Herbicídna kompozícia

Číslo patentu: E 7242

Dátum: 27.12.2006

Autor: Schneider Rudolf

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka herbicídnej kompozície v 0 forme emulgovateľného koncentrátu,ktorý obsahuje 8-(2,ó-dietyl-4-metylfenyl)-9-oxo~l,2,4,5-tetrahydro-9 H-pyrazolo 1,2-d-1,4,5 oxadiazepín-7-ylester kyseliny 2,2-dimetylpropiónovej ako herbicídne účinnú zlúčeni nu, a použitia takej kompozície pri ničení burín V porastoch úžitkových rastlín.8-(2,6-dietyl-4-metylfenyl)-9-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-9 H-pyrazolo 1 ,2-d 1 ,4,5 oxadiazepín-7-ylester kyseliny 2,2-dimetylpropiónovej vykazuje herbicídne účinky proti burinám na obilninách, najmä proti trávam v porastoch pšenice, jačmeňa a žita. Zlúčenina je známa tiežpod názvom pinoxaden a je opisaná, napríklad, V EP-A-1 062 217.WO 00/47585 a WOOI/ 17351 sa týkajú herbicídne účinných 3-hydroxy-4-aryl-5-oxopyrazolínov a opisujú EC prípravky, ktoré ich obsahujú. Tieto prípravky obsahujú polyetoxylovaný ricínový olej a oktylfenol-polyglykoléter WO 97/34485 sa týka zmesí izoxaflutolu so S-meto lachlórom alebo S-dimeténamidom a opisuje použitie alkoholov v prípravkoch týchto zmesí.Emulgovateľné koncentráty (EC) 8-(2,6-dietyl-4-metylfenyl)-9-oXo-1,2,4,5-tetrahydro-9 H-pyrazolo 1,2-d 1,4,5 oxadiazepín-7-ylesteru kyseliny 2,2-dimetylpropiónovej sú známe zpríkladu F 1. EP-A-l 062 217. Zistilo sa však, že tieto EC nemajú náležitú stabilitu a V priebehu času sa herbicíd rozkladá alebo modiñkuje, napríklad prostredníctvom hydroly začných alebo transesterifikačných reakcií.Cieľom predloženého vynálezu je teraz poskytnutie emulgovateľných koncentrátov 8-(2,6-dietyl-4-mety 1 fenyl)-9-oxo-l ,2,4,5-tetrahydro-9 H-pyrazolol ,2-d 1 ,4,5 oxadiazepín-7-yl esteru kyseliny 2,2-dimetylpropiónovej, ktore sa odlišujú zlepšenou stabilitou pri skladovaní.Prekvapujúco sa zistilo, že tento problém je možne vyriešiť pridaním alkoholu vybraného z benzylalkoholu, tetrahydrofurfurylalkoholu a 2-metyl-2,4-pentándiolu ako rozpúšťadla do EC známych z príkladu Fl. EP-A-l 062 217 alebo nahradením ketónu, ktorý v nich môže byt obsiahnutý, alkoholom vybraným z benzylalkoholu, tetrahydrofurfurylalkoholu a 2-metyl-2,4-pentándiolu.Predložený vynález v súlade s tým sa týka herbicídnej kompozície vo forme emulgovateľného koncentrátu, ktorý obsahuje, okrem emulgátorov a rozpúšťadiel nerozpustných vo vode, a) 8-(2,6-dietyl-4-metylfenyl)-9-oxo- l ,2,4,5-tetrahydro-9 H-pyrazolo l ,2-d l ,4,5 oxadiazepín-7-ylester kyseliny 2,2-dimetylpropiónovej aPrítomnosť alkoholu V kompozícii podľa Vynálezu prekvapujúco vedie k výraznej stabilizáciiEC. Úplne opačne k očakávaniu, nepozorujú sa Žiadne transesteriñkačné reakcie herbicídu.Výhodne je obsiahnuté v emulgovateľných koncentrátoch podľa vynálezu, od l do 97 hmotnostných alkoholu. Obzvlášť výhodný je obsah od 5 do 50 hmotnostných , obzvlášť od 10 do 30 hmotnostných .Tieto alkoholy sa môžu tiež vzájomne