Zabezpečovacie zariadenie dopravných prostriedkov proti odcudzeniu, prípadne neoprávnenému používaniu

Číslo patentu: U 2732

Dátum: 11.12.2000

Autor: Krajčovič Ludovít

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zabezpečovacie zariadenie dopravných prostriedkov proti odcudzeniu, prípadne neoprávnenému používaniu.Technické riešenie sa týka zabezpečenia dopravných prostriedkov proti odcudzeniu, prípadne proti neoprávnenému používaniu, ktoré sú ria dené pomocou volantu, kývavého zariadenia, prípadne riadidiel.Policajné Štatistiky o tisícoch odcudzených aut prípadne kamionov a ťa-hačov naznačujú, že doteraz používané zabezpečovacie zariadenia nie súdostatočne spoľahlivé napriek bohatosti sortimentu a nezanedbateľnej finančnej náročnosti pri ich obstarávaní.Z hľadiska výsledného efektu všetky doteraz používané zabezpečovacie zariadenia môžeme rozdeliť do dvoch skupín1/ sťažujúce až znemožňujúce premiestnenie chránené vozidlo vlastnoupohonnou jednotkou 2/ umožňujúce identifikáciu, prípadne lokalizáciu chráneného vozidla.Do prvej skupiny môžeme zaradiť prevážnu väčšinu v súčastnosti používaných zabezpečovacích zariadení. Sú to zariadenia bud mechanické znemožňujúce bud riadenie vozidla fixáciou volantu, prípadne radiacej páky, alebo elektrotechnické až elektronické, ktorým účelom je predovšetkým znemožnenie spustenia motora, či už blokovaním zapaľovacieho systému, alebo prívodu paliva. Často bývajú v kombinácii s uzamykaním dverí, prípadne akustickým signálom. Značná nevýhoda týchto zariadení spočíva v ich relatívne snadnom prekonaní, hlavne skúsenejšími páchateľmi vyradením ich činnosti odblokovaním prípadne aj demontážou. Druhá skupina je reprezentovaná predovšétkým označovaním skiel piesko vaním a vybavením vozidla finančne vysoko náročným systémom na satelitné vyhľadávanie. Veľkou nevýhodou oboch týchto systémov je. že nezabraňujú možnosť premiestňovania vozidla, prípadne ich pomerne ťažkévyhľadávanie /u vozidiel označených pieskovaním skiel/. Nájdenie taktochráneného vozidla a jeho navrátenie majiteľovi môže byť značne zložité hlavne ak toto je či už aj niekoľko sto km od miesta odcudzenia, pripadne aj v zahraničí. Ešte menej úspešné môžu byť toto zariadenie v prípade, ak vozidlo bolo odcudzené za účelom získaniasúčiastok. alebo hlavne u nákladných aut a kamionov za účelom získa nia prepravovaného nákladu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie podľatohto úžitkového vzoru. Základná platňa je obvyklým spôsobom spojená s volantovou tyčou.Táto má dve roviny. Prvú - základnú a druhú vývýšenú, ktorá má zmenšený priemer oproti základnej rovine. Na ňu je nasadená volantová platňa tak, aby presne zapadala otvorom na základnú rovinu,základnej platne. Jej hrúbka zodpovedá presne hrúbke vyvýšenej rovine základnej platne. Na túto platňu sa pripevňuje volant a zabezpečovacie zariadenie. Nakoniec na túto platňu je položená stabilizačná platňa, ktorá je tiež ako platňa základná pevne spojená s volantovou tyčou. Jej úlohou je stabilizovať volantovú platňu tak, aby sa pohybovala len v otáčavom smere. zjednotenie otáčavého pohybu volantovej platne so základnou a stabilizačnou platňou sa dosahuje napr. pomocou zâmkového mechanizmu upevneného napr. na volantovej platni, pripadne základnej alebo stabilizačnej alebo obidvoch - základnej a stabilizačnej zámkovým čapom zasunutým do výrezov všetkých platní, čím nastane znefunkčnenie volantu t.j. prenosu otáčavého pohybu volantovej platne a na nej upevneného volantu na volantovú tyč a tým je umožnené