Mobilný domček

Číslo patentu: U 667

Dátum: 07.12.1994

Autor: Khol Jiří

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka mobilného domčeku zo sendvičových prvkov tvorených jadrom z izolačnej peny, ktoré jez dvoch strán opláštené krycími doskami.Doposiaľ vyrábané mobilné domčeky alebo bunky majú spravidla šírku do 3.0 m a dĺžku do 8,0 m. Ich nosná konštrukcia a často aj opláštenie je kovové. zamedzujuce pôsobenie prirodzeného zemského elektromagnetického poľa vo vnútri objektu. Následkom toho je nevhodnosť buniek pre trvalé bývanie, pretože absencia prirodzeného elektromagnetického poľazamedzuje odbúravanie adrenalinu z ľudského tela a spôsobujeDoposiaľ stavané celoročné obytné domčeky nemajú síce vyššie uvedenú nevýhodu. avšak ich konštrukcia nedovoľuje ichprepravu vo funkčnej zostave.Mobilný domček zo sendvičových prvkov tvorených jadrom 2 izolačnej peny, ktoré je z dvoch strán opláštené krycími doskami. podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základného rámu, na ktorom je jednak uložená podlaha z podlahových sendvičových prvkov a jednak sú na ňom uložené steny zo stenových sendvičových prvkov. na ktorých je položený strop zo stropných sendvičo vých prvkov, obopnutých stropným rámom.Najmenej v niektorých stenových sendvičových prvkoch sú uložené oceľové struny. ktoré sú na jednej strane ukotvenév základnom ráme a na druhej strane v stropnom ráme.Konštrukcia mobilného domčeku podľa tohoto technického riešenia umožňuje zostavovať variabilné typy domčekov, ktoré sú celoročne obývateľné, hygienicky nezávadné a vďaka dostatočnej tuhosti konštrukcie je možné žeriavom ich premiestňovať v zmontovanom stave na dopravné prostriedky a potom pre vážat na iné miesto určenia.Pre ziskanie dobrých mechanických vlastnosti a vysokej úžitkovej hodnoty je výhodné, keď sú základný rám a stropný rám oceľové a sendvičové prvky sú tvorené jadrom z bezfreónovej polyuretánovej peny opláštenej bezazbestovými Cementovláknitými doskami zo zmesi cementu. perlitu, buničiny, poly propylénového vlákna a vody.Z hľadiska priaznivého rozloženia sil je výhodné, keď sú oceľové struny uložené V stenových sendvičových prvkoch, ktoré sú umiestnené v tretinách pozdĺžnych stien.Pre ľahké spojovanie sú sendvičové prvky na stykových plochách striedavo vybavené perom a drážkou, ktoré sú buďspojené niektorým známym typom zámku. alebo sú zlepené.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkre sov. na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. 1 schematický ax onometrický pohľad na čiastočne rozložený mobilný domček podľa technického riešenia. obr. 2 pôdorys menšej varianty mobilného domčeku.obr. 3 rez A-A z obr. 2, obr. 4 pôdorys väčšej varianty mobilného domčeku.Mobilný domček podľa obr. 1 je zostavený zo sendvičových prvkov g. Q. 1, ktoré majú jadro z bezfreónovej polyuretánovej peny opláštenej 2 dvoch strán bezazbestovými cemen~ tovláknitými doskami zo zmesi cementu perlitu. buničiny. po lypropylénového vlákna a vody.Sendvičové prvky g, Q, 3 sú na jednej strane vybavené perom a na druhej drážkou. ktoré sú buď vytvarované priamov materiále sendvičového prvku 2 Q, 3 alebo vložením dreve vných profilov. Pera a drážky sú potom spojené buď zlepením.alebo niektorým známym typom zámku.Podlahové sendvičové prvky g sú uložené v oceľovom základnom ráme l. na ktorom sú ďalej uložené stenové sendvičové prvky Q. a to ako obvodové, tak aj vnútorné. Stenové sendvičové prvky Q na dlhšej obvodovej strane mobilného druhu sú užvo výrobe vybavené vertikálne vedenými oceľovými strunami Q.Vyčnievajúce konce oceľových strún Q sú ukotvené jednak v oceľovom základnom ráme Ä a jednak v oceľovom stropnom rámeQ, ktorý fixuje stropné sendvičové panely 5.Konštrukcia mobilného domčeku podľa tohoto technického riesenia umožňuje variabilne voliť ako vonkajšie rozmery, tak aj vnútorné členenie. Na obr. 2 je priklad usporiadania mobilného domčeku o pôdoryse 8.4 x 3 m a na obr. 4 je potompriklad usporiadania mobilného domčeku 0 pódoryse 12 x 4,5 m.Oceľové struny Q uložené v stenových sendvičových prv koch Q dodávajú konštrukcii takú tuhosť, že je možné mobilnýdomček prenášať žeriavom a potom prcpravovať na iné miesto

MPK / Značky

MPK: E04B 1/343, E04B 1/38, E04C 2/10, E04H 1/12

Značky: mobilný, domček

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u667-mobilny-domcek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mobilný domček</a>

Podobne patenty