Spôsob a zariadenie na monitorovanie zásoby piesku v pieskovej nádrži zariadenia na sypanie piesku u vozidiel, najmä koľajových vozidiel

Číslo patentu: E 14070

Dátum: 20.09.2007

Autor: Bartling Werner

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka postupu a zariadenia na monitorovanie a úpravu zásoby piesku v pieskových nádržiach uzariadeni na sypanie piesku u vozidiel,najmä u koľajových vozidiel.0002 Zariadenia na sypanie piesku patria pri koľajových vozidlách ksystémom, ktoré treba priradiť kbezpečnostnej výbave vozidla, kbrzdovej a hnacej technike. spĺňajú tú úlohu, aby pri nedostatočnom adhéznom treni medzi kolesami vozidla a koľajami (počas procesu brzdenia alebo pri zrýchľovani vozidla) spôsobili zlepšenie koeñcientu trenia.0003 Množstvá piesku sú obvykle definované resp. vopred určené cez zadávacie podmienky zo strany zákazníka, špecifické pre daný projekt a tým je potrebná separátna riadiaca jednotka za účelom individuálneho nastavenia množstva piesku.0004 Indukčný senzor slúži iba na zosnlmanie skutočných dát.0005 Prostrednlctvom EP 0 534 828 A, týkajúceho sa druhovo podobného riešenia, sa stal známym postup na monitorovanie zásoby piesku vpieskovej nádrži zariadenia na sypanie piesku na vozidle, pričom je navrhnutý impuizný snímač na monitorovanie hladiny zásoby piesku a táto je ukazovaná na kontrolnom paneli vzóne vodiča motorového vozidla, pričom tento snímač monitoruje prúd piesku, privádzaný k injektoru cez privádzacie potrubie piesku a hlási na kontrolné miesto preprúdenie daného toku piesku.0006 Na základe W 0 2005/077679 A 1 sa stalo známym zariadenie na monitorovanie toku sypaného média vo vozidlách, pri ktorom voblasti toku sypaného média sú navrhnuté senzory, ktoré sú vybavené zariadenim,vyhodnocujúcim zistené dáta. Tento systém je spojený so zobrazovacim zariadením v kabíne vodiča vozidla.0007 Na základe EP O 499 199 A 2 sa stalo známym samočinne pôsobiace zariadenie na indikáciu stavu náplne, ktoré optickou cestou na základe meraniadiferencie hmotnosti samočinne stanovuje objem piesku v nádrži a potom prenáša indikáciu.0008 Na základe W 0 2000/071399 A 1 sa vysvetľuje detektor na snímanie množstva náplne nádrže, najmä pre piesok. Elektrický signál senzora sa prenáša do riadiaceho prístroja, ktorý je spojený so zobrazovaclm zariadením v kabíne vodiča vozidla.0009 Na základe EP 0 656 529 A 1 sa stal známym detektor na snímanie stavu náplne piesku v nádrži zariadenia na sypanie piesku. Pri poklese pod určité množstvo výplne prebehne hlásenie výstrahy na vodiča hnacieho vozidla.0010 Podobné zariadenie sa stalo známym na základe RU 2 283 788 Cl. 0011 Všetky známe zariadenia nezodpovedali uspokojivo požiadavkám na ne kladeným ohľadom prevádzkovej bezpečnosti.0012 Úlohu tohto vynálezu je vytvorit prevádzkovo spoľahlivý monitorovací aanalytický systém, ktorý je vstave zvýšiť aktlvnu prevádzkovú bezpečnosť koľajových vozidiel prostrednictvom súbežného snímania a vyhodnocovania prevádzkových dát tým. že sa všetky vpodstate zosnímané dáta zprevádzky zariadeni na sypanie piesku ukladajú na vyhodnocovanie do pamäte a všetky pre bezprostredne jazdné prevádzkovanie dôležité dáta sa vhodnou formou postupujú ďalej na riadenie vozidla, resp. na stanovište vodiča vozidla a tam sa zobrazujú. 0013 Táto úloha je riešená opatrením podľa význakovej časti nároku 1. Pritom sa objem piesku dávkuje cez turniketové koleso, ktorého otáčky sa merajú a podľa ďalšieho význaku tohto vynálezu sa súčin z objemu piesku a spotreby za jednu časovú jednotku ukazuje viditeľne na kontrolnom mieste. Tým môže rušňovodič v každom prípade na základe tabulky zistiť, ako dlho vystačí s určitou zásobou piesku. Pohon turniketového kolesa je regulovaný pomocou separátnej elektronickej riadiacej jednotky otáčok (na základe množstva piesku), napr. pomocou pevne nastavených otáčok (konštantné množstvo piesku) alebo cez signál od otáčkomera zriadenia vozidla s plynulou reguláciou množstva piesku(proporcionálne k rýchlosti vozidla plynulým prispôsobením množstva piesku),prispôsobenou analogicky rýchlosti vozidla. Zásobná nádrž piesku má deñnovanúgeometriu a tým konštantný objem vyplnenia pieskom. Vynášaný objem pri turniketovom kolese sa môže vypočítať zobjemu jednej bunky