Ohýbačka plechu

Číslo patentu: E 7194

Dátum: 23.12.2008

Autori: Reichel Thilo, Beissel Jochem

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka Ohýbačky plechu, najmä na výrobu rúr, s ohýbacím zariadením, ktoré je vybavené systémom nástrojových tvarovacích razníkov s množstvom prítlačných pätiek upravených na usporiadanie vo viacerých radoch s rôznymi vzdialenosťami od privádzaného plechu, pričom tieto vzdialenosti prítlačných pätiek sú od príslušného povrchu plechu zvolené podľa ohýbaného obrysu plechu a sú dané alebo je možné stanoviť ich pomocou viacerých nastavovacích členov, a pričom je na strane plechu, ktorá je uložená proti nástrojovým tvarovacím razníkom, scieľom ohnúť plech do obrysu nastaveného nástrojovými tvarovacími razníkmi, usporiadané množstvo hydraulický alebo pneumatický poháňaných tvarovacíchOhýbačka plechu tohto druhu je uvedená v spise DE 24 O 2 190 A 1. Pri tejto známej ohýbačke plechu je nad vrchnou stranou a spodnou stranou doskového plechu, privádzaného pomocou nosného zariadenia, plošne usporiadaných niekoľko radov razníkov nasmerovaných k spodnému alebo vrchnému povrchu plechu, ktoré sú nastaviteľné do rôznych vzdialenosti od povrchu plechu. Razníky na vrchnej strane a spodnej strane plechu sú pritom usporiadané vždy aspoň v troch radoch, pričom oproti každému radu na vrchnej strane je usporiadaný rad na spodnej strane a vzdialenosti medzi radmi sú nastaviteľné. Razníky sú prestaviteľné pomocou systému závitových vretien na vrchnej strane a spodnej strane alebo pomocou systému závitových vretien na jednej strane a hydraulického systému na druhej strane, pričom pomocou systému závitových vretien je vopred nastavené určité zakrivenie plechu, a to s cieľom pritlačit plechovú dosku s razníkmi, usporiadanými na druhej strane, na vopred nastavené razníky a udeliť jej tak požadované zakrivenie. Najmä hrubé plechy je možnétýmto spôsobom ohýbat len so značnými ťažkosťami.V spise DE 42 15 807 A 1 je uvedená ohýbačka na výrobu rúr, pri ktorej sa plech položí na dva od seba vzdialené, v pozdĺžnom smere rúry sa rozprestierajúce spodné ohýbacie nástroje a prehne sa pomocou vrchného ohýbacieho nástroja uloženého medzi spodnými ohýbacími nástrojmi na protiľahlej vrchnej strane. Obidva spodné ohýbacie nástroje sú pritom podoprete radom piestových/valcových jednotiek, nachádzajúcich sa pod stolom, a tiež vrchný ohýbací nástroj je ovládaný pomocou radu zloženého z piestových/valcových jednotiek. Na ohnutie plechu do požadovaného valcového tvaru rúry sa tento musí niekoľkokrát za sebou podrobiťtomuto procesu a ohýbanie je potrebne vykonať príslušné viackrát. Aj tento postup jeĎalšia Ohýbačka plechu pre rúry je znázomená v spise EP O 051 554 A 2. Tu sú vrchné, po dĺžke rúry sa rozprestierajúce tvarovacie telesá vybavené tvarovacimi priehlbňami v podobe polovičných valcov, zodpovedajúcimi obrysu rúry, ktoré sa na zabezpečenie procesu pritláča nia posúvajú pomocou relatívne zložitých, valcami vybavených nastavovacich mechanizmov.Podobný hydraulický lis na ohýbanie plechu ako v EP O 051 554 A 2 je tiež znázornený v spise DE 24 55 521 A 1.Pri ohýbačke na výrobu kovových rúr, znázomenej v spise US 4,148,426 A, sa používajú tva rovacie nástroje v podobe U, ktorými sa pohybuje s presadením v pozdĺžnom smere rúry . V spise DE 27 4 001 je znázomená ručná trojbodová Ohýbačka plechu.Na ohýbanie