Rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov

Číslo patentu: 283795

Dátum: 29.12.2003

Autor: Ichida Tadashi

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (10, 100) prevodov obsahuje základnú súčasť (20, 110, 210, 310, 410), pohyblivú súčasť (24, 114) nesúcu vedenie (28, 118) reťaze a spojovací mechanizmus (30) spojujúci základnú súčasť (20, 110, 210, 310, 410) s pohyblivou súčasťou (24, 114) umožňujúcu pohyb pohyblivej súčasti (24, 114) vzhľadom na základnú súčasť (20, 110, 210, 310, 410). Ťahadlo (34, 122) vystupuje zo základnej súčasti (20, 110, 210, 310, 410) a obsahuje vačkové zdvíhadlo (38, 132) v základnej súčasti (20, 110, 210, 310, 410). Otáčavá vačka (42, 144) je nesená základnou súčasťou (20, 110, 210, 310, 410) a kontaktuje vačkové zdvíhadlo (38, 132) umožňujúce pohyb ťahadla (34, 122) do základnej súčasti (20, 110, 210, 310, 410) pri otáčaní otáčavej vačky (42, 144). K druhému zakončeniu ťahadla (34, 122) môže byť namontovaná matica (52), takže základná súčasť (20, 110, 210, 310, 410) a matica (52) bezpečne pripevňujú menič (10, 100) prevodov k páru zakončenia (F) vidlice na bicyklovom ráme.

Text

Pozerať všetko

Vymález sa týka bicyklových súčiastok, a konkrétnejšie bicyklovćho meniča prevodov, ktorý môže byť rýchlo namontovaný a sňatý z bicyklového rámu.Tradičné bicyklové meniče prevodov zahŕňajú základnú súčasť, pohyblivú súčasť podporujúcu vôdzku reťaze, a spojovací mechanizmus pripájajúcí základnú súčasť k pohyblivej súčasti tak, že sa pohyblivá súčasť pohybuje vzhľadom na základnú súčasť. Pohyblivá súčasť obsahuje Vodíacu kladku na Vedenie reťaze k jednému z množiny reť azových koliesok, pripevnených k zadnćmu kolesu. V základnej súčasti je obvykle vytvorený priechodný výVrt a vnútri tohto priechodného vývrtu je uložená upevňovacia skrutka na priskrutkovanie základnej súčasti bud priamo k bicyklovćmu rámu, alebo k samostatnej upevňovacej súčasti, ktorá je opäť priamo pripevnená k bieyklovćmu rámu. Menič prevodov je obvykle umiestnený pod nosným hriadeľom zadného kolesa.Pre správnu funkciu by mala byť riadne nastavená radiálna poloha vodiacej kladky vzhľadom na množinu reťazových koliesok. Pri meničoch prevodov, ktorých základná súčasť je pripevnená k bicyklovému rámu napevno, je radiálna poloha vodiacej kladky nastavená nastavovanim uhlovej polohy základnej súčasti, pokiaľ Vodiaca kladka nemá požadovanú polohu, a potom je upevňovacia skrutka utíahnutá kľúčom.Ak má byť radiálna poloha vodiacej kladky znovu nastavená alebo upravená, potom je treba kľúčom uvoľniť upevňovaciu skrutku, znovu nastaviť uhlovú polohu základnej súčasti, pokial Vodiaca kladka nemá požadovanú novú polohu a potom je treba kľúčom znovu utiahnuť upevňovaciu skrutku. Táto nastavovacia operácia teda vyžaduje značné úsilie a Vyžaduje špeciálne nástroje. Navyše, pretože je základná súčasť obvykle umiestnená V odstupe od nosného hríadeľa kolesa, nevedie otáčanie základnej súčasti pri nastavovaní radiálnej polohy vodiacej kladky k intuitívne predvídateľnej polohe vodiacej kladky.Navyše, rôzni Výrobcovia rámov majú rôzne usporiadania upevñovacieho miesta na pripevnenie meniča prevodov. To nielen ďalej komplikuje operáciu nastavenia, ale konštruktćr meniča prevodov nemôže navrhnúť jednotný