Zariadenie na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom

Číslo patentu: U 307

Dátum: 08.12.1993

Autor: Langer Ivan

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu soTechnické riešenie sa týka zariadenia určeného na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom, kvapalných alebotuhých častíc obsiahnutých vo vzduchu alebo teplého vzduchu.Pre odsávacie zariadenia platí všeobecne. že škodliviny, ako teplo, vznášajúce sa tuhé častice. vodné pary alebo rôzne plynová splodiny sú buď úplne alebo z veľkej časti viazané na vzduch ako ich nositeľa. Z uvedeného je zrejmé. že účinné zariadenie musí odviesť spoločne s odsávaným prostredím i príslušné mnosžstvo nositeľa. to znamená obvykle vnútorného vzduchu.Doteraz sú pre odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynov a teplého vzduchu známe pasívne odsávacie zariadenia, ktoré môžu účinne pôsobiť len v malej vzdialenosti od odvádzacieho orgánu a v oblasti s priemernou koncentráciou odsávaných zmesí, čím je daná účinnost odsávania.Ďalej sú známe zariadenia, ktoré okrem obvyklého pasívneho odsávania využívajú plochý prúd vonkajšieho vzduchu na vyvolanie indukcie odsávaných zmesí. Tieto zariadenia používajú ako prívodný orgán vonkajšieho vzduchového prúdu štrbinu po celej dĺžke odvádzacieho zákrytu. Vzniknutý plochý prúd môže indukovat odsávanú zmes len spodnou induktivnou plochou, pretože súvislý plochý prúd neprepustí odsávanú zmes do hornej časti zákrytu.Do priestoru zákrytu je privádzaný vonkajší vzduch v pomerne veľkom množstve 65 až 70 Ž potrebného vetracieho vzduchu. aby po indukovaní len 30 až 35 Ž odsávanej zmesi bol znovu odvedený do vonkajšieho ovzdušia.Na protiľahlej strane zákrytu sú opät po jeho celej dĺžke inštalované odvádzacie orgány, ktoré sú pripojené na hlavný odvádzací systém. IZa účelom úspory tepla využívajú tieto zariadenia vonkajší nezohriaty vzduch, pričomdochádza v zimnom období k podkročeniuteploty rosného bodu na kovových plochách zákrytu. kukondenzácii vodných pár a tým k odkvapkávaniu vody zo zákrytu.Udvádzacie orgány rozložené po celej dĺžke zákrytu nemôžu rešpektovať miestne zvýšenú koncentráciu škodlivín nad ich jednotlivými zdrojmi a tým je účinnost odsávania daná len priemernou koncentráciou v odsávaných zmesiach.Funkčnú účinnost zariadení s induktívnym plochým vzduchovým prúdom je možné charakterizovať takzvaným objemovým indukčným pomerom. ktorý u popísaného zariadenia dosahuje hodnoty 10,30 až 1 0.35. čo znamená, že na 1 m 3/h primárneho vzduchu je možné indukovat len 0.30 až 0.35 m 3/h odsávanej sekundárnej zmesi. Z uvedeného vyplýva. že odsávané zmesi viazané na vnútorný vzduch ako nositeľa. sú popísanými zariadeniami odvádzané málo účinne.Množstvo štrbinového vzduchového prúdu musí byť nastavené tak. aby pred odvádzacími orgánmi nedochádzalo k turbulenciám a aby hltnost odvádzacích orgánov nebola prekročená a tým nebola rušená funkcia pasívneho odsávania.Tieto zariadenia sa vyznačujú veľkou spotrebou dopravovaného vetracieho vzduchu. pomerne vysokými celkovými tlakmi prívodných a odvádzacích ventilátorov. spomínanou nízkou účinnosťou pri indukovaní odsávaných zmesí včítane vzduchového nositeľa a zodpovedajúcimi vysokými prevádzkovými nákladmi predovšetkým za elektrinu. Aby sa znížila spotreba tepla, používajú sa výmenníky pre využitie tepla v odvádzanom vzduchu.Rovnako sú známe odsávacie systémy s prefukovacím zariadením využívané v priemyslových kúpeľoch ako sú napríklad kúpele pokovovacie. Tieto systémy sú tvorené pozdĺžnymi štrbinami. ktorými je privádzaný prefukovací vzduch. Nad hladinou kúpeľa je tak vytvorená súvislá clona, ktorá na svojej spodnej strane idnukuie vzniknuté škodlíviny. U daných zariadení je účinná len spodná povrchová plocha plochého vzduchového prúdu. Vzduchové clona tak oddeluje povrch kúpeľa od pracovného prostredia a tým zamedzuje úniku agresívnych. explozívnych alebo zdraviu škodlivých splodín do okolitého prostredia. Na protiľahlej strane nádrže sa vzniknutý celkový prúd vrátane splodín z kúpeľa odvádza pozdĺžnym odvádzacím orgánom. Uvedené zariadenie sa dá prakticky použit len u spomínaných kúpeľov. tvorených hranatými nádržami.prípadne nádržami jednoduchých geometrických tvarov.