Upevňovacia vložka na upevnenie telesa v otvore podkladu

Číslo patentu: U 2724

Dátum: 11.12.2000

Autor: Staněk Ladislav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Upevňovacia vložkana upevnenie telesa v otvore podldaduOblasť techniky Technické riešenie sa týka upevňovacej vložky na upevnenie telesa, najmäNa upevnenie elektroinštalačných krabíc v otvoroch podkladov, napr. sádrokartónových,sa používajú skrutky, ktoré sú umiestnené v okrajovej oblasti elektroinštalačnej krabice a ktorých osi sú kolmé na povrch podkladu. Na konce týchto skrutiek sú naskrutkované ramená, ktoré majú na tento účel na jednom konci vytvorený závitový otvor. Ramená sú pri zasúvaní elektroinštalačnej krabice do otvoru v podklade pootočené tak, že priliehajú k plášťu krabice a nebránia tak jej zasunutiu do otvoru. Po zasunutí elektroinštalačnej krabice do otvom táto zaujme prevádzkovú polohu a doťahovaním skrutiek sa najskôr na nich naskrutkované ramená pootočia do polohy, v ktorej smerujú približne radiálne. Táto poloha je vymedzená dorazom na elektroinštalačnej krabici. Ďalším doťahovaním týchto .skrutiek sa .ramená pritiahnu kuvnútomému povrchu podldadu a po dosadnutí nañje krabica v otvore podkladu upevnená.Toto známe upevnenie elektroinštalačných krabíc votvoroch podkladov vyžaduje akoďalšie súčasti skrutky a na nich naskrutkované ramená. Montáž, resp. upevňovanie, týchto elektroinštalačných krabíc do otvorov podkladov je vdôsledku nutnosti skrutkovania časovo náročnejšia a komplikovanejšia. Taktiež kompletizácia týchto elektroinštalačných krabíc u výrobcu je časovo náročnejšia, pretože je nutné do nich zasunúť skrutky a naskrutkovať na neCieľom technického riešenia je uvedené nedostatky v podstatnej miere odstrániť.Tento cieľ sa dosiahne upevňovacou vložkou na upevnenie telesa, najmä elektroinštalačnej krabice, do otvoru podkladu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že k telesu priradená upevňovacia vložka má rámček, ktorého aspoň jeden aretačný prvok, s presahom zasahuje do medzery medzi telesom a stenou otvoru, pričom v oblasti vonkajšej čelnej strany je rámček vybavený roúírením, ktoré dosadá na podklad.Pre zlepšenie aretácie upevňovacej vložky v otvore je aretačný prvok na ploche priľahlejku stene otvoru vybavený ñxačnými výstupkami.Z hľadiska správnej funkcie je vhodné, aby rámček dosadal na stenu otvom aspoň v miestach vytvorenia aretačnýchprvkov.Pre teleso valcového tvaru má rámček kruhový tvar a na zaistenie valcového telesa proti pootočeniu v rámčeku je tento na vnútomom priemere opatrený aspoň jedným zaisťovacím členom, ktorému je priradený zodpovedajúci zaisťovací protičlen vytvorený na telese.i Na zlepšenie funkcie je aretačný prvok na voľnom konci vybavený pružným jazýčkom,ktorý zapadá za zadnú plochu podkladu a hrana vzniknutá medzi aretačným prvkom a pružným jazýčkom zasahuje do zahĺbenia telesa.Na zaistenie správnej polohy telesa je toto na čelnej ploche vybavené rozšírením, ktoré dosadá na čelnú plochu rozšírenia rámčeka.Výhodné je, ak sú ñxačné výstupky vytvorené ako pozdĺžne, alebo priečne, prípadne šikmé. Pozdĺžne a priečne frxačné výstupky je možné vytvoriť na jednom aretačnom prvku.Pre uľahčenie montáže je vhodné, ak má teleso nábehovú plochu.Upevňovacia vložka na upevnenie telesa v podklade podľa technického riešenia veľmi zjednodušuje montáž telesa, ktorá spočíva v jednoduchom vložení upevňovacej vložky do otvoru a následnom zatlačení telesa. To znamená veľký prínos, najmä ak telesom je elektroinštalačnákrabica. Upevnenie telesa vpodkladeje spoľahlivé. -Sú odstránené kovové upevňovacieelementy v podobe skrutiek s ramenami a sú nahradené jedinou upevňovacou vložkou. ľým sazjednoduší a skráti aj kompletizácia telies, a to najmä elektroinštalačných krabíc u výrobcu, pretože odpadne zložité a časovo náročné nasúvanie skmtiek a následné skrutkovanie ramien naPrehľad obrázkov na yýkresoch Príklady upevňovacej vložky na upevnenie telesa, konkrétne elektroinštalačnej krabice, v otvore podkladu, podľa technického riešenia sú znázomené na pripojených výkresoch, kde obr. l znázorňuje upevňovaciu vložlcu vaxonometrii, obr. 2 a 3 tak isto vaxonometrii detaily aretačných prvkov sdvoma rôznymi príkladmi uskutočnenia fixačných výstupkov, obr. 4 elektroinštalačnú krabicu včelnom pohľade, obr. 5 upevňovaciu vložku taktiež včelnompohľade a obr. 6 - 8 jednotlivé fázy montáže elektroinštalačnej krabice do otvoru v podklade.Príklady uskutočnenia technického riešenia Teleso, v príklade