Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ing. Zuzana Hörmannová patentový zástupca0001 Predkladaný vynález sa týka imunokonjugátov schopných cieliť bunky exprimujúce CD 138, kompozícii, ktoré tieto imunokonjugáty obsahujú, a spôsobov, ktoré ich používajú.0002 CD 138, ktorý pôsobí ako receptor pre extracelulárny matrix, je nadmerne exprimovaný na bunkách mnohopočetného myelómu (MM) a bolo preukázané, že ovplyvňuje vývoj a/alebo proliferáciu MM buniek. CD 138 je tiež exprimovaný napríklad na bunkách karcinómu vaječníkov, karcinómu obličiek,karcinómu žlčníka, karcinómu prsníka, karcinómu prostaty, karcinómu pľúc,karcinómu hrubého čreva a na bunkách Hodgkinovho Iymfómu a neHodkinovho Iymfómu a na bunkách chronickej lymfocytovej Ieukémie (CLL).0003 Tassone et al. (2004) uvádzajú vynikajúcu väzbu myšej lgG 1 protilátky B-B 4 na antigén CD 138 exprimovaný na povrchu buniek MM. Tassone tiež uvádza vysokú cytotoxickú aktivitu imunokonjugátu B-B 4-DM 1, ktorý ako efektorová molekula obsahuje mytanzinoid DM 1, proti bunkám mnohopočetného myelómu (pozri tiež zverejnený patent Spojených štátov č. 20070183971).0004 Aj keď Tassone et al. prispeli k poskytnutiu účinného liečenia MM akompozície, ktorá môže byť pri takomto liečení použitá, stále v odbore existuje0005 Trvá teda potreba imunokonjugátov na báze B-B 4, ktorým chýbajú určité vlastnosti a/alebo funkcie asociované s B-B 4. Konkrétne je potrebná chimerizovaná protilátka založená na B-B 4, ktorá viaže CD 138 rovnako účinne ako B-B 4, ale môže byt podávaná ľuďom bez významných vedľajších účinkov.Je tiež potrebný imunokonjugát na báze B-B 4, ktorý vykazuje jednu alebo viac výhodných vlastností relatívne k svojmu myšiemu náprotivku. Tieto vlastnosti zahrňujú zlepšenú väzbu antigénu, zlepšené zabíjanie nádorových buniek, ku ktorým patria najmä nádorové bunky exprimujúce CD 138, a ich akcesorné bunky, alebo viac homogénna väzba cieľa.0006 Predkladaný vynález sa týka imunokonjugátu schopného cieliť CD 138 exprimujúce bunky, ktorý obsahuje(a) inžiniersky upravenú cieliacu protilátku proti CD 138 obsahujúcu(i) ťažký reťazec imunoglobulínu obsahujúci variabilnú oblast obsahujúcu aminokyselinové zvyšky 31 až 35 (CDR 1), 51 až 68 (CDR 2) a 99 až 111(ii) ľahký reťazec obsahujúci variabilnú oblast obsahujúcu aminokyselinové zvyšky 24 až 34 (CDR 1), 50 až 56 (CDR 2) a 89 až 97 i (CDR 3) zo SEKV. ID. c. 2 a(b) efektorovú molekulu na indukciu bunkovej smrti, kde konštantná oblasť uvedeného ťažkého reťazca imunoglobulínu je konštantná oblasť lgG 4 izotypu.0007 Predkladaný vynález tiež poskytuje imunokonjugát podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, na použitie pri liečení mnohopočetného0008 Okrem toho predkladaný vynález poskytuje imunokonjugát podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, na použitie pri liečení karcinómu močového mechúra z prechodných buniek u subjektu.0009 Predkladaný vynález ďalej poskytuje imunokonjugát podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 na použitie ako liečivo.0010 Ešte ďalej predkladaný vynález poskytuje imunokonjugát podľaktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 na použitie pri inhibícii, oddialení a/aleboprevencii rastu nádoru obsahujúceho CD 138 nádorové bunky a/alebo šírenia nádorových buniek takého nádoru u pacienta.0011 Okrem toho predkladaný vynález poskytuje imunokonjugát podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 na inhibíciu, oddialenie a/alebo prevenciu rastu nádorov a/alebo šírenia malígnych nádorových buniek obsahujúcich CD 138 exprimujúce bunky u pacienta, pričom