Spojenie medzi vnútorným pozdĺžnym nosníkom a predným predĺžením pozdĺžneho nosníka karosérie motorového vozidla a takto vybavené vozidlo

Číslo patentu: E 19181

Dátum: 22.12.2011

Autor: Picquet Christophe

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPOJENIE MEDZI VNÚTORNÝM POZDĽŽNYM NosNíKoM A PREDNÝM PREDĽŽENÍM POZDĽŽNEHO NOSNÍKA KAROSÉRIE MOTOROVÉHO VOZIDLA A TAKTO VYBAVENÉ VOZIDLO0001 Tento vynález sa týka karosérie motorového vozidla a predovšetkým spojenia medzi vnútorným pozdĺžnym nosníkom, ktorý sa rozprestiera pod obidvomi stranami kabíny karosérie, a predným predĺžením pozdĺžneho nosníka, ktoré sa rozprestiera na zadnej časti vnútorného pozdĺžneho nosníka.Dokument JP 58128967 opisuje takúto karosériu. 0002 Obrázok 1 ukazuje spodok zadnej časti motorového vozidla.0003 Na tomto obrázku je vidieť, že karoséria vozidla obsahuje vnútornýpozdĺžny nosník 1, ktorý sa rozprestiera pod obidvomi stranami kabíny 2.0004 Tento vnútorný pozdĺžny nosník 1 je predĺžený smerom dozadu predným predĺžením pozdĺžneho nosníka 3, ktoré prechádza popri podbehu kolesa 4.0005 Predĺženie pozdĺžneho nosníka 3 tvorí ohyb 5 v oblasti nachádzajúcej sa pred podbehom kolesa 4.0006 Zadná časť vnútorného pozdĺžneho nosníka 1 je navyše spojená s prednou časťou predného predĺženia pozdĺžneho nosníka 4 pomocouplechového spojovacieho dielu 6.0007 Tento spojovací diel 6 je znázornený v perspektívnom pohľade vozväčšenej mierke na obrázku 2.0008 Tento spojovací diei 6 obsahuje spodnú stranu Sa a bočnú stranu 6 b.0009 Spojenie zadnej časti vnútorného pozdĺžneho nosníka 1 a spojovacieho die|u 6 a prednej časti predného predĺženia pozdĺžneho nosníka 4 a tohto spojovacieho die|u 6 sa v súčasnosti realizuje na spodnej stranepozdĺžneho nosníka 1 a predĺženia pozdĺžneho nosníka 4.0010 Spojovací diel 6 zosilñuje spojenie medzi predĺžením pozdĺžneho nosníka 4 a pozdĺžnym nosníkom 1 a poskytuje tomuto spojeniu väčšiuodolnost voči namáhaníu, ktoré znáša pri náraze zozadu.0011 Pri náraze zozadu vo vysokej rýchlosti toto spojenie medzi predĺžením pozdĺžneho nosníka 4 a vnútorným pozdĺžnym nosníkom 1 znášatlakovú silu, ktorá môže dosiahnut až 8 ton.0012 V súčasnosti sa na výrobu spojovacieho die|u 6 používa plech hrubý0013 Napriek tejto veľkej hrúbke je možné konštatovať, že pri nárazezozadu vo vysokej rýchlosti sa tento spojovací diel 6 deformuje.0014 Deformácia spojovacieho die|u 6 predstavuje riziko, pretože môžepreraziť palivovú nádrž 7, ktorá sa nachádza v blízkosti spojovacieho die|u 6. 0015 Cieľom tohto vynálezu je odstránenie tejto nevýhody.0016 Tento ciel sa podľa tohto vynálezu dosiahne pomocou konštrukcie karosérie motorového vozidia, ktorá obsahuje vnútorný pozdĺžny nosník, ktorý sa rozprestiera pod obidvomi stranami kabíny karosérie, pričom je tento vnútorný pozdĺžny nosník predĺžený smerom dozadu predným predĺžením pozdĺžneho nosníka, ktoré s vnútorným pozdĺžnym nosníkom vytvára ohyb,pričom je zadná časť vnútorného pozdĺžneho nosníka spojená s prednou časťou predného predĺženia pozdĺžneho nosníka pomocou plechového spojovacieho die|u, ktorý obsahuje jednu spodnú stranu a jednu vnútornú bočnú stranu, pričom sa vyznačuje tým, že kraj spodnej strany spomenutého spojovacieho die|u obsahuje prvý a druhý okraj, zahnuté v podstate koimo na spomenutú stranu, ktoré sú namontované a upevnené príslušné na vnútornú bočnú stranu zadnej časti vnútorného pozdĺžneho nosníka a na vnútornú bočnústranu prednej časti predného predĺženia pozdĺžneho nosníka, pričom okrajvnútornej bočnej strany spomenutého spojovacieho dielu obsahuje tretí ohnutý okraj, ktorý je namontovaný a upevnený na vnútornú bočnú stranu prednej častipredného predĺženia pozdĺžneho nosníka.0017 Takto je spojenie spojovacieho dielu