Spôsob purifikácie aminokyseliny a kryštál p-etylbenzénsulfonátu aminokyseliny

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa spôsob purifikácie aminokyseliny zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z valínu, leucínu a izoleucínu s vysokým výťažkom a s vysokým stupňom čistoty s použitím lacného precipitačného činidla a kryštál p-etylbenzénsulfonátu aminokyseliny zahŕňajúci 1 mol aminokyseliny zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z valínu, leucínu a izoleucínu a 1 mol kyseliny p-etylbenzénsulfónovej. Tento dômyselný spôsob zahŕňa kyselinu p-etylbenzénsulfónovú alebo jej soľ rozpustnú vo vode a jej pôsobenie na vodný roztok obsahujúci aminokyselinu zvolenú zo skupiny pozostávajúcej z valínu, leucínu a izoleucínu za vzniku kryštálov p-etylbenzénsulfonátu aminokyseliny a potom odseparovanie a odbúranie uvedenej soli s cieľom purifikovať a získať uvedenú aminokyselinu. Kyselina p-etylbenzénsulfónová môže byť voľná kyselina alebo alkalická kovová soľ, amónna soľ, atď.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa vzťahuje na spôsob puriílkácie valínu a na nové kryštály valínetylbenzénsulfonám, ktoré sú vhodné na puriiikáciu valinu, ďalej na spôsob purifikácie leucínu a na nové kryštály leucínetylbenzćnsulfonátu, ktoré sú vhodné na puriñkáciu leucínu, a na spôsob purifikácie izoleucínu a na nové kryštály izoleucínetylbenzénsulfonátu, ktoré sú vhodné na puriíikáciu izoleucínu.Valín sa pripravuje spôsobom využívajúcim hydrolýzu proteínov, ako je napríklad sójový proteín atď., alebo spôsobom využívajúcim kultiváciu mikroorganizmu, ktorý má schopnosť produkovať valín. Konvenčné postupy izolácie a puriñkáciu valínu z vodných roztokov obsahujúcich valín,ako sú napríklad hydrolyzáty proteínov, fermentačný bujón atď., získané v týchto postupoch, zahŕňajú napríkladl. spôsob na odstránenie neutrálnych aminokyselín iných než je valín opakovanou rekryštalizáciou neutrálnej aminokyselinovej frakcie ziskanej separáciou a odslránením z kyslých a bázických aminokyselín vystavením účinkom ionexovej živice (Biochem. J., 48, 313, 1951) a2. spôsob na pridanie kyseliny chlorovodikovej do vodného roztoku obsahujúceho valín s opakovanou tvorbou a precipitáciou kryštálov valínhydrochloridu (japonská patentová prihláška č. 16450/81). Bol tu však problém, že prvý spôsob bol veľmi ťažkopádny a valín sa dal len ťažko oddeliť od leucínu a izoleucínu, kým druhý spôsob dával nižší výťažok pre vysokú rozpustnosť kryštálov valínhydrochloridu vo vode.Iné spôsoby purifikácie zahŕňajú spôsoby na purifikáciu valínu, v ktorom precipitačné činidlo vytvárajúce adukt(mieme rozpustnú soľ) selektívne s valínom, napríklad kyselina tetrachlórortoñálová, kyselina sulfoizoñálová, kyselina tlavianová (japonský patent č. 25059/67), alebo kyselina p-izopropylbenzénsulfónová (japonská patentová prihláška č. 333 312/96) sa nechá pôsobiť na valín za vzniku aduktu s valínom, aby sa valín puriñkoval. Ale bol tu problém, že precipitačné činidlá použite na valíntetraíluoroñalát, sulfoizoltalát a ílavianát sú drahé a dajú sa v priemyselnom meradle získať len ťažko, a rozpustnosť získanćho aduktu je taká vysoká, že sa len ťažko dá valín získať vo väčšom množstve. Spôsob na izolovanic valínu z aduktu je ťažkopádny. Na druhej strane, kyselina p-izopropy 1 benzénsulfónová je veľmi účinná ako precipitačnć činidlo valínu, je