrstvy a tretej spodnej živičnej vrstvy na zvyškovú vlhkost 3 až 6 ,h) lisovanie vrstevnatej štruktúry účinkom tlaku a teploty.0008 Čistenlm homej a spodnej strany platne z dreveného materiálu v prvom kroku spôsobu sa bezpečne odstránia prach alebo iné nečistoty, ktoré sa nahromadili počas skladovania alebo predchádzajúcich krokov výroby na predmetných stranách platne z dreveného materiálu. Toto je dôležité zabezpečiť, aby sa aj veľmi tenké nanášané živičné vrstvy rovnomeme a homogénne naniesli na homú stranu a nevyskytli sa žiadne nerovnosti alebo natrúsenia do týchto vrstiev.0009 Prostredníctvom častlc korundu sa v prvej hornej živičnej vrstve zvyšuje odolnost proti oteru tejto vrstvy. To je najviac významné najmä v pripade použitia ako podlahového panelu, aby tieto odolali vyššie uvedenému zaťaženiu, ktorému je vystavený podlahový panel. Korund je v tomto pripade predpokladaný ako zmes rozličných zŕn z obvyklého silanizovaného korundu a môže byt jednoducho pridaný do živice. Na spodnú stranu platne z dreveného materiálu je nanesená prvá spodná živičná vrstva, pričom kompenzuje ťahové sily pôsobiace na platňu z dreveného materiálu prvou hornou živičnou vrstvou. Prvá spodná živičná vrstva môže byt výhodne zafarbená. Obe nanášané živičné vrstvy môžu mat pridané prlsady, ako sú tužidlo,zmáčadlo alebo odformovacia zmes, Následne sa prvá homá živičná vrstva a prvá spodná živičná vrstva vysušia, aby bolo zabezpečené čisté nanášanie dalsej živićnej vrstvy. sušenie je uskutočnené napriklad pomocou horúceho vzduchu. pričom živice sa vysušl a chemická zosieťovacia reakcia melamlnovej živice sa zastavl. Pritom sa odstráni voda z potahového materiálu a upravl sa zvyšková vlhkost na 3 až 6 . Aj ostatné použité živičné vrstvy sa príslušným sušenlm privedú na túto zvyškovú vlhkosť.0010 celulóza, ktorá je prítomná v druhej homej živičnej vrstve, je predpokladaná v komerčne dostupných vláknach. ktoré môžu byt pridané do živicových vrstiev. Sklo, pridané v tretej homej živičnej vrstve, sa predpokladá ako komerčne dostupné sklenené mikroguľôčky. Tiež tieto môžu byt ľahko skladovateíné a pridané do poťahovej živičnej vrstvy. Živičné vrstvy. nanesene na spodnej strane platne z dreveného materiálu. môžu byt zafarbene. Všetky živičné vrstvy môžu mat pridané prísady. ako sú tužidlo. zmáčadlo alebo odforrnovacia zmes.0011 Sušením na zvyškovú vlhkosť 3 až 6 je zastavený zosieťovacl proces nanášaných živičných vrstiev. Počas záverečného lisovania pod vplyvom tlaku a teploty sa živičné vrstvy znovu natavia a zosietovaol proces pokračuje. Tým je zaistené. že jednotlivé živičné vrstvy sú zosiefované nielen v sebe,ale aj vzájomne a môžu byť lisované do velkého laminátu. Obvyklé krátkodobé cykly lisovanie pracujú napríklad s tlakom 30 až 60 kg/cm, teplotou na povrchu platne z dreveného materiálu od cca 165 °C a dobou Iisovania od 6 do 12 sekúnd. Týmto sposobom sú nanášane melamínové vrstvy zosietované, uzatvárajúoe dekoráciu. Ak sú použite Štruktúrované lisovacie dosky. textúry môžu byť. okrem dekorácie, tiež vyryté v živičných vrstvách. Tie možu byt do značnej miery zhodné s dekoráciou. V tomto prípade hovoríme o Embossed-In-Reglster štruktúrach.0012 Tretia horná živičná vrstva obsahuje výhodne podiel 20 sklenených častíc. Pre druhú vrchnú živičnú vrstvu sa ukázalo ako výhodné asi 5 celulozy. Prvá horná živičná vrstva obsahuje najlepšie 20 častíc korundu.0013 Výhodne sa horné živične vrstvy a spodné živičné vrstvy nanášajú v množstve 20 až 50 g/mz. Tým. že melamínové živice sa nanášajú na hornú