Prípravok na biologickú úpravu a spracovanie odpadov

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prípravok na biologickú úpravu a spracovanie odpadovTechnické riešenie sa týka prípravku na biologickú premenu odpadov z komunálnej sféry, kalov z čistiarni komunálnych odpadových vôd a kalov z priemyslu celulózy ako aj poľno hospodárskych pozberových zvyškov.V súčasnosti je životné prostredie neustále zaťažované rôznymi odpadmi. Časť z nich je premeniteľná vďaka ich biologickej labilite. To umožňuje- zmenšovať záťaž životného prostredia,- znižovať objem skládkovania odpadov- produkovať 2 odpadov ako druhotných surovín organické hnojivá.V súčasnosti sa len veľmi malá časť odpadov využíva vodpadov, ktoré sú príbuzné a -biologicky transformovateľné.Technológie založené na princípe kompostovania pracujú len 5natívnymi prirodzene sa vyskytujúcimi mikroorganizmami. Je žiaduce procesy usmerñovanej mikrobiálnej premeny surovín, ktoré vznikli združovaním odpadov urýchľovať, zinten zívňovať a zvyšovať ich účinnosť.geneticky nemanipulovaných mikroorganizmov je za vhodnýchpodmienok ako súčasť prípravku -podľa tohto technického riešenia- utilizovať združené odpady ako substráty ich metabolizmu,- rozmnožovať sa a tak zabezpečiť kontinuálne biodegradačnépodmienky spomínaných odpadov a takto- produkovať látky s hnojivým účinkom na pôdu.Ide o skupinu týchto mikroorganizmov dostupnýcht VD Českej zbierke mikroorganizmov pri Masarykovej univerzite V Brhei CCM 284 PSEUDOMONAS PICTORUM CCM 2253 MICROCOCCUS VARIANS CCM 2456 ZOOGLOE RAMIGERA CCM 3364 BACILLUS BENZOEVORANS CCM 3356 BACILLUS BENZOEVORANS CCM 4398 XANTOBACTER AUXOTHROPICUS CCM 4426 RHODOCOCCUS ERYTHPOPOLIS CCM 4446 RHODOCOCCUS SPECIES CCM 4519 AMARICOCCUS KAPLICENSIS CCM 4645 MICROLUNATUS PHOSPHOVORUS CCM 4716 UNNAMED BACTERIUMPrípravok podľa technického riešenia pozostáva zo zmesi- 25 až 35 hmotnostných zmesi sušiny maštaľného hnoja a hydi nového trusu- 8 hmotnostných kvapalného alebo granulovaného hnojiva typu- 1 hmotnostného stopových prvkov dostupných pod obchodnýmnázvom MIKROLA alebo HARMAVIT, a ďalej z- 1 hmotnostného suspenzie vyššie uvedených mikroorganizmovzmiešaných rovnakým dielom. Podmienky symbiózy kmeňov mikroorganizmov a ich synergického účinku sú voliteľné, usmerniteľné a umožňujú proces optimali zovať.Prípravok sa pripraví nasledujúcim spôsobomsuspenzia Inikroorganizmov sa naočkuje na zmes substrátov a zaoptimalizovaných podmienok sa zabezpečí potrebný fermentačný priebeh prípravy hotového prípravku. Potom je potrebné prísne zohľadniť Vlastnosti kmeňov podľa ich nárokov na prítomnosť kyslíka. Kontrola priebehu fermentácie a dozrievania prípravku sa vykonáva monitoringom na- vyváženosť pomeru obsahu uhlíka, dusíka, fosforu,- biologickú spotrebu kyslíka alebo produkciu oxidu uhličitého aHotový prípravok, ktorý predstavuje očkovací substrát sa hodnotí testovaním jeho biologickej účinnosti vždy vo vzťahu kukonkrétnej zmesi spracovávaných odpadov.Kal 2 Čistiarne odpadových vôd, sušina 26 a rozdrvené zvyšky kukuričného porastu sa zmiešali v pomere 3 1 (objemové diely). Zmes odpadov sa počas formovania zakládky cca 5 ton sa priebežne premiešavala so 100 kg prípravku 2 .Zakládka sa týždenne homogenizovala premiešavaním, čím sazabezpečil dostatok kyslíka v zakládke. Účinok prípravku sa sledoval podľa nasledujúcich parametrov1. Priebeh teploty v zakládke v hĺbke 30 cm pod povrchom akoInterval Teplota °C ŠTART - 0. deň - 10,0 2.deñ 21,5 4.deň 29,5 6.deň 42,5 8.deň 35,5 l 0.deň 25,0 20.deň 20,0 40.deň 15,5 2. Výsledky hygienickej mikroorganizmov .v produkte Fekálne koliformné ŠTART 64 po 40 dňoch 1kontroly na obsah patogénnych(komposte) Fekálne Salmonely streptokoky 15 5 1 0štandardná kultivácia na počet KTJ/ gCharakteristické veličiny hotového kompostu podľa STN 46 5735ako dôkaz účinku prípravku

MPK / Značky

MPK: C02F 11/02

Značky: biologickú, prípravok, odpadov, spracovanie, úpravu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u2714-pripravok-na-biologicku-upravu-a-spracovanie-odpadov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok na biologickú úpravu a spracovanie odpadov</a>

Podobne patenty