menič prevodov, ktorý by riadne pracoval na všetkých konštrukciách rámov.Ešte jedným problémom plynúcím z pripevnenia základnej súčasti na rám V odstupe od hnacieho hríadeľa kolesa je to, že menič prevodov prekáža ľahkému vyberaniu kolesa. Konkrétnejšie, menič prevodov musí byť ručne otočený tak, aby ho koleso mohlo minúť pri vyberaní kolesa z rámu. Keď má byť koleso znovu nasadená, musí sa menič prevodov opäť otočiť. Pri celom tomto postupe sa často ruky cyklistu veľmi znečistia, čo môže veľmi obťažovať, ked je nutné koleso vybrať na opravu pichnutia.Vyjadrené všeobecne, tento vynález sa týka bicyklového meniča prevodov, ktorý môže byť rýchlo nastavený,namontovaný a sňatý, bez potreby zvláštnych nástrojov, a ktorý môže byť navrhnutý tak, aby pracoval so všetkými konštrukciami rámov. Menič prevodov môže byť sňatýsamostatne alebo ako integrálna jednotka so zadným kolesom bicykla.V jednom uskutočnení tohto vynálezu rýchlouvoľňovaci bicyklový menič prevodov obsahuje základnú súčasť,pohyblivú súčasť nesúcu vôdzku reťaze, a spojovací mechanizmus spojujúci základnú súčasť s pohyblivou súčasťou a sprostredkujúci pohyb pohyblivej súčasti vzhľadom na základnú súčasť. Zo základnej súčasti vystupuje ťahadlo, ktoré obsahuje Vačkové zdvlhadla umiestnené V základnej súčasti. Základnou súčasťou je nesená otáčavá Vačka ktoráje V styku s vačkovým zdvíhadlom sprostredkujúcim pohyb tiahla do základnej súčasti pri otáčaní otáčavej vačky. Ku druhému zakončeniu tiahla môže byť pripevnená prípadne naskrutkovaná matica, ktorá pri zaťahovaní tiahla do základnej súčasti, spoločne so základnou súčasťou bezpečne upínajú menič prevodov k obidvom zakončeniam Vidlice na bicyklovom ráme. Podľa potreby môže byť k otáčavej vačke pripojená ovládacia páka, ktorá môže vystupovať smerom Von od základnej súčasti, takže otáčanie ovládacej páky pôsobí otáčanie otáčavej vačky na uľahčenie zaťahovanía a uvoľňovania tiahla. Výsledkom je, že tento menič prevodov môže byť veľmi rýchlo namontovaný, sňatý a nastavený prostrednictvom otáčania ovládacej páky. Nie sú potrebné žiadne zvláštne nástroje. Na zlepšenie upevnenia môže byť základná súčasť Vybavená ryhovaným povrchom na styk s bicyklovým rámom.Ťahadlo bežne prechádza dutým nápravovým hríadeľom, takže základná súčasť bude vystredená na otočnej osi zadného kolesa. To uľahčuje nastavovanie a umožňuje konštruktérovi meniča prevodov, aby navrhol menič prevodov,ktorý nebude nepriaznivo ovplyvnený rôznymi usporiadaniami rámov.V ďalšom uskutočnení rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov obsahuje základnú súčasť obsahujúcu záVitový otvor, pohyblivú súčasť nesúcu vôdzku reťaze, a spojovací mechanizmus spojujúci základnú súčasť s pohyblivou súčasťou sprostredkujúcou pohyb pohyblivej súčasti vzhľadom na základnú súčasť. Závitový otvor V základnej súčasti umožňuje, aby základná súčasť bola podľa potreby priskrutkovaná priamo na os náboja kolesa alebo na ťahadlo. V každom prípade bude základná súčasť Vystredená na otočnej osi zadného kolesa a takto uľahčí konštruktérovi konštrukciu meniča prevodov a užívateľovi nastavenie meníča prevodov.V špeciñckejšom uskutočnení je prvé zakončenie tiahla spojené so závitovým otvorom v základnej súčasti a druhé zakončenie je umiestnené V odstupe