tu však problém, že kyselina p-izopropylbenzénsulfónová sama o sebe nie je schopná dekompozície pomocou aktívneho kalu, takže likvidácia tejto odpadovej kvapaliny je namáhavá, a kvôli náročnému vytvárania mierne rozpustnej soli s izoleucínom nemožno ju použiť pre inú aminokyselinu s rozvetveným reťazcom a jej použitie je obmedzené.Leucín sa pripravuje spôsobom hydrolýzy proteínov, ako je napríklad sójový proteín atď., alebo spôsobom kultivácíe mikroorganizmov, ktoré majú schopnosť produkovať leucín. Konvenčné spôsoby izolácie a puriñkácie leucínu z vodných roztokov obsahujúcich leucín, ako sú napríklad proteínové hydrolyzáty, fermentačný bujón atď., získané v týchto postupoch, zahŕňajú napríkladl. spôsob na odstránenie neutrálnych aminokyselín iných než je leucín opakovanou rekryštalizáciou neutrálnej aminokyselinovej ňakcie ziskanej separáciou a odstránením z kyslých a bázických aminokyselín vystavením účinkom ionexovej živice (Biochem. J ., 48, 313, 1951) a2. spôsob na pridanie kyseliny chlorovodikovej do vodného roztoku obsahujúceho valín s opakovaným vznikom a precipitáciou kryštálov valínhydrochloridu (japonská patentová prihláška č. 16450/81). Bol tu však problém, že prvý spôsob bol veľmi ťažkopádny a valín sa dal len ťažko oddeliť od leucínu a izoleucínu, kým druhý spôsob dával nižší výťažok pre vysokú rozpustnosť kryštálov valínhydrochloridu vo vode.l. Spôsob na odstránenie neutrálnych aminokyselín iných než je leucín opakovanou rekryštalizáciou frakcie neutrálnych aminokyselín ziskanej separáciou a odstránením z kyslých a házických aminokyselín pôsobením ionexovou živieou (Biochem. J., 48, 313, 1951) a2. spôsob na pridanie kyseliny chlorovodikovej do vodného roztoku obsahujúccho leucín s opakovanou tvorbou a precipitáciou kryštálov leucínhydrochloridu (Experimental Chemistry Lecture, Vol. 23, Biochemistry I, 75,kompilované Japonskou chemickou spoločnosťou a publikované Maruzenom, 1957) . .le tu však problém, že prvý spôsob je veľmi ťažkopádny a leucín sa dá len ťažko oddeliť od valínu a izoleucínu, kým druhý spôsob dáva nižší výťažok pre vysokú rozpustnosť kryštálov leucínhydrochloridu vo vode.Ine spôsoby puriíikácie zahŕňajú postupy na puriñkáciu leucínu, v ktorých precipitačné činidlo vytvárajúce adukt(mieme rozpustnú soľ) selektívne s leucínom, napríklad kyselina nañalén B-sulfónová, kyselina Z-brómtoluén-S-sulfónová Gšxperimental Chemistry Lecture, Vol. 23, Biochemistry I, 75, kompilované aponskou chemickou spoločnosťou a publikované Maruzenom, 1957), kyselina 1,2-dimetylbenzén-4-sulfónová (japonská patentová prihláška č. 11373/65), kyselina benzénsulfónová (japonská patentová prihláška č. 149 222/76), alebo kyselina p-tolućnsulfónová (japonská patentová prihláška č. 3016/77), sa nechá pôsobiť na leucín, aby vznikol adukt s leucínom s cieľom puriflkovať leucín. Sú tu však problémy, že precipitačne činidlá použité na leucínnañalén ł-sulfonát a 2-brómtoluén-S-sulfonát sú drahé a ťažko sa získavajú v priemyselnom meradle, a rozpustnosť výsledného aduktu je taká vysoká, že je ťažké dostať veľký výťažok leucínu, a spôsob izolovania leucinu z aduktu je ťažkopádny. Na druhej strane, kyselína 1,2-dimetylbenzén-4-sulfónová, kyselina benzénsulfónová a kyselina p-toluénsulfónová sú veľmi efektívne ako precipitačné činidlá pre leucín, ale kyselina 1,2-dimetylbenzén-4-sulfónová len ťažko vytvára mieme