Zariadenie na čistenie a ošetrovanie zubného chrupu

Číslo patentu: U 1314

Dátum: 04.12.1996

Autor: Pinka Kamil

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na čistenie a ošetrovanie zubného chrupuTechnické riešenie sa týka zariadenia na čistenie aDoposiaľ sa čistenie a ošetrovanie zubného chrupu vykonáva prevažne štandardnou zubnou kefkou, prípadne špáratkom, s dodatočným výplachom ústnej dutiny. Týmito prostriedkami sa dosahuje dobrý účinok až po dlhšej dobe čistenia, čo môže hlavne u osôb s citlivými, alebo chorými dasnami spôsobit bolestivé podráždenie ďasien, ich zlé a vleklé hojenie a pod.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na čistenie a ošetrovanie zubného chrupu podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že čistiaci nástroj je tvorený rukovätou a čistiacou častou,pozostávajúcou zo skupiny zubnej kefky a špáratka, pričom čistiaca čast je zo strany čistenia opatrená najmenej jednou ostrekovacou tryskou s veľkosťou priemeru otvoru min. 0,3 mm a max. 1,5 mm. Ostrekovacia tryska je spojená s privodným kanálikom, vytvoreným vo vnútri čistiacej časti. Privodný kanálik z čistiacej časti prechádza priebežne rukovätou, na konci ktorej je vodotesne pripojená prívodná hadička, spájajúca privodný kanálik s tlakovým zdrojom čistiacej kvapaliny.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje veľmi dobré čistenie a ošetrenie zubného chrupu, podporené jemnou masážou ďasien, ktorú vykonáva tenký tlakový prúd čistiacej kvapaliny z ostrekovacej trysky.Pre najbežnejši pripad použitia zariadenia podľa tohto riešenia je vhodné, ked tlakovým zdrojom čistiacej kvapaliny je vodovodná batéria, pripojená na vodovodné potrubie, pričomprívodná hadička je pomocou prípojky pripojená na vývodovúrúrku vodovodnej batérie. Čistiacou kvapalinou je voda.Pre použitie zariadenia v podmienkach, kde nie je vodovodná siet, je výhodné, keď tlakovým zdrojom čistiacej kvpaliny je sifónová fľaša na výrobu sódovej vody, pričom prívodná hadička je pomocou prípojky pripojená na výpust uzatváracej hlavice sifónovej fľaše. Čistiacou kvpalinou je V tomto prípade sódová voda.Tlakový zdroj čistiacej kvapaliny môže byt ďalej vytvorený 2 pružnej plastovej nádobky s hrdlom, na ktoré je pomocou prípojky pripojená prívodná hadička. Čistiacou kvapalinou je voda, alebo iná vhodná tekutina s čistiacim, prípadne i liečivým účinkom.Pre dosiahnutie užívateľského komfortu zariadenia je vhodné, keď tlakový zdroj čistiacej kvapaliny je tvorený elektrickým čerpadlom, ktoré je napojené na nádržku pre čistiacu kvapalinu. Elektrické čerpadlo s nádržkou pre čistiacu kvapalinu sú -pripevnené na podstavu a prívodná hadička je pomocou prípojky pripojená na vývod elektrického čerpadla. Aj v tomto prípade je čistiacou kvapalinou voda, alebo iná vhodná tekutina s čistiacimi a liečivými účinkami.Výhodou posledných dvoch riešení zariadenia je, žeumožňuje pridávať do čistiacej kvapaliny (napr. vody) rôzneliečivé tinktúry, ktoré zvyšujú ošetrujúci účinok.Užívateľský komfort a funkčnosť zariadenia sa môže zvýšit aj tým, že rukoväť čistiaceho nástroja je opatrená ventilom pre uzavretie čistiacej kvapaliny V privodnom kanáliku.V neposlednom rade je výhodné, ak čistiaca časť,pozostávajúca zo skupiny zubnej kefky a špáratka, je pomocou závitového spojenia vodotesne a rozoberateľne spojená s rukovätou čistiaceho nástroja, čo zvyšuje vymeniteľnost dielov a variabilitu použitia zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na priložených výkresoch, kde na na obr. 1 je znázornené zariadenie podľa technického riešenia, u ktorého čistiaci nástroj je tvorenýrukovätou a Čistiacou častou, pozostávajúcou zo skupiny zubnejkefky a špáratka, pričom tlakovým zdrojom čistiacej kvapaliny je vodovodná batéria, pripojená na vodovodné potrubie, na obr. 2 je znázornený tlakový zdroj čistiacej kvapaliny, ktorý je tvorený pružnou plastovou nádobkou, na obr. 3 je znázornený tlakový zdroj čistiacej kvapaliny, tvorený sifónovou fľašou a na obr. 4 je znázornený tlakový zdroj čistiacej kvapaliny,ktorý je tvorený elektrickým ćerpadlom, -napojeným na nádržkuPríklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie, podľa obr. 1, pozostáva z čistiaceho nástroja 1, prívodnej hadičky Q a tlakového zdroja Q čistiacej kvapaliny Lg. Čistiaci nástroj 1 je tvorený rukovätou g a čistiacoučastou Q, pričom rukovät g a čistiaca čast Q sú vodotesne a rozoberateľne spojené pomocou závitového spojenia gQ. Čistiaca časť Q pozostáva zo skupiny zubnej kefky Q a špáratka Q. V čistiacej časti Q, ktorá je tvorená zubnou kefkou Q,vyústujú na strane čistenia dve ostrekovacie trysky Q a V čistiacej časti Q, ktorá je tvorená špáratkom Q, vyústuje na strane čistenia jedna ostrekovacia tryska Q. Veľkost priemeru otvorov ostrekovacích trysiek Q je min. 0,3 mm a max. 1,5 mm. Každá ostrekovacia tryska Q je spojená s prívodným kanálikom7, ktorý je vytvorený vo vnútri čistiacej časti Q. Prívodný 1 z čistiacej časti Q prechádza priebežne vo vnútri g. V rukoväti je namontovaný ventil gQ pre uzavretiečistiacej kvapaliny rukoväte g je vodotesne pripojená prívodná hadićka Q, ktorá spája prívodný kanálik 1 s tlakovým zdrojom Q čistiacej kvapaliny AQ. Tlakový zdroj Q čistiacej kvapaliny lg je tvorený vodovodnou batériou lg, ktorá je pripojená na vodovodné potrubie ig. Privodná hadićka Q je pomocou prípojky lg pripojená na koniec vývodovej rúrky lg vodovodnej batérie ll. Na obr. 2 je znázornený tlakový zdroj Q čistiacej kvapaliny łg, tvorený pružnou plastovou nádobkou QQ s hrdlom lQ, na ktoré je pomocou prípojky lg pripojená prívodná hadićka Q. Na obr. 3 je znázornený tlakový zdroj ug s čistiacou kvapalinou Lg, tvorený sifónovou fľašou lg s uzatváracou hlavicou Ql.Uzatváracia hlavica gl je vybavená držiakom gl pre tlakovú nádobku g s tekutým C 02, privodnou rúrkou gg, páčkou výpustného ventilu gg a výpustom gg. Na výpust gg je pomocou prípojky lg pripojená prívodná hadička §. Na obr. 4 je znázornený tlakový zdroj 3 čistiacej kvapaliny lg, tvorený elektrickým čerpadlom gl, ktoré je napojené na nádržku gg s otvárateĺným vekom gg. Elektrické čerpadlo gl a nádržka gg 8s otvárateľným vekom 30 sú pripevnené na podstavena ktorej je páćka vypínača gg elektrického čerpadla gl. Privodnáhadička § je pomocou prípojky lg pripojená na vývod gg elektrického čerpadla gl.Manipulácia so zariadením podľa technického riešenia je zrejmá z obr. 1 a nadväzne z obr. 2, 3 a 4. Z tlakového zdroja 9 je pod tlakom privádzaná čistiaca kvapalina lg cez prívodnúhadičku 8 do privodného kanálika 1, ktorý je vytvorenýZ privodného kanálika 1 je čistiaca kvapalina lg hnaná do ostrekovacích trysiek Q, z ktorých pod tlakom uniká von z čistiaceho nástroja l a spôsobuje pri použití V ústnej dutine čistiaci a masážny účinok na zubnom chrupe. Pri manipulácii so zariadením je možné pomocou ventilu gg, ktorým je opatrená rukoväť g čistiaceho nástroja l uzavriet čistiacu kvapalinu lgPomocou závitového spojenia gg je možné podľa potreby ošetrovania zubného chrupu namontovat na rukovät g čistiacu čast 3 tvorenú zubnou kefkou g, alebo špáratkom 5. Z obr. 1 je ďalej zrejmé, že podľa okolností môže byt tlakovým zdrojom g vodovodná batéria ll, pripojená na vodovodné potrubie lg, pričom čistiacou kvapalinou lg je voda, ktorá je pod tlakom hnaná z vývodovej rúrky lg vodovodnej batérie ll cez prívodnú hadičku § do čistiaceho nástroja l. Tlakový zdroj g, znázornený na obr. 2 funguje tak, že stláčaním pružnej plastovej nádobky lg sa vyvynie tlak na čistiacu kvapalinu lg, ktorá je cez hrdlo lg a prívodnú hadičku § vháňaná do čistiaceho nástroja l. Na obr. 3 je znázornený tlakový zdroj g vytvorený zo sifónovej fľaše lg na výrobu sódovej vody, kde potrebný pretlak spôsobuje C 02, ktorý vháňa čistiacu kvapalinu lg - V tomto prípade sódovú vodu - po stlačení páčky výpustného ventilu gg do privodnejrúrky 34 a cez výpust gg uzatváracej hlavice gl a prívodnú

MPK / Značky

MPK: A61C 15/00

Značky: zubného, čistenie, ošetrovanie, zariadenie, chrupu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u1314-zariadenie-na-cistenie-a-osetrovanie-zubneho-chrupu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na čistenie a ošetrovanie zubného chrupu</a>

Podobne patenty