Tvarovka na vybudovanie suchého muriva a suché murivo

Číslo patentu: 284871

Dátum: 28.12.2005

Autor: Vogel Werner

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tvarovka (1) slúži na vybudovanie suchého muriva. Jej dĺžka je celočíselným násobkom (2A) šírky (A) jej úzkej strany. V rastrovom rozdelení sú vyhĺbené zvisle prebiehajúce kanály (2), rozmery prierezu ktorých sú asi 1/6 až 1/5 šírky (A) úzkej strany. V priebežných kanáloch (2) sú vždy vytvorené priečniky (3), prechádzajúce nimi priečne, napríklad z tyčí zo stavebnej ocele. Tvarovka (1) je zhotovená z lejateľného materiálu, najmä z ťažkého betónu. Priečniky (3), prechádzajúce priečne cez zvisle prebiehajúce kanály (2), môžu ležať v polovičnej výške tvarovky (1) alebo môžu byť vzhľadom na polovičnú výšku posunuté nahor alebo nadol.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka tvarovky na vybudovanie suchého muriva a suchého muriva, vybudovaného z týchto tvaroviek.Je známe budovanie suchého muriva, napríklad ako deliacich stien pre skladové boxy pre sypké materiály všetkých druhov. Podľa potreby sa takéto suché murivo môže opät rozobrať a tvarovky, ktoré ho tvoria, sa môžu na tom istom alebo inom mieste opät zložiť do takéhoto suchého muriva s rovnakým alebo zmeneným pôdorysom. Tieto tvarovky sú odliate z betónu a na svojej homej strane, resp. spodnej strane majú vždy pozdĺžne prebiehajúce pero, resp. tomu zodpovedajúcu drážku. Tieto tvarovky majú pomeme veľké rozmery a hmotnost až do jednej tony alebo dokonca vyššiu. Pretože tieto tvarovky majú hladký povrch, manipulácia s nimi pomocou zdvíhacích zariadení je veľmi obťažná. Preto sa už navrhlo, aby sa na každej homej strane týchto tvaroviek zalialí závitové puzdra, do ktorých sa dajú zaskrutkovat závitové kotvy zdvíhacích zariadení. Odhliadnuc od toho, že takéto závitové puzdra sú pomerne drahé, zaskrutkovanie a uvoľnenie závitových kotiev pri kladení týchto tvaroviek je časovo náročné.Známe sú tvarovky (DE 833 407) na vybudovanie muriva s mútomým výstužným skeletom. Tieto tvarovky sú priečne k svojej širokej strane konštruované ako viacvrstvove a v pozdlžnej stredovej rovine sú vytvorené zvisle prebiehajúce kanály. Tieto tvarovky, ktoré sú spravidla na svojej pozdĺžnej a čelnej strane vybavené drážkou a perom,sa kladú tak, že uvedené kanály vo väzbe muriva ležia nad sebou tak, aby spolu licovali. Tieto kanály sa potom vylejú betónom, ktorý po vytvrdnutí tvori vnútomý výstužný skelet. Tieto kanály sú pritom usporiadané tak, že v oblasti vodorovných stykových škár vnútri väzby muriva zaliaty betón tvorí priečky. Do týchto kanálov sa tiež môžu vložit armovacie železa, ktoré prebiehajú rovnobežne s pozdĺžnym smerom kanálov. Rozmery takýchto tvaroviek sú zvolené tak, aby sa s nimi dalo manipulovat ručne.Z W 0 92/04513 a GB 1 064 451 (1967) sú známe tvarovky pre suché murivo, ktoré na svojich vodorovných plochách hore a dolu majú viaceré prehĺbenia. V prvom uvedenom prípade majú tieto prehĺbenia tvar misky alebo valca. V druhom prípade sú tieto prehĺbenia vytvorené ako polguľové škrupiny. Pri budovaní muriva z týchto známych tvaroviek sa do uvedených prehĺbení vložia tvarované telesá, ktoré sú tvarované zodpovedajúco k tvaru prehlbenia, v jednom prípade ako valce, v druhom prípade ako gule. Tieto valcové, prípadne guľove tvarované telesá sú dimenzované tak, aby po vložení do prehĺbení, určených pre ne,prečnievali nahor a presahovali cez ohraničujúcu plochu tvarovky. Tieto prečnievajúce diely tvarovaných telies sa potom vložia tvarovýrn stykom do prehĺbení, ktoré sú vytvorené na spodnej strane v murive hore ležiacej tvarovky.