rozpustnú soľ s valínom a izoleucínom kyselina benzćnsulfónová len ťažko vytvára mieme rozpustnú soľ s izoleucínom a kyselina p-tolućnsulfónová len ťažko vytvára slabo rozpustnů soľ s valínom, takže ich obmedzené využitie je nevýhodné.lzoleucín sa pripravuje spôsobom hydrolýzy proteínov,ako je napríklad sójový proteín, atď., alebo spôsobom kultivácie mikroorganizmov, ktoré majú schopnosť produkovať izoleucin. Konvenčné spôsoby na izoláciu a puriíikáciu izoleucínu z vodných roztokov obsahujúcich izoleucín, ako sú napríklad proteínove hydrolyzáty, fennentačný bujón,atď., získané týmito postupmi, zahŕňajú napríkladl. spôsob na odstránenie neutrálnych aminokyselín iných než je izolecín opakovanou rekryštalizáciou frakcie neutrálnych aminokyselín ziskanej separáciou a odstránením z kyslých a bázíckých aminokyselín pôsobením ionexovou živieou (Biochem. J., 48, 313, 1951) a2. spôsob na pridanie kyseliny chlorovodikovej do vodného roztoku obsahujúceho lzoleucín s opakovanou tvorbou a preeipítáciou lcryštálov izoleueínhydrochloridu(J. Biol. Chem., 118, 78, 1973). Je tu však problém, že prvý spôsob je veľmi ťažkopádny a lzoleucín sa dá len ťažkooddeliť od valinu a leucínu, kým druhý spôsob dáva nižší výťažok pre vysokú rozpustnosť kryštálov izoleucínhydrochloridu vo vode.Iné spôsoby puritikácie zahŕňajú postupy na puríñkáciu izoleucínu, V ktorých precipitačné činidlo vytvárajúce adukt (mieme rozpustnú soľ) selektlvne s izoleucínom, napríklad kyselina 4-nitro-4-metyldífenylamín-Z-sulfónová,(J. Biol. Chem. 143, 121, 1942), kyselina Z-nañol-ő-sulfónová (japonská patentová prihláška č. 13515173), alebo kyselina LS-natłaléndisulfónová (japonská patentová. prihláška č. 109 953/79) sa nechá pôsobiť na izoleucín, aby vznikol adukt s cieľom puriíikovať izoleucín. Sú tu však problémy, že použité precipitačnć činidlá sú drahé a ťažko sa získavajú V priemyselnom meradle, spôsob izolovania leucinu z aduktov je ťažkopádny, ich namáhavá tvorba solí s aminokyselinami inými než je izoleucín vedie k ich obmedzenému použitiu, a toxicita samotných precipitačných činidiel je vysoká.Podstatou tohto vynálezu je poskytnúť ľahký spôsob purifikácie vallnu, leucínu a izoleucínu s vysokým výťažkom a s vysokým stupňom čistoty pomocou lacného precipitačného činidla. Dalším cieľom je vyvinúť precipitačné činidlo použiteľné spoločne pre valin, leucin aj izoleucín,ktoré sa pre svoje podobné chemické vlastnosti dajú ťažko od seba odseparovať a purifikovať, pričom precipitačné činidlo bude schopné asimilácie s aktívnym kalom, atď., a bude ľahko použiteľné v priemysle.Za týchto podmienok sa zistilo, že kryštály p-etylbenzénsulfonátu aminokyseliny sú selektlvne precipitované pridaním kyseliny p-etylbenzćnsulfónovej do vodného roztoku obsahujúceho aminokyselinu zvolenú zo skupiny pozostávajúcej z valínu, leucínu a izoleucínu, potom ich reakciou a ochladením.l. Nový kryštál valin p-etylbenzénsulfonátu zahŕňajúci 1 mol valínu a l mol kyseliny p-etylbenzénsulfónovej, a2. spôsob na purifikáciu valínu, ktorý zahŕňa pridanie kyseliny p-etylbenzénsulfónovej, alebo jej soli rozpustnej vo vode, do vodného roztoku obsahujúceho valin s cieľom vytvoriť a precipitovať kryštály valin p-etylbenzénsulfonátu, a potom odseparovanie a rozloženie uvedenej soli za vzniku valinu.3. Nový kryštál leucin p-etylbenzénsulfonátu zahŕňajúci 1 mol leucínu a 1 mol kyseliny