zmiešať alebo použiť v zmesi s bežnými rozpúšťadlami nerozpustnými vo vode. Príklady takých rozpúšťadiel nerozpustných vo vode sú aromatické uhľovodíky, ako je toluén, xylén, kumén, zmesi aromatických uhľovodíkov s teplotou varu od 160 do l 80 °C (Solvesso 100) alebo od 180 do 2 l 0 °C (Solvesso 150) alebo od 230 do 290 °C(Solvesso 200), alifatické alebo cykloalifatícké uhľovodíky (Exxsol D 80, Exxsol D 100,Exxsol D 120, lsopar H a Isopar V), mastné alkohol acetáty (Exxate 700, Exxate 1000),izobornyl acetát, benzyl acetát, nižšie alkylestery dikarboxylových kyselín, ako je kyselina maleínová, fumarová, jantárová, glutarová a adipová (Solvent DBE), estery kyseliny benzoovej, ako je benzylbenzoát, metylbenzoát a dipropylénglykoldibenzoát, ako aj nižšie alkylestery vyšších mastných kyselín, ako sú metylestery Cg-Cmmastných kyselín a metylesteryVýhodne je v emulgovateľných koncentrátoch podľa vynálezu obsiahnutých od 0 do 95 hmotnostných rozpúšťadla nerozpustného vo vode. Obzvlášť výhodný je obsah od 10 do 70 hmotnostných , obzvlášť od 30 do 60 hmotnostných .Pri kompozíciách podľa vynálezu je možné použit emulgátory bežne používané V spojení sECPríklady, ktoré je možné uviesť, sú etoxyláty ricínového oleja, etoxyláty alkoholov, etoxyláty tristyrylfenolu, ich zmesi a tiež zmesi s aniónovými povrchovo aktívnymi zlúče ninami, ako je vápenatá soľ kyseliny dodecylbenzénsulfónovej alebo sodná soľ kyselinyVýhodne je V emulgovateľných koncentrátoch podľa vynálezu obsiahnutých od 0,5 do 50 hmotnostných emulgátora. Obzvlášť výhodný je obsah od 2 do 30 hmotnostných ,obzvlášť od 2 do 10 hmotnostných .Kompozície podľa vynálezu môžu obsahovať, okrem 8-(2,6-dietyl-4-metylfenyl)-9-oxo-l,2,4,5-tetrahydro-9 H-pyrazolo 1,2-d 1,4,5 oxadiazepín-7-ylesteru kyseliny 2,2-dimetyl~ propiónovej, jeden alebo viac herbicídov, ktoré sú s ním kompatibilné. Kompatibilné znamená v tomto kontexte to, že kombinácia herbicídov je chemicky stabilná a nevykazuje ani antagonizmus ani zvýšenú fototoxicitu, pokiaľ ide o úžitkové rastliny. Také herbicídy sa výhodne vyberú zo skupín sulfonylmočovín, napríklad triasulfuronu, tribenuronu,metsulfuronu, tifénsulfuronu, flupyrsulfuronu, chlórsulfuronu, prosulfuronu, amidosulfuronu,mezosulfuronu, sulfosulfuronu a trítosulfuronu, aryloxyfenoxypropionátov aheteroaryloxyfenoxypropionátov, ako je clodinafop-propargylł, fenoxaprop-P-etyl, diclofop-metyl acyhalofop-butyl, triazolopyrimidínov, ako je florasulam, metosulam a ñurnetsulam, arylkarboxylových kyselín, výhodne dicamby a clopyralidu, tiež aryloxykarboxylových kyselín, výhodne esterov 2,4-D, 2,4-DP, mecopropu, mecopropu-P, MCPA, MCPB, dichlórpropu-P aÍluroxypyru, oxímov cyklohexándiónu, ako je tralkoxydim, tiokarbamátov, ako je trialát a prosulfokarb, hydroxybenzonitrilov, ako je bromoxynil, oktanoát bromoxynilu, ioxynil a oktanoát ioxynilu, dinitroanilínov, ako je pendimetalin a trifluralín, a tiež pyridínkarboxamidov, ako je