Ďalej sú známe tvarovky s kanálmi, prebiehajúcimi po ich výške (FR 2 425 512 Al), pričom horné alebo spodné ústiace otvory týchto kanálov ležia na vyvýšeniach tvaru zrezaného kužeľa na homej strane, prípadne v im zodpovedajúcich prehĺbeniach tvaru zrezanćho kužeľa na dolnej strane. Ak sa tieto tvarovky uložia do väzby muriva, uvedené vyvýšenia alebo prehĺbenia zasahujú do seba tvarovým stykom. Okrem toho sa do týchto priebežných zvislých kanálov vložia napínacie tyče, ktoré majú na jednom svojom čelnom konci závitový svomík a na druhom čelnom konci maticový závit. Tieto napínacie tyče, ktorých dĺžkazodpovedá výške tvarovky, sa môžu pomocou uvedených spojovacích prostriedkov zostaviť v ľubovoľnej dlžke.Napokon ešte uveďme tvarovku podľa FR 2652 845 Al, ktorá má taktiež zvisle prebiehajúce kanály, do ktorých sa nasadia napínacie tyče. Tieto napínacie tyče majú na oboch koncoch závity. Na spojenie napínacích tyčí slúžia závitové objímky, ktoré sa dajú nasadiť do koncových rozšírení priebežných zvislých kanálov tvaroviek. Vzhľadom na rozmery tvarovky majú tieto zvisle prechádzajúce kanály na vloženie napínacích tyčí len pomeme malý priemer,ktorý je dimenzovaný práve tak, aby sa napínacia tyč dala bez ťažkostí vložiť.Vychadzajúc z tohto stavu techniky sa tento vynález zameriava na vytvorenie tvarovky na vybudovanie suchého muriva, ktorá má výhody vzhľadom na známe tvarovky a pritom je konštrukčne veľmi jednoduchá.Tvarovka podľa vynálezu na vybudovanie suchého muriva má kombináciu nasledujúcich znakov- dĺžka pozdlžnej strany je celočíselným násobkom šírky jej úzkej strany,- sú vyhlbené zvisle prebiehajúce kanály, ktorých priečne rozmery sú asi l/ó až 1/5 šírky úzkej strany a tieto kanály sú rozdelené v rastri,- v priebežných kanáloch je usporiadaných po jednom priečniku, prechádzajúcom priečne cez ne, a- tvarovka je zhotovené z lejateľného materiálu, napríklad z ťažkého betónu.Priebežné kanály takejto tvarovky môžu byt valcové,priečniky, prechádzajúce priečne cez priebežné kanály,prebiehajú rovnobežne s pozdĺžnou stranou tvaroviek,priečniky, prechádzajúce priečne cez priebežné kanály,prebiehajú rovnobežne s úzkou stranou tvarovky.Obloženie priebežných kanálov môže byt vytvorené proñlovým kusom, viazaným do tvarovky, výhodne z kovového materíálu alebo z plastu.Prierez tvarovky podľa vynálezu môže byt štvorcový.Priečnik, prechádzajúci priečne cez priebežne kanály, je odsadený od polovičnej výšky príslušného kanála.Priečnik, prechádzajúci cez zvisle prebiehajúce kanály,je v polovičnej výške týchto kanálov.Vtvarovke podľa vynálezu môže byt vytvorený rad zvisle prebiehajúcich kanálov a tento rad leží v pozdlžnej stredovej rovine tvarovky a vzdialenosť kanálov zodpovedá šírke úzkej strany.