Zariadenie na výrobu priehradových nosníkov

Číslo patentu: U 707

Dátum: 07.12.1994

Autor: Horčička Václav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

1600 /INV/Č Zariadenie na výrobu priehradových nosnikovTechnické riešenie sa týka usporiadania zariadenia na výrobu priehradových nosnikov, tvorených dvomi otvorenými profilmi, V ktorých je pevne uložená priehradovina.Sú známe ľahké stavebné dielce, z ktorých vystupuje rebríčkovitá výstuž, ktorá sa po montáži dielcov, obzvlášť V stropných konštrukciách, dobetónuje. Výstužné prvky v týchto dielcoch sú väčšinou tvorené plochou špirálou, privarenou z jednej alebo obidvoch strán k oceľovému pásu. Samostatne vyrábané časti výstuže takéhoto nosníka sú ručne kompletizované a postupne privarované. Z dôvodov vyššej prácnosti a nákladov sa postupne vyvinuli spôsoby a zariadenia na kontinuálnu výrobu uvedených nosníkov. Pri výrobe plochej špirály, takzvanej priehradoviny, sa drôt kruhového prierezu plynule odvíja zo zvitku a ohýba do požadovaného tvaru a nasledujúce sa privarujü oceľové pásy. Ak sa vyžaduje zvýšená tuhosť priehradového nosnika, kedy namiesto pásov je potrebné použiť oceľové profily, je výroba zosilnených priehradových nosníkov náročnejšia na prácnosť. Zložitosť zariadenia aj vlastnej výroby charakterizujú ďalší zo spôsobov výroby priehradových nosnikov pri ktorom sa priehradovina ešte pred kompletizáciou s profilmi delí a dopravuje k rovine kompletizácie, to isté plati aj o otvorených oceľových profiloch, ktoré je potrebné naviacpred kompletizáciou po delení aj preklápať.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje usporiadanie zariadenia na výrobu priehradových nosníkov podľa tohto technického riešenia, kde priehradove nosníky sú tvorené dvomi otvorenými profilmi, v ktorých je pevne uložená príehradovina. Podstata tohto technického riešenia spočíva v tom, že vo vetvách usporiadaných do tvaru V sú symetricky voči sebe usporiadané dva hnané tvarovacie mechanizmy oceľového pásu tak, že v predĺžení ich pozdĺžnej osi je k vstupu každého z nich kolmo svojou osou otáčania privratený odvijací stojan pásu, zatiaľ čo k výstupu každého 2 nich prilieha vedenie vytvoreného otvoreného profilu, kde v priestore medzi obidvomi vetvami je usporiadaný odvijaci stojan drôtu, na ktorý v smere k vrcholu vetiev tvaru V nadväzujú zavaczacie a rovnacie kladky rovnania drôtu a dalej hnaný mechanizmus uhloveho a výškového ohýbania drôtu do tvaru priehradoviny a vedenie priehradoviny, na ktoré voľne nadväzuje vedenie otvoreneho proEilu vo vrchole obidvoch vetiev. Výstupná časť tohto vedenia postupne prechádza do vedenia zloženého nosnika, na ktoré nadväzuje zvarovacie zaria denie a dalšie vedenje usporiadaný odmeriavari člen a deliace zariadenie.Deliace zariadenie je s výhodou upravene na uchytenie k zvarenému nosniku pred jeho oddelením.Medzi každým odvíjacim stojanom pásu a tvarovacím mechanizmom môže byť usporiadané zariadenie na nastavenie pásu.Zariadenie je taktiež s výhodou vybavené prostriedkami na reguláciu rýchlosti tvarovacích mechanizmov a mechanizmu uhlového a výškového ohýbania drôtu do tvaru priehradoviny.Hnané tvarovacie mechanizmy môžu mať spoločný pohon. Spoločný pohon hnaných tvarovacich mechanizmov môže byť vybavený elektromaqnetickými spojkamí.V koncovej oblasti výstupu vedenia zvareného nosníka je s výhodou usporiadané sádkovacie zariadenie, pričom medzi vede ním zvareného nosnika a sádkovacim zariadením sú odťahovacieMedzi odvijaoím stojanom drôtu a zavádzacími a rovnacími kladkami je 5 výhodou usporiadané zari drôtu.Zariadenie podľa technického riešenia umnožňuje kontrolurovinnosti profilov pred začatím kompletizacie nosnika. Ku zrýchleniu výroby nosnikov prispieva skutočnosť, že deliace zariadenie sa po odmerani požadovanej dĺžky nosníka k nemu upne a delenie nosníka prebieha pri jeho posuve v smere do sádkovacieho zariadenia. Je možne taktiež jednoducho regulovať rýchlosti posuvu obidvoch oceľových profilov ešte pred ich na sunutim na priehradovinu. Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresu,na ktorom je schematicky vyobrasene, v spojitosti s popisompríkladov uskutočnenia. Príklady uskutočnenia technického riešeniaVo vetvách usporiadanýoh do tvaru V sú symetricky voči sebe usporiadané dva hnane tvarovarie mechanizmy 1 oceľového pásu (valcovačky) tak, že v predĺžení ich pozdĺžnej osi je k vstupu každého z nich kolmo svojou osou otáčania privrátený odvíjaci stojan g oceľového Fish. K výstupu každého z nich prilieha vedenie 1 otvoreneho profilu, vytvoreného valcovanim v príslušnom tvarovacom mechanizme. V priestore medzi obidvomi vetvami je usporiadaný odvijací stojan L oceľového drôtu kruhového prieresu, na ktorý v smere L vrcholu vetiev tvaru V nadväzujú zavádzacie a rovnacie kladky Q rovnania drôtu a ďalej hnaný mechanizmus Q uhloveho a výškového ohýbania drôtu do tvaru priehradoviny, na ktorý voľne nadväzuje vedenie g otvoreného profilu vo vrchole oboch vetiev tvaru V. Výstupná časť tohto vedenia 2 postupne prechádza do vedenia Lg zloženého nosníka, na ktoré nadväzuje zvarovacie zariadenie L a ďalšievedenie 11 zvareného nosníka, pri výstupe ktorého je usporia daný odmeriavací člen L a deliace zariadenie 14.Z odvíjacieho stojanu L drôtu sa odvíja oceľový drôt kruhového prierezu, ktorý sa rovná prechodom zavádzacími a rovnacími kladkami 1 a ďalej sa priebežne uhlovo a výškovo ohýba v hnanom mechanizme 5 do tvaru priehradoviny. Po vyčerpaní drôtuz daného odvíjacieho stojana L je po zaistení nového zvitkudrôt napojený na pôvodný v zariadení L na nastavenie drôtua odvíjanie kontinuálne pokračuje. Príehradovina sa priebežne posúva vo vedení § smerom k vedeniu g otvoreného profilu vo vrchole obidvoch vetiev tvaru V.Otvorené oceľové profily sa vytvárajú súbežne vo dvoch vetvách usporiadaných do tvaru V. Z odvíjacích stojanov i pásu sa priebežne odvíjajú oceľové pásy, každý prechádza svojim tvarovacim mechanizmom 1, v ktorom sa valcuje do otvoreného profilu a orientuje sa do požadovanej polohy a šírky. Akonáhle je obsah odvíjacieho stojanu g pásu vyčerpaný, vymeni sa a oceľový pás sa nastaví V zariadení Lg na nastavenie pásu,ktoré je usporiadané medzi každým odvíjacím stojanom 1 pásu a tvarovacim mechanizmom 1. Vo vedení g otvoreného profilu sa profily orientujú tak, aby ich bolo možné v nadväzujúcom vedení Lg zloženého nosníka nasunúť na priehradovinu, ktorá taktiež vstupuje do tohto vedenia Lg z vedenia g priehradoviny. Profily s príehradovinou ďalej postupujú vhodnou prevádzkovou rýchlosťou do zvarovacieho zariadenia LL, kde sú profily odporovo Pkivarené na priehradovinu.Po odmeraní požadovanej dĺžky nosníka (odmeriavacím členom L 1) sa nosník odreže deliacim zariadením Li tak, že deliace zariadenie Lg sa k vyrobenému nosníku uchytí a k vlastnému rezu dochádza pri pohybe nosníka do sádkovacieho zariadenia L 1. V koncovej oblasti výstupu vedenia LLzvareného nosní ka je usporiadané uvedené sádkovacie zariadenie L 1, pričommedzi vedením ll zvareného nosníka a sádkovacím zariadením L 1sú odtahovacie valce Lg. Počas celej doby rezu je deliace zariadenie Lg, tvorené napríklad pílou, ťahané spoločne s nosníkom. Po odrezaní nosníka sa deliace zariadenie Lg od nosníkauvoľní a vráti sa do pôvodnej polohy. Rýchlosť odťahovania no

MPK / Značky

MPK: B21C 23/02

Značky: výrobu, zariadenie, nosníkov, priehradových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u707-zariadenie-na-vyrobu-priehradovych-nosnikov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu priehradových nosníkov</a>

Podobne patenty