p-etylbenzćnsulfónovej, a4. spôsob na purifikáciu leucínu, ktorý zahŕňa pridanie kyseliny p-etylbenzénsulfónovej, alebo jej soli rozpustnej vo vode, do vodného roztoku obsahujúceho leucin s cieľom vytvoriť a precipitovať kryštály leucín p-etylbenzćnsulfonátu, a potom odseparovanie a rozloženie uvedenej soli za vzniku leucínu.5. Nový kryštál izoleucín p-etylbenzénsulfonátu zahŕňajúci 1 mol izoleucínu a 1 mol kyseliny p-etylbenzénsulfónovej, a6. spôsob na puriíikáciu izoleucínu, ktorý zahŕňa pridanie kyseliny p-etylbenzénsulfónovej, alebo jej soli rozpustnej vo vode, do vodného roztoku obsahujúceho izoleucín s cieľom vytvoriť a precipitovať kryštály izoleucín p-etylbenzénsulfonátu, a potom odseparovanie a rozloženie uvedenej soli za vzniku izoleucínu.Valin, leucin alebo izoleucín, pre ktoré sa tento vynález môže použiť, môžu byť opticky aktívne izoméry (L alebo D), racemáty alebo ich zmesi. Vodný roztok obsahujúcivalin, leucin alebo izoleucín zahŕňa veľké množstvo vodných roztokov, ako je napríklad zmes aminokyselín získaných separáciou a odstránením bázických aminokyselín z hydrolyzátu, kde protelny, ako napríklad sójový proteín,atď., sa hydrolyzovali, fermentačný bujón získaný kultiváciou mikroorganizmov, ktoré majú schopnosť produkovať a akumulovať valín, leucin alebo izoleucín, alebo kvapalina získaná odstránením mikroorganizmov z fermentačnej kvapaliny, alebo kvapalina získaná pôsobením íonexovej živice alebo adsorpčnej živice, alebo vodný roztok surového D,L-valínu, D, L-leucínu alebo D, L-izoleucínu získaný napríklad prostredníctvom derivátu hydantoínu, atď., spôsobom chemickej syntézy.Kyselinu p-etylbenzénsulfónovú použitú v tomto vynáleze možno ľahko získať umiestnením etylbenzénu a 1,5 molámeho nadbytku koncentrovanej kyseliny sírovej v sklenej nádoba a zahrievaním zmesi na 130 °C l až 2 hodiny, takže sa dá lacno získať aj v priemyselnom meradle. Kyselina p-etylbenzćnsulfónová môže byť použitá ako voľná kyselina alebo vo forme solí rozpusmých vo vode,napriklad alkalických kovových solí, ako je napríklad sodíková soľ, draselná soľ, atď., solí alkalických zemín, ako je napríklad soľ vápnika, atď., alebo amónnych soli, atď. Množstvo použitej kyseliny p-etylbenzénsulfónovej alebo jej solí rozpustnej vo vode je ekvimoláme alebo väčšie, výhodne 1,0 až 1,1 násobok molámeho nadbytku vzhľadom na valin, leucin alebo izoleucín obsiahnutý vo vodnom roztoku, a jej použitie vo zvlášť veľkom nadbytku nie je potrebné.Požadovaná zlúčenina, valin p-etylbenzénsulfonát, sa môže ľahko získať a precipitovať pridaním kyseliny p-etylhenzćnsulfónovej alebo jej soli rozpustnej vo vode do vodného roztoku obsahujúceho 60 g/l alebo viac valínu,kde sa pH nastaví približne na 1,5. pH roztoku vhodného na tvorbu a precipitáciu kryštálov valin p-etylbenzénsulfonátu je v rozpätí medzi 0,1 až 2,3, výhodne medzi 1,0 až 1,7. Kyselina použitá na nastavenie pH je anorganická kyselina,ako je napríklad kyselina chlorovodíková, sírová, atď. V pripade potreby je možné pridať do zmesi roztoku valinu a kyseliny p-etylbenzćnsulfónovej Zárodky kryštálov valin p-etylbenzénsulfonátu, aby sa dosiahla účinná precipitácia kryštálov. Ak sa ako vodný roztok valinu použije zriedený roztok, môže sa skoncentrovať na precipitácíu kryštálov uvedenej solí. V tomto pripade sa kyselina p-etylbenzénsulfónová môže pridať v ktoromkoľvek štádiu pred skoncentrovaním