Ústiace otvory zvisle prebiehajúcich kanálov na jednej strane tvarovky ležia vo vyvýšeniach tvaru zrezanej pyramídy alebo zrezaného kužeľa a na druhej strane tvarovky v k nim veľkosťou a tvarom zodpovedajúco vytvorených prehĺbeninách.Druhým predmetom vynálezu je suché murivo z tvaroviek, pričom na zvíazanie nad sebou ležiacich tvaroviek sú vytvorené profilové kusy, ktorých prierez je vytvorený zodpovedajúco k prierezu kanálov, pričom rozmery ich prierezov sú o niečo menšie než rozmery priebežných kanálov na vloženie do nich s vôľou, a ktorých axiálna dlžka je dimenzovaná tak, že prečnievajú cez homú stranu tvarovky, do ktorej sú vložené, ked sú zastrčené do kanálov,vytvorených na ich vloženie, a svojou príslušnou spodnou čelnou stranou doliehajú na nosník, prechádzajúci priečne cez kanál.Zastrčené proñlové kusy prečnievajú cez hornú plochu tvarovky, do ktorej sú vložené, asi polovicou svojej dĺžky.Na priečniky nad sebou ležiacich tvaroviek, priečne prechádzajúce zvislými kanálmi, sú pripevniteľné napínacie prvky.Napínacie prvky môžu byt vytvorené V tvare pásu a na koncoch majú ohyby, ktoré prečnievajú cez priečne prechádzajúce priečniky nad sebou ležiacich tvaroviek hákovitým spôsobom a tieto napínacie prvky sú prinajmenšom čiastočne zhotovené z pružinovej ocele (obr. 9).Napínacie prvky prípadne tyčového tvaru môžu mat na oboch svojich koncoch hákovité nadstavce, z ktorých prinajmenšom jeden z týchto hákovitých nadstavcov je prostredníctvom závitov a matíc prestaviteľný v pozdlžnom smere napinacieho prvku.Zvisle prebiehajúce kanály, ktoré majú pomeme veľký priemer a ktoré sú prekrížené uvedenými priečnikmi, ponúkajú proti známym konštrukciám podľa W 0 92/04513,resp. GB 1 064 451 (1967) výhodu, že pri rovnakej hmotnosti a pri predpísanej výške tvarovky je základová plocha tvarovky zväčšená, čo je pre tvarovky pre suché murivo podstatný znak, a to napriek rovnakej hmotnosti. Priečniky,priečne prechádzajúce zvislými kanálmi, ktoré sú spravidla tvorené armovacím železom, môžu slúžiť na pripevnenie hákov zdvíhacích zariadení. Tvarovky tohto druhu pre suché murivo sú veľmi veľké a ťažké a manipulovať s nimi sa dá len pomocou mechanických zdvíhacích zariadení.Z takýchto tvaroviek vybudované suché murivo sa vyznačuje tým, že na zviazanie nad sebou ležiacich tvaroviek sú vytvorené profilové kusy, ktorých prierez je vytvorený zodpovedajúce k prierezu kanálov, pričom rozmery ich prierezu sú o niečo menšie než rozmery priebežných kanálov na ich vloženie do kanálov s vôľou a ich axiálna dlžka je dimenzovaná tak, aby prečnievali cez homú stranu tvarovky, do ktorej sú vložené, ked sú zastrčené do kanálov,vytvorených na ich vloženie, a svojou príslušnou spodnou čelnou stranou doliehajú na priečnik, prechádzajúci priečne cez kanál.Výkres ilustmje viaceré príklady uskutočnenia tohto vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomená tvarovka v šikmom pohľade V prvej forme uskutočnenia.Na obr. 2 je znázornený pozdĺžny rez tvarovkou podľa obr. 1 a na obr. 3 je znázomený príslušný prierez.Obr. 4 znázorňuje pozdĺžny rez tvarovkou vo forme uskutočnenia, ktorá je pozmenená oproti obr. 2 a obr. 5 znázomuje príslušný prierez.Na obr. 6 je schematicky znázomené budovanie suchého muriva z tvaroviek podľa obr. l, Obr. 7 je zvislý priečny