a spodnú stranu v rovnakých množstvách. sa zároveň zaisťuje. že tahové sily v platni z dreveného materiálu. vznikajúce pri sušenl, sa na nanášaných vrstvách vzájomne zrušia. Na spodnú stranu platne z dreveného materiálu vnesený protiťah tak presne odpovedá v štruktúre a požadovanej hrúbke na home strane nanesenému sledu vrstiev. Týmto malým nanášaným množstvom 20 až 50 g/mz sa zároveň zabezpečí. aby sa najma na spodnej strane platne z dreveného materiálu nevyskytlo stekanie náteru.0014 Homá živičná vrstva a spodná živičná vrstva môžu obsahovať 60 roztok syntetickej živice.0015 Penetrácia a základný náter můžu byt nanesené pod vzor platne z dreveného materiálu. určenej na opraoovanie. Vzor je vytlačený na tomto základnom nátere a pokrytý povlakom. Alternatívne môže byt dekorácie nanesená na platňu z dreveného materiálu vo forme laminovanej dekoračnej papierovej vrstvy. 0016 Zariadenie na opraoovanie platne z dreveného materiálu. pričom aspoň jedna homá alalebo spodná strana platne z dreveného materiálu má dekoráciu. podla vynálezu zahŕňa nasledovnéa) prvé obojstranne nanášacie zariadenie.b) prve sušiace zariadenie usporiadané v smere spracovania za prvým obojstranným nanášacím zariadením.c) druhe obojstranne nanašacie zariadenie usporiadané v smere spracovania za prvým sušiacim zariadením.d) druhe sušiaoe zariadenie usporiadané v smere spracovania za druhým obojstranným nanásacím zariadením, e) aspoň jedno tretie obojstranne nanášacie zariadenie usporiadané v smere spracovania za druhým susiacim zariadením.f) aspoň jedno tretie sušiaoe zariadenie usporiadané v smere spracovania za tretím obojstranným nanášacim zariadením apričomkaždé obojstranne nanášacie zariadenie zahŕňa home nanášacie zariadenie na nanášanie živičnej vrstvy na hornú stranu platne z dreveného materiálu a spodné nanášacie zariadenie na nanášanie živičnej vrstvy na spodnú stranu platne z dreveného materiálu a každé horné nanášacie zariadenie a každé spodné nanášacie zariadenie zahmuje vždy miešaciu nádrž. v ktorej je vždy miešatelná nanášaná živica s aspoň jednou prísadou.0017 Do takéhoto zariadenia sa prívedú na opraoovanie platne z dreveného materiálu vybavené dekoráciou. V aspoň troch obojstranných nanášacích zariadeniach sa živičnou vrstvou súčasne navrstvl homá a spodná stranaplatnez dreveného materiálu. To skracuje dobu výroby a tým znižuje výrobné náklady. Pomocou susiacich zariadení, navrhnutými za obojstrannými nanášacími zariadeniami. v ktorých sa vysušia práve potiahnuté platne z dreveného materiálu na požadovanú zvyšková vlhkosť. napríklad horúcim vzduchom, sa v každom prípade rychle umožní nanášanie prvej živičnej vrstvy a včas sa zabráni zosietovaciemu procesu živičnych vrstiev. Dočasné skladovanie potiahnutych platní z dreveného materiálu pred sušenim živičných vrstiev alebo otáčanie platní z dreveného materiálu, aby sa potiahla aj druhá strana, už nie je nutne.0018 Vzhľadom na to. že každé home nanášacie zariadenie a každé spodné nanášacie zariadenie zahmuje miešaciu nádrž. v ktorej je v každom prípade miešateľná nanášaná živica s požadovanými prísadami, jemožné obzvlášt rýchle nastavenie medzi rôznymi výrobnými požiadavkami, napr. na požadovanú triedu odolnosti proti oteru. Je možné sa zaoblst bez zdĺhavého prestavovania resp. skladovania veľkého množstva rôznych zmesí živic s prlsadami. Týmto je výrazne znížené množstvo materiálu. ktoré potrebuje byť na sklade a priestorové požiadavky na zariadenie. Zároveň sa môžu rýchlo a nekomplikovane realizovať rôzne úpravy vlastnosti