Prístroj na prepojenie vedenia kvapalín na lekárske účely

Číslo patentu: 278707

Dátum: 08.12.1993

Autori: Danielson Bo, Petersson Torgny, Magnusson Tore, Orban Laszlo

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prístroj je tvorený krytom (1) a spojovacím členom (4), vložiteľným do krytu s vnútornými tesniacimi povrchmi (3) a vonkajšími tesniacimi povrchmi (6). Na ich ochranu je spojovací člen (4) vybavený ochranným krytom (7) s ochrannými povrchmi (71) pred svojím spojením s krytom (1). Pri spojení s krytom (1) potom dôjde k odhaleniu vonkajších spojovacích povrchov (6). Prístroj je vhodný najmä na napojenie krvného obehu chorého na vonkajší okruh, zvlášť pri kontinuálnej hemofiltrácii.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prístroja na prepojenie vedenia kvapalín na lekárske účely, zvlášť na spojenie krvného obehu chorého s vonkajším okruhom na úpravu krvi, napríklad na spojenie s umelou obličkou. Prístroj je tvorený krytom s dvoma vonkajšími spojovacími časťami a spojovacím členom s prvým a druhým otvorom, prepojeným s vonkajším okruhom alebo zdrojom kvapaliny pomocou kanálov, spojovací člen je vybavený ochranným krytom,pohyblivým vzhľadom na spojovací člen.V súčasnosti je veľký počet chorých závislých od rôznych zariadeni na ñltráciu krvi. Bežnou príčinou tohto stavu je zlyhanie obličiek, to znamená nefunkčná vylučovacia sústava. Chorí s touto diagnózou môžu byť liečení dialýzou, alebo im môže byť transplantovaná oblička. Pred tým, než môže k transplantácii dôjsť, je však chorý takisto závislý od dialýzy. Dialýza je však jediným riešením pre väčšinu chorých tiež vzhľadom na to, že z tohto alebo iného dôvodu, nie je transplantáciu možné uskutočniť, a tiež pre nedostatok obličiek, dostupných na transplantáciu. Napríklad vo Švédsku v súčastnosti je približne 1600 chorých pravidelne liečených dialýzou. To predstavuje veľké zaťaženie nielen pre samotných chorých vzhľadom na to, že musia často dochádzať do nemocnice a zostať tam aspoň tri alebo štyri hodiny, ale vznikajú tým veľké náklady spoločnosti, pretože ročné náklady na liečenie jedného chorého dialýzou sa dnes odhaduje na 500 000 švédskych korún. Veľká časť týchto nákladov pripadá na personál, zariadenie a miesto, na ktorom sa dialýza vykonáva, bolo by preto veľmi žiaduce,aby bolo možne liečenie uskutočniť v domácom prostredí, čo by viedlo k značným úsporám.Z rôznych systémov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícií na filtráciu krvi, je možné uviesť napríklad jedno zariadenie, ktoré vedie krv z cievy chorého pomocou vonkajšieho čerpadla do zariadenia na filtráciu, a potom sa krv privádza späť do tela chorého.Ďalším možným riešením je kontinuálna ambulanmá peritoneálna dialýza, kde sa využíva už existujúca membrána v organizme, v tomto prípade pobrušnica. V tomto prípade je krv prítomná na jednej strane membrány a súčasne sa na druhú stranu tejto membrány privádza čistiaca kvapalina, tvorená zvyčajne roztokom soli a glukózy.Pri liečení akútneho obličkového zlyhania sa V poslednom čase používa kontinuálna artéríovenózna hemofiltrácia (CAVH). Princíp tejto metódy spočíva v kontinuálnej filtrácii krvi, pri ktorej sa ako čerpadlo na pretlačenie krvi vonkajším, tzv. skratovým okruhom použije vlastné srdce chorého, pričom sa krv kontinuálne filtruje. Po ñltrácii sa vyčistená krv privádza späť do organizmu chorého.Všetky známe systémy na prepojenie krvného obehu chorého a vonkajšieho systému sú spojene s rôznymi nevýhodami. Zvlášť