rez suchým murivom z tvaroviek podľa obr. 1 až 3 a obr. 8 je zvislý pozdĺžny rez týmto suchým murivom, pričom pri tejto forme uskutočnenia podľa obr. 7 a 8 sú jednotlive tvarovky navzüom zopnuté.Obr. 9 je šikmý pohľad na napínací prvok, ako sa použil pri príklade uskutočnenia podľa obr. 7 a 8.Na obr. 10 je zvislý priečny rez suchým murivom ako na obr. 7, ale tu s pozmenenými napínacími prvkami.Na obr. l 1 je detailné znázomenie časti z obr. 10.Na obr. 12 je šikmý pohľad na tvarovku vo fonne, pozmenenej oproti obr. 1 a na obr. 13 je znázomený jej pozdĺžny rez.Na obr. 14 je šikmý pohľad na tvarovku v ďalšej forme uskutočnenia a na obr. 15 je jej pozdĺžny rez.Jednotlivé obrázky majú rozdielne mierky rovnaké,prípadne funkčne rovnaké diely sú na všetkých obrázkoch označené rovnakými vzťahovými značkami.Účelne z ťažkého betónu odliata tvarovka 1 má štvorcový prierez s dĺžkou A bočnej strany a jej pozdĺžna strana je celočíselným násobkom dĺžky A bočnej strany, v znázomenom príklade je táto tvarovka dvakrát tak dlhá ako široká. Tvar priečneho rezu nie je z hľadiska tohto vynálezu podstatný. Tvar priečneho rezu by mohol byt aj obdĺžnikový. V strednej zvislej pozdlžnej rovine sú po celej výške každej tvarovky 1 vyhlbené priebežné kanály 2, ktore sú tu valcovo tvarované a ich priemer je asi l/6 až 1/5 bočnej dĺžky A. Vzájomná vzdialenosť týchto kanálov zodpovedá bočnej dĺžke A. Týmito kanálmi 2 v asi polovičnej výške A/2 tvarovky 1 prechádza priečnik 3, ktorý je vytvorený napríklad z armovacej ocele. Tento priečnik 3 môže prebiehať rovnobežne s pozdĺžnou stranou tvarovky 1 (obr. 2), alebo rovnobežne s jej úzkou bočnou stranou (obr. 4). Rozmery prierezov kanálov 2 sú tak veľké, aby sa do kanála dal vložit hák alebo reťaz zdvíhacieho zariadenia a spojit s priečnikom 3, aby sa takáto ťažká tvarovka dala zodvihnúť. Obloženie kanálov 2 môžu tvoriť vložené proñlové kusy,ktoré tvoria stratené debnenie. Bočné plochy tvarovky sú rovné. V zásade je možné vytvorit široké strany mieme sklonené, takže priečny rez tvarovkou má tvar lichobežníka. Tu znázornená poloha priečnika 3 v asi polovičnej výške A/2 tvarovky 1 sa môže v rámci vynálezu zmeniť. Priečnik 3 môže byť usporiadaný tak, že je napriklad umiestnený V prvej tretine výšky tvarovky. To platí nezávisle od toho, či je priečnik 3 usporiadaný v pozdlžnom smere tvarovky alebo priečne k nemu.Aby sa pri budovaní suchého muriva (obr. 6) nad sebou ležiace tvarovky zviazali, sú vytvorené profilové kusy 4,ktorých prierez je vytvorený zodpovedajúce k prierezu kanálov 2 a ktorých axiálna dlžka je o niečo kratšia než výška A tvarovky, ale väčšia než jej polovičná výška A/2. Axiálna dĺžka týchto profilových kusov 4 je ale v každom prípade dimenzovaná tak, že tieto proñlové kusy 4 prečnievajú cez homú stranu tvarovky 1, do ktorej sú vložené, keď sú zastrčené do kanálov 2, ktoré sú pre ne vytvorené, a svojou spodnou čelnou stranou vždy doliehajú na priečnik 3,priečne prechádzajúci kanálom 2. Rozmery priečneho prierezu týchto profilových kusov 4 sú o niečo menšie než rozmery priebežných kanálov 2, takže tieto proñlové kusy sa môžu vložit do kanálov 2 s určitou vôľou. Ked sa uloží vodorovný rad tvaroviek, do kanálov 2 sa vložia