od základnej súčasti. Na druhom zakončení tiahla je umiestnene vačkove zdvíhadlo a cez druhé zakončenie tiahla je nasadené puzdro. Puzdro nesie otáčavú Vačku, ktorá je V styku s vačkovým zdvíhadlom tak, že otáčanie otáčavej vačky zaťahuje ťahadlo do puzdra. To zasa spôsobí, že puzdro a základná súčasť bezpečne upínajú menič prevodov k obidvom koncom vidlice na bicyklovom ráme. Na zlepšenie upevnenia môžu byť základná súčasť a puzdro vybavené ryhovaným povrchom na styk s bieyklovým rámom.V ďalšom uskutočnení rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov obsahuje základnú súčasť obsahujúcu otvor, pohyblivú súčasť nesúcu vôdzku reťaze, spojovací mechanizmus spojujúci základnú súčasť s pohyblivou súčasťou sprostredkujúcou pohyb pohyblivej súčasti vzhľadom na základnú súčasť. Základná súčasť obsahuje upevňovaciu maticu, otočne uloženú V otvore V základnej súčasti. Pripevňovacia matica môže obsahovať vonkajšiu prírubu s ryhovaným obvodovým povrchom alebo s výstupkom vyčnievajúcim z vonkajšieho obvodového povrchu, na uľahčenie otáčania upevňovacej matice rukou. Upevňovaeiamatica môže inak obsahovať otvor so závitovou časťou a na ňu nadväzujúcu nepravidelne tvarovanú časť na uľahčenie otáčania maticou použitím nástroja, prípadne môže upevňovacia matica obsahovať puzdrovú časť s pripevnenou ovládacou pákou.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje pohľad zozadu na zvláštne uskutočnenie rýchlouvoľňovacieho meniča prevodov podľa tohto vynálezu.Obr. 2 znázorňuje bočný pohľad na rýchlouvoľňovací menič prevodov z obr. l.Obr. 3 znázorňuje rez zvláštnym uskutočnením vačkového mechanizmu uloženého vnútri základnej súčasti meniča prevodov z obr. l.Obr. 4 znázorňuje pohľad zozadu na altematívne uskutočnenie rýchlouvoľňovacieho meniča prevodov podľa vynálezu.Obr. 5 znázorňuje rez alternatívnym uskutočnením základnej súčasti obsahujúce upevňovaciu maticu, ktorá môže byť použitá s uskutočnením meniča prevodov z obr. 4.Obr. 6 znázorňuje šikmý pohľad na zvláštne uskutočnenie upevňovacej matice podľa vynálezu, ktorá môže byť použitá v uskutočnení z obr. 5.Obr. 7 znázorňuje šikmý pohľad na alternatívne uskutočnenie upevňovacej matice podľa vynálezu, ktorá môže byť použitá V uskutočnení z obr. 5.Obr. 8 A a SB znázorňujú rez a šikmý pohľad na ďalšie altematívne uskutočnenie základnej súčasti obsahujúcej upevňovaciu maticu, ktorá môže byť použitá s uskutočnením meniča prevodov z obr. 4.Obr. 9 znázorňuje šikmý pohľad na ďalšie alternatívne uskutočnenie základnej súčasti obsahujúcej upevňovaciu maticu, ktorá môže byť použitá s uskutočnením meniča prevodov z obr. 4.Obr. l znázorňuje pohľad zozadu na zvláštne uskutočnenie rýchlouvoľňovacieho meniča 10 prevodov podľa vy nálezu, ako je namontované k zadnému kolesu bicykla, a obr. 2 znázorňuje bočný pohľad na menič 10 prevodov. Menič 10 prevodov obsahuje základnú súčasť 20, pohyblivú súčasť 24 nesúcu vôdzku 28 reťaze, a spojovací mecha» nizmus 30 spojujúci základnú súčasť 20 s pohyblivou sú časťou 24 a sprostredkujúci pohyb pohyblivej súčasti 24 vzhľadom na základnú súčasť 20. Zc základnej súčasti 20 vystupuje ťahadlo 34 vybavené vačkovým zdvíhadlom 38 uloženým v základnej súčasti 20. Základnou súčasťou 20 je nesená otáčavá vačka 42, ktorá je v styku