závažný je problém sterility vzhľadom na to, že všetky typy vonkajších zariadení, ktoré majú byť spojené s organizmom chorého so sebou prinášajú riziko zanesenia infekcie do krvného obehu. Ako príklad spojenia vonkajšieho okruhu s obehom chorého je možné uviesť prístroj podľa európskeho patentového spisu EP-A 2-87 189, ktorý je tvorený krytom, transplantovaným do tela chorého a vybaveným tesniacou priečkou, do kto 10rej sa dvoma ihlami zavádza vonkajší okruh. Práve uvedené ihly tohto systému predstavujú veľké riziko zanesenia infekcie do krvného obehu chorého. Pri známych typoch filtračných zariadeni sa používajú bežné typy trubicových spojení napojených na vložené alebo transplantované spojky v tepnách a žilách chorého.V US 4 496 350 sa opisuje prístroj, ktorého ihly sú vybavené snímateľným ochranným krytom tak, aby vonkajšie ostré zakončenia ihiel nemohli preraziť priečku,brániacu vytekaniu krvi. Tento prístroj predstavuje tiež veľké riziko zanesenia infekcie do krvného obehu.Odlišný typ spojovacieho prístroja bol opísaný vo Švédskom patentovom spise SE-B-453-80 l. V tomto prípade je polovica tohto prístroja transplantovaná chorému a druhá polovica sa zasúva zvonku do tejto prvej polovice a je napojená na vonkajší okruh. Táto druhá zasunuteľná polovica je konštruovaná ako patricový člen,vtlačiteľný do implantovanej polovice tesne pred hemoñltráciou.Všetky tieto dosiaľ známe prístroje môžu byť zdrojom infekcie aj napriek tomu, že v prípade posledného uvedeného zariadenia sa predpokladá sterilizácia patricových členov.Vznikajú takisto problémy so sterilizáciou napojenia na vonkajší okruh, najmä v prípade, že sa používajú kvapaliny z rôznych zdrojov.Vynález si kladie za úlohu vyriešiť uvedene problémy a najmä navrhnúť spojovací prístroj na časté a opakovane liečenie hemofiítráciou pri zachovaní požadovaného hygienického štandardu. Prístroj by mal byť biokompatibilný, jeho výroba by mala byť hospodáma a zachádzanie s nim by malo byť ľahké.Podstatu vynálezu tvorí prístroj na prepojenie vedenia kvapalín na lekárske účely, zvlášť na spojenie krvného obehu chorého s vonkajším okruhom na úpravu krvi, tvorený krytom s dvoma vonkajšími spojovacími časťami, spojovacím členom s prvým a druhým otvorom, prepojeným s vonkajším okruhom alebo zdrojom kvapaliny pomocou kanálikov, spojovací člen je vložiteľný do krytu a je vybavený ochranným krytom, pohyblivým vzhľadom na spojovací člen, pričom kryt je vybavený vnútomými tesniacimi povrchmi v miestach okolo vonkajších spojovacích častí do krytu, spojovací člen je vybavený vonkajšími tesniacimi povrchmi okolo otvorov, pohyblivý ochranný kryt je vybavený ochrannými povrchmi prekrývajúcimi vonkajšie tesniace povrchy a tým ich chrániacimi proti vonkajším vplyvom v prípade, že sa spojovací člen nachádza vnútri krytu a prístroj je upravený na oddelenie ochranného krytu od vonkajších tesniacich povrchov a na ich uvedenie do styku s vnútomými povrchmi krytu pri prepojení spojovacieho člena vnútri krytu za vzniku kvapalinotesniaceho spojenia medzi otvormi a spojovacími časťami.Prístroj je zvlášť vhodný na implementáciu do tela chorého tak, že časť krytu vyčnieva von z kože a okrem toho dovoľuje použiť vlastný krvný tlak chorého ako hnaciu silu na obeh krvi vonkajším okruhom, t. j. dialyzačným zariadením a potom na spätný prívod čistenej krvi späť do krvného obehu chorého pri zachovaní sterility vonkajšieho spojovacieho člena, príchádzajúceho do styku s krytom. Touto ochranou spojovacích