pacient bol liečený jedným alebo viacerými cytotoxickými činidlami a/alebo ožarovaním v množstve znižujúcom nádorovú záťaž.0012 Predkladaný vynález tiež poskytuje imunokonjugát podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 na použitie pri liečení pacienta, ktorý má stav, u ktorého by bola prospešná supresia prežitia myelómových buniek, pričom imunokonjugát je schopný selektívne znížiť prežitie alebo rast uvedených0013 Okrem toho predkladaný vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu imunokonjugát podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 a jednu alebo viac farmaceutický prijateľných pomocných látok, pričom kompozícia je vhodná na inhibíciu, oddialenie a/alebo prevenciu rastu nádorov a/alebo šírenia0014 Ďalej predkladaný vynález poskytuje súpravu obsahujúcu v samostatných nádobkách farmaceutické kompozície na použitie v kombinácii na inhibíciu, oddialenie a/alebo prevenciu rastu nádorov a/alebo šírenia nádorových buniek, pričom jedna nádobka obsahuje účinné množstvo farmaceutickej kompozície podľa nároku 16, a pričom samostatná nádobka obsahuje druhú farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu účinné množstvo ďalšieho činidla, výhodne cytotoxického činidla, na inhibíciu, oddialenie a/alebo prevenciu rastu nádorov a/alebo šírenia nádorových buniek, a jednu alebo viac farmaceutický prijateľných pomocných látok, výhodne ked uvedené činidlo v uvedenej druhej farmaceutickej kompozícii je vybrané zo skupiny, ktorú tvori melfalán, vinkristín, doxorubicín, dexametazón,cyklofosfamid, etopozid, cytarabín, cisplatina, talidomid, prednizón, bortezomib, Ienalidomid, sorafenib, romidepsín a ich kombinácie, alebo je na báze protilátky.0015 Ešte ďalej predkladaný vynález poskytuje použitie imunokonjugátu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 na výrobu liečiva na inhibíciu, oddialenie a/alebo prevenciu rastu nádoru obsahujúceho CD 138 nádorové bunky a/alebo šírenia nádorových buniek takéhoto nádoru u pacienta.0016 lnžiniersky upravená cieliaca protilátka podľa predkladaného opisu môže(i) v podstate pozostávať z antigén viažucej oblasti (ABR) voči CD 138 zprotilátky iného ako ľudského pôvodu, alebo(ii) obsahovať antigén viažucu oblast (ABR) voči CD 138, kedy uvedenáantigén viažuca oblasť je z protilátky iného ako ľudského pôvodu, aobsahovať ďalšiu protilátkovú oblasť, pričom aspoň časť uvedenej ďalšej protilátky je oblasť ľudskej protilátky.0017 ABR podľa opisu môže zahrňovať(a) variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR 3 obsahujúcu aminokyselinové zvyšky 99 až 111 zo SEKV. ID. Č. 1, a(b) variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR 3 obsahujúcu aminokyselinové zvyšky 89 až 97 zo SEKV. lD. Č. 2, v tomto poradí.0018 ABR podľa opisu môže ďalej obsahovať(a) variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR 1 a CDR 2 obsahujúcu aminokyselinové zvyšky 31 až 35 a 51 až 68 zo SEKV. ID. Č. 1, a/alebo(b) variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR 1 a CDR 2 obsahujúcu aminokyselinové zvyšky 24 až 34 a 50 až 56 zo SEKV. ID. Č. 2, v tomto poradí.0019 Ďalšia protilátková oblasť môže zahrňovať(i) udržiavajú alebo znižujú cytotoxicitu závislú od protilátok a/alebo

MPK / Značky

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395, A61K 47/48, C07K 16/30, A61P 35/00

Značky: cd138, cieliace, použitie, imunokonjugáty

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/107-e18335-imunokonjugaty-cieliace-cd138-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Imunokonjugáty cieliace CD138 a ich použitie</a>

Podobne patenty