Motorizované blokovacie zariadenie riadenia

Číslo patentu: E 11921

Dátum: 31.12.2007

Autor: Laval Anthony

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka motorizovaného blokovacieho zariadenia riadenia pre motorové vozidlo.Na blokovanie riadenia motorového vozidla sa v posledných rokoch vyvinuli motorizovanćblokovacie zariadenie riadenia, ktoré sa tešia väčšej obľúbenosti V porovnaní s čisto mecha nickým blokovaním riadenia.Zatiaľ čo sa mechanické blokovania riadenia musia vždy namontovat do blízkosti štartćra,motorizované blokovania riadenia sa môžu namontovat na ľubovoľné miesto stĺpika riadenia, napriklad do blizkosti priestoru pre nohy vodiča.Toto teraz ponúka výhodu, že možno optimálne využiť konštrukčný priestor okolo stĺpika riadenia, avšak zvyšuje sa aj bezpečnosť jazdy v prípade nehody, pretože zámok riadenia užnie je usporiadaný v oblasti kolien vodiča.Takéto motorizované blokovacie zariadenie riadenia, ktoré uvádzajú znaky predvýznakovej časti nároku 1, je opísané napríklad v dokumente FR 2 873 075.Takéto motorizované blokovacie zariadenie riadenia je napríklad opísané aj v patentoch DE 199 06302 alebo DE 199 06 267 v mene prihlasovateľa. Takéto blokovacie zariadenia riadenia zahŕňajú motorizovanú (motorom ovládanú) jednotku, napríklad elektromotor, ktorýcez prevodovú jednotku ovláda zarážku, ktorá sa kvôli blokovaniu zasúva do vybrania stĺpikaV DE 199 06 267 sa zarážka ovláda vretenovým pohonom s unášačom. Pritom zarážka, unášač a vretenový pohon sú usporiadané v rade a určujú takto konštrukčnú výšku celéhoÚlohou tohto vynálezu je znížiť konštrukčnú výšku známych blokovacích zariadeni riadenia, aby sa mohol ďalej optimalizovať konštrukčný priestor okolo stĺpika riadenia.Táto úloha sa vyriešila podľa vynálezu význakom nároku l. Ďalšie, zvlášť výhodné formy vynálezu, uvádzajú závislé nároky.Motorizované blokovacie zariadenie riadenia podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že zarážka má na jednom konci výčnelok v tvare T, vyhotovený z jedného kusa spolu so zarážkou,pričom zarážka kooperuje s vidlicou pohonnej jednotky poháňanou motorom, ktorá má naobidvoch koncoch ramien vždy rampu, aby sa zarážka zdvihovým pohybom previedla z blo kovacej polohy do pokojovej polohy.Tým možno dosiahnuť zvlášť plochú konštrukciu motorizovaného blokovacieho zariadenia riadenia. Preto dodatočný diel adaptéra prostredníctvom priameho ovládania zarážky už nie je potrebný. Jednodielne vyhotovenie (z jedného kusa) takto znižuje počet konštrukčných dielov, čo ponúka výhodu vzhľadom na náklady a urýchľuje zostavenie pri konečnej montáži. Tým sa dosiahla aj priama kompatibilita materiálov tak, že prípadne vplyvy prostredia, ako napríklad výkyvy teploty, už nemôžu negatívne pôsobiť. Jednodielne vyhotovenie umožňujeaj optimalizovaný prenos síl z hnacej jednotky na zarážku.Blokovacie zariadenie riadenia podľa vynálezu má výhodne jeden alebo viac nasledujúcich- stúpanie rámp na koncovom úseku ramien je menšie ako na úseku vzdialenom od konca- stúpanie ramien v smere od konca ramena rastie- každá rampa kooperuje so spodnou stranou výčnelku v tvare T- spodná strana výčnelku v tvare T má na miestach kooperujúcich s rampami otočneuloženú guľôčku alebo valček, ktorý je valivo v kontakte s príslušnou rampou- vidlica je vyhotovená v tvare U a základ U má koľajničku, do ktorej zaberá kolik nesený ozubeným kolesom, aby sa vidlica pohybovala medzi príslušnými koncovými- na konce ramien vidlice pôsobí vždy tlačná pružina v smere základne vidlice- rampy sú ohraničené koncovými dorazmi- na výčnelok v tvare T pôsobí najmenej jedna tlačná pružina v smere blokovacej polohy- výčnelok v tvare T má zárez, do ktorého zaberá tlačná pružina.Ďalšie znaky a výhody podľa vynálezu vyplývajú z nasledujúcich príkladov vyhotoveniaobjasnených na základe obrázkov. Tieto zobrazujúObrázokl je bočný perspektívny pohľad na podstatné konštrukčne častimotorizovaného blokovacieho zariadenia riadenia podľa vynálezu Obrázok 2 zobrazuje proñl rampy podľa druhej formy vyhotoveniaObrázok 3 zobrazuje profil rampy podľa tretej formy vyhotovenia a0 brázok 4 zobrazuje schematický pôdorys blokovacieho zariadenia podľaVynález bude bližšie opísaný v ďalšom na základe priložených obrázkov. Na obrázkoch sú rovnaké konštrukčné časti označené rovnakými vzťahovými značkami.Obrázky 1 a 4 zobrazujú časť motorizovaného blokovacieho zariadenia 