alebo po skoncentrovaní. Hoci kryštály voľného valinu sa vyzrážetjú, ak je vodný roztok vallnu skoncentrovaný pri neutrálnom pH, kryštály valin p-etylbenzénsulfonátu môžu ľahko vzniknúť pridaním vhodného množstva kyseliny p-etylbenzénsulfónovej a nastavením pH približne na 1,5. Podobne, zriedený roztok valínu v prítomnosti vhodného množstva kyseliny p-etylbenzénsulfónovej možno skoncentrovať a precipitovať z neho kryštály valín p-etylbenzénsulfonátu po nastavení pH približne na 2.Na odseparovanie a získanie precipitovaných kryštálov valin p-etylbenzénsulfonátu možno použiť konvenčné spôsoby separácie tuhých látok od kvapalín, napriklad sú to íiltrovanie, centrifugovanie, atď. Hoci odseparované kryštály majú vysokú čistotu, môžu byť ďalej purifikovanć konvenčnými spôsobmi puriíikácie, ako je napríklad rekiyštalizácia, atď.Výsledný kryštál valin p-etylbenzénsulfonátu pozostávajúci z l molu valínu a z l molu kyseliny p-etylbenzénsulfónovej je nová látka s nasledovnými fyzikálnymi vlastnosťamiBiele doštičkovité kryštály rozpustné vo vode a v etanole.Rozpusmosť vo vode 14,5 hmotnostných (pH 1,4, 5 °C) Štruktúra kryštálov kosoštvorcová sústavaNa vyizolovanie voľného valínu z kryštálov valín p-etylbenzénsulfonátu sa kryštály rozpustia vo veľkom množstve horúcej vody, a potom sa roztok uvedie do kontaktu so slabo bázickou ionexovou živicou (OH forma), alebo sa do roztoku môže pridať zásada, ako je napríklad hydroxid sodný. Ak sa použije ionexová živica, kyselina p-etylbenzénsulfónová sa na ňu adsorbuje za vzniku voľného valínu ako elučného roztoku. Použijú sa konvenčné postupy, napríklad kryštalizácía skoncentrovaním za vzniku valínových kryštálov. Precípitant (kyselina p-etylbenzénsulfónová) naadsorbovaný na žívicu sa eluuje ako alkalické soľ po regenerácii živice pomocou alkalického roztoku, ako je napríklad roztok hydroxidu sodného, atď.V spôsobe pridávania zásady sa pridáva zásada, napríklad hydroxid sodný, atď., buď samotná alebo ako jej vodný roztok, do vodnej suspenzie kryštálov valín p-etylbenzénsulfonátu, potom sa pH nastaví asi tak v rozpätí od 5 do 8, výhodne medzi 6 a 7, čím sa kyselina p-etylbenzénsulfónová rozpustí v roztoku ako alkalická soľ, kým voľný valín sa vyzràža, a precipitovaný valín sa z roztoku odseparuje. Samotný precipitant (kyselina p-etylbenzénsulfónova) odseparovaný a získaný ako alkalická soľ sa môže opäť použiť ako precipitant v ďalšom postupe.Požadovaná zlúčenina, leucín p-etylbenzénsulfonàt, sa môže ľahko vytvoriť a precipitovať pridaním kyseliny p-etylbenzénsulfónovej alebo jej soli rozpustnej vo vode, do vodného roztoku obsahujúceho 30 g/l alebo viac leucínu,kde sa pH nastaví približne na 1,5. pH roztoku vhodného na tvorbu a precipitáciu kryštálov leucín p-etylbenzénsulfonátu je v rozpätí medzi 0,1 až 2,3, výhodne medzi 1,0 až 1,7. Kyselina použitá na nastavenie pH je anorganická kyselina, ako je napríklad kyselina chlorovodíková, sírová,atď. V prípade potreby je možné pridať do zmesi roztoku leucínu a kyseliny p-etylbenzénsulfónovej úrodky kryštálov leucín p-etylbenzénsulfonátu, aby sa dosiahla účinná precipitácia kryštálov. Ak sa ako vodný roztok leucínu použije zriedený roztok, môže sa skoncentrovať na precipitáciu kryštálov uvedenej soli. V tomto prípade sa kyselina p-etylbenzénsulfónová môže pridať v ktoromkoľvek štádiu pred skoncentrovaním alebo po skoncentrovaní. Hoci