plechov, napríklad pri výrobe dutých telies a najmä rúr, plech, ktorý pri rúrach s veľkým priemerom môže mať značnú hrúbku niekoľko centimetrov alebo je dokonca v oblasti decimetra, sa obvykle pretláča medzi dvoma tvarovkami. Podľa výsledného obrysu sa musia tvarovacie nástroje, na to potrebné, meniť pre rôzne rozmery. Takéto opatrenia preprestavbu obmedzujú použiteľnosť týchto zariadení.Základom vynálezu je úloha poskytnúť ohýbačku plechu, najmä na výrobu rúr, s ktorou sa prispoľahlívej prevádzke dosiahne lepšie využitie.Táto úloha je vyriešená význakmi nároku l. Pritom sa predpokladá, že nastavovacie členy sú vytvorené ako nastavovacie valce, a že tvarovacie razníky sú usporiadané iba v jednom radev oblasti koncového úseku plechu nadväzujúceho na okraj plechu.S týmto usporiadaním sa môže pomocou nastavovacích valcov a s nimi spojených prítlačných pätiek presne nastavit požadovaný obrys. Inak sa môže pomocou na protiľahlej strane usporiadaných tvarovacích razníkov, ktoré zaberajú v koncovom úseku plechu nadväzujúcom na okraj plechu, vykonávať pri stabilnom usporiadaní a jednoduchom presnom riadení spoľahlivo ohýbací proces. Na vrchnej strane plechu je pritom výhodne usporiadaných niekoľko radov nástrojových tvarovacích razníkov, zatiaľ čo jeden rad tvarovacích razníkov je výhodne usporiadaný na spodnej strane. Je však možné aj obrátené usporiadanie nástrojových tvarovacích razníkov na spodnej strane a usporiadanie tvarovacích razníkov, vykonávajúcich ohýbací proces, na vrchnej strane. V každom prípade sa však s iba jedným radom tvarovacích razníkov dosiahne pri iba jednom ohýbacom procese veľký rozsah ohnutia okolo všetkýchradov nástrojových tvarovacích razníkov. Týmto spôsobom je možné spoľahlivo a efektívnevyrábať najmä aj rúry veľkých priemerov (napr. väčších ako 300 mrn alebo 500 mm) z hrubo stenných plechov (napr. z hrubších ako 30 mm alebo 50 mm).Jedno výhodné usporiadanie pritom spočíva v tom, že rad tvarovacích razníkov je vzdialený od príslušného okraja plechu najviac tak ďaleko, ako rad protiľahlých nástrojových tvaro vacích razníkov, ležiaci k tomuto radu najbližšie.Spracovanie pri ohýbaní sa pritom priaznivo ovplyvní tým, že pre dosku plechu je k dispozícii upínacie zariadenie, ktoré je usporiadané rovnobežne s radom nástrojových tvarovacích razníkov, vzdialeným od okraja plechu, a to na ich strane odvrátenej od okraja plechu. Tietoopatrenia môžu prispieť k presnosti pri ohýbaní.Pritom pre konštrukciu spočíva výhodné vyhotovenie v tom, že upínacie zariadenie je na dosadnutíe dosk lechu v bavené s odnou evnou alebo vškovo evne nastaviteľnou P Y od erou a u ínacím us oriadaním uložen m na roti na vrchne strane a určen m na evné Yupnutie dosky plechu voči podpere.K výhodnej funkcii prispievajú aj také opatrenia, kedy je upínacie usporiadanie, pre otváraniea uzatváranie, napojené na hydraulicky pracujúce ovládacie zariadenie.Stabilná konštrukcia a spoľahlivá funkcia je ďalej podporená tým, že hydraulické pohony tvarovacích razníkov, najmä vyhotovené ako ďalšie nastavovacie valce, sú dimenzované navytvorenie väčšej sily ako nastavovacie valce nástrojových tvarovacích razníkov.Na tvarovanie je výhodné také opatrenie, kedy sú prítlačnými pätkami vybavené aj tvarovacie razníky. S výmennými prítlačnými pätkami na nástrojových tvarovacích raznikoch a/alebo na tvarovacích razníkoch je možné ľahko predísť