Použitie materiálov na báze dreva obsahujúcich polyamín na zníženie obsahu formaldehydu v okolitom vzduchu

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Použitie materiálov na báze dreva obsahujúcich polyamín na zníženie obsahuPredložený vynález sa týka použitia materiálov na báze dreva na výrobu nábytkových dielcov, obkladov stien, izolačných materiálov a podobných za účelom zníženia obsahu formaldehydu v okolitom vzduchu, pričom materiály na báze dreva(i) obsahujú ako spojivo polyamín alebo(ii) obsahujú spojivo odlišné od polyamínu a dodatočne vo alebo na vonkajších vrstvách drevitého materiálu obsahujú polyamín a polyamín vykazuje molekulovú hmotnost minimálne 500 g/mol a obsahuje minimálne 6 primárnych alebo sekundárnych aminoskupín.Na výrobu materiálov na báze dreva sa už dlhú dobu používajú kondenzačné produkty na báze močoviny, prípadne melamínu aformaldehydu. Tieto sa používajú predovšetkým pri výrobe drevovláknitých adrevotrieskových dosiek na výrobu nábytku. Okrem ich priaznivej cenovej úrovne sú výhodami týchto žívíc jednoduchá spracovaternosť a dlhé časy spracovateľnosti pri súčasne vysokej reaktivite. Podstatnou nevýhodou je ale skutočnosť, že tieto materiály na bázedreva počas a po spracovaní uvolňujú formaldehyd.Aj samotné drevo je schopné uvoľňovať do okolia formaldehyd, síce po tepelnom spracovaní. Poťahované materiály na báze dreva vo všeobecnosti vykazujú nižšie emisie formaldehydu ako nepoťahované substráty (HoIz als Roh und Werkstoff, zväzok 47, 1989, strana 227).Formaldehyd môže pri koncentrácii vyššej ako určité hraničné hodnoty spôsobovať uľudí alergie, podráždenie pokožky, dýchacích ciest alebo očí. Redukcia formaldehydu vinteriéroch prípadne vobytnej zóne je preto dôležitáDE 43 08 089 A 1 opisuje spojivo na lepenie dreva obsahujúce a) polyamín,b) 0,01 až 0,25 mol cukru na 1 mol aminoskupín zložky a) a c) 0,01 až 0,25 mol jednej alebo viacerých zložiek zvolených zo skupiny obsahujúcej derivátydikarboxylových kyselín, aldehydy sdvomi alebo viacerými atómami uhlíkaaepoxidy na 1 moI aminoskupin zložky a). Ako polyamín je napríklad uvedený polyetylénimín alebo N,N,/I-tris(6-aminohexyl)melamín. Vpríkladoch je opísanáEP 1 192 223 B 1 opisuje drevovláknitú dosku obsahujúcu ako spojivo polyamíny alebo aminoživice obsahujúce polyamíny. Ako glejovací roztok je okrem iného uvedený vodný roztok alifatického polyaminu s minimálne tromi funkčnými skupinami, zvolenými zo skupiny primárnych a sekundárnych aminoskupin, ktorý vykazuje vážený priemer mólovej hmotnosti v rozsahu od 600 do 1000000 g/mol a Odhliadnuc od terciárnych aminoskupin v podstate neobsahuje žiadne iné funkčné skupiny. Je opísané, že ako výhodný polyamín sa použije polyetylénimín alebo polyvinylamín. Je uverejnené, že polyetylénimín výhodnejšie vykazuje vážený priemer mólovej hmotnosti v rozsahu od 800 do 100000 a polyvinylamínvýhodnejšie vykazuje vážený priemer mólovej hmotnosti vrozsahu od 5000 do 200000.Vstave techniky sa podľa tohto nachádzajú viaceré informácie, ako je možné nahradit uvedené spojivá obsahujúce formaldehyd. V obytnej oblasti sa ale nachádzajú ďalšie zdroje formaldehydu, ako sú napríklad textílie, drevotrieskovéJP 2001 293075 A (TEIJIN LTD) uverejňuje použite plastovej rastliny na znižovanie obsahu formaldehydu vokolitom vzduchu. Listy plastovej rastlinyvyrobené zo syntetických vlákien obsahujú aminozlúčeniny ako adsorbérJP 09 047623 A (TOYOBO KK) uverejňuje adsorbčný list obsahujúci aktívne uhlie, ktorý je vyrobený z vláknitého materiálu (konope, drevná Iepenka, pozrite odsek 0011) a ktorý je potiahnutý zmesou obsahujúcou alifatickú zlúčeninu a kyselinu. Ako aminozlúčenina sú uvedené polyetylénimíny (odsek 0015). List je použiteľný v autách av interiéroch domov za účelom zníženia obsahu aldehydovCA 1 241 524 opisuje použitie polyaminov ako Iapačov formaldehydov. Napriklad sa polyamínmi poťahujú filtre v ohrevných systémoch alebo sa polyamínypridávajú ako prísady do náterových farieb stien.Úlohou predloženého vynálezu bolo navrhnutie materiálov na báze dreva,ktoré sú schopné pohlcovat formaldehyd z okolitého vzduchu, pričom tieto materiály na báze dreva sú už používané v obytnej oblasti resp. výhodnejšie majúbyť integrovateľné do obytnej oblasti.