diflufenican.Výhodne je v emulgovateľných koncentrátoch podľa vynálezu obsiahnutých od l do 50 hmotnostných herbicídu 8-(2,ő-dietyl~ 4-metyl-fenyl)-9-oxo-l,2,4,5-tetrahydro-9 H-pyrazolo 1,2-d 1,4,5 oxadiazepín-7-ylesteru kyseliny 2,2-dimetylpropiónovej (samotného alebo v zmesi s jedným alebo viacerými ďalšími herbicídmi). Obzvlášť výhodný je obsah od 3 do 30 hmotnostných , obzvlášť od 5 do 15 hmotnostných .Kompozície podľa vynálezu umožňujú súčasné použitie safenerov, pričom výhodné sú cloquintocet-mexyl, mefenpyr-dietyl alebo izoxadifen-etyl a ich deriváty, ako sú zodpoveda júce kyseliny a soli. Take safenery sú opísané napríklad v The Pesticide Manual, 12. vydanie, BCPC a v DE-A-43 31 448.D 0 kompozícii podľa vynálezu sa môžu pridať tiež adjuvanty, s tým Výsledkom, že sa môže zvýšiť ich účinnosť. Takými adjuvantmi môžu byť, napriklad neiónové surfaktanty, zmesi neiónových surfaktantov, zmesi aniónových surfaktantov s neiónovými surfaktantmi, Organosilikónové surfaktanty, deriváty minerálnych olejov s a bez surfaktantov, deriváty rastlinných olejov s a bez pridaných surfaktantov, rybacie oleje a iné oleje živočíšnej povahy a ich alkylderiváty sa bez surfaktantov, prirodzene sa vyskytujúce vyššie nasýtene a mono- alebo polynenasýtené mastné kyseliny, výhodne obsahujúce od 8 do 28 atómov uhlíka, a ich alkylesterové deriváty, organické kyseliny obsahujúce aromatický kruhový systém a jeden alebo viac zvyškov karboxylových kyselín, ako aj ich alkylove deriváty. Zmesi jednotlivých adjuvantov s iným z nich a v kombinácii s organickými rozpúšťadlami môžu viesť k ďalšiemuzosilneniu účinku. Vhodne adjuvanty pre predložený vynález sú opisané V EP-A-l 062 217.Príprava EC podľa vynálezu sa uskutočňuje v podstate V súlade so známymi bežnými spôsobmi rozpúšťania herbicidu v alkohole a prípadne V rozpúšťadle nerozpustnom vo vode a potomridanim bežného emul átora. Takto získaná zmes sa mieša, okiaľ sa nev vorí čír roztok. P YAj keď komerčné produkty budú výhodne formulovane ako koncentráty, konečný užívateľbude normálne používať prípravky zriedené vodou.Emulgovateľný koncentrát 8-(2,6-dietyl-4-metylfenyl)-9-oxo-l,2,4,5-tetrahydro-9 H-pyraz 0 lo 1,2-dl,4,5 oxadiazepín-7-ylesteru kyseliny 2,2-dímetyl-propiónovej sa pripraví rozpustením 10,5 g tohto herbicidu a 2,7 g safeneru cloquintocet-mexylu v zmesi 1 g Soprophor TS/ 10(etoxylovaný tristyrylfenol s 10 mol etylénoxidu), l g Atlas G-5000 (blokový kopolymér butanol EO/PO), l g Rhodacal 60/BE (vápenatá soľ kyseliny dodecylbenzénsulfónovej) a 86,7 g Solvesso 200 ND (aromatické uhľovodíky). To v podstate zodpovedá EC podľa príkladov Fl. a) a b) EP-A- l 062 217.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/22, A01N 25/02, A01N 43/90, A01P 13/00

Značky: herbicídna, kompozícia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-e7242-herbicidna-kompozicia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Herbicídna kompozícia</a>

Podobne patenty