vonkajšíchčlenov pred stykom so vzduchom alebo s vonkajšími predmetmi pred ich spojením so zodpovedajúcimi povrchmi vnútri krytu je možné podstatne znížiť riziko infekcie.Vo výhodnom uskutočnení je možné kryt prístroja vybaviť ventilom na uzatváranie a otváranie vonkajších spojovacích častí, pričom povrchy ventilu sú v uzatvorenej polohe v styku s vnútomými tesniacimi povrchmi krytu.V ďalšom výhodnom uskutočnení majú vnútomé tesniace povrchy, vonkajšie tesniace povrchy, ochranné povrchy a povrchy ventilov tvar, zodpovedajúci časti plášťa valca. Okrem toho môže byť kryt vybavený zosilnenými časťami, brániacimi rotácii ochranného krytu pri otáčaní spojovacieho člena do polohy na jeho prepojenie vnútri krytu.V ďalšom výhodnom vyhotovení je kryt trvale vybavený ventilom, ktorý vo svojej aktívnej polohe priamo spája vonkajšie spojovacie časti, v neaktívnej polohe sú vonkajšie spojovacie časti prepojené s vonkajším okruhom cez spojovací člen. V tomto uskutočnení nie je potrebné použiť oddelený spojovací člen vzhľadom na to, že túto funkciu plní ventil, trvale uložený v kryte. V tomto prípade môže byť kryt tiež vybavený jednoduchým ochranným vekom, ktoré sa na kryt ukladá v období medzi dvoma frltráciami. Toto uskutočnenie je však menej výhodné na dlhodobé použitie vzhľadom na riziko koagulácie krvi v spojovacom kanáliku ventilu v jeho neaktívnej polohe.Na ľahšiu implantáciu môže byť kryt prístroja vybavený implantačnými prírubami, uľahčujúcimi prerastanic kože.V období medzi jednotlivými dialýzami je tiež možné priamo prepojiť vonkajšie spojovacie časti prístroja. Ventíl môže byť tiež vybavený prebodnuteľným prvkom,umožňujúcim kedykoľvek priame spojenie s krvným 0 behom chorého.Praktické vyhotovenie prístroja podľa vynálezu bude ďalej podrobnejšie opísané v súvislosti s priloženými výkresmi formou príkladov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomene prvé vyhotovenie prístroja podľa vynálezu v čiastočnom reze pri celkovom pohľade z prednej strany. Na obr. 2 A je prvé vyhotovenie prístroja znázornená v reze, z ktorého je zrejmé mýmä vyhotovenie spojovacieho člena. Na obr. 2 B je prvé vyhotovenie znázomene v čiastočnom reze, z ktorého je zrejmé najmä usporiadanie ochranného krytu. Na obr. 3 je tiež v čiastočnom reze znázornene prvé vyhotovenie prístroja tak,že je zrejmá najmä konštrukcia vonkajších spojovacích častí pri ich prepojení so spojovacím členom. Na obr. 4 je prvé vyhotovenie znázornená v reze, z ktorého sú zrejme najmä vonkajšie prvky na povrchu prístroja. Na obr. 5 je v čiastočnom reze znázomené prvé vyhotovenie prístroja tak, že je zrejmé priame prepojenie vonkajších spojovacích častí. Na obr. 6 je v reze znázornená o niečo odlišné vyhotovenie spojovacieho člena. Na obr. 7 a) až e) sú v perspektívnom pohľade znázornená jednotlivé prvky prístroja podľa vynálezu. Na obr. 8 je znázomenć iné vyhotovenie ventilu.Na obr. l je znázornené prvé vyhotovenie prístroja podľa vynálezu, tvorené krytom 1 v podstate valcového tvaru s von vyčnievajúcimi prvkami na spojenie s tepnou alebo žilou, tvorenými vonkajšími spojovacími časťami 2 v prípade implantácie do ľudského tela, Vnútome ústie vonkajších spojovacích častí 2 je vnútri krytu l vybavené vnútomými tesniacimi povrchmi 3, tvorenými zosilnenou časťou 12 steny krytu l. Vnútri krytu 1 je uložený vyberateľný ventil 10 čiastočne valcověho tvaru, spolupracujúci prostredníctvom povrchu 11 s vnútomými tesniacimi povrchmi 3 krytu 1 V polohe, znázomenej na obr. l.Ventíl 