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zariadením na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom, najmä kvapalných alebo tuhých častíc obsiahnutých vo vzduchu alebo v teplom vzduchu podľa technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom. že pozostáva z aspoň jednej dýzy pre prívod impulzného prúdu smerovanej k odvádzaciemu orgánu pre odvod celkového prúdu vrátane odsávaného prostredia. pričom vstupný prierez najmenej jedného odvádzacieho orgánu zodpovedá výslednému priečnemu prierezu celkového prúdu vzniknutého pôsobením všetkých príslušných impulzných prúdov. Dýza pre prívod impulzného prúdu s príslušným odvádzacím orgánom je s výhodou umiestnená v oblasti zvýšenej koncentrácie odsávaných zmesí/plynov. vznášajúcich sa kvapalných alebo tuhých častíc a/alebo teplého vzduchu. Dýza môže byť nastaviteľná a aretovateľná v ľubovoľnom smere pod priestorovým uhlom od O do 80 °. Na odsávané prostredie sa pôsobí impulzným prúdom vystupujúcim z aspoň jedného otvoru rýchlosťou 3 až 25 m/s vyvolávajúceho indukciu odsávaného prostredia na povrchu celkového prúdu rozširujúceho sa v tvare kužeľa s vrcholovým uhlom 20 až 30 °, na čo sa celkový prúd vrátane indukovaného odsávaného prostredia odvádza. Impulzným prúdom sa rozumie trvale vstupujúce primárne prostredie/médium, ktoré svojim prúdovým poľom prisáva okolité (obvykle škodlivé) prostredie. mieša sa s ním a vytvára s ním celkový prúd. ktorý je ďalej transportovaný do účinnej blízkosti odvádzacieho orgánu. Objemové množstvo celkového prúdu vrátane odsávaného prostredia je Skrát až 60 krát väčšie než je objemové množstvo impulzného prúdu. Ubjemové množstvo impulzného prúdu je priamo úmerné objemovému množstvu indukovaného odsávaného prostredia. Os kužeľa celkového prúdu vrátane odsávaného prostredia je s výhodou kolmá na vstupnú rovinu odvádzania. Do impulzného prúdu sa rovnako s výhodou pridáva inertný a/alebo katalyzátorový plyn. Množstvo impulzného prúdu a množstvo odvádzaného prostredia savzájomne prispôsobujú. alebo harmonizujú. vykonanie tejto takzvanej harmonizácie umožňuje tsplnenie požiadavku bezozbytkovéhoodvedenia odsávaného prostredia bez okrajových turbulenciív odvádzacom orgáne. pri vysokej účinnosti odvádzania odsávaného prostredia. ktorá umožňuje zníženie množstva vetracieho vzduchu a tým aj zníženie energetických strát a prevádzkových nákladov na elektrinu. teplo a transport a ohrev vetracieho vzduchu. Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje spoločným pôsobením impulzného prúdu a odvádzacieho orgánu pre vykonanie harmonizácie medzi množstvom impulzného prúdu a medzi množstvom odvádzaným pre dosahy vzduchového prúdu 450 až 2000 mm dosiahnutie objemového indukčného pomeru 15 až 160 mm a tým účinné indukovanie a následné úplné odvedenie odsávaného prostredia. Dbjemovým indukčným pomerom sa rozumie pomer množstva impulzného prúdu k množstvu indukovaného odsávaného prostredia za atmosferického tlaku. Dôsledok zvýšenej indukcie z priestoru so zvýšenou koncentráciou v odsávanom prostredí je nepatrná potrebaimpulzného prostredia. čo umožňuje využitie vnútorného vzduchualebo nepatrnej časti vzduchu vetracieho. Spomínané úplné odvedenie odsávaného prostredia za zvýšenej koncentrácie odsávaných zmesí umožňuje energeticky nenáročné a účinnéZariadenie podľa technického riešenia ďalej umožňuje indukovat i vznášajúce sa častice vo vzduchu a podľa ich povahy alebo hodnoty je možné ich buď zachytiť alebo vrátiť späť do technologického procesu. Zariadenie umožňuje zmenšiť množstvo vetracieho vzduchu. znižuje spotrebu elektriny a znižuje náklady na dopravu vzduchu a spotrebu tepla na jeho ohrev a tým i celkové prevádzkové náklady. Nastaviteľnost a aretovateľnosť dýz umožňuje využiť zariadenie podľa technického riešenia pre stúpajúce alebo klesajúce tendencie odsávaného prostredia a rozširuje celkovúvyužiteľnost zariadenia. Zariadenie podľa technického riešenia jemožné tiež použiť v prevádzkach. v ktorých vznikajú zdraviu škodlivé alebo explozívne častice alebo plyny, pričom sa do impulzného prostredia pridávajú rôzne plyny, ako napríkladkatalyzátorové alebo inertné v potrebnom množstve tak. aby stavy ovzdušia v priestore alebo vzduchových zmesí v odvádzacom systéme boli neškodné alebo podkritické.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje úplnéodvedenie celkového prúdu vrátane odsávaného prostredia. ktorý

MPK / Značky

MPK: B08B 5/04

Značky: zmesou, plynů, vzduchom, odsávanie, prostredia, tvořeného, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u307-zariadenie-na-odsavanie-prostredia-tvoreneho-zmesou-plynu-so-vzduchom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom</a>

Podobne patenty