kryštály voľného leucínu sa vyzrážajú, ak je vodný roztok leucínu skoncentrovaný pri neutrálnom pH, kryštály leucín p-etylbenzénsulfonátu môžu ľahko vzniknúť pridaním vhodného množstva kyseliny p-etylbenzénsulfónovej a nastavením pH približne na 1,5. Podobne, zriedený roztok leucínu v prítomnosti vhodného množstva kyseliny p-etylbenzénsulfonovej možno skoncentrovať a precipitovať z neho kryštály leucín p-etylbenzćnsulfonátu po nastavení pH približne na 2.Na odseparovanie a získanie precipitovaných kryštálov leucín p-etylbenzénsulfonátu možno použiť konvenčné spôsoby separácie tuhých látok od kvapalín, napríklad sú to filtrovaníe, centrifugovanie, atď. Hoci odseparované kryštály majú vysokú čistotu, môžu byť ďalej puriñkované konvenčnými spôsobmi purifikácie, ako je napríklad rekryštalizácia, atď.Výsledný lcryštál leucín p-etylbenzénsulfonátu pozostávajúci z 1 molu leucínu a z 1 molu kyseliny p-etylbenzén sulfónovej je nová látka s nasledovnými fyzikálnymi vlast nosťamiBiele doštičkovité kryštály rozpustné vo vode a v etanole.Rozpustnosť vo vode 7,1 hmotnostných (pH 1,6, 5 °C)Štruktúra kryštálov jednoklonna sústava(vypočítaná C, 53,0 H, 7,3 N, 4,4 S, 10,1 ) Na vyizolovanie voľného leucínu z kryštálov leucín p-etylbenzénsulfonátu možno použiť spôsob na vyizolovanievoľného valínu z kryštálov valín p-etylbenzénsulfonátu, a ko to je opísané.Samotný precipitant (kyselina p-etylbenzénsulfónová) odseparovaný a získaný ako alkalické. soľ sa môže opäť použiť ako preeipitant v ďalšom postupe.Požadovaná zlúčenina, izoleucín p-etylbenzćnsulfonát,sa môže ľahko vytvoriť a precipitovať pridaním kyseliny p-etylbenzćnsulfónovej alebo jej soli rozpustnej vo vode, do vodného roztoku obsahujúccho 50 g/l alebo viac izoleucínu, kde sa pH nastaví približne na 1,5. pH roztoku vhodného na tvorbu a precipitáciu kryštálov izoleucín p-etylbenzénsulfonátu je V rozpätí medzi 0,1 až 2,3, výhodne medzi 1,0 až 1,7. Kyselina použitá na nastavenie pH je anorganioká kyselina, ako je napriklad kyselina chlorovodiková, sirová, atď. V prípade potreby je možné pridať do zmesi roztoku izoleucínu a kyseliny p-etylbenzénsulfónovej zárodlcy lcryštálov izoleucín p-etylbenzénsulfonatu, aby sa dosiahla účinná precipitácia kryštálov. Ak sa ako vodný roztok izoleucínu použije zriedený roztok, môže sa skoncentrovať na precipitáciu kryštálov uvedenej soli. V tomto prípade sa kyselina p-etylbenzénsulfónová môže pridať v ktoromkoľvek štádiu pred skoncentxovaním alebo po skoneentrovani. Hoci kryštály voľného izoleucínu sa vyzrážajú,ak je vodný roztok izoleucínu skoncentrovaný pri neutrálnom pH, kryštály izoleucín p-etylbenzénsulfouátu môžu ľahko vzniknúť pridaním vhodného množstva kyseliny p-etylbenzénsulfónovej a nastavením pH približne na 1,5. Podobne, zriedený roztok izoleucínu v prítomnosti vhodného množstva kyseliny p-etylbenzénsulfónovej možno skoncentrovať a precipitovať z neho kryštály izoleucín p-etylbenzénsulfonátu po nastavení pH približne na 2.Na odseparovaníe a získanie precipitovaných kryštálov izoleucín p-etylbenzénsulfonátu možno použiť konvenčne spôsoby separácie tuhých látok od kvapalín, napríklad sú to íiltrovanie, centrifugovanie, atď. Hoci odseparované kryštály majú vysokú čistotu, môžu byť ďalej puriñkované konvenčnými spôsobmi puríílkacie, ako je napriklad rekryštalizácia, atď.Výsledný kryštál izoleucín p-etylbenzénsulfonátu