uskutočnenia elektroinštalačnej krabice 3, je v otvore z podkladu 1upevnené prostredníctvom upevňovacej vložky 1Upevňovacia vložka A obsahuje rámček Q majúci aretačné prvky Q, ktoré v nezamontovanom stave smerujú šikmo dole kosi upevňovacej vložky A. Každý aretačnýprvokQ je na voľnom konci vybavený pružným jazýčkom lg, ktorý smemje kobvoduupevňovacej vložky 5. Na vonkajšej strane je aretačný prvok Q opatrený pozdĺžnymi ñxačnýmivýstupkami 8 alebo priečnymi fixačnými výstupkami 9. Na obr. 2 je znázomený aretačný prvok Q s pozdĺžnymi fixačnými výstupkami gv, na obr. 3 aretačný prvok Q s kombináciou pozdĺžneho fixačného výstupku 8 a priečnych ñxačných výstupkov 2. Na neznázomenej variante môže ísť aj o šikmé ñxačné výstupky. Rámček Q je ďalej v oblasti vonkajšej čelnej steny vybavený rozšírením Z a na vnútomom priemere má vytvorené dva zaisťovacie členy Q v tvare radiálnych výstupkov.Elektroinštalačná krabica 3 má kruhový tvar a jej dno prechádza do bočných stien nábehovou plochou m, ktorá je kužeľová. Na vonkajšom priemere je elektroinštalačná krabica 3 vybavená dvoma zaisťovacími protičlenmi v tvare pozdĺžnych drážok. Čelná plocha elektroinštalačnej krabice 3 je vybavená rozšírením 1 §. Vonkajší povrch elektroinštalačnej krabice 3 je ďalej vybavený zahĺbením 111.Pri montáži elektroinštalačnej krabice 3 sa najskôr do otvoru g v podklade 1 vložíupevňovacia vložka A, ktorá dosadne svojim rozšírením -Z voblasti vonkajšej čelnej stranyrámčeka Q na podkladg. Obvod rámčeka Q dosadne na stenu otvoru g. Potom sa na upevňovaciuvložku 5 priloží nábehovou plochou Q elektroinštalačná krabica 3 tak, že jej zaisťovacie protičleny L 1 sa nastavia proti zaisťovacím členom m upevňovacej vložky g (obr. 6). Následne sa elektroinštalačná krabica 3 začne zasúvať do otvoru g v ktorom je vložená upevňovacia vložka 5. Pritom jej nábehová plocha 16 postupne odtláča aretačné prvky Q kolmo na stenu otvom g. Zároveň pružné jazýčky lg aretačných prvkov Q zaskočia za vnútomý povrch podkladu l. Pri vstupe valcovej časti elektroinštalačnej krabice 3 do oblasti upevňovacej vložky A sa aretačné prvky Q dotlačia na stenu otvoru g a pozdĺžne a priečne fixačné výstupky 3 a 2 sa do tejto steny zatlačia (obr. 7). Zasúvanie elektroinštalačnej krabice 3 pokračuje, až táto svojim rozšírením 15 na čelnej ploche dosadne na rozšírenie Z rámčeka 5 upevňovacej vložky g. Týmto je zabránené zatlačeniu elektroinštalačnej krabice 3 pod úroveň povrchu podkladu l.Zároveň hrany 13 medzi aretačnými prvkami Q a pružnými jazýčkami Ľzapadnú doVzamontovanej polohe je teda upevňovacia vložka 5 zaistená votvore g protivytiahnutiu a pootočeniu pomocou fixačných výstupkov § a 2. Elektroinštalačné krabica 3 jeproti vytiahnutiu zaistená účinkom upevňovacej vložky i, konkrétne zapadnutím hrán Q medziaretačné prvky Q a pružných jazýčkov lg do zahĺbenia JA. Proti pootočeniu je elektroinštalačnákrabica gzaistená spolupraeoir zaisťovacích členov m na rámčeku j upevňovacej vložky 4 a zaisťovacích protičlenovna elektroinštalačnej krabici 3.Pretože aretačné prvky Q zasahujú do medzery medzi elektroinštalačnou krabicou 3 a stenou otvoru z s presahom, nemusia byť za určitých podmienok použité fixačné výstupky g, 2,prípadne nemusia byť použité ani pružné jazýčky 12. Počet aretačných prvkov Q môže byť minimálne od jedného do počtu, ktorý by dovoľovali rozmery a tvar upevňovacej vložky i. Ich rozmiestnenie na rámčeku S je v podstate ľubovolné a ich šírka je závislá na tvare rámčeka á s ohľadom na ich funkciu.V rámci technického riešenia môže ísť aj o iné tvary elektroinštalačných krabíc 1 resp. všeobecne telies, napr. štvorcové, obdĺžnikové, oválne a pod. Tomu zodpovedá aj tvar rámčeka 5 upevňovacej vložky 1 V týchto prípadoch nie je nutne používať prostriedky na zaistenie elektroinštalačnej krabice 3 proti pootočeniu - zaisťovacie členy 10 na rámčeku á upevňovacejvložky i a zaisťovacie protičleny na elektroinštalačnej krabici g.Priemyselná yjggžiteľnosť Technické riešenie je využiteľné najmä na upevnenie elektroinštalačných krabíci votvoroch podkladov. Po prislúchajúcom prispôsobení je využiteľné aj na upevnenie iných

MPK / Značky

MPK: H02G 3/14, H02G 3/12

Značky: upevňovacia, podkladů, upevnenie, tělesa, vložka, otvore

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u2724-upevnovacia-vlozka-na-upevnenie-telesa-v-otvore-podkladu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevňovacia vložka na upevnenie telesa v otvore podkladu</a>

Podobne patenty