10 je na svojej spodnej časti vybavený vodiacimi rebrami 14, zaisťujúcimi jeho axiálnu polohu. Okrem toho je v kryte l uložený spojovací člen 4, ktorý je potom podrobnejšie znázomený na obr. Za a 2 b a ktorý je vybavený ochranným krytom 7 vo svojej strednej valcovej časti medzi ochranným uzáverom 74 a vodiacimi rebrami 14, ako je zrejme najmä z obr. Za. Ochranný kryt 7 je otočný vzhľadom na spojovací člen 4, je však k nemu axiálne upevnený. Ochranný kryt 7 je vybavený ochrannými povrchmi 71, prekrývajúcimi a chrániacimi vonkajšie tesniace povrchy 6 spojovacieho člena 4. Prvý a druhý otvor 5 spojovacieho člena 4, prepojený s vonkajším okruhom kanálikmi spojovacom člene 4, je tak v polohe znázomenej na obr. 2 a uzatvorený. Ochranný kryt 7 je vo svojej spodnej časti vyrezaný, ako je zrejmé napríklad z obr. 2 b, takže v smere rotácie zaujíma najviac 90 ° obvodu vonkajších spojovacích povrchov 6 spojovacieho člena 4.Ochranný kryt 7 je uložený na spojovacom člene 4 pri jeho zavádzaní do polohy, znázomenej na obr. 1, ako je zrejmé z obr. Za. Z tejto polohy je možné spojovací člen 4 otočiť o 90 ° do polohy, znázomenej na obr. 3,kedy sú prvý a druhý otvor 5 spojovacieho člena 4 prepojene s vonkajšími spojovacími časťami 2, takže dôjde k spojeniu s vonkajším okruhom cez trubicove spoje 15 alebo akokoľvek inak. V priebehu rotácie spojovacieho člena 4 z polohy na obr. 1 do polohy na obr. 3 sa kryt 7 nemôže otáčať vzhľadom na to, že mu v tom bráni zosilnená časť 12 steny. Vonkajšie tesniace povrchy 6 spojovacieho člena 4 sa tak dostanú do styku so zodpovedajúcimi vnútomými tesniacimi povrchmi 3 krytu l. V polohe z obr. 3 je spojovací člen jednak axiálne ñxovaný vodiacimi rebrami 14, jednak utesnený tesniacim prstencom 13.Na obr. 4 je prístroj znázornený v reze, ktorý je kolmý na rez z obr. 3, spojovací člen 4 je znázornený v spojovacej polohe vnútri krytu l, ochranný kryt 7 je v rovnakej polohe ako na obr. 1. Ventíl 10 rotačne spolupracuje so spojovacím členom 4 po jeho zasunutí do krytu 1. Na obr. 4 je tiež znázomená implantačná prímba 20, obklopujúca valcovú stenu krytu 1 a určená na uloženie tesne pod kožu chorého. Implantačná prímha 20 uľahčí rast kože a súčasne umožňuje určitú mieru pohybu prístroja pod kožou bez toho, aby mohlo dôjsť k jeho vyklznutiu.Na obr. 5 je znázomenć uloženie spojovacieho člena 30 trocha odlišnej konštrukcie v kryte 1, a to bez uloženia spojovacieho člena 4, ide o obdobie, v ktorom sa dialýza nevykonava. Tento spojovací člen 30 je výhodne vybavený priamym kanálikom 31, priamo spájajúcim vonkajšie spojovacie časti 2 navzájom. Aj tentospojovací člen 30 je vybavený ochranným krytom na ochranu vonkajších tesniacich povrchov pred vonkajšími vplyvmi a ukladá sa do krytu 1 rovnakým spôsobom ako spojovací člen 4, Na obr. 6 je znázornený kryt 1 so zasunutým spojovacím členom 30 v reze, ktorý zodpovedá rezu z obr. 4. Spojovací člen 30 je v tomto prípade vybavený prebodnuteľnou priečkou 60 zo silikónovej gumy medzi kanalikom 31 a vonkajším prostredím. V tomto pripade je privádzanie rôznych látok, napríklad liekov priamo do obehu možné prebodnutím priečky 60 injekčnou ihlou. Priečka 60 je udržovaná vo svojej polohe pomocou fixačnej doštičky 61, ktorá je v spolupráci so štrbinou v spojovacom člene 30 pomocou rebra 62.Na obr. 7 aje znázornený perspektívny pohľad na kryt 1 v čiastočnom reze. Je zrejmá zosilnená časť 12 steny s vnútomými tesniacimi povrchmi 3 v oblasti ústia vonkajších spojovacích častí 2 vnútri, v