Úloha bola vyriešená použitím materiálov na báze dreva na výrobu nábytkových dielcov, obkladov stien, izolačných materiálov a podobných za účelom zníženia obsahu formaldehydu v okolitom vzduchu, pričom materiály na báze dreva(i) obsahujú ako spojivo polyamín alebo(ii) obsahujú spojivo odlišné od polyamínu a dodatočne vo alebo na vonkajších vrstvách drevitého materiálu obsahujú polyamín a polyamín vykazuje molekulovú hmotnost minimálne 500 g/mol a obsahujeminimálne 6 primárnych alebo sekundárnych aminoskupín.Výhodné je použitie polyamínov, ktoré vykazujú molekulovú hmotnost minimálne 800 g/mol a obsahujú minimálne 6, výhodnejšie minimálne 10,primárnych alebo sekundárnych aminoskupín. Možné je použit len jeden určitý polyamín alebo zmes viacerých polyaminov. Ako polyamíny je výhodné zvoliť polyetylénimín alebo polyvinylamín alebo ich zmes.Vážený priemer molekulovej hmotnosti polyvinylamínu je výhodne v rozsahu od 5.000 do 500.000 g/mol, výhodnejšie od 5.000 do 350.000 g/mol, najvýhodnejšie od 5.000 do 100.000. Vážený priemer molekulovej hmotnosti polyetylénimínu je výhodne od 500 do 100.000 g/mol, výhodnejšie od 500 do 70.000 g/mol, zvlášť výhodnejšie od 500 do 50.000 g/mol a najvýhodnejšie od 500 do 20.000 g/mol.Kpoužitiu polyamínu ako spojiva podľa prípadu (i) polyamín je výhodné použít vo forme vodných roztokov s obsahom polyamínu v tuhej forme v rozsahu od 1 do 95 hmotn., výhodnejšie od 5 do 80 hmotn. ako spojivom. V prípade vodného roztoku polyvinylamínu je výhodný obsah tuhých látok V rozsahu od 5 do 30 hmotn., výhodnejšie od 5 do 15 hmotn. Vprípade vodného roztoku polyetylénimínu je výhodný obsah tuhých látok v rozsahu od 10 do 60 hmotn.,výhodnejšie od 30 do 50 °/o hmotn.Roztok polyamínu môže obsahovat zvyčajne pomocné látky a prísady akosú hydrofobizačné prostriedky, napríklad parafíny, prostriedky na ochranu drevaalebo prostriedky na ochranu proti vzplanutiu.Roztok polyamínov sa na triesky/vlákna sobsahom celulózy nanáša zvyčajnými metódami (pozrite MDF - Mitteldichte Fasserplatten, Hans-Joachim Deppe, Kurt Ernst, 1996, DRW-Verlag Weinbrenner GmbH Co., 70771 Leinfelden-Echterdingen, kapitola 4.3, strany 81 ff. pozrite aj EP 1 192 223 B 1,odsek O 034).Polyaminový roztok je výhodné použít ako spojivo v takých množstvách, že na 100 g atro triesok/vlákien sa použije od 0,1 do 20 g, výhodnejšie od 0,2 do 5 g,najvýhodnejšie od 0,5 do 2,5 g polyamínu.Následne sa triesky alebo vlákna sobsahom celulózy zlisujú bežným spôsobom za vzniku materiálov na báze dreva. Pri tomto sa nasypaním triesok alebo vlákien sobsahom celulózy na nosič vytvoria drevotriesková alebo drevovláknitá rohože a tieto sa pri teplotách v rozsahu od 80 do 250 °C a pri tlakochod 5 do 50 bar zlisujú za vzniku materiálov na báze dreva (pozrite Ioc. cit. kapitola 4.5, strana 93 ff).Výhodné je vlákna s obsahom celulózy na materiály na báze dreva nasypať na takú hrúbku vrstvy, aby sa po Iisovani za horúca získali materiály na báze dreva s hustotou od 100 do 1000 kg/m 3, výhodnejšie od 450 do 900 kg/m 3, a hrúbkou od 0,5 do 200 mm, výhodnejšie od 1 do 40 mm, zvlášť výhodnejšie od 1,5 do 20K použitiu polyamínu v obrannej vrstve materiálu na báze dreva podľa prípadu (ii) polyaminy alebo vodný roztok polymérov je možné naniesť na zglejený drevitý materiál. Ako spojivo môžu byt použité všetky odbornikovi známe spojivápoužívané pri výrobe materiálov na báze dreva, najmä aminoživice.Vodný roztok polymérov sa získa najmä zmiešaním nasledujúcich zložiek, vztiahnuté vždy na polymérny roztok,(b) od O do 5 hmotn. prísad na zlepšenie zmáčacieho účinku(c) od O do 30 hmotn. prísad na nastavenie hodnoty pH(d) od 0 do 30 hmotn. iných prísad ako sú fungicídy, hydrofobizačné prostriedky, farbivá, organické rozpúšťadláa doplnením na 100 hmotn. vodou, pričom tieto údaje sa vzťahujú na začiatok

MPK / Značky

MPK: F24F 5/00, C08L 97/00, B27N 3/00, A61L 9/00

Značky: obsahu, vzduchu, zníženie, dřeva, materiálov, formaldehydu, použitie, báze, polyamín, obsahujúcich, okolitom

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-e7754-pouzitie-materialov-na-baze-dreva-obsahujucich-polyamin-na-znizenie-obsahu-formaldehydu-v-okolitom-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie materiálov na báze dreva obsahujúcich polyamín na zníženie obsahu formaldehydu v okolitom vzduchu</a>

Podobne patenty