výrobku, napr. hladkost povrchu, odolnost proti kyselinám alebo proti oteru. Okrem toho je možné používanie vysoko reaktlvnych živičných zmesi, pretože už nie je nutné dočasné skladovanie potiahnutých platní z dreveného materialu, ale namiesto toho sa uskutočňuje priebežné spracovanie. Týmto spôsobom sú tiež výrazne znížené doby cyklu v Iise s krátkym taktom, čo vedie k ďalšiemu zníženiu výrobných nákladov.0019 Zariadenie podľa vynálezu zahrnuje s výhodou zásobnlkovú batériu s viacerými zásobnlkovýminádržami. v ktorých sú nanášaná živica a prlmesi od seba oddelene skladovateľné a prívodná potrubia od zásobnlkových nádrži k miešacej nádrži. Týmto spôsobom môžu byt živica a prlsady dopravené oddelene do miešacej nádrže a zmiešané iba na tomto mieste do požadovanej nanášanej živičnej vrstvy.0020 Zariadenie môže zahrnovať najmä ovládač, ktorý je prispôsobený na ovládanie množstva cez prlvodné potrubie do miešacej nádrže vedenej živice a prlsad. Týmto je možné automatické nastavenie rôznych vlastností produktu a množstvo poťahov resp. prlsad.0021 Každé horné nanášacie zariadenie a každé spodné nanášacie zariadenie môže byt pritom zostavou nanášacieho valca. Tým je zaistená konštantne a jemne nastaviteľná hrúbka vrstvy. K tomu sa týmto spôsobom nanesú živičné vrstvy veľmi homogénne a jednotné.0022 Na čerpanie obsahu mlešacej nádrže k príslušným horným a spodným nanášaclm zariadeniam môžu byt určené perlstaltlcké čerpadlá. Tým sa zvyšuje životnosť zariadenia až o 20-krát v porovnaní s použitím membranových čerpadiel. Okrem toho sa môžu hadice peristaltických čerpadiel podľa potreby jednoducho a rýchlo vymeniť pomocou rýchlo vymeniteľného systému, takže časy na údržbu a opravy zariadenia sa výrazne znlžia.0023 Pre každé obojstranná nanàšacie zariadenie môže byt usporiadaný aspoň jeden pridržiavač na platne z dreveného materiálu. Tým sa môžu odstrániť prípadne sa vyskytujúce delomácie platne z dreveného materiálu v priebehu výroby a platne z dreveného materiálu, určené na potiahnutie, presne a reprodukovateIne priviesť k príslušnému obojstrannému nanášaciemu zariadeniu.0024 Na prepravu platní z dreveného materiálu v rámci zariadenia sa používa dopravnlk so špicatými lamelami vo fonne dopravnej reťaze so špicatými lamelami. ktorý je sám o sebe robustný a nie je citlivý na pokazenie a zabezpečí vysokú kvalitu povrchu potiahnutej platne z dreveného materiálu. Špicaté lamely sa môžu automaticky čistiť pomocou čistiacich klef.0025 Presun platne z dreveného materiálu od obojstranného nanášacieho zariadenia na dopravnú reťaz a naopak sa vykonáva pomocou valčekových kladiek. Pri vstupe do obojstranného nanášacieho zariadenia alebo sušiaceho zariadenia môžu byt navyše použité už oplsané pridržiavače vo fonne valčekových kladiek. 0026 Okrem toho môže zariadenie na opracovanie platne z dreveného materiálu zahrnovať dalšie Obojstranné nanášacie zariadenia, ktorými sa môže zvýšiť celková hrúbka vrstvy ako aj počet a podiel funkčných prlsad. Tým sa dajú tiež vyrábať výrobky, ktoré môžu byť deklarované vo vyšších úžitkových triedach. To isté plati pre spôsob podľa vynálezu. v ktorom môže byt nanesených aj viac ako tri živičné vrstvy na homej a dolnej strane na potiahnutie určenej platne z dreveného materiálu.0027 Ak sa na ovládanie tu opísaného zariadenia použije elektrický ovládač najma s podporou počítača, je možné dosiahnuť vysokú mieru reprodukovaternosti nanášaných živičných vrstiev. pretože zmiešavací pomer živice a prísad ako aj teplotné regulačné prostriedky, napríklad sušiaceho zariadenia a Iisu s krátkym taktom. sa riadia automaticky. Týmto je dosiahnuterný vysoký štandard kvality takto vyrobených výrobkov. Okrem toho sa môžu rozne stavy krivosti platne z dreveného materiálu, určenej na potiahnutie, ktoré napríklad môžu vzniknúť nanášanlm rôznych základných a dekoračných vrstiev, automaticky vyvažovat ovládaním nanášaného množstva na homú alalebo spodnú stranu. S odkazom na výkresy bude podrobnejšie vysvetlený priklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu. Vyobrazenia znázorňujúObr. 