tieto profilové kusy 4, ktoré svojimi spodnýrni čelnými stranami doľahnú na priečne prebiehajúce priečniky 3, a ktoré vyčnievajú nad homú stranu tvarovky 1, do ktorej sú vložené. Tento vyčnievajúci úsek profilového kusa 4 potom vojde do tvarovky, ktorá sa naloží zhora. Tieto proñlové kusy 4 sú účelne zhotovené z oceľových rúr. Namiesto okrúhleho prierezu môžu mat kanály 2 aj rnnohouholníkový prierez. Prierez proñlových kusov 4 je tvarovaný zodpovedajúco k prierezu týchto kanálov.V dôsledku konštrukcie, zvolených rozmerov a hmotnosti sa s týmito tvarovkami dajú vybudovať suché múry až do výšky takmer päť metrov, a síce s ľubovoľným pôdorysom. Proñlové kusy 4 slúžia na centrovanie tvaroviek l,ktoré vo väzbe muriva ležia nad sebou, a zabezpečujú ich polohu proti priečnym silám, ktore pôsobia na suché murivo, ked je takéto suché murivo určené napríklad ako skladovací box na sypké materiály. Z takýchto tvaroviek vybudované suche murivo sa kedykoľvek môže demontovat aopät postavit s iným pôdorysom na tom istom alebo na inom mieste.Tu opísaná tvarovka 1 ponúka tiež možnost navzájom zopnút tvarovky, ktoré vo väzbe muriva ležia nad sebou. Obr. 7 a 8 znázorňujú na to prvý príklad. Tu sú znázomené napínacie prvky 5 V pásovej forme a z pružinovej ocele. Tieto napínacie prvky 5 (obr. 9) pásového tvaru majú na svojom homom konci hákovitý ohyb 6 a na svojom spodnom konci vidlicovitý ohyb 7. Pomocou na to vhodného, tu bližšie neznázomeného nástroja sa tieto napínacie prvky 5 pri kladení tvaroviek 1 zavesia s predpätim. Vo zvislom rade takýchto napínacích prvkov 5 zasahujú vždy hákovité ohyby 6 medzi ramená vidlicovitého ohybu 7. Pomocou tohto napinacieho prvku 5 sa môžu nielen tvarovky l navzájom dodatočne predopnúť, ale je tiež možné vytvorit predpätie proti základovej doske 19, ktorá nesie suchý múr. V tomto prípade sa do základovej dosky 19 pripeimi kotva 8, na ktorú sa zavesi prvý napínací prvok 5. Toto ilustrujú obr. 7 a 8.Obr. 10 znázorňuje podobne v priereze navzájom vo zvislom smere predpäté tvarovky 1. Napínací prvok 5 tu pozostáva z ťažnej tyče 9, na spodnej strane ktorej je naformovaný, napríklad navarený hák 10. Na homom konci napínacieho prvku je taktiež vytvorený hák 11, ktorý je však v pozdĺžnom smere napinacieho prvku 5 uložený posuvne. Homý koniec ťažnej tyče 9, ktorá slúži ako napinaci prvok 5, nesie závit a na tento závit naskrutkovanú maticu 12. Tento napínací prvok 5 sa môže zavesit takpovediac bez napätia a po zavesení sa matica 12 vhodným skrutkovýrn kľúčom zatiahne a tým sa napínací prvok 5 predopne. Na obr. 10 tiež vidiet, že na hornej strane 13 suchého múru sa pomocou napínacích prvkov dajú pripevnit konštrukčné diely 14. Takýto konštrukčný diel 14 tu pozostáva zo základovej dosky 15, na ktorú sú navarené nosné rúry 16, ktoré môžu tvoriť diely strešnej konštrukcie. Uvedená základová doska 15 dolieha na korunu suchého múru rovno aje k nemu prípevnená napínacím prvkom.Na obr. l ako príklad znázomená tvarovka 1 je dvakrát tak dlhá ako široká, Takáto tvarovka ale môže byt tvarovaná aj ako kocka, alebo jej dlžka môže byt troj- alebo dokonca štvomásobkom jej šírky. V zodpovedajúcom počte a rozdelení sa potom majú tiež vytvorit zvisle prebiehajúce