pozostávajúci z l molu izoleucínu a z l molu kyseliny p-etylbenzénsulfónovej je nová látka s nasledovnými fyzikálnymi vlastnosťamiBiele doštičkovité kryštály rozpustné vo vode a v etanole.Rozpustnosť vo vode 11,6 hmotnostných (pH 1,5, 5 °C)Štruktúra kryštálov jednoklonná sústava(vypočítané C, 53,0 H, 7,3 N, 4,4 S, 10,1 ) Na vyizolovanie voľného izoleucínu z lcryštálov izoleu cín p-etylbenzensulfonátu možno použiť spôsob na vyizo lovanie voľného valínu z kryštálov valín p-etylbenzćnsulfonátu, ako to je opísane.Samotný precipitant (kyselina p-etylbenzénsulfónová) odseparovaný a získaný ako alkalické soľ sa môže opäť použiť ako precipitant v ďalšom postupe.Valín je vhodný ako východiskový materiál pre farmaceutické prípravky obsahujúce aminokyseliny, ako syntetický medziprodukt pre rôzne farmaceutické prípravky, a ako medziprodukt pre chemikálie, ako sú napríklad poľnohospodárske chemikálie.Leucín je veľmi vhodný ako východiskový materiál pre farmaceutické prípravky obsahujúce aminokyseliny, živiny,atď., a ako syntetický medziprodukt pre rôzne farmaceutické prípravky.lzoleucín je veľmi vhodný ako východiskový materiál pre farmaceutické prípravky obsahujúce aminokyseliny, živiny, atď., a ako syntetický medziprodukt pre rôzne farmaceutické prípravky.Vo všeobecnosti valín, leucin a izoleucín sa geneticky nazývajú aminokyseliny s rozvetveným reťazcom.V ďalšom je súčasný vynález opísaný podrobnejšie odkazmi na príklady. Kvantifikácia leucínu, izoleucínu, valinu a iných aminokyselín sa urobila pomocou analyzátora aminokyselín Hitachi L-8500.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 2 je znázomený röntgenogram kryštálového prášku L-valín p-etylbenzensulfonátu získaného v príklade l.Na obr. 3 je mázomený röntgenogram kryštálového prášku L-leucín p-etylbenzénsulfonátu ziskaného v príklade 5.Na obr. 4 je mázomený röntgenogram kryštálového prášku L-izoleucín p-etylbenzćnsulfonátu získanćho v príklade 9.33 ml (0,6 mol) koncentrovanej kyseliny sírovej sa pridalo k 62 ml (0,5 mol) etylbenzénu a zmes sa miešala 1,5 h počas zahrievania na 120 až 130 °C. Ak v zmesi ešte ostane nezreagovaný etylbenzén, pozoruje sa separácia vrstiev,takže reakcia sa ukončí až ked táto separácia už nie je prítomná, a získa sa tak roztok obsahujúci kyselinu p-etylbenzénsulfónovú, ktorá je hlavnou zložkou tohto roztoku. Roztok sa vylial do 150 ml vody a zneutralizoval sa čiastočne hydrogenuhličitanom sodným, a kyselina sulfónová sa prekonvertovala do sodnej soli pomocou chloridu sodného na precipítáciu kryštálov p-etylbenzénsulfonátu sodnćho. Výsledné kryštály sa odseparovali tiltráciou a vysušili sa vo vákuu. Tento p-etylberízénsulfonàt je ľahko rozpustný vo vode a mierne rozpustný v etanole. H-NMR spektrum výsledných kryštálov je na obr. l.Vzhľadom na to, že kyselina p-etylbenzénsulfónová je schopná asimilácie aktívnym kalom, bolo potvrdené, že asi 80 zo 100 mg/l kyseliny p-etylbenzénsulfónovej sa asimiluje za 2 týždne pri pH 7,0 a pri teplote 25 °C (Yukagaku (Oil Chemistry), Príklad 1400 ml vody sa pridalo k 100 g L-valínu a 159 g kyseliny p-etylbenzénsulfónovej a teplota roztoku sa nastavila na 40 °C, aby sa rozpustila tuhá fáza. Potom sa roztok ochladí na 5 °C, aby sa vyzrážali kryštály L-valín p-etyl benzénsulfonátu, a precipitovane kryštály sa odseparovali íiltráciou a potom sa vysušili vo vákuu. Výsledný L-valín p-etylbenzénsuilfonát