vedenie vozidla. Na tento účel sa nevylučuje ani použitie iných spôsobov spoľahlivého spojenia všetkých platní napr. spojkového, pripadne iného.Výhodou tohto zariadenia je jeho variabilnosť volného otáčania volantovej platne od rozsahu znemožňujúceho bezpečné riadenie vozidla pri použití tzv. obmedzovačov pohybu t.j. výrezov, prípadne obmedzenie volného otáčavého pohybu na základnej platni a stabilizačnej platni a záražiek na volantovej platni vyznačených na výkresoch čiarkovane, až po otáčanie v rozsahu neobmedzenom bez použitia spomínanýchvýrezov na základnej platni a stabilizačnej platni a záražiek na vo lantovej platni ako aj jednoduchosť, relatívne nízke výrobné náklady,jednoduchá manipulovateľnosť, relatívne malé riziko jeho vyradeniaz činnosti v závislosti od dokonalosti zámkového systému, minimálne zásahy do doteraz používaných konštrukcií spojenia volanta s volantovou tyčou, bezproblémová dodatočné montáž do doteraz vyrobených vozidiel a ochranných vzduchových bezpečnostných vankúŠov.a pod.Rozmery jednotlivých častí systému nie sú podstatné. Sú závislé od kvality materiálov použitých na ich výrobu a od druhu dopravnéhoprostriedku na ktorý budú použité, Opis obrázkov1/ zmontované zabezpečovacie zariadenie - pohľad z boku 2/ stabilizačná platňa 3/ volantová platňaPríklad uskutočnenia technického riešeniaZákladná platňa A je obvyklým spôsobom spojená s volantovou tyčou l. Táto má dve roviny. Prvú - základnú lg a druhú vývýšenú ll, ktorá má zmenšený priemer oproti základnj rovine. Na ňu je nasadená volantová platňa 3 tak, aby presne zapadala otvorom lg na základnú rovinu lg,základnej platne 3. Jej hrúbka zodpovedá presne hrúbke vyvýšenej rovine ll základnej p 1 ATNE É. Na túto platňu sa pripevňuje volant a zabezpečovacie zariadenie. Nakoniec na túto platňu je položená stabilizačná platňa 3, ktorá je tiež ako základná platňa 5 pevne spojenás volantovou tyčou l. Jejúlohou je stabilizovať volantovú platňu tak,aby sa pohybovala len v otáčavom smere. zjednotenie otáčavého pohybu volantovej platne Š so základňou 3 astabilizačnou platňou gsa dosahuje napr. pomocou zámkového mechanizmu upevneného napr. na volantovej platni É, prípadne základnej 5 alebo stabilizačnej 3 alebo na obidvoch- základnej 3 a stabilizačnej 3 zámkovým čapom zasunutým do výrezov 1,§ všetkých platní, čím nastane znefunkčnenievolantu t.j. prenosu otáčavého pohybu-volantovej platne 3 a na nej upevneného volantu na volantovú tyč l a tým je umožnené vedenie vo 2 idla.Na tento účel sa nevylučuje ani použitie iných spôsobov spoľahlívého spojenia všetkýchPrednosťou zariadenia je jeho vriabilnosť volného otáčania volantovej platne 3 od rozsahu znemožňujúceho bezpečné riadenie vozidla pri použití tZV. Obmedzovačov pohybu t.j. výrezov, prípadne obmedzenie volného otáčavého pohybu na základnej platni 3 a stabilizačnej platni 3 a záražiek 3 na volantovej platni 1, až po otáčanie v rozsahu neobmedzenom bez použitia spomínaných výrezov l,§ na základnej platni 3a stabilizačnej platni 3 a záražiek 2 na volantovej platni 3.

MPK / Značky

MPK: B60R 25/02

Značky: používaniu, neoprávněnému, prostriedkov, odcudzeniu, zariadenie, případně, dopravných, zabezpečovacie, proti

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u2732-zabezpecovacie-zariadenie-dopravnych-prostriedkov-proti-odcudzeniu-pripadne-neopravnenemu-pouzivaniu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zabezpečovacie zariadenie dopravných prostriedkov proti odcudzeniu, prípadne neoprávnenému používaniu</a>

Podobne patenty