Zapojenie zobrazovacieho modulu

Číslo patentu: U 1686

Dátum: 10.12.1997

Autori: Kertys Stanislav, Hricišák Ľubomír, Höger Ján

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zapojenia zobrazovacieho modulu pre informačné, didaktické, prípadne reklamné účely.Zobrazovanie informácií je v súčasnosti realizované stále viac v digitálnej fonne. Pri potrebe zobrazit tieto informácie vo väčších rozmeroch sa využívajú grafické panely, videostenya v menšom meradle projektory. V súčasnej dobe sú asi najrozšírenejšie tzv. informačné displeje (známe napr. z letísk alebo staníc). Grafické panely sa ovládajú pomocou riadiacich kariet umiestnených v počítači a sú napojené priamo na počítač.Videosteny sú zložené z modulov, ktoré obsahujú napr. 192 bodov usporiadaných v rastri 16 x 12. Každý zo 192 bodov obsahuje tri typy svetelných prvkov tvorených červenými,zelenými a modrými diódami. Zdrojom zobrazeného signálu už nie je len PC, ale aj ľubovoľné zariadenie poskytujúce televízny signál v norme PAL ( TV prijímače,videorekordér, videokamera . . . . ).Kvalita zobrazenia dát uvedenými spôsobmi je nízka, pretože obraz nie je súvislý, ale je zložený z bodov. Rovnako nesúvislý obraz je aj na videostene zloženej z viacerýchPodstatu technického riešenia tvorí skutočnosť, že pozostáva z počítačového bloku, ktorý je prepojený s projekčným blokom, ktorý je prepojený so zobrazovacím blokom. V konkrétnom uskutočnení variantného riešenia je medzi projekčný blok a zobrazovací blok vloženýa navzájom prepojený optický člen. Ďalšie uskutočnenie pozostáva z prepojenia počítačového bloku s obrazovým blokom, ktorý je prepojený s projekčným blokom.V ďalšom uskutočnení počítačový blok je spojený so záložným blokom, ktorý je súčasne prepojený s obrazovým blokom a projekčným blokom. Záložný blok v altematívnomuskutočnení je spojený s klimatizačným blokom. Počítačový blok, záložný blok, obrazovýblok a projekčný blok sú spojene s riadiacim a kontrolným blokom. V ďalšom uskutočnenízáložný blok a riadiaci blok sú spojené s klimatizačným blokom.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr.1 je znázomené obecné riešenie zapojenia zobrazovacieho modulu. Obr.2 znázorňuje jedno konkrétne uskutočnenie technického riešenia s optickým členom . Obr.3 znázorňuje ďalšie uskutočnenie zapojenia zobrazovacieho modulu s klimatizačnýrn blokom. Obr.4 znázorňuje uskutočnenie s riadiacim a kontrolným blokom. Obr.5 znázorňuje jednokonkrétne uskutočnenie počítačového bloku.Obecné riešenie zapojenia zobrazovacieho modulu pozostáva z počítačového bloku l , ktorý je prepojený s projekčnýrn blokom 2, a tento je prepojený so zobrazovacím blokom g . Jedno konkrétne uskutočnenie zapojenia zobrazovac-ieho modulu pozostáva z prepojenia počítačového bloku l vstupno-výstupným prepojením s obrazovým blokom 6 a so záložným blokom i , ktoré sú prepojené s projekčnýrn blokom g. Obrazový blok Q a záložný blok j sú prepojené , pričom záložný blok je opatrený prvým vstupom ( zdroj napätia-prúdu ),počítačový blok l má druhý vstup b ( vstup dát ) a obrazový blok Q je opatrený tretím vstupom c ( obrazový vstup ).Výstup projekčného bloku g je spojený s optickým členom 3 , ktorý je spojený so zobrazovacím blokom g . Jadro uskutočnenia počítačového bloku l je prepojené vstupnovýstupným spojením s riadiacim a kontrolným blokom 2. Toto uskutočnenie zapojenia tvorí kombinovaný počítačový blok 1, ktorý má vstupno-výstupné vývody, jeden jednosmemý výstup, piaty vstup e ( svetelné podmienky ) a šiesty vstup f( napätie ) vstupujú priamo na riadiaci a kontrolný blok 2. Ďalšie konkrétne uskutočnenie zapojenia zobrazovacieho modulu l majú klimatizačný blok Z prepojený so záložným blokom 5 , ktorý v tomto uskutočnení tvorí tzv. zdrojovo-projekčný zobrazovací modul g. V tomto-uskutočnení v samostatnom kryte sú počítačový blok l , záložný blok i , obrazový blok Q , projekčný blok g ,klimatizačný blok 1 a optický člen fł. Zobrazovací modul § má naviac zobrazovací blok g spojený s optickým členom fł a tieto všetky uzly sú v samostatnom kryte. Ďalšie konkrétneblokom g. V tomto uskutočnení je možná varianta uskutočnenia s jeho prepojením na klimatizač-ný blok l. Na počítačový blok l v altematívnom uskutočnení je napojený akustický blok lg , ktorý vo variantnom riešení môže byt napojený na záložný blok áPriemvselná vvužiteľnost Zobrazovací modul nájde široké uplatnenie v nasledujúcich oblastiach- Zobrazovacie plochy pri kultúmych vystúpeniach- Banky, finančné ústavy Didaktická Školy- Všetkých vhodných plôch na reklamu a prezentáciu Úžitková - Domáce kino1. Zapojenie zobrazovacieho modulu v y z n a č e n é tým , že pozostáva s počítačového bloku (l) ktorýje prepojený s projekčným blokom (2) a tento je prepojený so zobrazovacím blokom (3).2. Zapojenie zobrazovacieho modulu podľa nároku l v y z n a č uj ú c e sa tým , že medziprojekčný blok (2) a zobrazovací blok (3)je prepojený optický člen (4).3. Zapojenie zobrazovacieho modulu podľa nároku l alebo 2 v y z n a č uj ú c e sa tým, že počítačový blok (l) je prepojený s obrazovým blokom (6) prepojeným s projekčným blokom4. Zapojenie zobrazovacieho modulu podľa nároku 1 až 3 v y z n a č uj ú c e sa tým , že na počítačový blok (l)je napojený záložný blok (5) ktorý je súčasne prepojený s obrazovým blokom (6) a projekčným blokom (2).5. Zapojenie zobrazovacieho modulu podľa nároku 1 až 4 v y z n a č uj ú c e sa tým , že6. Zapojenie zobrazovacieho modulu podľa nároku 1 až 5 v y z n a č uj ú c e sa tým , že počítačový blok (l), záložný blok (5), obrazový blok (6) a projekčný blok (2) sú spojené s riadiacim a kontrolným blokom (9).7. Zapojenie zobrazovacieho modulu podľa nároku l až 6 v y z n a č uj ú c e sa tým , že8. Zapojenie zobrazovacieho modulu podľa nároku 1 až 7 v y z n a č uj ú c e sa tým, že napočítačový blok (l) je napojený akustický blok (10).

MPK / Značky

MPK: G06T 11/00

Značky: modulu, zapojenie, zobrazovacieho

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u1686-zapojenie-zobrazovacieho-modulu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie zobrazovacieho modulu</a>

Podobne patenty