s vnútorným pozdĺžnym nosníkom a s predným predĺžením pozdĺžneho nosníka vytvorené pomocou ohnutých okrajov, ktoré sú príslušné namontované na vnútornú bočnú stranu vnútorného pozdĺžneho nosníka a na vnútornú bočnú stranu predného0018 Testy dokázali, že takéto spojenia poskytujú tomuto spojovaciemu dielu vyššiu odolnost voči tlakovej sile spôsobenej nárazom zozadu pri vysokej rýchlosti.0019 Navyše je vďaka takýmto spojeniam možné vyrobiť spojovací diel z plechu s menšou hrúbkou ako je hrúbka plechu uvedená vyššie, čo umožňujeznížiť hmotnost dielu a teda i celkovú hmotnosť vozidla.0020 V prednostnom spôsobe realizácie tohto vynálezu má spodná strana spojovacieho dielu v podstate trojuholníkový tvar, pričom prepona tohto trojuhoiníka je tvorená spojovacím záhybom medzi spomenutou spodnou stranou a spomenutou vnútornou bočnou stranou spojovacieho dielu a dveprotiľahlé odvesny obsahujú príslušné prvý a druhý zahnutý okraj.0021 Vnútorná bočná strana spojovacieho dielu obsahuje takisto prednostne lisované rebrá, ktoré sa rozprestierajú medzi predným a zadnýmokrajom tejto vnútornej bočnej strany.0022 Tieto lisované rebrá sa tak rozprestierajú v podstate v smere tlakovej sily vyvolanej nárazom zozadu a poskytujú tak spojovaciemu dielu väčšiu odolnosť voči tejto sile.0023 V prednostnej verzii tohto vynálezu sú prvý a druhý okraj spojovacieho dielu privarené príslušne na vnútornú bočnú stranu zadnej časti vnútorného pozdĺžneho nosníka a na vnútornú bočnú stranu prednej častipredného predĺženia pozdĺžneho nosníka a spomenutý tretí okraj je privarenýna vnútornú bočnú stranu prednej časti predného predĺženia pozdĺžneho0024 Podľa ďalšej výhodnej vlastnosti tohto vynálezu obsahuje vnútornástrana spojovacieho dielu vybranie.0025 Toto vybranie umožňuje predovšetkým odľahčiť spojovací diel bezzníženia jeho odolnosti voči tlakovej sile.0026 Z iného hľadiska sa tento vynález takisto týka motorového vozidla obsahujúceho konštrukciu karosérie podľa tohto vynálezu, ako je zadefinovaná vyššie.0027 Ďalšie vlastnosti a výhody tohto vynálezu sú vysvetlené v nižšieuvedenom opise. 0028 Na priložených obrázkoch, uvedených ako nevyčerpávajúci príklad- je obrázok 3 pohľad vperspektíve, zobrazujúci spojovací diel nachádzajúci sa medzi zadnou časťou vnútorného pozdĺžneho nosníka a prednou časťou predného predĺženia pozdĺžneho nosníka karosériemotorového vozidla podľa tohto vynálezu.0029 Obrázok 3 čiastočne zobrazuje vnútorný pozdĺžny nosník 8 a predné predĺženie pozdĺžneho nosníka 9 z lisovaného plechu, kde každý tvorí dutý diel0030 Vnútorný pozdĺžny nosník 8 sa rozprestiera, ako v prípade na obrázku 1, pod jednou z dvoch strán kabíny karosérie a predĺženie pozdĺžnehonosníka 9 sa rozprestiera smerom dozadu.0031 Predná časť predĺženia pozdĺžneho nosníka 9 obsahuje ohyb, ktorýobchádza podbeh kolesa, ako je to znázornené na obrázku 1.0032 Zadná časť vnútorného pozdĺžneho nosníka 8 je spojená, podobne ako na obrázkoch 1 a 2, s prednou časťou predného predĺženia pozdĺžneho nosníka 9 pomocou plechového spojovacieho dielu 10, ktorý obsahuje spodnú časť 10 a a vnútornú bočnú stranu 10 b, ktoré sú navzájom v podstate kolmé.

MPK / Značky

MPK: B62D 25/20

Značky: vozidlo, pozdĺžneho, vybavené, spojenie, predným, nosníkom, pozdĺžnym, predĺžením, motorového, vnútorným, nosníka, takto, medzi, karosérie, vozidla

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-e19181-spojenie-medzi-vnutornym-pozdlznym-nosnikom-a-prednym-predlzenim-pozdlzneho-nosnika-karoserie-motoroveho-vozidla-a-takto-vybavene-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojenie medzi vnútorným pozdĺžnym nosníkom a predným predĺžením pozdĺžneho nosníka karosérie motorového vozidla a takto vybavené vozidlo</a>

Podobne patenty