s vačkovým zdvíhadlom 38 sprostredkujúcim vťahovanie tiahla 34 do základnej súčasti 20 (doprava podľa obr. 1) pri otáčaní otáčavej vačky 42 v jednom smere, a otáčanie otáčavej vačky 42 v opačnom smere umožňuje pohyb tiahla 34 zo základu nej súčasti 20 (doľava podľa obr. l).Náboj H kolesa, vybavený množinou reťazových kolie sok S, je otočne namontovaný medzi dvojicou zakončenia F vidlice prostredníctvom dutćho hriadeľa 44 náboja Hi kolesa. Ťahadlo 34 prechádza dutým hriadeľom 44 náboj H kolesa a je zakončenć závitovým zakončenim 48. Na zá vitovom zakončení 48 tiahla 34 je naskrutkovaná matica 52. Matica 52 obsahuje otvor 56 na uloženie pridržiavajúcej pružiny 58, na predpínanie tiahla 34 smerom doľava podľa obr. 1. Základná súčasť 20 a matica 52 sú vybavené vrúbkovanými povrchmi 62 a 64, na styk s ich zodpovedajúcim zakončením F vidlice, na zabránenie otáčania základnej súčasti 20 alebo matice 52, ktoré by mohlo spôsobiť uvoľnenie montáže.Obr. 3 znázorňuje rez zvláštnym uskutočnením vačkového mechanizmu uloženého vnútri základnej súčasti 20 meniča 10 prevodov zobrazeného na obr. l. Ako je znázornené na obr. 3, vačka 42 obsahuje časť 70 s veľkým priemerom, ktorá zapadá do zodpovedajúceho vŕtania 72 v jednej strane základnej súčasti 20, excentrickú vačkovú časť 74 zapadajúcu do otvoru 78 vo vačkovom zdvíhadle 38 tiahla 34, časť 82 s menším priemerom, ktorá zapadá do zodpovedajúceho vŕtania 83 prldržnej časti 85, ktorá je zase uložená vo vŕtanl 84 v opačnej strane základnej súčasti 20,a ovládací hriadeľ 88, ktorý vystupuje von zo základnej súčasti 20. V tomto uskutočnení ovládací hriadeľ 88 obsahuje drážkovaný vonkajší obvodový povrch 90 na neotočný záber so zodpovedajúcim drážkovaným vnútorným obvodovým povrchom 92 ovládacej páky 96. Tak otáčanie ovládacej páky 96 pôsobí otáčanie excentrickej vačkovej časti 70 na striedave zaťahovanie tiahla 34 doprava podľa obr. l,alebo uvoľnenie tiahla 34 doľava podľa obr. l. Zaťahovanie tiahla 34 doprava spôsobí, že základná súčasť 20 a matica S 2 tlačí proti svojím zodpovedajúcim zakončeniam F vidlice, čo bezpečne pripevňuje 10 menič prevodov a náboj kolesa H k zakončeniam F vidlice.Obr. 4 znázorňuje pohľad zozadu na alternatívne uskutočnenie rýchlouvoľňovacieho meniča 100 prevodov podľa vynálezu. V tomto uskutočnení menič 100 prevodov obsahuje základnú súčasť 110, pohyblivú súčasť 114 nesúcu vôdzku 118 reťaze, a spojovací mechanizmus 121 spojujúci základnú súčasť 110 s pohyblivou súčasťou 114 a sprostredkujúci pohyb pohyblivej súčasti 114 vzhľadom na základnú súčasť 110. Ťahadlo 122 má závitové prvé zakončenie 124 zaskrutkované do slepého závitového otvoru 128,vytvoreného v základnej súčasti 110. Vačkovć zdvihadlo 132 je umiestnené na druhom zakončení 136 tiahla 122. Cez druhé zakončenie 136 tiahla 122 je uložené puzdro 140, ktore nesie otáčavú vačku 144. Otáčavá vačka 144 je v styku s vačkovým zdvíhadlom 132 tak, že otáčanie otáčavej vačky 144 v jednom smere zaťahuje ť ahadlo 122 do puzdra 140 (doľava podľa obr. 4), a otáčanie otáčavej vačky 144 v opačnom smere umožňuje tiahlu 122 pohybovať sa z puzdra 140 (doprava na obr. 4). Otáčavá vačka 144 môže byť zostavená rovnakým spôsobom ako otáčavá vačka 42 z obr. 3, a môže obsahovať ovládaciu páku 156 na