tvoril jemné biele kryštály v kosoštvorcovej sústave s hustotou kiyštálov 1,3 l g/cm 3. Röntgenogram kryštalického prášku je na obr. 2. Röntgenogram sa stanovil pomocou Cu-Ka lúča ako zdroja žiarenia. Výsledok elementámej analýzy bol C, 51,6 H, 7,0 N,4,5 S, 10,5 .400 m 1 vody sa pridalo k 100 g L-valínu a 147 g kyseliny p-etylbenzénsulfónovej, a teplota roztoku sa nastavíla na 40 °C, aby sa rozpustila tuhá fáza. Potom sa roztok ochladil na 5 °C, no nevyzrážali sa nijaké kryštály.35 g L-valínu a po 3,5 g L-leucinu a L-izoleucínu sa rozptýlilo v 125 ml vody, a k tomu sa pridalo 55,6 g kyseliny p-etylbenzénsulfónovej (ekvimolárne nmožstvo vzhľadom na valin), rozpustilo sa ohrievaním, a pH sa nastavilo na 1,1. Potom sa roztok ochladil, aby sa vyzrážali kryštály L-valín p-etylbenzénsulfonátu. Precipitované kryštály sa získali centrifugáciou, potom sa rozpustili vo veľkom objeme horúcej vody, a nechali sa prejst slabo bázickou ionexovou živicou (OH fomia), aby sa odstránila kyselina p-etylbenzénsulfónova Eluát sa vykryštalizoval skoncenlrovaním s výťažkom 21 g kryštúlov voľného L-valínu. Analýza kryštalizačného lúhu ukázala., že pomer precipitácie valínu bol 63 , čistota voľného L-valínu bola 92 a obsah ostatných aminokyselín bol 8 alebo menej a 76 nečistôt pred kryštalizáciou sa odstránilo.35 g L-valínu a po 1,1 g L-leucínu a L-izoleucínu sa rozptýlilo v 100 ml vody a k tomu sa pridalo 55,6 g kyseliny p-etylbenzénsulfónovej (ekvimoláme množstvo vzhľ dom na valin), rozpustilo sa ohrievaním, a pH sa nastavílo na 1,1. Potom sa roztok ochladil, aby sa vyzrážali kryštály L-valín p-etylbenzénsulfonátu. Precipitované kryštály sa získali centrífugáciou, potom sa rozpustili vo veľkom objeme horúcej vody, a nechali sa prejsť slabo bazickou ionexovou živicou (OH forma), aby sa odstránila kyselina p-etylbenzénsulfónová, Eluát sa vykryštalizoval skoncentrovaním s výťažkom 27 g lcryštálov voľného L-valínu. Analýza kryštalizačného lúhu ukázala, že pomer precipitácie valínu bol 80 , Čistota voľného L-valínu bola 97 a obsah ostatných aminokyselín bol 3 alebo menej a 67 nečistôt pred kryštalizáciou sa odstránilo.10 g D-valínu a po 0,3 g D-leucínu a D-izoleucínu sa pridalo do 30 ml vody a k tomu sa pridalo 15,8 g kyseliny p-etylbenzénsulfónovej (ekvimolárne množstvo vzhľadom na valin), pH sa nastavilo na 1,1 a rozpustilo sa ohrievaním. Potom sa roztok ochladil, aby sa vyzrážali kryštály D-valín p-etylbenzénsulfonátu. Precípitovanć kryštály sa získali centrifugáciou, potom sa rozpustili vo veľkom objeme horúcej vody, a nechali sa prejsť slabo bázickou ionexovou živicou (OH forma), aby sa odstránila kyselina p-etylbenzćnsulfónovú. Eluát sa vykryštalizoval skoncentrovaním s výťažkom 7,5 g kryštálov voľného D-valínu. Analýza lcryštalizačného lúhu ukázala, že pomer precipitácie valínu bol 80 , čistota voľného D-valínu bola 97 a obsah ostatných aminokyselín bol 3 alebo menej a 67 nečistôt pred lqyštalizáciou sa odstránilo.

MPK / Značky

MPK: C07C 227/42, C07C 227/40, C07B 63/00

Značky: purifikácie, krystal, p-etylbenzénsulfonátu, aminokyseliny, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-282434-sposob-purifikacie-aminokyseliny-a-krystal-p-etylbenzensulfonatu-aminokyseliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob purifikácie aminokyseliny a kryštál p-etylbenzénsulfonátu aminokyseliny</a>

Podobne patenty