podstate valcovćho krytu l. Okrem toho sú znázomené tiež implantačnć príruby 20.Na obr. 7 b je znázomený ventil 10 s povrchmi ll a vodiacimi rebrami 14. Aby bolo možné ventil 10 uzatvoriť v rotačnom smere v kryte 1, je ventil 10 vybavený jedným alebo väčším počtom aretačných výstupkov 63,ktore sú v spolupráci s vybraniami 65 v zosilnenej časti 12 steny krytu 1, ako je znázomené na obr. 7 a. Každý aretačný výstupok 63 je spojený s tlačným tŕňom 64, ktorý môže byť uvedený do činnosti povrchom 66 niektorého zo spojovacích členov 4 alebo 30, ako je tiež zrejmé z obr. 4. K tomuto uvedeniu do činnosti dôjde pri zasúvaní povrchov 66 pred tlačné tŕne 64 za súčasného tlaku aretačných výstupkov 63 smerom dole, čím dôjde k ich uvoľneniu z vybrania 65 a tým k uvoľneniu celého ventilu 10 z rotačného pohybu.Na obr. 7 c je znázomený spojovací člen 4 bez ochranného krytu 7. Šípky A a V ukazujú smer prietoku krvi zo spojovacej časti pre tepnu do spojovacej časti pre žilu. Spojovací člen 4 je vybavený ochranným uzáverom 74 na svoju hornú časť. Okrem toho znázorňujú bodkočiarkované čiary, ako je prvý a druhý otvor 5 prepojený s trubicovými spojkami 15 vonkajšieho okruhu. Vonkajšie tesniace povrchy 6 sú uložené v mieste prvého a druheho otvoru 5. Okrem toho je spojovací člen 4 vybavený ešte vo svojej spodnej časti vodiacimi rebrami 14 na ñxáciu v kryte 1, ako už bolo opísané.Na obr. 7 d je znázornený ochranný kryt 7 s jedným z ochranných povrchov 71. Vo svojej homej časti je ochranný kryt 7 vybavený výstupkami 72 na pružných častiach 73, ktoré sú v spolupráci s vybraniarni vo vystupujúcich častiach 77 spojovacieho člena 4, 30, ako je znázomené na obr. 2 b. Tieto vystupujúce časti 77 s vybraniami dovoľujú vzájomné zapadnutie týchto prvkov a tým aretáciu v určitej rotačnej polohe medzi ochranným krytom 7 a spojovacím členom 4 alebo 30. Okrem toho je ochranný kryt 7 vo svojej homej časti vybavený časťami 75, ktorých bočné povrchy 76 sú v spolupráci s povrchmi 78 vystupujúcich častí 77 na obmedzenie vzájomnej rotácie medzi spojovacím členom 4 alebo 30 a ochranným krytom 7. Vzhľadom na toto obmedzenie je možné bezpečne zaistiť správne uloženie spojovacieho člena 4 alebo 30 do krytu 1.Na obr. 7 e je znázomený spojovací člen 30 s priamym kanálikom 31 a s ochranným uzáverom 74.Aby bolo možné uložiť ochranný kryt 7 napríklad naspojovací člen 4, predstavuje ochranný uzáver 74 (alebo tiež vodiace rebrá. 14) zvláštnu upevniteľnú časť spojovacieho člena 4. P 0 uložení ochranného krytu 7 na spodnú časť spojovacieho člena 4 je možné ochranný uzáver 74 s touto spodnou časťou spojiť akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad zlepením.Na obr. 8 je znázomené ďalšie možné vyhotovenie ventilu. Kryt 1 je znázomený so spojovacími časťami 32 na spojenie s tepnou a žilou chorého. Kryt 1 je v tomto prípade vybavený jedinou zosilnenou časťou 42 steny,na ktorej vnútomom povrchu sú uložené vnútomé tesniace povrchy. Spojovací člen 34 je uložený do krytu 1 a je vybavený prvým a druhým otvorom 35, prepojenými s vonkajším okruhom. Okrem toho je spojovací člen 34 vybavený ochranným krytom 37, chrániacim jediný vonkajší tesniaci povrch spojovacieho člena 34 v znázomenej polohe. Spojením spojovacích častí 32 navzájom je zaistené telo 36 ventilu 10 s kanálikom 33 ( v znazornenej polohe) mimo ošetrenia, Na spojenie vonkajších spojovacích častí 32 s vonkajším okruhom sa spojovací člen 34 otočí o 180 °, čím sa prvý a druhý otvor 25 dostane priamo pred ústie