uľahčenie svojho ovládania. Základná súčasť 110 a puzdro 140 môžu obsahovať vrúbkovanć povrchy 160 a 162, na pevný záber s príslušnými zakončeniami vidlice rovnakým spôsobom,ako je to znázomenć na obr. 1.Obr. 5 znázorňuje rez alternatívnym uskutočnením základnej súčasti 210, ktorá môže byť použitá v uskutočnení meniča prevodov, znázomenom na obr. 4. V tomto uskutočnení základná súčasť 210 obsahuje otvor 214, ktorý je príechodný.Upevňovacia matica 218 obsahujúca otvor 222 a vonkajšiu prírubu 226 je otočne uložená v otvore 214 základnej súčasti 210. V tomto uskutočnení je upevňovacia matica 218 vnútri otvoru 214 základnej súčasti 210, v ktorom je otočne uložená, pridržiavaná prostredníctvom zaskakovacieho poistného krúžku 230, ktorý je usadený v žliabku na vonkajšom obvodovom povrchu vnútomej časti 232 upevňovacej matice 218 a opiera sa o radiálne dovnútra vystupujúce osadenie 231 základnej súčasti 210. Otvor 222 v upevňovacej matici 218 môže obsahovať závit 233, ktorý môže do nej zasahovať iba čiastočne alebo byť úplne priechodný. Upevňovacia matica 218 takto funguje podobne a SK 283795 B 6ko matica 52 v uskutočnení znázornenom na obr. 1, a môže byť používaná na hmbé nastavenie dĺžky tiahla 122, takže nie je nutné otáčať ovládaciu páku 156 do nepohodlnej polohy.Vonkajšia príruba 226 umožňuje otáčanie upevňovacej matice 218 rukou. Na uľahčenie takého otáčania môžu byť na vonkajšom obvodovom povrchu príruby 226 usporiadané vruby 240, ako je to znázomené na obr. 6, a/alebo z vonkajšieho obvodového povrchu príruby 226 môže vyčnievať výstupok 244 akoje to znázomené na obr. 7.Ak nie je žiaduce, aby upevňovacia matica mala vonkajšiu prírubu, môže byť miesto toho vytvorená základná súčasť 310, znázomená na obr. SA a SB. V tomto uskutočnení základná súčasť 310 obsahuje otvor 314, ktorý je úplne priechodný. V otvore 314 základnej súčasti 310 je otočne uložená upevňovacia matica 318 s otvorom 322 a vnútomou prirubou 326. Vonkajší bočný povrch 327 upevňovacej matice 318 je približne zarovnaný s vonkajším bočným povrchom 328 základnej súčasti 310. V tomto uskutočnení je otočne uložená upevňovacia matica 318 pridržiavaná vnútri otvoru 314 základnej súčasti 310 prostredníctvom zaskakovacieho poistného krúžku 330, ktorý zapadá do žliabku na vonkajšom obvodovom povrchu vnútomej časti 332 upevňovacej matice 318 a opiera sa o radiálne dovnútra vystupujúce osadenie 331 základnej súčasti 310. Otvor 322 upevňovacej matice 318 obsahuje vo svojej vnútomej časti 332 závit 333 a otvára do nepravidelne tvarovaného otvoru 344 ktorý, v tomto uskutočnení, môže tvoriť mnohohran ako je šesťhran, ktorý je jasnejšie znázomený na obr. SB. Do šesťhrannej časti otvoru 322 upevňovacej matice 318 môže byť zasunutý nástroj ako je šesťhranný kľúč (neznázornený) na otáčanie upevňovacej matice 318. Hoci toto uskutočnenie vyžaduje použitie špeciálneho nástroja, menič prevodov má stále ešte výhodu vo vystredení základnej súčasti na rotačnej osi zadného kolesa, a tak uľahčuje nastavenie a umožňuje konštrukciu takého meniča prevodov, ktorý môže byť používaný s akýmkoľvek bicyklovým rámom.Obr. 9 znázorňuje šikmý pohľad na ďalšie altematívne uskutočnenie základnej súčasti 410 obsahujúce upevňovaciu maticu 418, ktorá môže byť použitá s uskutočnenim