opotrebeniu alebo jednoduchým spôsobomdosiahnut prispôsobenie rôznym zakriveniam.Rôzne zakrivenie sa môže jednoduchým spôsobom vytvoriť, napríklad programovaním počítača obsiahnutého v riadiacom zariadení, výhodne tým, že na nastavenie nastavovacích valcov je kdispozícií riadiace zariadenie, pomocou ktorého je možné polohovat rad prítlačných pätiek v smere radov s rovnakým odstupom od povrchu plechu a od jedného radu k druhému vzhľadom na okraj plechu a s pribúdajúcou vzdialenosťou podľa príamky alebo vkonvexnom, najmä v tvare kruhového odseku vytvorenom zakrivení. Prostredníctvom riadiaceho zariadenia je možné vhodne ovládať aj ohýbací proces pomocou tvarovacíchrazníkov spríslušným hydraulickým alebo pneumatickým hnacím zariadením, napríkladtaktiež s nastavovacimi valcami prispôsobenými priebehu zakrivenia a/alebo materiáluOhýbacie spracovateľske postupy sa zjednoduchšia tým, že aj upínacíe usporiadanie so svojim ovládacím zariadením a/alebo prípadne dodatočne použite prívodné zariadenie pre dosku plechu je napojené na riadiace zariadenie a jeho/ich prostredníctvom je/sú vzájomneprispôsobené a/alebo upravené na ovládanie ohýbacieho procesu.Pre konštrukčné vyhotovenie Ohýbačky plechu sú ďalej výhodné také opatrenia, kedy je počet tvarovacích razníkov v jednom rade menší ako počet nástrojových tvarovacích razníkov v jednom rade. Týmto spôsobom je možné konštrukciu zjednodušiť a prispôsobiť ju rôznymVynález bude ďalej bližšie vysvetlený na základe príkladov uskutočnenia s odvolaním sa naObr. znázorňuje v ohýbačke plechu uloženú dosku B plechu, nad ktorej vrchnou stranou je usporiadaných niekoľko radov nástrojových tvarovacích razníkov l, a pod ktorej spodnou stranou je usporiadaný rad tvarovacích razníkov 3. Doska B plechu, ktorá je privádzaná cez oporu 14, je stabilne uchytená v upínacom zariadení 10 s podperou ll na spodnej strane a upínacím usporiadaním 12 na vrchnej strane, pričom upínacíe usporiadanie 12 je výhodne pomo cou hydraulického alebo pneumatického ovládacieho zariadenia 13 pritláčané na vrchnústranu dosky B plechu proti podpere ll.Koncové úseky nástrojových tvarovacích razníkov l, privrátené k vrchnej strane dosky B plechu, sú vybavené pritlačnými pätkami l.l, ktorých konce sú kónicky zošikmené alebo konvexne zaoblené smerom von, takže podporujú proces ohýbania podľa nastaveného zakrivenia. Tiež koncový úsek príslušných tvarovacích razníkov 3, obrátený smerom k spodnej strane dosky B plechu, je vybavený ďalšou prítlačnou pätkou 4, ktorej k spodnému povrchu dosky B plechu smerujúca čelná plocha je taktiež kónicky zošíkmená alebo konvexne zaoblená smerom von, takže na začiatku ohýbania dolieha plochá doska B plechu na prítlačnú pätku 4 iba bodovo alebo v línii, a pri ohýbaní spodného povrchu plechu môže nerušene pokračovať proces zmeny sklonu spodného povrchu plechu vzhľadom na čelnú stranu prítlačnej pätky 4, čím je proces ohýbania ešte ďalej podporený. Nástrojové tvarovacie razníky l aj tvarovacie razníky 3 sú výhodne ovládané pomocou hydraulický poháňaných nastavovacích členov, najmänastavovacích valcov 2, resp. 6, s cieľom jednak nastaviť vopred dané zakriveníe a jednak

MPK / Značky

MPK: B21D 5/01

Značky: plechů, ohýbačka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-e7194-ohybacka-plechu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohýbačka plechu</a>

Podobne patenty