1 - schematický pôdorys prlkladu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu Obr. 2 - schematický pôdorys obojstranného nanášacieho zariadenia Obr. 3 - rez pozdĺž čiary A-A na obr. 20028 Obr. 1 zobrazuje zariadenie podla vynálezu v schematickom pôdoryse. Na opracovanie určené platne g z dreveného materiálu sú na obr. 1 vložené do zariadenia vpravo hore. Najprv sa homá a spodná strana platni g z dreveného materiálu vyčistia v čistiacom zariadení 5. Následne sa platne z z dreveného materiálu vovedú do prvého obojstranného nanášacieho zariadenia Q. Prvé obojstranná nanášacie zariadenie § zahŕňa horné nanášacie zariadenie g a spodné nanášacie zariadenie 1 Q, ktoré sú v uvedenom príklade uskutočnenia vytvorené ako zostava nanášacieho valca. Vtejto zostave nanášacieho valca sa na hornej a na spodnej strane na potiahnutie určenej platne z dreveného materiálu nanáša živičná vrstva.0029 Potom, ako platne g z dreveného materiálu prešli prvým obojstranným nanášaclm zariadenlm Q,dostanú sa na prvé sušiace zariadenie g. Tu sa v prvom obojstrannom nanášacom zariadení 5 nanesené živičné vrstvy vysušia na zvyškovú vlhkost 3 až 6 .0030 Na vyobrazenl na obr. 1 bo|o vynechané druhé obojstranná nanášacie zariadenie a druhe sušiace zariadenie z priestorových dovodov a z dovodov prehľadnosti. Tieto sa napájajú v smere y spracovania, ktorý je naznaćený na obr. 1 v podobe malých šípok, na prve sušiace zariadenie 1 z.0031 Na obr. 1 nadväzuje v smere v spracovania tretie obojstranne nanášacie zariadenie u. To má rovnakú konštrukciu ako prve obojstranne nanášacie zariadenie (j. Potom, ako platne g z dreveného materiálu prejdú tretím obojstranným nanášacím zariadením 15. vtretom sušiacom zariadení m sa vysušia živične vrstvy, nanesené v tretom obojstrannom nanášacom zariadení 14. na zvyškovú vlhkost 3 °/o až 6 . Nakoniec platne z dreveného materiálu, naznaćené na obr. 1 len ako štvorce, prejdú spracovatelskými stanicami medziskladu lg. lisovaním v lise s krátkym taktom gg a kontrolou kvality gg.0032 Tak ako prve obojstranne nanášacíe zariadenie § aj druhé obojstranne nanášacie zariadenie g má vždy dve miešecie nádrže gzł. z ktorých je vždy jedna z nich priradené hornemu nanášaciemu zariadeniu ą a jedna spodnemu nanásaciemu zariadeniu lg. V týchto miešacích nádržiach 24 sa živica. aplikovaná v príslušných nanášacich zariadeniach g, 10, zmiešava s požadovanými prísadami.0033 Tieto látky sú skladovane oddelene od seba v zásobníkovej baterii Zj v roznych zásobníkových nádržiach a. Každá z týchto zásobníkových nádrží 28 je pripojená cez prívodné potrubie § 0 s miešacími nádržami 24. Prostredníctvom týchto privodných potrubí Q sú vedené požadované prísady k miešacím nádržiam gg. Množstvo jednotlivých prísad sa na obr. 1 ovláda elektrickým ovládačom gg, ktorý je spojený ovládacím vedením g so zasobnlkovou batériou L 0. rovnako ako s miešacími nádržami 24. Tým sa dosiahne vysoký štandard kvality a vysoká reprodukovateínost nanášaných živičných vrstiev.0034 Na obr. 1 je na koľajniciach 