Nosný profil na osadenie pohonného mechanizmu na ovládanie žalúzií

Číslo patentu: U 2312

Dátum: 08.11.1999

Autori: Stavař Erich, Blachut Bohumír

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nosný profil na osadenie pohonného mechanizmu na ovládanie žalúziíTechnické riešenie sa týka konštrukcie nosného profilu na osadenie vnútorného pohonného mechanizmu na ovládanie interiérovýchžalúzií na vnútornej strane okna alebo dverového krídla.Známe sú viaceré uskutočnenia technických riešení týkajúcich sa konštrukcií pohonných a ovládacích mechanizmov na okenné žalúzie a súvisiacich konštrukcií pozdĺžnych nosných profilov a krycíchlíšt, V ktorých sú mechanizmy osadené.V riešeniach podľa patentov AT 398805 alebo EP 594556 je nosný profil tvorený koľajnicou V tvare písmena U, kde ramená majú rozdielnu výšku a ich konce sú zahnuté smerom dovnútra nosného profilu a sú vybavené ozubami osadenia i uchytenia jednotlivých konštrukčných a funkčných prvkov pohonného a ovládacieho mechanizmu žalúzií. Nevýhodou tohoto riešenia je, že profil je zhora čiastočne otvorený a do pohonného i ovládacieho mechanizmu sa počas používania dostáva prach i ostatné mečistoty, čo môže spôsobiť poruchy funkčnosti žalúzií. Preto je nutné V určitých časových intervaloch vykonávať čistenie a údržbu funkčných prvkov mechanizmov. Ďalšou nevýhodou tejto konštrukcie je, že nie je možné uskutočňovať výmenu a opravy pohonných a ovládacích mechanizmov bez demontáže žalúzieĎalej je známe riešenie podľa úžitkového vzoru CZ 7492, kde je nosný profil tvorený dutým zhora otvoreným žľabom, vybaveným,smerom dovnútra zahnutými prevismi. Nosný profil je čiastočne nasunutý do puzdra, upraveného na vedenie ťažných prvkov, kde poloha puzdra je v nosnom profile zaaretovaná pomocou rozpierky a ďalej jepuzdro upravené na uchytenie pozdĺžnej krycej lišty i čelnéhokrytu. Nevýhodou tohoto riešenia je okrem horného otvorenia nosného profilu, umožñujúceho vstup prachových častíc, i nemožnosťvykonávania opráv pri upevnení na okennom ráme.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje nosný profil na osadenie pohonného mechanizmu na ovládanie žalúzií, ktorý je tvorený tvarovanou pozdlžnou krycou lištou vybavenou aretačnými a záchytnými prvkami na uchytenie na rám a na nasunutie a osadenie puzdra s pohonným mechanizmom, ktorého podstata je, že krycia lišta je vytvorená V tvare bočne otvoreného žlabu, ku ktorému je čelne rozoberateľne pripevnené veko tak, že tvorí uzatvorený vnútornýVo výhodnom uskutočnení prechádza horizontálna horná stena krycej lišty na svojom voľnom konci vo vertikálnu pripojovaciu plochu, ktorá je na svojom konci vybavená smerom šikmo nadol vedenou záchytnou plochou vytvorenou po celej jej dĺžke, keď na vonkajšej strane zlomu medzi pripojovacou plochou a záchytnou plochou je vytvorené stupňovité vybranie, pričom horizontálna dolná stena krycej lišty je na svojom voľnom konci vybavená pozdĺžnymĎalšou podstatou riešenia je, že že záchytná plocha je vybavená aspoň dvoma ozubmi na axiálne zaistenie puzdier pohonnêho mechanizmu pri ich vložení, pričom kotviaci prvok je vytvorený ako náliatokv tvare ležiaceho písmena T.Napokon je podstatou riešenia, že veko je tvorené krycou stenou, ktorej spodná hrana je vybavená spodným ozubom a horná hrana je vybavená horným ozubom, keď spodný ozub i horný ozub je vytvorený po celej dĺžke krycej steny, ktorá je vytvorená tak, že po nasadení na kryciu lištu presahuje po oboch stranách jej bočnýĎalej je výhodné, ak krycia stena veka a tieňiaci prvok nosnej lišty sú plošne pretiahnuté smerom nadol pod úroveň dolnej steny nosnej lišty.Výhodou novej konštrukcie nosného profilu je, že je možné po zložení veka krycej lišty kedykoľvek bez nutnosti