1 riadenia premotorové vozidlo, ktoré je uchytené v puzdre, z ktorého sú schematicky zobrazené len opoméToto blokovacie zariadenie riadenia zahŕňa zarážku 5, ktorá môže zaberať do príslušného vybrania na hriadelí riadenia (nie je zobrazené na obrázkoch) na blokovanie volantu vozidla. Zarážka je usporiadaná pohyblivo vo vedení 7 tak, že môže vykonávať pohyby sem a tam (na obrázku zhora dole a späť).Pohyb zarážky 5 je najmenej pri vyťahovaní z vybrania na hriadelí riadenia, to znamená z blokovacej polohy blokujúcej hriadeľ riadenia do neblokujúcej pokojovej polohy, riadenýPodľa vynálezu má zarážka 5 na jednom konci výčnelok 13 v tvare T, vyhotovený z jedného kusa spolu so zarážkou, ktorý kooperuje s vidlicou 19 hnacej jednotky 11 hnanou motorom 9,ktorá má na koncoch ramien 15 vždy rampu 17, aby sa zarážka 5 zdvihovým pohybom previedla z blokovacej polohy do pokojovej polohy.Rampy 17 sú v kontakte so spodnou stranou 21 výčnelku 13 v tvare T, takým spôsobom, že ramená 23 sa na vidlici 19 kĺžu. Výhodne je vidlica 19 vybavená na miestach kooperujúcich s výčnelkom 13, klzným povlakom (napríklad z polytetrafluóretylénu (skrátene PTFE) alebo klzného laku), aby sa znížili síly trenia a zabránilo sa prípadnému opotrebeniu.Na konce ramien 15 vidlice 19 pôsobí vždy tlačná pružina 24 v smere (šípky 24 A) základne vidlice 19.V príklade vyhotovenia podľa obrázka 1 sú rampy 17 vyhotovené jednoducho s rovnakýmlineámym stúpaním po celej rampe l 7.Výhodne sú však rampy 17 vyhotovené tak, že stúpanie rámp 17 na úseku 25 koncov ramien je menšie ako v úseku 27 vzdialenom od konca ramien, ako je to napriklad zobrazené na obrázku 2. Tým sa prihliada na väčšie sily na vytiahnutie zarážky. V neskoršom úseku 27 sa potom stúpanie zväčší tak, že pri rovnakom počte otáčok elektromotora 9 sa zarážka privysúvaní zrýchli. Toto má výhodu dosiahnutia optimálnych časov pri pohybe zarážky 5 a tiežpri možnosti kompaktnejšie skonštruovať vidlicu tak, že nevyhnutný konštrukčný priestor preblokovacie zariadenie riadenia môže byt ešte menší.V porovnani s príkladom vyhotovenia podľa obrázka 1 sa voliteľne navrhuje, aby rampy 17boli obmedzené koncovými dorazmi 29.Ďalšie voliteľné vylepšenie predpokladá, ako je to zobrazené na obrázku 2, že spodná strana 21 výčnelku v tvare T má na miestach kooperujúcich s rampami 17 otočne uloženú guľôčku alebo valček 31, ktore sú valivo v kontakte s príslušnou rampou 17. Tým možno ešte ďalejznížiť sily trenia tak, že sa tiež znížia sily elektromotora 9 ktoré sa majú privádzať.Príklad vyhotovenia rampy 17 na obrázku 3 sa odlišuje od obrázku 2 len tým, že stúpanie rámp 17 v smere od konca ramena 15 (šípka 33) neustále rastie. Možno predpokladať tvarparaboly alebo exponencíálny tvar.Ako je zrejmé z obrázkov 1 a 4, vidlica 19 je vyhotovená v podstate v tvare U.Aby sa dosiahol pohyb vidlice sem a tam (pozrite dvojitú šípku 35), má základňa 37 na U koľajničku 39, do ktorej zaberá kolik 42 nesený ozubeným kolesom 41, aby sa vidlica 19 pohybovala medzi príslušnými koncovými polohami. Ozubené koleso 41 je cez závitovkovéNa zaskočenie zarážky do vybrania pre zablokovanie volantu sa predpokladá napríkladpodporná tlačná pružina 51, ktorá pôsobí na výčnelok 13 v tvare T zarážky 5 v smere (šípka 53) blokovacej polohy.Výhodne má výčnelok v tvare T zárez 55 (pozrite obrázok 1), do ktorého zaberá tlačnápružina 5 l , pričom jej druhý koniec sa opiera o puzdro 3. Spôsob činnosti blokovacieho zariadenia riadenia podľa vynálezu je nasledovný.V uzamknutej polohe zarážky 5 leží výčnelok 13 v tvare T na rampách 17 na konci ramena 15. Na vysunutie zarážky 5 sa motor uvedie do pohybu, pričom cez závitovkové koleso 43 poháňa ozubené koleso 41. Pritom sa kolik 42 posúva v koľajničke 39 tak, že vidlica 19 je tlačená proti sile pružiny 24 a cez rampy 17 na výčnelok V tvare T a tým je zarážka vytláčaná z blokujúcej polohy do neblokujúcej pokojovej polohy.Treba taktiež uviesť, že s predloženým vynálezom sa motor musi ovládať len V jednom smere otáčania, takže nie je potrebná nákladná elektronika na pohyb motora sem atam v oboch

MPK / Značky

MPK: B60R 25/02

Značky: blokovacie, riadenia, zariadenie, motorizované

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-e11921-motorizovane-blokovacie-zariadenie-riadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Motorizované blokovacie zariadenie riadenia</a>

Podobne patenty