35 umiestnené nielen prve obojstranne nanášacie zariadenie 5. ale aj tretie obojstranne nanášacie zariadenie g. To iste platí pre všetky nezobrazené obojstranne nanášacie zariadenia. Týmto sposobom sa můžu do údržby alebo opravy. alebo ak nie sú potrebné pre požadovanú štruktúru vrstiev. ľahko presunúť z výrobnej linky. a neskôr zase presunúť spat.0035 Obr. 2 zobrazuje schematický pôdorys na obr. 1 zobrazených obojstranných nanásacích zariadení g. 14. Platňa g z dreveného materiálu je privedená v smere 1 spracovania do obojstranneho nanášacieho zariadenia Q. 15. Zobrazené obojstranne nanášacie zariadenie 5, JA zahŕňa home nanášacie zariadenie 8. ktoré je na obr. 2 vytvorené ako zostava nanásacieho valca. To isté platí pre spodné nanásacie zariadenie m. ktoré nie je zobrazene na obr. 2, ako aj na obr. 1. Obojstranné nanášacie zariadenie §, g na obr. 2 zahŕňa dve miešacie nádrže a. vpravo od ktorých je priradené home nanášacie zariadenie g. V nich sa miešacím zariadením Q vyrobí požadovaná zmes syntetickej živice a prísad pre horné nanášacie zariadenie g. Prostredníctvom nezobrazených privodných potrubí sa privedú prímesi tejto zmesi zo zásobníkových nádrží gą zásobníkovej batérie gs na obr. 1 do miešacej nádrže a. Pritom sa prostredníctvom senzorov Q zisťuje nielen výška hladiny. ale aj teplota zmesi. V pravej miešacej nádrži 25 zmiešaný materiál sa privádza pomocou peristaltického čerpadla g prívodným potrubím g materiálu k hornemu nanášaciemu zariadeniu ą. 0036 Obr. 3 zobrazuje rez pozdlž čiary A-A na obr. 2. Horná nanašacie zariadenie g a spodné nanášacie zariadenie 10 je vždy vytvorené ako zostava nanášacieho valca. ktorá má v každom prípade nanášacl valec Q a dávkovací valec 4 §. Pozdĺž prívodneho potmbia 55 materiálu, ktoré je na obr. 3 ako aj na obr. 2 znázornená so šípkou na konci. sa zavedie v miešacej nádrži gs namiešaný materiál medzi nanešací valec Q a dávkovací valec 51 g. Nanášacím vaícom 46 sa tento nanáša na hornú stranu resp. spodnú stranu platne g z dreveného materiálu. Doprava platne g z dreveného materialu sa deje nielen pred. ale aj za zobrazeným obojstranným nanášacím zariadením g, 15 prostredníctvom tzv. dopravníka §Q so špicatými lamelami. Tým. že tento dopravník QQ má veľmi málo veľmi malých kontaktných oblastí s platňou g z dreveného materiálu. je zaručená dobrá kvalita práve potiahnutej platne z dreveného materiálu. Jednotlivé špicaté lamely Q sú ćistené automatickými čistiacimi kefami 55.0037 Na zabezpečenie reprodukovateľneho a presneho prísunu platne g z dreveného materiálu do obojstranného nanášacieho zariadenia g, 14 može byť usporiadaný pred a za každým nanášacím zariadením g, m pridržiavać §§.0030 Týmto sposobom je zabezpečené, že vrstvy sa môžu nanášat na hornú a spodnú stranu platne g z dreveného materiálu reprodukovateľne a presne.0039 Dalsie na obr. 1 až 3 nezobrazené obojstranne nanášacie zariadenia sú konštruované rovnako. Korajnicamizobrazenými na obr. 1 sa mozu ľahko a bez veľkej námahy priviesť do výrobnej linky resp. znej odsunuť. A preto je možne jednoduche a rýchle prenastavenie zariadenia na opracovanie platne z dreveného materiálu s inou štruktúrou vrstiev.

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04

Značky: opracovanie, dosiek, spôsob, dřevěných, zariadenie, zložených

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-e12310-sposob-a-zariadenie-na-opracovanie-zlozenych-drevenych-dosiek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na opracovanie zložených drevených dosiek</a>

Podobne patenty