Slnečná clona pre motorové vozidlo

Číslo patentu: E 12363

Dátum: 28.03.2008

Autor: Welter Patrick

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka súčasti výbavy vozidla, najmä slnečnej clony určenej pre motorové vozidlo, ktorá je vybavená osvetľovacím zariadením. Výstupné plochy pre svetlo sú výhodneusporiadané vedľa kozmetického Zrkadielka, najmä po obidvoch stranách.0002 Takéto súčasti výbavy vozidla sú všeobecne známe. Napríklad z nemeckého predloženého spisu DE 10 2004 059 741 A 1 je známe teleso slnečnej clony, ktoré obsahuje aspoň jeden svetelný zdroj a aspoň jeden svetlovod, spojený so zdrojom svetla pomocou prepájacieho svetelného prvku. Nevýhodné pri takýchto známych telesách slnečnej clony je to, že na realizáciu osvetlenia je nutné mať pomerne veľmi náročné vyhotovenie, najmä v podobe pomerne veľkej dosky s tlačenými spojmi, určenej pre aspoň jeden svetelný zdroj,a prípadne aj spínač, resp. v podobe niekoľkých rôznych dosiek s tlačenými spojmi pre tento aspoň jeden svetelný zdroj, resp. pre spínač. Spis W 0 03/055708 Al uvádza do známosti súčasť výbavy vozidla podľa predvýznakovej časti nároku 1.0003 Základom vynálezu je úloha zmenšiť potrebné miesto a znížiť konštrukčnú náročnosť pre takéto osvetľovacie zariadenie súčasti výbavy vozidla, najmä slnečnej clony, a súčasne realizovať súčasť výbavy vozidla, ktorá je hospodárne vyrobiteľná a vykazuje aj pomernedlhú životnosť, resp. stabilitu v priebehu svojej životnosti. 0004 Táto úloha je vyriešená súčasťou výbavy vozidla s význakmi nároku 1.0005 Podľa vynálezu je výhodné, že súčasť výbavy vozidla je vybavená zrkadielkom,pričom doska s tlačenými spojmi je usporiadaná aspoň z časti voblasti okraja Zrkadielka,a pričom veľkosť tejto dosky s tlačenými spojmi je značne menšia ako zrkadielko, výhodne má takú veľkosť, ktorá zodpovedá polovici najväčšieho rozmeru Zrkadielka, najmä výhodne veľkosť, ktorá zodpovedá tretine najväčšieho rozmeru Zrkadielka, celkom zvlášť výhodne potom veľkosť, ktorá zodpovedá štvrtine najväčšieho rozmeru Zrkadielka. V dôsledku toho je zvlášť výhodným spôsobom možné realizovať súčasť výbavy vozidla, najmä slnečnú clonu,ktorá je úspomá čo do požiadavky na miesto, a ktorá je kompaktná z hľadiska priestoru na jej0006 Príklady uskutočnenia vynálezu sú znázomené na výkrese a sú bližšie objasnenéObrázky 1 a 2 znázorňujú schematicky v perspektívnom zobrazení priklad vyhotovenia slnečnej clony ako príkladnú súčasť výbavy vozidla, s krytom ako pohyblivým prvkom, a to v rôznych polohách nastavenia krytu.Obrázok 3 znázorňuje schematicky zobrazenie vreze, vedenom príkladným vyhotovenímslnečnej clony, a to podľa línie rezu A - A.Obrázok 4 znázorňuje schematicky zobrazenie zadnej strany príkladného vyhotoveniaslnečnej clony s uvedením linie rezu A - A.Obrázok 5 znázorňuje schematicky zobrazenie príkladného vyhotovenia slnečnej clony0007 Slnečná clona l, znázornená na obrázku l a 2 ako príklad súčasti výbavy vozidla, je vybavená zrkadlovou kazetou 2, ktorej Zrkadielka 3 je možné zakryť krytom 5 sklopným okolo horizontálnej osi. Vľavo a vpravo od Zrkadielka 3 sa nachádzajú svetelné panely 10.Údaje miesta sa vzťahujú na čelné postavenie slnečnej clony 1, upravenej na zatienenie.0008 Ako je zrejmé z obrázkov 3 až 5, sú svetelné panely 10, vybavené napr. bielym alebo opálovým povrchom 13, spojené ako jeden diel so svetlovodmi 9, ktoré prebiehajú smerom od svetelných panelov 10 do špičky k sebe v homej oblasti za zrkadielkom 3 v smere k doske 7 s tlačenými spojmi. Na nej sú usporiadané dve svetelné diódy (LEDy) 8, každá z nich napája vždy jeden svetlovod 9, pričom tieto diódy vykazujú zvlášť malý vývin tepla, tzn., že majú pomeme malý stratový výkon. Doska 7 s tlačenými spojmi je potom vo svojej homej oblasti osadená elektrickým spínačom 12, ktorého spínacia hlavica je orientovaná v smere osi 6 otáčania krytu 5. Pri otvorení veka 5 stlačí na ňom usporiadané ohranenie spínač 12 a vytvorí tak elektricke spojenie s LEDy 8. Kryt 5 je pritom pružinami 4 a je držaný v otvorenej polohe. Prirodzene je ovládanie spínača 12 možné aj posuvným krytom, nie je však znázomené. V takom prípade (pri ovládaní spínača posuvným krytom) sa napríklad použije usporiadanie,kedy je na okraji krytu vytvorené klinové ohranenie alebo podobný útvar na tento účel, aby pri posune krytu v podstate rovnobežne so smerom priebehu jeho hlavného rozmeru došlo klinovým ohranením k ovládaniu spínača l 2. Jazýčky 11, vytvarované na svetlovodoch 9,slúžia na tvarové prepojenie svetlovodov 9 s doskou 7 s tlačenými spojmi, ktorá je vybavená príslušne vytvarovanými otvormi. Prívod prúdu je vytvorený káblami 15, ktoré vedú k doske7 s tlačenými spojmi a sú s ňou elektricky spojené kontaktnými kolíčkami 14. Na doske 7s tlačenými spojmi sú potom ďalej uložené elektronické komponenty, potrebne na činnosť LEDov 8. Podľa vynálezu je zvlášť výhodné, že sa používajú svetelné díódy 8 spomerne malým vývinom tepla, resp. s malým stratovým výkonom, pretože v dôsledku toho je možne zabrániť konštrukčným opatreniam zdražuj úcím slnečnú clonu l, resp. súčasť výbavy vozidla,napríklad opatrením na odvod tepla, resp. je možné tak zabrániť použitiu tepelne odolnejších materiálov. Ďalej je podľa vynálezu zvlášť výhodné, ak je životnosť svetelných diód, resp. svetelných zdrojov tak veľká, že prakticky len ťažko môže dôjsť k výpadku, resp. k zlyhaniu svetelných zdrojov (pretože by vtakom pripade bolo nutné počítať s úplnou výmenou príslušnej súčasti vybavenia vozidla), takže v dôsledku toho môžu odpadnút ďalšie konštrukčné opatrenia, zdražujúce slnečnú clonu l, resp. súčasť výbavy vozidla, čo jenapríklad nutnosť schopnosti opravy tejto súčasti.Zoznam vzťahových značiek 0009

MPK / Značky

MPK: B60Q 3/00, B60Q 3/02, B60J 3/02

Značky: motorové, clona, slnečná, vozidlo

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-e12363-slnecna-clona-pre-motorove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Slnečná clona pre motorové vozidlo</a>

Podobne patenty