demontáže žalúzie z okenného rámu uskutočňovať opravu rebríčkov alebo výmenu ťažného prvku V ovládacom mechanizme, prípadne nahradiť ktorýkoľvek funkčný prvok vo vnútri žalúzie. Ďalšou výhodou riešenia je, že je možná ľubovoľná zámena ovládania žalúzie na ľavej alebo pravej strane beznutnosti demontáže nosného profilu z okenného rámu.Prehľad obrázkov na yýkresochKonkrétny príklad uskutočnenia nosného profilu je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 je priečny rez nosným profilom so znázornením jeho upevnenia na okennom ráme a s osadením pohonného mechanizmu i upevnením žalúzie, obr. 2 je bočnýaxonometrický pohľad na časť tvarovanej krycej lišty.Nosný profil l je tvorený tvarovanou pozdĺžnou krycou lištou ll a vekom lg, ktoré sú rozoberateľne spojené a tvoria uzavretý vnútorný priestor lg, V ktorom je uchytené puzdro Q na osadenie pohonného mechanizmu g na ovládanie žalúzií 5, tvorených lamelamí5 zavesenými na rebríčku gg.Krycia lišta ll je tvorená tvarovaným, bočne otvoreným žľabom,ktorého horizontálna horná stena lll prechádza na svojom voľnom konci vo vertikálnu pripojovaciu plochu llg, priliehajúcu na rám Q okna 1, ku ktorému je nosný profil l pripevnený pomocou skrutiek g. Pripojovacia plocha llg je na svojom konci vybavená smerom šikmonadol vedenou záchytnou plochou 113, vytvorenou po celej dĺžkepripojovacej plochy 11 g. Na vonkajšej strane zlomu medzi pripojovacou plochou 11 a záchytnou plochou 11 krycej lišty 11 je vytvorené stupňovité vybranie 113, pričom záchytná plocha 115 je vybavená aspoň dvoma ozubmi 115 na axiálne zaistenie puzdier 1 pri ich vložení. Horizontálna dolná stena 115 krycej lišty 11 je na svojom voľnom konci vybavená pozdĺžnym kotviacim prvkom 111,vytvoreným ako náliatok v tvare ležiaceho písmena T a na pritiľahlom konci smerom nadol vedeným pozdlžnym tieňiacim prvkom 11 g na zvýraznenie tieňiaceho efektu prvej lamely 51 žalúzie 5. Ako je znázornené čiarkovane na obr. 1, môžu byť krycia stena 121 veka 11 a tieňiaci prvok 115 nosnej lišty 11 plošné pretiahnuté smeromnadol pod úroveň dolnej steny 116 nosnej lišty 11.Veko 12 nosného profilu 1 je tvorené plochou krycou stenou121, ktorej spodná hrana je vybavená spodným ozubom 122 a hornáhrana je vybavená horným ozubom 123, keď oba ozuby 121, 23vytvorené po celej dĺžke krycej steny 121. Krycia stena 121 veka je vytvorená tak, že po nasadení na kryciu lištu 11 presahuje po oboch stranách jej bočný obrys a čelne prekrýva puzdra 3 naosadenie pohonného mechanizmu 3.Pri montáži sa krycia lišta 11 s vloženým pohonným mechanizmom3 pripevní pomocou skrutiek 8 na okenný rám 6 a potom sa do nejvloží pohonný mechanizmus 1 na ovládanie žalúzií 5 osadených v púzdrach 1, ktoré zapadnú za záchytnú plochu 113, za horné rameno kotviaceho prvku 117 a do ozubov 115 krycej lišty 11 a tým sazaistia proti axíálnemu posunutiu, či čelnému Vypadnutiu. Na takto pripravenú zostavu je čelne narazené veko 12, ktorého spodný ozub 121 zapadne za spodné rameno kotviaceho prvku 111 a horný ozub 125 do stupňovitého vybrania 111 záchytnej plochy 115. Tým je montáž ukončená a je možné ovládať a spúšťať žalúzie 5 podľaPri poruche niektorého z funkčných alebo ovládacích ,prvkov pohonného mechanizmu 5 alebo pri potrebe prestavania ovládaniažalúzii 5 zľava doprava alebo naopak je možné uskutočniť opravu

MPK / Značky

MPK: E06B 9/24, E06B 9/28, E06B 9/17

Značky: nosný, pohonného, osadenie, mechanizmu, ovládanie, profil, žalúzií

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u2312-nosny-profil-na-osadenie-pohonneho-mechanizmu-na-ovladanie-zaluzii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosný profil na osadenie pohonného mechanizmu na ovládanie žalúzií</a>

Podobne patenty