kanály 2. Na obr. 1 až 5 sú zvisle prebiehajúce kanály 2 usporiadané vždy v pozdlžnej stredovej rovine tvarovky 1. Je možné a aj to tu uveďme, že iné usporiadanie týchto zvisle prebiehajúcich kanálov 2 je možné, napríklad vo viacerých radoch. Toto usporiadanie sa má vždy zvoliť tak, aby priebežné kanály 2 tvaroviek 1, položených vo väzbe muriva, navzájom lícovali. To sa dosiahne vtedy, ked sú tieto zvisle prebiehajúce kanály 2 usporiadané v tvarovkc 1 V rastri.Ak sú homé, prípadne spodné ohraničujúcc plochy tvaroviek 1 podľa obr. 1 až 5 rowié, zostáva V rámci tohto vynálezu, keď sa vytvarujú tak, aby ústiace otvory zvisle prebiehajúcich kanálov 2 na jednej strane tvarovky 1 ležali vo Vyvýšeniach 17, 18 tvaru zrezanej pyramídy alebo zrezaného kužeľa a na druhej strane tvarovky 1 V k nim zodpovedajúco vytvorených prehlbeniach. Takéto vyvýšenia a prehlbenia, ktoré sú same osebe známe, uľahčujú centrovanie tvaroviek pri kladení. V príklade uskutočnenia podľa obr. 12 a 13 je základová plocha homého vyvýšenia 17 tvaru pyramídy napríklad štvorcová, zatial čo základová plocha spodného prehĺbenia tvaru pyramídy je obdĺžniková. Prítom sú rozmery, merané rovnobežne s úzkou stranou tvarovky, v podstate rowiaké, naproti tomu V pozdĺžnom smere tvarovky je rozmer obdlžnikového prehĺbenia pyramidového tvaru väčší než rozmer vyvýšenia. Tým je možné bez prostredne nad sebou ležiace tvarovky navzájom posunúť v pozdĺžnom smere. Posunutie v priečnom smere je naproti tomu znemožnené. Ak majú prehĺbenia, resp. vyvýšenia 18 tvar zrezaného kužeľa, tak je priemer základu prehĺbenia účelne o niečo väčší než priemer základu vyvýšenia, takže je k dispozícii dostatočná vôľa medzi spárovanými dielmi, aby sa nad sebou ležiace tvarovky dali proti sebe navzájom posunúť, čo je V tomto prípade možné tak V pozdĺžnom smere, ako aj v priečnom smere tvaroviek.Zoznam vzťahových značiek l tvarovka17 vyvýšenie tvaru zrezanej pyramídy 18 vyvýšenie tvaru zrezaného kužeľa 19 základová doskal. Tvarovka na vybudovanie suchého muriva, V y značujúca sa tým,žemákombináciunasledujúcich znakov- dlžka pozdlžnej strany je celočíselným násobkom (nA) šírky (A) jej úzkej strany,- sú Vyhlbené zvisle prebiehajúce kanály (2), ktorých priečne rozmery sú asi 1/6 až 1/5 šírky (A) úzkej strany a tieto kanály (2) sú rozdelené V rastri,- V priebežných kanáloch (2) je usporíadaných po jednom priečniku (3), prechádzajúcom priečne cez ne,2. Tvarovka podľa nároku l, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že priebežné kanály (2) sú Valcové.3. Tvarovka podľa nároku l, V y z n a č uj ú c a s a tý m , že priečniky (3), prechádzajúce priečne cez priebežné kanály (2), prebiehajú rovnobežne s pozdlžnou stranou tvarovíek (l).4. Tvarovka podľa nároku l, V y z n a č u j ú c a s a tý m , že priečniky (3), prechádzajúce priečne cez priebežné kanály (2), prebiehajú rovnobežne s úzkou stranou tvarovky (1).5. Tvarovka podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c a s a tý m , že obloženie priebežných kanálov (2) je vytvorené proñlovým kusom, viazanýrn do tvarovky (l), s výhodou z kovového materiálu alebo z plastu.6. Tvarovka podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 5,vyznačujúca sa