turniketového kolesa a z otáčok resp. impulzov otáčok.0014 Pri dosiahnutí preddefinovaného efektívneho prevádzkového času prebehne podľa ďalšieho význaku vynálezu na riadenie vozidla resp. na stanovište vodiča vozidla resp. na prevádzkovú dielňu zodpovedajúci signál údržby pre zariadenie sypania piesku.0015 Ďalším význakom tohto vynálezu je výpočtová zmena bezprostrednej spotreby piesku počas operácie sypania piesku (konštantný objem vyneseného piesku/turniketové koleso x impulzy otáčok) a uloženie dát do pamäte.0016 Kontinuálne výpočtové stanovovanie zásoby piesku v zásobnej nádrži piesku je ďalšia výhoda.0017 Zásobná nádrž piesku má definovanú geometriu atým konštantný objem vyplnenia pieskom.0018 Zásobná nádrž piesku disponuje senzorom (napr. kapacitným splnačom), ktorý pri vypĺňanl nádrže pieskom rozozná maximálny stav náplne a posiela to dalej na výpočtovú jednotku za účelom spätného vrátenia indikácie stavu náplne na stanovišti vodiča vozidla na plnú nádrž.0019 Defrnovaný objem piesku vzásobnej nádrži piesku sa pri každej operácii sypania piesku výpočtovo zredukuje o efektívnu spotrebu piesku, vypočíta sa dotyčný zvyškový stav náplne, uloží sa do pamäte a oznámi sa na stanovište vodiča vozidla. Tam sa môže táto hodnota prihlásiť alebo ukázať, resp. pri dosiahnutí detinovaného zvyškového (rezervného) objemu vyplnenia pieskom sa vyvolá výstražný signál.0020 Prostredníctvom tohto riadenia v zmysle vynálezu môžu byť zosnímané úseky trate v koľajovej sieti resp. jazdná prevádzka pri jednotlivých nebezpečných udalostiach alebo nebezpečných oblastiach na určitých jazdných trasách. Aby sa zaistil nerušený tok piesku zpíeskovej nádrže, je účelné túto pieskovú nádrž vybavit vibrátorom, ktorý je nanesený vo forme napríklad dvoch magnetov na držiaku nádoby a je vybudený frekvenciou napríklad 10 Hz.0021 Podľa ďalšieho význaku tohto vynálezu je navrhnuté viacstupňové nastavenie dávkovacieho zariadenia resp. frekvencie pre vibrátor.0022 Ďalšie podrobnosti vynálezu sú bližšie vysvetlené na základe výkresov. 0023 Na nich je ukázanéna obr. 1 schematické znázornenie riadiaceho systému a na obr. 2 prierez cez zásobnú nádrž piesku s pripojenými zariadeniami.0024 Piesok sa privádza zo zásobnej nádrže piesku 2 k dávkovacíemu zariadeniu, ktorým môže byt napríklad turniketové koleso 15, ktorého otáčky sa môžu zosnímat prostredníctvom napr. indukčného snímača otáčok 3.0025 Bloková schéma zapojenia obsahuje zásobnú nádrž piesku 2, pri ktorej je piesok cez potrubie 16 privádzaný k injektoru 5, z ktorého je piesok pomocou stlačeného vzduchu, prichádzajúceho z potrubia 6 stlačeného vzduchu, privádzaný cez diagnostický systém 7 a pieskové potrubie 10 do posýpacej rúrky 13, z ktorej tento piesok vystupuje v oblasti kolesa 11. Diagnostický systém 7 pozostáva zo senzorov. ktoré sú navrhnuté voblasti toku piesku a sú vybavené zariadením,vyhodnocujúcim zistené dáta, pričom fotosenzory sú s výhodou umiestnené navzájom oproti sebe alebo paralelne vedľa seba (systém reflektorov) a sú privedené kvýpočtovej jednotke 8 s dátovou pamäťou, odkial sú dáta privádzané do riadenia vozidla resp. na stanovište vodiča vozidla. Výpočtová jednotka 8 je pripojená na čítač impulzov 9, ktorý spočitava otáčky turniketového kolesa 15. 0026 Tento napr. indukčný snímač otáčok 3 a motorom 14 poháňané turníketové koleso 15 prepravujú piesok v dávkovanom množstve do pieskového potrubia 10, z ktorého je tento prostredníctvom stlačeného vzduchu,prichádzajúceho z potrubia 6 stlačeného vzduchu. privádzaný do posýpacej rúrky 13. ktorá tento piesok, ako je naznačené, prepravi pred koleso 11, bežiace po koľaji 12, ktoré sa otáča v predkladanom prípade v smere šípky F.

MPK / Značky

MPK: B60B 39/10, B60B 39/08, B60B 39/06, B60B 39/02

Značky: vozidiel, najmä, monitorovanie, zariadenie, piesku, sypanie, koľajových, zariadenia, spôsob, pieskovej, nádrží, zásoby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-e14070-sposob-a-zariadenie-na-monitorovanie-zasoby-piesku-v-pieskovej-nadrzi-zariadenia-na-sypanie-piesku-u-vozidiel-najma-kolajovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na monitorovanie zásoby piesku v pieskovej nádrži zariadenia na sypanie piesku u vozidiel, najmä koľajových vozidiel</a>

Podobne patenty