vonkajších spojovacích častí 32 v kryte l. Ochranný kryt 37 sa v znázomenej polohe zastaví v dôsledku spolupráce so zosilnenou časťou 42 steny krytu l.Je zrejmé, že by bolo možne navrhnúť ešte rad ďalších modifikácií, takisto patriacich do rozsahu vynálezu. Je napríklad možné navrhnúť ochranné povrchy tak, aby k ich uvoľneniu došlo iným spôsobom než rotáciou spojovacieho člena vzhľadom na ochranný kryt. Ochranný kryt potom nemusí mať rotačne symetrický tvar a môže ovplyvniť povrchy axiálnym posunom. Tesniace povrchy môžu mať menší rozsah, než aký je znázornený na výkresoch. Kanáliky spojovacieho člena a pripadne ventilu môžu mať iný než znázomený priebeh. Kryt môže mať tvar odlišný od valcového tvaru, napríklad tvar kvádra. V prípade, že je prístroj otáčavo symetrický, môže byť aretácia spojovacieho člena v kryte zaistená inými než znázomenými prostriedkami, napríklad bežným bajonetovým upevnením v oblasti ochranného uzáveru. Týmto spôsobom je taktiež možné zaistiť presne uloženie v smere rotácie.Kryt je vyhotovený z materiálu, vhodného na implantáciu, najmä z titánu, ako je dobré doložené na obdobné účely a bolo dokázané, že titán je kompatibilný s tkanivom. Spojky do tepien a žíl môžu byť vyhotovené z PTFE alebo akéhokoľvek iného vhodného materiálu. Ďalšie časti, ako spojovacie členy a podobne, sú vlastne časťami na jedno použitie, ktoré sa po ošetrení dostávajú do odpadu. To isté všeobecne platí tiež na ďalšie príslušenstvo, patriace k vonkajšiemu okruhu včítane umelej obličky.Prístroj podľa vynálezu je možné upraviť tiež na ine spracovanie krvi. Okrem toho je možne ho používať tiež v prípade infúzií, napríklad parenterálnej výživy, na odber vzoriek krvi, na liečenie srdcového zlyhania, na výmenu plynov, napríklad sýtenie kyslíkom, na podávanie cytostatík a tiež na napojenie umelých orgánov, napríklad slinivky brušnej. Okrem toho je možné ešte ďalšie použitie, napríklad na transfúziu plazmy, imunoadsorpciu, izoláciu niektorých buniek a spracovanie buniek.Konečne je prístroj podľa vynálezu veľmi vhodný typ na použitie na spojenie rôznych okruhov tam, kde sa vyžaduje vysoko hygienický štandard v rade lekárskych použití. V týchto prípadoch nie je prístroj implantovanýa chorý je len súčasťou vonkajšieho okruhu, napríklad V prípade katetrizácie na získanie prístupu do krvného obehu alebo do rôznych iných dutín v organizme alebo tiež v prípade prívodu rôznych látok do vonkajšieho okruhu. Kryt môže v takýchto prípadoch byť modifrkovaný tak,že neobsahuje podrobnosti napomahajúce implantácíi. Ďalšia možná modifrkácia spočíva v tom, že kryt môže byť vybavený len jednou vonkajšou spojovacou časťou.l. Prístroj na prepojenie vedenia kvapalín na lekárske účely, zvlášť na spojenie krvného obehu chorého s vonkajším okruhom na úpravu krvi, tvorený krytom s dvoma vonkajšími spojovacímí časťami (2), spojovacím členom(4) s prvým a druhým otvorom (5), prepojeným s vonkajším okruhom alebo zdrojom kvapaliny pomocou kanálikov, spojovací člen je určený na uloženie do krytu a je vybavený ochranným krytom (7), pohyblivým vzhľadom naspojovacíčlemvyznačujúci sa tým,že kryt (l) je vybavený vnútomými tesniacimi povrchmí (3) v mieste okolo ústia vonkajších spojovacích častí (2) do krytu (1), V kryte (l)je uložený spojovací člen (4), vybavený vonkajšími tesniacimi povrchmí (6) okolo otvorov(S), na spojovacom člene (4) je uložený pohyblivý ochranný kryt (7), vybavený ochrannými povrchmí (71),prekrývajúcimi vonkajšie tesniace povrchy (6) spojovacieho