tým,žejejprierezještvorcový.7. Tvarovka podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6,vyznačuj úca sa tým, že priečnik (3), prechádzaj úci priečne cez priebežné kanály (2), je odsadený od polovíčnej výšky príslušného kanála (2).S. Tvarovka podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6,vyznačujúca sa tým, že priečnik(3), prechádzajúci cez zvisle prebiehajúce kanály (2), je v polovičnej výške (A/Z) týchto kanálov (2).9. Tvarovka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je vytvorený rad zvisle prebiehajúcich kanálov (2) a tento rad leží v pozdlžnej stredovej rovine tvarovky (l).10. Tvarovka podľa nároku 1 alebo 9, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vzdialenosť kanálov (2) zodpovedá šírke (A) úzkej strany.11. Tvarovka podľa nároku 1 alebo 9, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ústiace otvory zvisle prebiehajúcich kanálov (2) na jednej strane tvarovky (l) ležia vo vyvýšeníach (17, 18) tvaru zrezanej pyramídy alebo zrezaného kužeľa a na druhej strane tvarovky (l) v k nim veľkosťou a tvarom zodpovedajúce vytvorených prehĺbeninách.12. Suché murivo z tvaroviek podľa ktoréhokoľvekz nárokovlažlhvyznačujúce sa tým,žena zviazanie nad sebou ležiacích tvarovíek (1) sú vytvorené profilové kusy (4), ktorých prierez je vytvorený zodpovedajúco k prierezu kanálov (2), pričom rozmery ich prierezov sú o niečo menšie než rozmery príebežných kanálov(2) na vloženie do nich s vôľou, a ktorých axiálna dĺžka je dímenzovaná tak, že prečníevajú cez homú stranu tvarovky(l), do ktorej sú vložené, ked sú zastrčené do kanálov (2),vytvorených na ich vloženie, a svojou príslušnou spodnou čelnou stranou dolíehajú na nosník (3), prechádzajúci priečne cez kanál (2).13. Suche murivo podľa nároku 12, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zastrčené proñlové kusy (4) prečnievajú cez homú plochu tvarovky (l), do ktorej sú vložené, asi polovicou svojej dĺžky.14. Suche murivo podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 alebo llvyznačujúce sa tým,ženapriečníky nad sebou ležiacích tvaroviek, priečne prechádzajúce zvíslými kanálmi, sú pripevniteľné napínacie prvky (5).15. Suché murivo podľa nároku 14, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že napínacie prvky (5) sú vytvorené v tvare pásu a na koncoch majú ohyby, ktoré prečnievajú cez priečne prechádzajúce priečniky (3) nad sebou ležiacích tvaroviek (l) hákovitým spôsobom a tieto napínacie prvky(5) sú prinajmenšom čiastočne zhotovené z pružinovej ocele (obr. 9).16. Suche murivo podľa nároku 14, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že napínacie prvky (5) prípadne tyčového tvaru majú na oboch svojich koncoch hákovité nadstavce (10, ll), z ktorých prinajmenšom jeden z týchto hákovítých nadstavcov (l 1) je prostredníctvom závitov a matíc (12) prestaviteľný v pozdĺžnom smere napínacíeho prvku (5).

MPK / Značky

MPK: E04B 2/14, E04C 1/00

Značky: muriva, murivo, tvarovka, suché, vybudovanie, suchého

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-284871-tvarovka-na-vybudovanie-sucheho-muriva-a-suche-murivo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvarovka na vybudovanie suchého muriva a suché murivo</a>

Podobne patenty