meniča prevodov uvedeným na obr. 4. V tomto uskutočnení môže byť upevňovacia matica 418 otočne upevnená vnútri otvoru základnej súčasti, ako je to v uskutočneniach, znázornených na obr. 5 a 8 A, alebo inak môže byť upevňovacia matica 418 neotočne pripcvnená k základnej súčasti 410. Upevňovacia matica 418 obsahuje puzdrovú časť 422 pripojenú k prímbe 424. K puzdrovej časti 422 môže byť otočne alebo neotočne pripcvnená ovládacia páka 426. Ak je ovládacia páka 426 otočné pripcvnená k puzdrovej časti 422, potom môže puzdrová časť 422 obsahovať vačkový mechanizmus podobný vačkovému mechanizmu znázornenému na obr. 4, alebo inak môže byť tento vačkový mechanizmus vynechaný, a V tom pripade otáčanie ovládacej páky 426 nebude osovo pohybovať daným ťahadlom.Hoci je uvedený opis rôznych uskutočnení vynálezu,môžu byť využité ďalšie modifikácie bez toho, aby vybočovali zo základnej myšlienky a rozsahu tohto vynálezu. Teda rozsah vynálezu by nemal byť obmedzovaný na tieto opísané špecifické konštrukcie. Namiesto toho skutočný rozsah vynálezu mal byť stanovený nasledujúcimi patentovými nárokmi.1. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (10) prevodov obsahujúci základnú súčasť (20), pohyblivú súčasť (24) nesúcu vôdzku (28) reťaze, spojovací mechanizmus (30) spojujúci základnú súčasť (20) s pohyblivou súčasťou (24) a sprostredkujúci pohyb pohyblivej súčasti (24) vzhľadom na základnú súčasť (20), vyznačuj úci sa t ý m , že ďalej obsahuje ťahadlo (34) vystupujúce zo základnej súčasti (20) a obsahujúce vačkové zdvíhadlo (38) umiestnené v základnej súčasti (20), otáčavú vačku (42),nesenú základnou súčasťou (20), ktorá je v styku s vačkovým zdvíhadlom (38) sprostredkujúcim pohyb ťahadla (34) do základnej súčasti (20) pri otáčaní otáčavej vačky (42).2. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (10) prevodov podľanároku 1, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje maticu (52) pripevnenú na voľnom zakončení ťahadla (34).3. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (10) prevodov podľanároku 2, vyznačujúci sa tým, že matica (52) je naskrutkovaná na voľnom zakončení ťahadla4. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (10) prevodov podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 3,vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje ovládaciu páku (96) pripojenú k otáčavej vačke (42) a vystupujúcu smerom von zo základnej súčasti (20) na uľahčenie otáčania otáčavej vačky (42) pri otáčaní ovládacej páky5. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (10) prevodov podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov l až 4,vyznačujúci sa tým, že základná súčasť(20) obsahuje ryhovaný povrch na styk s bicyklovým rámom.6. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (100) prevodov obsahujúci základnú súčasť (110) so závitovým otvorom(l 10) s pohyblivou súčasťou (114) a sprostredkujúci pohyb pohyblivej súčasti (114) vzhľadom na základnú súčasť(110), vyznačujúci sa tým, žeďalej obsahuje ťahadlo (122) s prvým zakončenim (124) spojeným so závitovým otvorom (128) v základnej súčasti (110) a druhým zakončenim (136) vzdialeným od základnej súčasti7. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič ( 100) prevodov podľanárokuó, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje vačkové zdvíhadlo (132) umiestnene na druhom zakončení (136) ťahadla (122), puzdro (140) nasadené cez druhé zakončenie (136) ťahadla (122) a otáčavú vačku (144) nesenú puzdrom (140), ktorá je v styku s vačkovým zdvíhadlom (132) sprostredkujúcim pohyb ťahadla(l 22) do puzdra (140) pri otáčani otáčavej vačky (144).8. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (100) prevodov podľanároku 7, vyznačujúci sa tým, že prvé zakončenie (124) ťahadla (122) je zaskrutkované do základnej súčasti (110).9. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (100) prevodov podľa nároku 7 alebo 8, vyznačuj úci sa t ý m , že ďalej obsahuje ovládaciu páku (156) pripojenú k otáčavej vačke (144) a vystupujúcu smerom von z puzdra(140) na uľahčenie otáčania otáčavej vačky (156) pri otáčaní ovládacej páky (156).10. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (100) prevodov podľa ktoréhokoľvek z nárokov 6 až 9, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že základná súčasť (110) obsahuje ryhovaný povrch na styk s bicyklovým rámom.11. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (100) prevodov podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až | 0, V y z n a č u j ú c i s a tý m , že puzdro (140) obsahuje ryhovaný povrch na styk s bicyklovým rámom.12. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov obsahujúci základnú súčasť (210) s otvorom (214), pohyblívú súčasť nesúcu vôdzku reťaze, spojovací mechanizmus spojujúci základnú súčasť (210) s pohyblivou súčasťou sprostredkujúcou pohyb pohyblivej súčasti vzhľadom na základnú súčasť (210), v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že ďalej obsahuje upevňovaciu maticu (218) s otvorom (222), pričom upevňovacia matica (218) je otočne uložená v otvore (214) základnej súčastí (210).13. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov podľanároku 12, vyznačujúci sa tým, žeotvor (222) upevňovacej matice (218) obsahuje závitovú časť14. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov podľa nároku 12 alebo 13, vyznačuj úci sa t ý m , že otvor (222) upevňovacej matice (218) obsahuje nepravidelne tvarovanú časť.15. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov podľa nároku 13 alebo 14, vyznačujúci sa t ý m , že upcvňovacia matica (218) obsahuje vonkajšiu prírubu (226).16. Rýchlouvoľňovacl bicyklový menič prevodov podľanárokul 5, vyznačujúci sa tým, žepríruba (226) má ryhovaný vonkajší obvodový povrch (240).17. Rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov podľa nároku 15 alebo 16, vyznačujúci sa t ý m , že príruba (226) obsahuje výstupok (244) vyčnievajúcí zjej vonkajšieho obvodového povrchu.18. Rýchlouvoľňovaci bicyklový menič prevodov podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 až 17, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upevňovacia rriatica (418) obsahuje puzdrovú časť (422), a ďalej obsahuje ovládaciu páku (426) pripevncnú k puzdrovej časti (422).

MPK / Značky

MPK: B62M 9/12, B62M 25/02

Značky: prevodov, bicyklový, měnič, rýchlouvoľňovací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-283795-rychlouvolnovaci-bicyklovy-menic-prevodov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov</a>

Podobne patenty