člena (4), pričom ochranný lcryt (7) je prvkami, umiestnenými vnútri krytu (l), posunutý od vonkajších tesniacich povrchov (6), uvedených do styku s vnútornými tesniacimi povrchmí (3) krytu (l) pri súčasnom prepojení spojovacieho člena (4) vnútri krytu (1) za vzniku kvapalino-tesniaceho spojenia medzi otvormi (5) a vonkajšími spojovacimi časťami (2).2. Prístroj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že kryt (l) je vybavený vcntilovými prostriedkarni na uzatvàranie a otváranie vonkajších spojovacích častí (2).3. Prístroj podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ventilovć prostriedky sú tvorené ventilom(10) s povrchmí (ll), v uzatvorenej polohe v styku S vnútornými tesniacimi povrchmí (3) krytu (l).4. Prístroj podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 3,vyznačujúci sa tým,ževnůtomćtesniace povrchy (3) a vonkajšie tesniace povrchy (6) a tiež ochranné povrchy (71) a povrchy (ll) ventilu (10) sú časti plášťa valcov.5. Prístroj podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ochranný prvok je tvorený ochranným krytom (7) na spojovacom člene (4), otáčavo axiálne frxovaným vzhľadom na spojovací člen (4).6. Prístroj podľa nároku 5, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že kryt (l) valcového tvaru má aspoň jednu dovnútra zosilnenú časť (12, 42), na zabránanie rotácie ochranného krytu (7), ktorá je na vnútomej strane vybavená vnútornýmí tesniacimi povrchmí (3).7. Prístroj podľa aspoň jedného z nárokov 4 až 6,vyznačujúci sa tým,ževnútornćtesniace povrchy (3), vonkajšie tesniace povrchy (6) a ochranné povrchy (71) sú častí v podstate diametrálne uložených povrchov, z ktorých každý zaujíma uhol najviac 90 °.8. Prístroj podľa aspoň jedného z nárokov l, 4, 5 a 6,vyznačujúci sa tým,ževkryte(l)jeuložene telo (36) ventilu (10) na spojenie vonkajších spojovacích častí (2) navzájom a spojovací člen (4) je vybavený prostriedkami na posun tela (36) ventilu (10) do neak 10tívnej polohy, v ktorej je spojovací člen (4) spojený s krytom (l) V podstate kvapalino-tesniacim spojením.9. Prístroj podľa aspoň jedného z nárokov l, 3 alebo 4,vyznačujúci sa tým,žeochrannýkryt(7) je uložený axiálne posuvne vzhľadom na spojovací člen (4).10. Prístroj podľa aspoň jedného z nárokov l až 9,vyznačujúci sa tým,žekryt(1)jevybavený implantačnými prírubami (20), uloženými pod kožu chorého.ll, Prístroj podľa nároku 3, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že telo (36) ventilu (10) je vybavené aspoň jedným pružným aretačným výstupkom (63) na spoluprácu s aspoň jedným vybraním (65) v zosilnenej časti(12) steny krytu (l) na aretáciu vzhľadom na rotačný pohyb.12. Prístroj podľa aspoň jedného z nárokov 1 až ll,vyznačujúci sa tým, že v kryte (l)je namiesto spojovacieho člena (4) uložený oddelený spojovací člen (30), ktorý je vybavený kanálikom (31) na spojenie spojovacích častí (2) navzájom, pričom ochranný kryt (7) zodpovedá ochrannćmu krytu (7) spojovacieho člena (4).13. Prístroj podľa nároku 12, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že spojovací člen (30) je medzi kanálikom(31) a vonkajším prostredím vybavený prebodnuteľnou priečkou (60).

MPK / Značky

MPK: A61M 39/00

Značky: prepojenie, kvapalín, vedenia, lékařské, účely, prístroj

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-278707-pristroj-na-prepojenie-vedenia-kvapalin-na-lekarske-ucely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na prepojenie vedenia kvapalín na lekárske účely</a>

Podobne patenty